Subsidieregel Muziekverenigingen gemeente Noordwijk 2022

Geldend van 25-02-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregel Muziekverenigingen gemeente Noordwijk 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

overwegende dat het gewenst is:

 • om activiteiten te stimuleren die deelname aan gezamenlijke, niet beroepsmatige, muziekbeoefening te bevorderen;

 • muziek maken door kinderen en jongeren te stimuleren;

 • een substantiële bijdrage te leveren aan de continuïteit van de muziekverenigingen.

gelet op:

 • de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk,

 • Cultuur in de Kern, cultuurnota gemeente Noordwijk 2022-2025

 • artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021 (ASV2021);;

besluit vast te stellen: de subsidieregel Muziekverenigingen gemeente Noordwijk 2022.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  Bijdrage kosten dirigent; kosten voor het leiden van een orkest of onderdeel/eenheid van de muziekvereniging. Hij/zij beschikt over een erkend diploma in de betreffende discipline;

 • d.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

 • e.

  Inkomsten huisvesting: opbrengsten uit het eigen gebouw, waaronder barinkomsten, verhuur en overige inkomsten;

 • f.

  Jeugdleerling: leden woonachtig in de gemeente Noordwijk die op de peildatum de leeftijd van 19 jaar nog niet hebben bereikt;

 • g.

  Leden: inwoners die op de peildatum als actief spelend lid bij de muziekvereniging staan ingeschreven;

 • h.

  Muziekvereniging: een rechtspersoon dat tot voornaamste doel heeft om, door stimulering en ondersteuning van het op amateurniveau gezamenlijk uitoefenen van instrumentale muziek, bij te dragen aan het gemeenschapsleven;

 • i.

  Naar rato systeem: aanvragen moeten voor een bepaalde datum worden ingediend. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt de subsidie voor alle in aanmerking komende organisaties naar rato gekort.

 • j.

  Peildatum: 1 oktober van het kalenderjaar voorafgaande aan de subsidie wordt aangevraagd;

 • k.

  Subsidie: de onder deze beleidsregel verstrekte structurele subsidie;

 • l.

  Subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Awb;

 • m.

  Uitgaven huisvesting: kosten voor huur, voorziening groot onderhoud, onderhoud, energie/water, beveiligingskosten, belastingen en heffingen evenals verzekeringen, rentekosten en afschrijvingen die gerelateerd zijn aan de huisvesting;

Artikel 2 Toepasselijkheid ASV

De ASV is van toepassing, tenzij daarvan in deze beleidsregel uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel van de subsidie

 • 1. Doel van de subsidie is:

  • o

   om de inwoners van Noordwijk te stimuleren tot en te ondersteunen bij het op amateurniveau gezamenlijk uitoefenen van muziek.om activiteiten te stimuleren die deelname aan gezamenlijke, niet beroepsmatige, muziekbeoefening te bevorderen;

  • o

   muziek maken door kinderen en jongeren te stimuleren;

  • o

   een substantiële bijdrage te leveren aan de continuïteit van de muziekverenigingen.

Artikel 4 Wie kan een subsidie aanvragen?

 • 1. Om in aanmerking te kunnen komen voor voldoet de aanvrager aan de volgende vereisten:

  • a.

   De aanvrager is een muziekvereniging die statutair in de gemeente Noordwijk gevestigd is en repeteert op een locatie binnen de gemeente Noordwijk.

  • b.

   De muziekvereniging heeft geen winstoogmerk.

  • c.

   De muziekvereniging bestaat op het moment van de subsidieaanvraag al minimaal 2 jaar;

  • d.

   De muziekvereniging heeft minimaal 30 actieve leden die contributie betalen en streeft er naar dat het merendeel woont in de gemeente Noordwijk.

  • e.

   Onderwijs, begeleiding, instructie en muziekdirectie worden verzorgd door personen die beschikken over een erkend diploma in de betreffende discipline.

  • f.

   De criteria om in aanmerking te komen voor subsidie voor een jeugdleerling zijn:

   • o

    Alleen jeugdleden van Noordwijkse muziekverenigingen die muziekonderwijs volgen dat gericht is op het behalen van een erkend muziekdiploma en het op termijn deelnemen aan het orkest van de muziekvereniging komen in aanmerking voor subsidiering;

   • o

    De leerling woonachtig in de gemeente Noordwijk is;

   • o

    De leerling minimaal 9 jaar en maximaal 18 jaar is;

   • o

    De opleiding gericht is op het behalen van diploma A en B, waarbij per leerling er niet langer dan vijf jaar subsidie wordt verstrekt;

   • o

    Het muziekonderwijs moet worden verzorgd door bevoegde docenten;

   • o

    De muziekvereniging verantwoordelijk is voor het verstrekken van de juiste gegevens met betrekking tot de leerlingen.

