Aanwijzingsbesluit deurwaarder Land van Cuijk 2022

Geldend van 24-02-2022 t/m 20-07-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit deurwaarder Land van Cuijk 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk,

Overwegende dat:

 • -

  In artikel 1, tweede lid, van de Ambtenarenwet 2017 is bepaald dat ambtenaar in de zin van deze wet tevens degene is die met een overheidswerkgever is overeengekomen zonder aanspraak op loon als bedoeld in artikel 610 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek een functie te vervullen die is aangewezen bij algemene maatregel van bestuur, waarvan de voordracht geschiedt door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • -

  In artikel 2, aanhef en onder b, van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 is bepaald dat als functie als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Ambtenarenwet 2017 wordt aangewezen de functie van degene die belast is met de heffing of invordering van provinciale belastingen, gemeentelijke belastingen of waterschapsbelastingen;

 • -

  In artikel 2, aanhef en onder c, van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 is bepaald dat als functie als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Ambtenarenwet 2017 wordt aangewezen de functie van belastingdeurwaarder bij een provincie, gemeente of waterschap;

 • -

  De gemeente Land van Cuijk als rechtsopvolger van de door de overgaande gemeenten met de besloten vennootschap Mandaat B.V., handelend onder de naam Cannock Chase Public, statutair gevestigd te Druten, overeenkomsten heeft gesloten in verband met de dwanginvordering van gemeentelijke belastingaanslagen;

 • -

  Dat op grond van artikel 231 lid 2 sub e, van de Gemeentewet en artikel 1:2 van de CAO-gemeenten alsmede op artikel 231, lid 2, sub d, van de Gemeentewet dit aanwijzingsbesluit noodzakelijk is;

Besluit:

 • 1.

  De invorderingsmedewerkers en deurwaarders in dienst van Mandaat BV (handelend onder de naam Cannock Chase Public) aan te wijzen als belastingdeurwaarder als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b respectievelijk c, van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017;

 • 2.

  De onder 1 bedoelde aanwijzing van een invorderingsmedewerker of deurwaarder eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de arbeidsovereenkomst tussen Mandaat BV (handelend onder de naam Cannock Chase Public) en de bewuste invorderingsmedewerker of deurwaarder eindigt.

 • 3.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking tot 1 januari 2022.

 • 4.

  Alle eerder genomen benoemingsbesluiten genomen door de colleges van de voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis tot onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluiten als belastingdeurwaarder in te trekken met ingang van 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering van 15 februari 2022,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk,

Johan Postma

secretaris

Wim Hillenaar

burgemeester