Toetsingskader subsidie vrijetijdseconomie Horst aan de Maas

Geldend van 25-02-2022 t/m heden

Intitulé

Toetsingskader subsidie vrijetijdseconomie Horst aan de Maas

De raad van de gemeente Horst aan de Maas;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 december 2022;

gemeentebladnummer 2022.016;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t :

Het Toetsingskader subsidie vrijetijdseconomie Horst aan de Maas en de Subsidieverordening vrijetijdseconomie Horst aan de Maas vast te stellen.

Inleiding

Vrijetijdseconomie bestaat uit méér dan alleen de toeristisch-recreatieve sector. Het is een netwerk van verschillende disciplines die met elkaar verbonden zijn en samen het vrijetijdsproduct maken. Naast verblijfs- en dagrecreatie dragen ook: natuur en landschap, kunst & cultuur(historie), horeca, detailhandel, mobiliteit en agri & food, bij aan de vrijetijdseconomie. Deze disciplines kunnen elkaar versterken door samen te werken en te komen tot een gezamenlijk toeristisch recreatief aanbod. Dit begint lokaal, in Horst aan de Maas. Om een optimaal resultaat te bereiken is samenwerking tussen overheid, ondernemers en andere stakeholders wenselijk. Dit is ook terug te zien in het regionaal actieprogramma.

Regionaal actieprogramma vrijetijdseconomie 2018-2025

In het actieprogramma vrijetijdseconomie heeft de regio Noord-Limburg zichzelf de ambitie gesteld dat zij beter wil presteren dan het nationaal gemiddelde.

 • 1.

  Vitale verblijfsrecreatie: De opgave is om de verblijfsrecreatie sector als geheel te stimuleren en waar nodig te vitaliseren.

 • 2.

  Vitale dagrecreatie: De opgave is om de regionale concurrentiekracht te vergroten door de attractiewaarde te vergroten met diverse grote- en een scala aan kleinschalige dagattracties.

 • 3.

  Vrijetijdslandschap: De opgave is om de bestaande omgevingskwaliteiten op sleutelplekken te versterken en te verbinden om daar de belevingswaarde en het onderscheidende vermogen van de regio te vergroten.

 • 4.

  Crossovers: De opgave is om samen met ondernemers praktisch aan de slag te gaan met kansrijke cross-overs.

 • 5.

  Effectieve regiomarketing: De opgave is effectieve regiomarketing met als doel meer bezoekers en meer bestedingen. Regiomarketing op basis van SMART- doelen en aansluiten bij trends en ontwikkelingen. Dit in samenhang met de ontwikkelingen op provinciaal niveau.

Gemeente Horst aan de Maas

De werkt actief mee aan de uitvoering van dit regionale actieprogramma en vertaalt lokaal beleid naar de 5 actielijnen van dit actieprogramma.

De gemeente Horst aan de Maas wil de vrijetijdseconomie duurzaam en toekomstbestendig door-ontwikkelen. Naast de regionale actielijnen, wordt ook ingezet op een kwalitatief hoogwaardige, professionele en goed georganiseerde samenwerkende vrijetijdsector. Samenwerking en structuurversterking van de sector spelen daarbij een belangrijke rol.

Samenwerking om onze ‘parels’ te verbinden dit kunnen parels zijn op gebied van erfgoed, landschap, cultuur of ondernemers met een uniek product. Daarbij wordt de balans bewaard tussen economische belang en een goede leefomgeving voor de inwoners.

Doelstelling

De gemeente wil de belangrijke positie die ze inneemt op het gebied van toerisme en recreatie versterken.

Daartoe zijn een aantal kwantitatieve doelen1 gesteld, deze zijn:

 • 1.

  Het aantal toeristische overnachtingen stijgt t.o.v. 2017 met 2% per jaar.

 • 2.

  Het aantal dagbezoeken stijgt t.o.v. 2017 met 2% per jaar.

 • 3.

