Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Land van Cuijk 2022

Geldend van 24-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Land van Cuijk 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk;

gelet op de artikelen 160, eerste lid, en artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c, van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ);

besluit:

vast te stellen het volgende:

Aanwijzingsbesluit met betrekking tot de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de wet Waardering onroerende zaken, nader genoemd:

“Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Land van Cuijk 2022”.

Artikel 1 Heffingsambtenaren

 • 1. Voor de uitvoering van de bevoegdheden en verplichtingen genoemd in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, is voor elk van de in de linker kolom van de tabel in bijlage 1 bij dit aanwijzingsbesluit genoemde belastingen en taken de in de rechter kolom genoemde functionaris aangewezen als heffingsambtenaar.

 • 2. Mandatering van deze bevoegdheid is mogelijk bij afzonderlijk mandaatbesluit.

Artikel 2 Invorderingsambtenaren

 • 1. Voor de uitvoering van de bevoegdheden en verplichtingen genoemd in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet, is voor elk van de in de linker kolom van de tabel in bijlage 2 bij dit aanwijzingsbesluit genoemde belastingen en taken de in de rechter kolom genoemde functionaris aangewezen als invorderingsambtenaar.

 • 2. Mandatering van deze bevoegdheid is mogelijk bij afzonderlijk mandaatbesluit.

Artikel 3 WOZ -ambtenaar

 • 1. Als WOZ-ambtenaar in de zin van artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken is in bijlage 2 bij dit aanwijzingsbesluit genoemde taken de in de rechter kolom genoemde functionaris aangewezen als WOZ-ambtenaar.

 • 2. Mandatering van deze bevoegdheid is mogelijk bij afzonderlijk mandaatbesluit.

Artikel 4 Medewerkers belastingen en inlichtingenverplichtingen

 • 1. Voor de uitvoering van de bevoegdheden en verplichtingen genoemd in artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet, jegens wie mede gelden de verplichtingen als bedoeld in de artikel 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikel 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a Gemeentewet worden de in bijlage 4 bij dit aanwijzingsbesluit genoemde gemeenteambtenaren aangewezen.

 • 2. Mandatering van deze bevoegdheid is niet mogelijk.

Artikel 5 Aanwijzing van personen jegens wie inlichtingenverplichtingen gelden bij de uitvoering van de Wet WOZ

 • 1. Als personen bedoeld in artikel 30, vijfde lid, tweede volzin, van de Wet waardering onroerende zaken, jegens wie de in die volzin en in artikel 31 van die wet bedoelde verplichtingen mede gelden, worden de in bijlage 5 bij dit aanwijzingsbesluit genoemde gemeenteambtenaren aangewezen.

 • 2. Mandatering van deze bevoegdheid is niet mogelijk.

Artikel 6 Overgangsrecht

 • 1. Alle eerdere “Aanwijzingsbesluiten heffings- en invorderingsambtenaren” genomen door de colleges van de voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis worden ingetrokken met ingang van de het eerste lid van artikel 7 genoemde datum.

 • 2. In afwijking in zoverre van het vorige lid treden de in de artikelen 1 tot en met 5 genoemde functionarissen in de plaats van de aangewezen functionarissen van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant te Oss ten aanzien van opgelegde en nog op te leggen tot de belastingaanslagen en genomen en nog te nemen beschikkingen van de gemeente Sint Anthonis tot en met het heffingsjaar 2021.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Land van Cuijk 2022”.

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering van 15 februari 2022.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk,

Johan Postma

secretaris

Wim Hillenaar

burgemeester

Bijlage 1 Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Land van Cuijk 2022

Bijlage 1 behorende bij artikel 1 van dit aanwijzingsbesluit: aanwijzing als heffingsambtenaar

 

Belastingsoort of -taak

Functionaris (functiecode)

1.

Onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, reinigingsheffingen (jaarheffingen), reclamebelastingen, BIZ-bijdragen, baatbelastingen, toeristenbelasting, forensenbelasting scheepvaartrechten.

 • a.

  Beleidsadviseur belastingen (4.5)

 • b.

  Beleidsmedewerker belastingen (4.6)

2.

Leges, lijkbezorgingsrechten, parkeerbelastingen, lig- en aanleggelden (heffing op andere wijze dan bij wege van aanslag en leges burgerzaken)

Teammanager Financiën

3.

