Subsidieregel Erfgoedfonds 2022

Geldend van 25-02-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregel Erfgoedfonds 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

overwegende dat het wenselijk is om projecten te ondersteunen die bijdragen aan het behouden en versterken van het erfgoed in de gemeente Noordwijk;

gelet op:

 • o

  de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk,

 • o

  Cultuur in de Kern, cultuurnota gemeente Noordwijk 2022-2025,

 • o

  artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021 (ASV2021);

besluit vast te stellen: de subsidieregel Erfgoedfonds 2022.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

 • d.

  Subsidiejaar: jaar waarin de te subsidiëren activiteiten plaatsvinden;

 • e.

  Subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Toepasselijkheid ASV

De ASV is van toepassing, tenzij daarvan in deze subsidieregel uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel van de subsidie

Deze subsidieregel heeft tot doel om, met incidentele subsidie, eenmalige projecten te ondersteunen die gericht zijn op;

 • a.

  het behouden en versterken van het erfgoed in de gemeente Noordwijk;

 • b.

  het versterken van de museale infrastructuur 1 , en/of

 • c.

  het versterken en het vergroten van het publieksbereik of verbetering van de publieksbeleving, en/of

 • d.

  waar mogelijk, het versterken van de onderlinge samenwerking en afstemming.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

 • 1. Bij projectaanvragen worden tot subsidiabele kosten gerekend de kosten die direct zijn te herleiden zijn tot de organisatie en uitvoering van en/of deelname aan een project.

 • 2. Niet tot de subsidiabele kosten worden gerekend:

  • a.

   overheadkosten en/of reguliere exploitatiekosten van de organiserende instelling,

  • b.

   honoraria van initiatiefnemers en opdrachtgevers van projecten,

  • c.

   kosten van maaltijden en versnaperingen voor organisatoren, deelnemers, uitvoerenden en bezoekers van projecten,

  • d.

   bouwkundige ingrepen aan panden en/of monumenten in particulier eigendom, met uitzondering van openbaar toegankelijke musea.

Artikel 5 Voorwaarden

De aanvrager is zelf in redelijkheid verantwoordelijk voor financiering van het project uit eigen middelen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van fondsenwerving, sponsorinkomsten of door de inbreng van eigen vermogen van de aanvrager. Uit de aanvraag volgt in welke mate er zorg gedragen kan worden voor financiering uit eigen middelen.

Artikel 6 Aanvraagtermijnen

De jaarlijkse aanvragen dienen uiterlijk op 1 oktober (peildatum) voorafgaande aan het subsidiejaar bij de gemeente te zijn ingediend.

Artikel 7 Toetsing van de aanvraag

 • 1. De gemeente stuurt subsidieaanvragen van niet-PCEN leden binnen 5 werkdagen na binnenkomst voor advies door naar het PCEN.

 • 2. Binnen het PCEN platform worden de aanvragen getoetst en afgestemd. De resultaten van deze afstemming worden, begeleid met een bestedingsvoorstel passend binnen het subsidieplafond, neergelegd bij het college.

 • 3. het college stelt, met inachtneming van het bestedingsvoorstel de subsidie per project vast waarbij

  • a.

   de toetsing aan artikel lid 3 onder a een lichte is (het college wijkt gemotiveerd af van het voorstel van PCEN indien de te subsidiëren activiteit in onvoldoende mate bijdraagt aan het te bereiken subsidiedoel);

  • b.

   de toetsing aan artikel lid 3 onder b, c en d een zware is (het college stemt alleen2 in met het voorstel van PCEN indien de te subsidiëren activiteit in overwegende mate bijdraagt aan het te bereiken subsidiedoel).

Artikel 8 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de subsidieregel Erfgoedfonds 2022 is vastgesteld op € 75.000,- per jaar.

Artikel 9 Verdeling subsidieplafond

 • 1. Voor projecten behorend bij doelstelling, zoals benoemd in artikel 3a is jaarlijks € 65.000,- bestemd.

 • 2. Voor projecten behorend bij doelstellingen, zoals benoemd in artikelen 3b tot en met 3d, is jaarlijks € 10.000,- bestemd.

 • 3. Indien het subsidieplafond op de jaarlijkse peildatum nog niet is bereikt volgt een tweede aanvraagronde. Hiervoor kunnen aanvragen worden ingediend tot uiterlijk 1 april van het subsidiejaar.

 • 4. Indien het totaal van de aanvragen leidt tot een overschrijding van het subsidieplafond zoals vastgesteld voor lid 1 en 2 vindt een vergelijking van de aanvragen plaats door het college op grond van de in artikel 3 genoemde doelstellingen en reeds gesubsidieerde projecten in het verleden. De subsidie wordt verleend aan de ‘beste of meest geschikte aanvragen’ waarmee, naar het oordeel van het college, de doelstellingen worden gerealiseerd waarvoor de subsidie beschikbaar is gesteld.

 • 5. Het college kan, indien het daar aanleiding toe acht, de in lid 1 en 2 vermelde bedragen salderen.

 • 6. Per 1 april worden de bedragen, zoals benoemd in lid 1 en 2, indien het subsidieplafond nog niet is bereikt (zonder collegebesluit) gesaldeerd.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan het in deze subsidieregel bepaalde, al dan niet gedeeltelijk, buiten toepassing laten indien onverkorte toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Toelichting: Indien onverkorte toepassing van deze subsidieregel er toe leidt, dat het in de aanhef van deze subsidieregel omschreven doel niet dan wel onvoldoende kan worden gerealiseerd, kan worden afgeweken van deze subsidieregel. De afweging is op inhoud. Dat betekent dat de hardheidsclausule niet van toepassing kan zijn op de eventuele slechte financiële positie van de aanvrager.

Artikel 11 Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1. Deze subsidieregel treedt in werking op de dag na publicatie onder gelijktijdige intrekking van de subsidiebeleidsregel Het verhaal van Noordwijk 2021

 • 2. Op bezwaar- en beroepsprocedures die op de inwerkingsdatum onder de subsidiebeleidsregel Het verhaal van Noordwijk 2021 nog niet zijn afgerond, blijft het bepaalde in die regeling van toepassing.

Artikel 12 Citeertitel

Deze subsidieregel wordt aangehaald als: Subsidieregel Erfgoedfonds 2022.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 15 februari 2022,

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester


Noot
1

Bijvoorbeeld door het verbeteren van

o de digitalisering en/of

o de presentatie en/of

o de toegankelijkheid voor minder validen en/of

o door (verrassende) combinaties en verbindingen te maken. Wellicht ten overvloede: het gaat om combinaties binnen het erfgoed en niet om combinaties waarbij het erfgoed dient als decorplaatje of als achtergrond voor culturele activiteiten/evenementen.

Noot
2

Dat kan ook betekenen dat het college, indien het overleg met PCEN niet leidt tot overeenstemming, zelfstandig de subsidie aan een ander project kan toekennen. Dit geldt ook indien het totaalbedrag van het bestedingsvoorstel onder het vastgestelde subsidieplafond blijft.