  De bestedingen in de toeristische sector in Horst aan de Maas zijn in 2022 met 12% gestegen t.o.v. 2017.

De afgelopen jaren zijn deze doelen sterk beïnvloed door gevolgen van de coronacrisis en daardoor moeilijk meetbaar.

Naast deze kwantitatieve doelen zijn er ook kwalitatieve doelen zoals het versterken van de structuur van de sector, en het verhogen van de toekomstbestendigheid van de sector.

Om op lokaal niveau invulling te geven aan het regionale actieprogramma, heeft de gemeente een subsidiebudget beschikbaar gesteld waarmee projecten op het gebied van vrijetijdseconomie en die voldoen aan de in dit toetsingskader geformuleerde criteria, financieel kunnen worden ondersteund. Voor de gewenste structuurversterking en stimulering van de samenwerking, hebben een aantal ondernemers en maatschappelijke instellingen uit de vrijetijdssector zich georganiseerd in de Adviesraad Vrijetijdseconomie welke per april 2021 actief is.

Adviesraad vrijetijdseconomie

De adviesraad vrijetijdseconomie (hierna: de adviesraad) bestaat uit vertegenwoordigers van lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties vanuit de volgende disciplines:

 • Toerisme (verblijfs- en dagrecreatie)

 • Kunst en cultuur

 • Detailhandel en ondernemersverenigingen

 • Natuur en landschap

 • Horeca

 • Cultuur historie / erfgoed

 • (Agro Toerisme)

Doel en rol adviesraad

Doel van de adviesraad is om met een brede vertegenwoordiging projectmatig te werken en een breed netwerk op te zetten, zodat men elkaar makkelijker vindt en crossovers kunnen ontstaan. De adviesraad informeert, enthousiasmeert en stimuleert de achterban. De adviesraad prioriteert en adviseert de gemeente over de subsidieaanvragen, voor projecten op het gebied van vrijetijdseconomie, die bij de gemeente worden ingediend.

Projecten die worden ingediend, worden in de adviesraad besproken en als de adviesraad kansen ziet om nog andere partijen aan het project te verbinden zal dit in het advies meegegeven worden.

Proces voor een subsidie vanuit het subsidiebudget vrijetijdseconomie Horst aan de Maas

 • 1.

  Leden van de adviesraad halen projecten op bij de achterban, maar ook andere partijen mogen projecten indienen.

 • 2.

  Projecten worden besproken in de adviesraad waarbij verbindingen en crossovers worden gelegd.

 • 3.

  Projecten worden, indien nodig verder uitgewerkt door de aanvrager. Daarbij wordt gestuurd op de kaders en voorwaarden zoals vastgelegd in dit toetsingskader.

 • 4.

  Subsidieaanvragen worden ingediend door de partij die het project (in hoofdzaak) uit gaat voeren. Aanvragen worden ingediend via een aanvraagformulier (zie bijlage).

 • 6.

  De adviesraad adviseert de gemeente over de voor subsidie ingediende projectaanvragen.

Budget

Het maximale subsidiebudget (subsidieplafond) vrijetijdseconomie wordt jaarlijks bepaald op basis van de geschatte inkomsten van de retributiebelasting en verhoging van het lage tarief toeristenbelasting. Het maximale budget dat jaarlijks beschikbaar wordt gesteld bedraagt € 300.000,-.

In geen geval kan dit budget worden overschreden. In geval dat met honorering van een aanvraag het maximale subsidiebudget wordt overschreden, wordt de inhoudelijke behandeling van de betreffende aanvraag opgeschort. Op het moment dat nieuw budget beschikbaar is gesteld worden, indien de aanvrager dat wenst, de nog openstaande subsidieaanvragen alsnog in behandeling genomen.

Bevoegdheid

Het subsidiebudget vrijetijdseconomie is een instrument om projecten die voldoen aan de in dit toetsingskader geformuleerde subsidiecriteria financieel te ondersteunen. Zoals hiervoor al toegelicht wordt met de adviesraad beoogd dat partijen binnen de vrijetijdseconomie met elkaar de samenwerking opzoeken, om zodoende te komen tot crossovers, maar ook om partijen te stimuleren zaken op te pakken en snel in te springen op ontwikkelingen en trends.