Reinigingsheffingen (tariefzakken)

Beleidsadviseur/programma coördinator afvalinzameling (18.1)

4.

Leges burgerzaken

Teammanager Burgerzaken

5.

Ondertekenen uitspraken op bezwaarschriften tegen legesnota’s en verweerschriften beroepsprocedures legesnota’s.

Teammanager Ondersteuning Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

6.

Ondertekenen uitspraken op bezwaarschriften tegen aanslagen overige heffingen en verweerschriften beroepsprocedures overige

 • a.

  Beleidsadviseur belastingen (functiecode 4.5)

 • b.

  Beleidsmedewerker belastingen (4.6)

 
 
 

Bijlage 2 behorende bij artikel 2 van dit aanwijzingsbesluit: aanwijzing als invorderingsambtenaar

 

Belastingsoort of -taak

Functionaris (functiecode)

1.

Onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, reinigingsheffingen (jaarheffingen), reclamebelastingen, BIZ-bijdragen, baatbelastingen, toeristenbelasting, forensenbelasting scheepvaartrechten.

 • a.

  Beleidsadviseur belastingen (4.5)

 • b.

  Beleidsmedewerker belastingen (4.6)

2.

Leges, lijkbezorgingsrechten en parkeerbelastingen, lig- en aanleggelden (heffing op andere wijze dan die bij wege van aanslag en leges burgerzaken)

Teammanager Financiën

3.

Reinigingsheffingen (tariefzakken)

Beleidsadviseur/programma coördinator afvalinzameling (18.1)

4.

Leges burgerzaken

Teammanager Burgerzaken

 
 
 

Bijlage 3 behorende bij artikel 3: aanwijzing als WOZ-ambtenaar

 
 

Functionaris (functiecode)

 • a.

  Beleidsadviseur belastingen (4.5)

 • b.

  Beleidsmedewerker belastingen (4.6)

 
 
 

Bijlage 4 behorende bij artikel 4: aanwijzing medewerkers belastingen en inlichtingenverplichtingen

 

Belastingsoort of -taak

Functionaris (functiecode)

1.

Onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, reinigingsheffingen (jaarheffingen), reclamebelastingen, BIZ-bijdragen, baatbelastingen, toeristenbelasting, forensenbelasting scheepvaartrechten.

 • a.

  Beleidsadviseur belastingen (4.5)

 • b.

  Beleidsmedewerker belastingen (4.6)

 • c.

  Senior medewerker bezwaar en beroep (4.9)

 • d.

  Medewerker bezwaar en beroep (4.10)

 • e.

  Senior medewerker heffing / WOZ-gegevensbeheer (4.11)

 • f.

  Medewerker heffing/WOZ-gegevensbeheer (4.12)

 • g.

  Medewerker Invordering/kwijtschelding (4.13)

2.

Leges, lijkbezorgingsrechten en parkeerbelastingen, lig- en aanleggelden (heffing op andere wijze dan die bij wege van aanslag en leges burgerzaken)

 • a.

  Senior medewerker financiële administratie (3.7)

 • b.

  Medewerker financiële administratie (3.8)

3.

Reinigingsheffingen (tariefzakken)

Beleidsadviseur/programma coördinator afvalinzameling (18.1)

4.

Leges burgerzaken

 • a.

  Senior medewerker burgerzaken (8.4)

 • b.

  Medewerker burgerzaken (8.5)

 
 
 

Bijlage 5 behorende bij artikel 5: Aanwijzing van personen jegens wie inlichtingenverplichtingen gelden bij de uitvoering van de Wet WOZ

 

Taak

Functionaris (functiecode)

 

Uitvoering wet waardering onroerende zaken

 • a.

  Beleidsadviseur belastingen (4.5)

 • b.

  Beleidsmedewerker belastingen (4.6)

 • c.

  Taxateur (4.8)

 • d.

  Senior medewerker bezwaar en beroep (4.9)

 • e.

  Medewerker bezwaar en beroep (4.10)

 • f.

  Senior medewerker heffing / WOZ-gegevensbeheer (4.11)

 • g.

  Medewerker heffing/WOZ-gegevensbeheer (4.12)