Subsidieregel Amateurkunst gemeente Noordwijk 2022

Geldend van 25-02-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregel Amateurkunst gemeente Noordwijk 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

overwegende dat culturele activiteiten amateurbeoefenaars en inwoners van de gemeente Noordwijk samenbrengen en daarmee

 • -

  actieve cultuurparticipatie bevorderen,

 • -

  de maatschappelijke functie van cultuur vergroten, en

 • -

  talentontwikkeling stimuleren;

gelet op:

 • -

  de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk,

 • -

  Cultuur in de Kern, cultuurnota gemeente Noordwijk 2022-2025

 • -

  artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021 (ASV2021);

besluit vast te stellen: De subsidieregel Amateurkunst gemeente Noordwijk 2022.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Amateurkunst: niet-professionele beoefening van kunst waarbij beoefenaars in hun vrije tijd met kunst bezig zijn en eventuele inkomsten die daaruit voortvloeien enkel aanwenden voor het uitvoeren van genoemde activiteit;

 • b.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk;

 • c.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

 • e.

  Organisatie; een rechtspersoon, zoals een vereniging of een stichting;

 • f.

  Subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Awb.

Artikel 2 Toepasselijkheid ASV

De ASV is van toepassing, tenzij daarvan in deze subsidieregel uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel van de subsidie

Doel van de structurele subsidie is om de inwoners van Noordwijk in staat te stellen om actief een vorm van amateurkunst in verenigingsverband te beoefenen.

Artikel 4 Wie kan een subsidie aanvragen?

 • 1. Om in aanmerking te kunnen komen voor structurele subsidie voldoet de aanvrager aan de volgende vereisten:

  • a.

   De aanvrager is een organisatie die actief een vorm van amateurkunst beoefent, statutair in de gemeente Noordwijk gevestigd is en oefent op een locatie binnen de gemeente Noordwijk.

  • b.

   De organisatie heeft minimaal 10 actieve leden die contributie betalen en de culturele activiteiten mede uitvoeren en streeft er naar dat het merendeel woont in de gemeente Noordwijk.

  • c.

   De organisatie realiseert jaarlijks minimaal 2 openbaar toegankelijke culturele activiteiten in de gemeente Noordwijk.

  • d.

   De dirigent / muzikaal leider / regisseur / creatief leider heeft een erkend diploma in de betreffende discipline, dan wel is een in deze branche erkende professional.

 • 2. Structurele subsidie kan niet worden aangevraagd voor;

  • a.

   activiteiten van erfgoedinstellingen, die onder de regeling “Het verhaal van Noordwijk” vallen;

  • b.

   activiteiten van muziekverenigingen, die onder de regeling ‘Subsidieregels muziekverenigingen’ vallen;

  • c.

   alsmede de in de begroting opgenomen reguliere culturele activiteiten van de culturele basisinstellingen, zoals De Muze, Bibliotheek Bollenstreek en muziekschool Music Blvd;

  • d.

   activiteiten van toeristische evenementenorganisaties, die onder de subsidieregel toeristische evenementen gemeente Noordwijk 2021 vallen.;

  • e.

   activiteiten van culturele evenementenorganisaties, die onder de subsidieregel Culturele evenementen vallen;

  • f.

   activiteiten gerelateerd aan volksfeesten zoals; Sinterklaasintochten, Carnaval, Oranjefeesten, Kermis;

  • g.

   overheadkosten en/of reguliere exploitatiekosten van de organiserende instelling, zoals kosten van een jaarlijkse voorstelling en/of concert;

  • h.

   kosten van maaltijden en versnaperingen voor organisatoren, deelnemers, uitvoerenden en bezoekers van projecten.

Artikel 5 Subsidiabele kosten en hoogte subsidie

 • 1. Voor structurele subsidie komen in aanmerking alle noodzakelijke kosten die de te subsidiëren activiteit omvat ter realisering van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Niet subsidiabel zijn:

  • a.

   kosten van professionele kunstenaars (zoals solisten, orkestleden) ten behoeve van een voorstelling en/of concert, met uitzondering van de in artikel 4 lid 1d genoemde kosten;

  • b.

   kosten voor repetitieruimte, tenzij de organisatie oefent in een gemeentelijke accommodatie (zie artikel 5 lid 2b).

 • 2. Per organisatie bedraagt de structurele subsidie

  • a.

   maximaal 50% van de jaarlijkse kosten voor het realiseren van de te subsidiëren activiteiten met een maximum van € 1.500,- subsidie per jaar, EN,

  • b.

   50% van de jaarlijkse huurkosten voor repetitieruimte met een maximum van € 2.000,- subsidie per jaar.

Artikel 6 Aanvraagtermijnen

De aanvragen voor structurele subsidie dienen vóór 1 augustus (peildatum) voorafgaande aan het subsidiejaar bij de gemeente te zijn ingediend.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor de subsidieregel ‘Amateurkunst gemeente Noordwijk’ is vastgesteld op € 30.480,- per jaar.

 • 2. Het college kan wanneer het subsidieplafond voor structurele subsidie niet wordt bereikt en zij daar aanleiding toe acht, het restant overhevelen naar het budget uit thema 1, ‘iedereen doet mee’.

Artikel 8 Verdeling subsidies

 • 1. Indien het totaal van de aanvragen voor structurele subsidie leidt tot een overschrijding van het in artikel 7 lid 1 genoemde subsidieplafond vindt een vergelijking van de aanvragen plaats door het college op grond van de in artikel 3 genoemde doelstellingen. De subsidie wordt verleend aan de ‘beste of meest geschikte aanvragen’ waarmee, naar het oordeel van het college, de doelstellingen worden gerealiseerd waarvoor de subsidie beschikbaar is gesteld.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan het in deze subsidieregel bepaalde, al dan niet gedeeltelijk, buiten toepassing laten indien onverkorte toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Toelichting: Indien onverkorte toepassing van deze subsidieregel er toe leidt, dat het in de aanhef van deze subsidieregel omschreven doel niet dan wel onvoldoende kan worden gerealiseerd, kan worden afgeweken van deze subsidieregel. De afweging is op inhoud. Dat betekent dat de hardheidsclausule niet van toepassing kan zijn op de eventuele slechte financiële positie van de aanvrager.

Artikel 10 Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1. Deze subsidieregel treedt in werking op de dag na publicatie onder gelijktijdige intrekking van de subsidiebeleidsregel Amateurkunst gemeente Noordwijk 2021

 • 2. Op bezwaar- en beroepsprocedures die op de inwerkingsdatum onder de subsidiebeleidsregel Amateurkunst gemeente Noordwijk 2021 nog niet zijn afgerond, blijft het bepaalde in die regeling van toepassing.

Artikel 11 Citeertitel

Deze subsidieregel wordt aangehaald als: Subsidieregel Amateurkunst gemeente Noordwijk 2022.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 15 februari 2022.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester