Verordening Winkeltijden Dijk en Waard 2022

Geldend van 25-02-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening Winkeltijden Dijk en Waard 2022

De raad van de gemeente Dijk en Waard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 februari 2022;

gelet op artikel 3, eerste, tweede en derde lid van de Winkeltijdenwet;

besluit vast te stellen de Verordening Winkeltijden Dijk en Waard 2022

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • b.

  Werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • c.

  Winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Algemene vrijstelling voor zon- en feestdagen

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verbod geldt een algemene vrijstelling gedurende elke zondag en alle feestdagen na 06.00 en voor 22.00 uur. Deze vrijstelling geldt voor winkels en standplaatsen.

Artikel 3. Individuele ontheffing

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen en zon- en feestdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

 • 2. Aan de ontheffing worden, in het geval van een avond/nachtwinkel, de volgende voorschriften verbonden: er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet.

 • 3. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 4. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 6 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste 6 weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Persoonlijk karakter van de ontheffing

Ontheffingen genoemd in deze verordening zijn niet overdraagbaar.

Artikel 7. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 8. Intrekking oude verordening

 • 1. De Verordening winkeltijden Heerhugowaard 2013 wordt ingetrokken.

 • 2. De Verordening winkeltijden Langedijk 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Winkeltijden Dijk en Waard 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 februari 2022

de griffier,

de voorzitter,