Subsidieregel Culturele evenementen gemeente Noordwijk 2022

Geldend van 25-02-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregel Culturele evenementen gemeente Noordwijk 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

Overwegende dat het wenselijk is dat:

 • -

  de inwoners van Noorwijk plezier beleven en actief participeren, als kunstbeoefenaar of

 • -

  vrijwilliger, aan culturele evenementen;

 • -

  de inwoners van Noordwijk plezier beleven aan het bezoeken van culturele evenementen;

 • -

  cultuur voor de inwoners van Noordwijk toegankelijk blijft;

 • -

  een actieve cultuurbeleving bijdraagt aan de levendigheid, de sociale samenhang, de toeristische attractiewaarde, de economische impulsen en aan het positieve imago van de gemeente Noordwijk.

gelet op:

 • -

  de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021,

 • -

  ‘Cultuur in de Kern’, cultuurnota gemeente Noordwijk 2022-2025

 • -

  artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021 (ASV2021);;

besluit vast te stellen: de subsidieregel Culturele evenementen gemeente Noordwijk 2022.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

 • d.

  Cultureel evenement: een voor het publiek toegankelijke culturele gebeurtenis of -vertoning in de gemeente Noordwijk;

 • e.

  Subsidiejaar: het betreffende jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • f.

  Subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Toepasselijkheid ASV

De Algemene Subsidieverordening is van toepassing, tenzij daarvan in deze beleidsregel uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel van de subsidie

Het doel van de subsidie is:

 • a.

  cultuurparticipatie van inwoners, bezoekers en toeristen te stimuleren en hiermee een bijdrage te leveren aan de levendigheid, de sociale samenhang, de economische impulsen en aan het positieve imago van de gemeente Noordwijk,

 • b.

  een bijdrage te leveren aan het realiseren van de in de cultuurnota ‘Cultuur in de Kern’, gemeente Noordwijk 2022-2025 opgenomen kaders en beleidsdoelstellingen,

 • c.

  een bijdrage te leveren aan het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig en breed toegankelijk aanbod van culturele evenementen in de gemeente Noordwijk.

Artikel 4 Wie komt voor subsidie in aanmerking?

 • 1. Een organisatie die de programma’s samenstelt voor een reeks voorstellingen, concerten of een festival, kan een subsidie aanvragen en/of

 • 2. Een organisatie die voornamelijk gericht is op het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen en/of concerten kan een subsidie aanvragen.

 • 3. Organisaties met andere statutaire doelen (bijvoorbeeld amateurkunst of welzijn), komen niet in aanmerking.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

 • 1. Voor structurele subsidie komen in aanmerking alle subsidiabele kosten voor het programmeren van voorstellingen, concerten of festivals en/of het produceren (ontwikkelen, uitvoeren of hernemen) van voorstellingen en concerten van uitsluitend de volgende organisaties;

  • Stichting Kunstklank

  • Stichting Muziek in Jeroen

  • Stichting ExpoZee

  • Stichting Opera aan Zee

  • Stichting de Passie van Noordwijk

  • Stichting ZEEP

 • 2. Voor incidentele subsidie komen in aanmerking alle subsidiabele kosten voor het organiseren van culturele evenementen in de gemeente Noordwijk

 • 3. De volgende activiteiten komen niet voor incidentele subsidie in aanmerking:

  • a.

   Alle activiteiten die vallen onder de in artikel 5 lid 1 genoemde organisaties

  • b.

   alle activiteiten die kunnen vallen onder een andere subsidieregel;

  • c.

   activiteiten van amateurverenigingen, welke onder de regeling ‘Amateurkunst gemeente Noordwijk’ vallen;

  • d.

   activiteiten van erfgoedinstellingen, die onder de regeling “Het verhaal van Noordwijk” vallen;

  • e.

   activiteiten van muziekverenigingen, die onder de ‘subsidieregel Muziekverenigingen’ vallen;

  • f.

   alsmede de in de begroting opgenomen reguliere culturele activiteiten van de culturele basisinstellingen, zoals De Muze, Bibliotheek Bollenstreek en muziekschool Music Blvd;

  • g.

   activiteiten van toeristische evenementenorganisaties, die onder de subsidieregel Toeristische evenementen gemeente Noordwijk 2021 vallen;

  • h.

   activiteiten die het karakter hebben van een herdenking, feest of receptie, zoals bijvoorbeeld de opening van een expositie, een dorpsfeest of feest ter gelegenheid van een jubileum;

  • i.

   volksfeesten, zoals Sinterklaasintochten, Carnaval, Oranjefeesten, en de Kermis

  • j.

   kosten van consumpties;

  • k.

   investeringskosten (bijvoorbeeld aanschaf van instrumenten, uniformen, huisvesting en opslag);

  • l.

   programmering in De Muze;

  • m.

   programmering in/bij commerciële locaties 1 ;

  • n.

   overige kosten die als niet redelijk worden beoordeeld.