Ontvangen aanvragen worden door de gemeente getoetst en als voldaan wordt aan de indieningscriteria voor advies voorgelegd aan de adviesraad. De gemeente houdt in de afweging van de beslissing op de subsidieaanvraag rekening met het advies van de adviesraad en kan daarvan alleen afwijken indien dat deugdelijk is onderbouwd.

Mandaat

College gemandateerd aan het teamhoofd Economie & Gebiedsontwikkeling. Dit onder de voorwaarde dat vooraf afstemming heeft plaatsgevonden met de verantwoordelijk portefeuillehouder. Onder de uitvoering van het toetsingskader wordt meer specifiek verstaan de verlening en weigering van aangevraagde subsidies, toepassing van de hardheidsclausule, het verbinden van voorschriften aan de subsidieverlening en subsidievaststelling. Twee keer per jaar wordt aan het college gerapporteerd over de projecten die een subsidie op grond van dit toetsingskader hebben ontvangen.

Toetsingskader

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een subsidie uit het subsidiebudget vrijetijdseconomie dient het project bij te dragen aan de hoofddoelstelling:

 • De belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op gebied van toerisme en recreatie willen we versterken. De vrijetijdseconomie zal als geheel versterkt moeten worden door de kwaliteit van het aanbod van onder andere: dag- en verblijfsrecreatie, maar ook cultuur, landschap, horeca, verbeterd en meer onderscheidend wordt.

 • Wanneer de kwaliteit verbetert en het aanbod onderscheidend is zal vervolgens

  • Het aantal toeristische overnachtingen stijgen.

  • Het aantal dagbezoeken stijgen.

  • De bestedingen in de toeristische sector in Horst aan de Maas stijgen.

 • 2.

  De aanvraag dient aan te sluiten bij minimaal twee van de actielijnen van het actieprogramma Vrijetijdseconomie Noord Limburg, met uitzondering van actielijn 5 (marketing), projecten die puur en alleen gericht zijn op promotie. Deze komen niet in aanmerking voor een subsidie op basis van dit subsidiekader. Voor het regionale actieprogramma zie bijlage 1.

 • 3.

  Uit de bij de projectaanvraag behorende kostenbegroting blijkt dat er sprake is van cofinanciering van minimaal 50%. De cofinanciering kan ook met inzet vrijwilligersuren a €10,- per uur, maar dit mag maximaal 50% zijn van de totale cofinanciering.

 • 4.

  Het project dient bij te dragen aan de algehele structuurversterking en toekomstbestendigheid van het toeristisch aanbod en de toeristisch recreatieve sector. Het project is daarom niet eenmalig, tenzij het een pilot betreft voor een activiteit of een terugkerend evenement. Ter beoordeling of het project bijdraagt aan de gewenste structuurversterking, wordt gekeken naar de volgende criteria:

  • -

   Het project maakt verbindingen met andere sectoren;

  • -

   Verschillende partijen participeren in het project;

  • -

   Het is een pré als een project kan worden opgeschaald naar regionaal niveau.

De aanvraag: formele indieningscriteria

Voordat een projectaanvraag in behandeling wordt genomen, dient deze te voldoen aan een aantal minimale indieningscriteria.

 • De aanvraag wordt digitaal ingediend volgens het bijgevoegde project aanvraagmodel.

 • Wanneer aanvragen niet alle gevraagde informatie bevatten, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen en de ontbrekende informatie aan te reiken.

 • Een aanvraag moet worden voorzien van een projectbegroting van de geraamde kosten van de werkzaamheden. Hiervoor kan men gebruik maken van een begrotingsformat in het aanvraagmodel

 • Het mogen geen herhalingsaanvragen zijn van eenzelfde aanvrager voor in hoofdzaak dezelfde of soortgelijke activiteiten.

