Besluit over verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten als bedoeld in artikel 16.55 lid 7 Omgevingswet

Geldend van 25-02-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit over verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten als bedoeld in artikel 16.55 lid 7 Omgevingswet

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 december 2021, nummer: 624323;

overwegende dat:

 • 1.

  de Omgevingswet de mogelijkheid biedt aan de raad om participatie verplicht te stellen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten;

 • 2.

  de raad groot belang hecht aan burgerparticipatie omdat dit leidt tot betere plannen en soepelere besluitvorming;

gelet op artikel 2.8 van de Omgevingswet

besluit:

 • 1.

  Participatie op basis van artikel 16.55 lid 7 Omgevingswet verplicht te stellen voor omgevingsplanactiviteiten die niet passen in het omgevingsplan.

 • 2.

  Dit besluit in werking te laten treden op de dag na de bekendmaking en te bepalen dat het besluit wordt toegepast op aanvragen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten die worden ingediend vanaf de dag van inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet).

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadvergadering van 17 februari 2022

De griffier, De voorzitter,