Artikel 5 Subsidiabele kosten en hoogte subsidie

 • 1. Voor subsidie komen alleen de in lid 3 genoemde subsidiabele kosten in aanmerking.

 • 2. De berekening is gebaseerd;

  • a.

   op de door de muziekvereniging ingediende jaarcijfers over de jaren voorafgaande aan het subsidiejaar,

  • b.

   op de geconstateerde verschillen in kostprijs en financieringsbehoefte tussen de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout.

 • 3. De subsidiabele kosten:

  • a.

   Maximale bijdrage kosten dirigent:

   • o

    (voormalige gemeente) Noordwijk: 65% van de kosten;

   • o

    (voormalige gemeente) Noordwijkerhout: 55% van de kosten;

  De bijdrage geldt niet voor de kosten van de dirigent van een leerling orkest of activiteit ten aanzien van de jeugdleerlingen/ jeugdopleiding.

  • b.

   Maximale bijdrage netto huisvestingskosten:

   • o

    (voormalige gemeente) Noordwijk: (uitgaven huisvesting -/- inkomsten huisvesting) * 65%;

   • o

    (voormalige gemeente) Noordwijkerhout: (uitgaven huisvesting -/- inkomsten huisvesting) * 55%.

  De bijdrage geldt niet voor de kosten van de huisvesting van een leerling orkest of activiteit ten aanzien van de jeugdleerlingen/jeugdopleiding.

  • c.

   Maximale bijdrage in de kosten voor de jeugdopleiding:

   • o

    € 400,- per jeugdleerling.

 • 4. Voor het vaststellen van de hoogte van de jaarlijkse subsidie wordt uitgegaan van:

  • o

   een langjarig evenwicht tussen inkomsten en uitgaven,

  • o

   een begroting, jaarrekening, ledenaantal en de daaraan te koppelen/gekoppelde contributie of andere bijdrage, die over de betreffende subsidiejaren heen, vanaf de aanvang van de subsidieperiode gelijke tred houdt.

Artikel 6 Aanvraagtermijnen

De aanvragen voor subsidie dienen uiterlijk op 1 oktober voorafgaande aan het subsidiejaar te worden ingediend.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond1 vast. De subsidie wordt verleend onder voorbehoud van vaststelling van de gemeentebegroting door de gemeenteraad.

Artikel 8 Verdeling subsidieplafond

 • a.

  Voor structurele subsidie, zoals benoemd in artikel 5 lid 3 a en b is jaarlijks maximaal

 • b.

  € 83.898 bestemd.

 • c.

  Voor subsidie, zoals benoemd in artikel 5 lid 3 c is maximaal ruimte voor 130 leerlingen en is jaarlijkse € 50.036 bestemd.

 • d.

  Het naar rato systeem is aangewezen als gehanteerde wijze van verdeling.

 • e.

  Bij een overschrijding van het subsidieplafond, voor subsidie zoals benoemd in artikel 8 lid b, ligt de verantwoordelijkheid voor de continuering van de lopende opleidingstrajecten bij de muziekverenigingen.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan het in deze subsidieregel bepaalde, al dan niet gedeeltelijk, buiten toepassing laten indien onverkorte toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Toelichting: Indien onverkorte toepassing van deze subsidieregel er toe leidt, dat het in de aanhef van deze subsidieregel omschreven doel niet dan wel onvoldoende kan worden gerealiseerd, kan worden afgeweken van deze subsidieregel. De afweging is op inhoud. Dat betekent dat de hardheidsclausule niet van toepassing kan zijn op de eventuele slechte financiële positie van de aanvrager.

Artikel 10 Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1. Deze subsidieregel treedt in werking op de dag na publicatie onder gelijktijdige intrekking van de subsidiebeleidsregel ‘Muziekverenigingen gemeente Noordwijk 2021.

 • 2. Op bezwaar- en beroepsprocedures die op de inwerkingsdatum onder de subsidiebeleidsregel Muziekverenigingen gemeente Noordwijk 2021 nog niet zijn afgerond, blijft het bepaalde in die regeling van toepassing.

Artikel 11 Citeertitel

Deze subsidieregel wordt aangehaald als: Subsidieregel Muziekverenigingen gemeente Noordwijk 2022.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 15 februari 2022,

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester


Noot
1

In de meerjarenbegroting is voor de uitvoering van deze subsidiebeleidsregel € 133.935 per jaar opgenomen. Dit bedrag dient als richtlijn.