 • De subsidie uit het subsidiebudget vrijetijdseconomie mag niet gebruikt worden als stapelfinanciering op andere gemeentelijke projectsubsidies voor hetzelfde project. Stapelen met regionale, provinciale, nationale of Europese middelen is wel mogelijk en heeft zelfs een pré.

 • De maximale omvang van projecten is niet begrensd. De maximale bijdrage vanuit de gemeente is € 25.000,-.

 • De minimale omvang van projecten is niet opgelegd, bij kleinere projecten wordt nadrukkelijk gekeken naar de outputeffecten.

 • De gemeente kan, al dan niet op verzoek van de adviesraad, aanvullende informatie van de aanvrager verlangen indien dit redelijkerwijze noodzakelijk is voor het beoordelen van een aanvraag.

 • De aanvraag moet minimaal 2 weken voor de start van de werkzaamheden/ activiteiten ingediend zijn.

  Tot verlening van de subsidie is starten op risico van de indiener.

De aanvraag kan buiten behandeling worden gesteld indien deze, nadat de aanvrager daartoe in de gelegenheid is gesteld, niet voldoet aan de formele indieningscriteria.

Hoogte van de subsidie

Aanvragen die aan alle formele indieningscriteria en de doelstelling voldoen, komen (afhankelijk van advies adviesraad en beschikbare subsidiebudget) in aanmerking voor een subsidie op grond van dit beleids- en toetsingskader.

De maximaal toe te kennen subsidie per aanvraag bedraagt:

 • 50% van de projectkosten met een maximum subsidie van € 25.000,-.

Besluitvorming

Projecten die een bijdrage leveren aan de hoofddoelstelling (zie hiervoor), voldoen aan alle indienings- en subsidiecriteria en een structuurversterkend karakter hebben, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie uit het subsidiebudget vrijetijdseconomie. Dit is ter beoordeling van de gemeente. Om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor een bijdrage wordt een aanvraag ingediend bij de gemeente Horst aan de Maas. De aanvraag wordt tevens voor advies voorgelegd aan de adviesraad.

De adviesraad stelt een advies op en brengt dit ter kennis van de portefeuillehouder. Het College kan, op voordracht van de portefeuillehouder, gemotiveerd afwijken van het advies van de adviesraad.

Beslistermijnen

Een aanvraag wordt digitaal ingediend via de website www.horstaandemaas.nl. De aanvraag wordt getoetst en indien wordt voldaan aan de indienings- en subsidiecriteria voor advies doorgestuurd naar de adviesraad.

Mocht de aanvraag niet geheel voldoen aan de indieningscriteria, dan wordt in overleg met de aanvrager de aanvraag alsnog naar de adviesraad worden door gestuurd om te beoordelen of er mogelijkheden zijn om de aanvraag te verbeteren/te wijzigen, opdat deze voldoet aan de subsidiecriteria.

De adviesraad komt 4 keer per jaar samen om advies uit te brengen over de aanvragen, of vaker als de adviesraad daartoe besluit. Aanvragen dienen minimaal 2 weken voor deze bijeenkomst ingediend te zijn. De data voor de adviesraad en indieningstermijn zijn te vinden op www.horstaandemaas.nl.

Het College beslist binnen 12 weken na ontvangst van de aanvraag. Het College kan de beslistermijn eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen. Indien aan de orde, doet het teamhoofd hiervan schriftelijk of per e-mail mededeling aan de aanvrager.

Weigeringsgronden

De gemeente kan de aanvraag weigeren indien:

 • niet wordt voldaan aan de indienings- en subsidiecriteria;

 • het maximale subsidiebudget overschreden;

 • de aanvrager niet kan voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

 • projectkosten worden opgevoerd die in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd;

 • de adviesraad vrijetijdseconomie over de ingediende aanvraag negatief advies aan de gemeente heeft gegeven.