Artikel 6 Voorwaarde voor subsidie

Alleen die organisaties komen in aanmerking die voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

 • a.

  aantoonbare2 artistieke kwaliteit,

 • b.

  bewezen organisatorische kwaliteit,

 • c.

  aantoonbaar3 goed ondernemerschap4 .

Artikel 7 Subsidiecriteria

 • 1. De incidentele subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van:

  • a.

   de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de in artikel 3 genoemde doelstellingen;

  • b.

   de mate waarin de activiteit bijdraagt aan een spreiding van evenementen in de verschillende kernen

  • c.

   de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de spreiding van evenementen over het hele jaar;

  • d.

   de mate waarin de activiteit onderscheidend is op het reeds aanwezige aanbod;

Artikel 8 Aanvraagtermijnen

 • 1. De aanvragen voor structurele subsidie dienen uiterlijk tot 1 augustus voorafgaande aan het subsidiejaar bij de gemeente te zijn ingediend.

 • 2. De aanvragen voor incidentele subsidie dienen uiterlijk tot 1 oktober (peildatum) voorafgaand aan het subsidiejaar bij de gemeente te zijn ingediend.

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor de regeling ‘Culturele evenementen gemeente Noordwijk’ is vastgesteld op p € 120.000,- per jaar.

 • 2. Voor structurele subsidie, zoals benoemd in artikel 5 lid 1 is jaarlijks maximaal € 105.000,- bestemd.

 • 3. Voor incidentele subsidie, zoals benoemd in artikel 5 lid 2, is jaarlijks € 15.000,- bestemd.

 • 4. Het college kan wanneer het subsidieplafond voor structurele subsidie niet wordt bereikt en zij daar aanleiding toe acht, het restant overhevelen naar incidentele subsidie.

Artikel 10 Verdeling subsidies

 • 1. De structurele subsidie wordt als volgt verdeeld:

  Subsidieontvanger dient in ieder geval zelf zorg te dragen voor financiering van minimaal 50 % van de totale jaarlijkse exploitatiekosten.

  De uiteindelijke subsidie is als volgt gemaximeerd:

  Stichting

  Maximale jaarlijkse structurele subsidie2022-2025

  Stichting Kunstklank

  29.941

  Stichting Muziek in Jeroen

  5.725

  Stichting ExpoZee

  19.463

  Stichting Opera aan Zee

  14.599

  Stichting de Passie van Noordwijkerhout

  22.560

  Stichting ZEEP

  12.709

  Totaal

  105.000

 • 2. Indien het totaal van de aanvragen voor incidentele subsidie leidt tot een overschrijding van het in artikel 9 lid 3 genoemde subsidieplafond vindt een vergelijking van de aanvragen plaats door het college op grond van de in artikel 7 lid 1 genoemde criteria. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie geschiedt in volgorde van de door burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking, van de in artikel 7 lid 1 genoemde subsidiecriteria, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt. De subsidie wordt verleend aan de ‘beste of meest geschikte aanvragen’ waarmee, naar het oordeel van het college, de doelstellingen worden gerealiseerd waarvoor de subsidie beschikbaar is gesteld.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan het in deze subsidieregel bepaalde, al dan niet gedeeltelijk, buiten toepassing laten indien onverkorte toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Toelichting: Indien onverkorte toepassing van deze subsidieregel er toe leidt, dat het in de aanhef van deze subsidieregel omschreven doel niet dan wel onvoldoende kan worden gerealiseerd, kan worden afgeweken van deze subsidieregel. De afweging is op inhoud. Dat betekent dat de hardheidsclausule niet van toepassing kan zijn op de eventuele slechte financiële positie van de aanvrager.

Artikel 12 Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1. Deze subsidieregel treedt in werking op de dag na publicatie onder gelijktijdige intrekking van de subsidiebeleidsregel Culturele evenementen gemeente Noordwijk 2021.

 • 2. Op bezwaar- en beroepsprocedures die op de inwerkingsdatum onder de subsidiebeleidsregel Culturele evenementen gemeente Noordwijk 2021 nog niet zijn afgerond, blijft het bepaalde in die regeling van toepassing.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregel wordt aangehaald als: Subsidieregel Culturele evenementen gemeente Noordwijk 2022.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 15 februari 2022.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester


Noot
1

Dus (in principe) geen programmering in/bij een restaurant of strandtent. Wel programmering op een plein, museum of kerk.

Noot
2

Bijvoorbeeld aan te tonen door diploma’s, getuigschriften, door naamsbekendheid maar ook door in het verleden opgedane ervaringen van partijen onderling.

Noot
3

Bijvoorbeeld aan te tonen met ervaringen uit eerdere projecten.

Noot
4

Aanvrager is zelf in eerste instantie verantwoordelijk voor financiering van het project uit eigen middelen. Uit de aanvraag/dekkingsplan moet blijken of en welke mate aanvrager hiervan gebruik maakt. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van fondsenwerving, sponsorinkomsten, heffen van entree of door de inbreng van eigen vermogen van de aanvrager.