Regeling vervallen per 01-07-2022

Nadere regels vergoeding controle coronatoegangsbewijzen 2022 gemeente Hellendoorn

Geldend van 25-02-2022 t/m 30-06-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Nadere regels vergoeding controle coronatoegangsbewijzen 2022 gemeente Hellendoorn

Nijverdal, 22 februari 2022 Nr. 2022-004264

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellendoorn;

overwegende dat:

 • de Minister van Justitie en Veiligheid op basis van artikel 17, vijfde lid, van de Financiële Verhoudingswet een regeling heeft uitgevaardigd houdende een eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de ondersteuning van de verplichte controle van coronatoegangsbewijzen bij voorzieningen en activiteiten;

 • hiervoor een bedrag van € 137.302, - beschikbaar is voor de gemeente Hellendoorn;

 • het gewenst is om ondernemers en vrijwilligersorganisaties in de gemeenten Hellendoorn incidenteel financieel te ondersteunen die als gevolg van de verplichte controle van coronatoegangsbewijzen extra kosten moeten maken;

gelet op het bepaalde in artikel 156 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2021;

besluit:

vast te stellen de

Nadere regels vergoeding controle coronatoegangsbewijzen 2022 gemeente Hellendoorn

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2021;

 • b.

  CTB: het coronatoegangsbewijs als bedoeld in artikel 6.29 van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19;

 • c.

  aanvrager: degene die bevoegd is namens de vereniging, stichting of onderneming te handelen;

 • d.

  rijksbijdrage: de eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten aangevraagd op basis van de Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 26 januari 2022, nr. 3774522;

 • e.

  Tijdelijke regeling maatregelen covid-19: Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 november 2020, kenmerk 1784401-214492-WJZ, houdende tijdelijke bepalingen voor het Europese deel van Nederland in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van Covid-19;

 • f.

  rekentool: de rekentool voor berekening van de gemaakte kosten;

 • g.

  subsidieplafond: het bedrag dat tijdens een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor deze regeling, zoals aangeduid in artikel 8;

 • h.

  identificatiedocument: een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door ondernemers, verenigingen en instellingen uit de gemeente Hellendoorn die de plicht hebben om bezoekers te vragen naar een geldig coronatoegangsbewijs dat overeenkomt met hun identificatiedocument.

Artikel 3 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Subsidiabel zijn billijke en redelijke kosten die door de aanvrager gemaakt moeten worden voor de naleving van controle op coronatoegangsbewijzen voor de periode van 1 januari tot en met 26 maart 2022.

 • 2.

  De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   extra loonkosten voor eigen personeel die gemaakt zijn voor de controle van coronatoegangsbewijzen;

  • b.

   verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten onder a. bedoeld;

  • c.

   in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

  • d.

   materiële kosten die de controle van het CTB en identiteitsdocument faciliteren, met uitzondering van mobiele telefoons en andere apparaten;

  • e.

   verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a t/m d;

  • f.

   in geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligersbijdrage.

Artikel 4 Bij de aanvraag in te dienen gegevens

Op basis van artikel 5, vierde lid, van de ASV legt de aanvrager bij de aanvraag de volgende gegevens over:

 • a.

  naam en contactgegevens;

 • b.

  kopie van geldig paspoort of identiteitskaart;

 • c.

  bankrekening ondernemer/aanvrager (IBAN);

 • d.

  de factuur waaruit blijkt dat aan artikel 3, tweede lid wordt voldaan;

 • e.

  een ingevulde rekentool voor het berekenen van de (extra) inzet van eigen personeel en/of de inzet van vrijwilligers door ondernemers en vrijwilligersorganisaties.

Artikel 5 Aanvraagtermijn

Op basis van artikel 7, derde lid van de ASV kan de aanvraag worden ingediend bij het college vanaf de dag na bekendmaking van deze regeling tot en met 18 april 2022. Hiervoor is een aanvraagformulier beschikbaar via de gemeentelijke website.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 10 van de ASV weigert het college een subsidie als:

 • a.

  de aanvraag naar het oordeel van het college niet of niet geheel voldoet aan de voorwaarden voor subsidiëring als genoemd in deze regeling;

 • b.

  de aanvraag niet tijdig is ingediend;

 • c.

  de aanvraag niet is aangevraagd door de bevoegde aanvrager.

Artikel 7 Beslistermijn

Op een volledige (ontvankelijke) aanvraag beslist het college na de indieningsperiode zoals vermeld in artikel 5, maar in elk geval voor 1 juni 2022.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld aan de hand van de ingediende volledige aanvragen. Het subsidieplafond is € 137.302, -. Als dit plafond wordt overschreden, wordt de hoogte van de subsidie naar rato vastgesteld.

Artikel 9 Wijze van verdeling

De rijksbijdrage voor de gemeente Hellendoorn wordt evenredig verdeeld. Hierbij wordt het beschikbare budget verdeeld over de volledige aanvragen, waarbij het maximale subsidiebedrag nooit meer kan zijn dan het aangevraagde subsidiebedrag.

Artikel 10 Vaststelling van subsidie

Het besluit tot subsidieverlening is tegelijk het besluit tot subsidievaststelling. De aanvrager hoeft geen aanvraag tot vaststelling van de subsidie in te dienen.

Artikel 11 Verplichtingen en verantwoording

De aanvrager is verplicht tot medewerking aan (tussentijdse) inhoudelijke en financiële evaluatie van de verleende subsidie.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen van deze nadere regels indien toepassing ervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag, volgende op die waarop ze bekend zijn gemaakt, maar werken terug tot en met 1 januari 2022. Op dat moment vervallen, eveneens met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022, de Nadere regels vergoeding controle coronatoegangsbewijzen 2021 gemeente Hellendoorn.

 • 2.

  Deze regeling vervalt op 1 juli 2022.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: “Nadere regels vergoeding controle coronatoegangsbewijzen 2022 gemeente Hellendoorn".

Het college voornoemd,

de secretaris de burgemeester