Voorschotten en betaling

Na positief beluit van het college om de subsidie te verlenen, wordt 80% van het subsidiebedrag binnen 14 dagen aan de aanvrager betaald.

Het restant, zijnde 20% van de verleende subsidie, wordt aan de aanvrager betaald binnen 14 dagen nadat de eindrapportage is ingediend (voorzien van alle bijbehorende bijlagen) én deze door de gemeente is goedgekeurd. Ten behoeve van de evaluatie van de werking van dit beleids- en toetsingskader, worden de eindrapportages ook ter kennis gebracht van de adviesraad.

Hardheidsclausule

Na voorafgaande instemming van de verantwoordelijk portefeuillehouder kan, in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van het onderhavige beleids- en toetsingskader tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze worden afgeweken van dit beleids- en toetsingskader.

Model voor projectaanvraag

Een aanvraag voor een subsidie in de projectkosten van een project wordt niet in behandeling genomen indien de projectaanvraag niet is opgesteld conform het hierna volgende model. De aanvraag kan middels een digitaal formulier worden gedaan op de website www.horstaandemaas.nl

1. Projectnaam

 

2. Datum projectaanvraag

 

3.Projectindiener (aanvrager)

a. Naam,

b. Bezoekadres

c. Postadres

d. Telefoon- en faxnummer

e. Bank en rekeningnummer

Ten name van

f. Inschrijving Kamer van Koophandel

g. Contactpersoon (naam, functie en bereikbaarheid)

h. E-mailadres

4. Projectpartner(s)

(indien van toepassing)

a. Naam partners (incl. bereikbaarheidsgegevens)

b. Rolverdeling

5. Projectomschrijving

a. Doelstelling project

b. Doelgroep

c. Inhoudelijke beschrijving van het project

d. planning (start, start afzonderlijke onderdelen, verwachte einddatum, moment dat uitgaven starten)

e. Verwachte projectresultaten en effecten (tekeningen, schetsen)

6. Passend binnen criteria

a. Hoe draagt het bij aan de doelstellingen van de gemeente Horst

aan de Maas o.a. meer bezoekers en meer bestedingen en structuurversterking van de sector

b. Hoe sluit het aan bij de eerste 4 regionale actielijn(en)

c. Sluit aan

7. Projectfinanciën

begroting en financieringsopzet waaruit blijkt dat projectinitiatiefnemers (incl. Partners) minimaal 50% bijdragen.

8. Bijlage

 

Eindrapportage

1. Projectnaam

 

2. Datum beschikking

 

3. Subsidieaanvrager

a. Naam,

b. Bezoekadres

c. Postadres

d. Telefoon- en faxnummer

e. Bank en bankrekeningnummer

f. Inschrijving Kamer van Koophandel

g. Contactpersoon (naam, functie en bereikbaarheid)

h. E-mailadres

4. Inhoudelijke aspecten van het project

a. Geef een beknopte weergave van de activiteiten die hebben plaatsgevonden.

b. Knelpunten: Geef eventuele knelpunten aan die zich hebben voorgedaan. Vermeld daarbij de oorzaken en de afwijkingen of aanpassingen.

5.Begroting/financiering

a. Geef in een bijlage de daadwerkelijke kosten en de financiering van het project weer (kopie facturen bijvoegen). Overzicht gemaakte vrijwilligersuren. Eventuele wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijk ingediende begrotingsopzet en financieringsopzet duidelijk vermelden en toelichten.

6. Impact/ outputfactoren

a. Wat zijn de effecten/resultaten van de projectrealisatie?

Vragen/opmerkingen

a. Zijn er van uw kant nog vragen of opmerkingen die u met de gemeente Horst aan de Maas inzake deze subsidieaanvraag wilt overleggen?

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 februari 2022.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

drs. R.F.I. Palmen

De griffier,

mr. R.J.M. Poels


Noot
1

Deze doelen zijn de doelen zoals gesteld in het collegeprogramma 2018-2022