Raadsbesluit Verordening commissie bezwaarschriften

Geldend van 01-03-2022 t/m heden

Intitulé

Raadsbesluit Verordening commissie bezwaarschriften

volgnummer : 22.020

datum raad : 8 februari 2022

agendapunt : 7.7

onderwerp : vaststellen Verordening commissie bezwaarschriften

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Veldhoven;

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelezen het voorstel van het college van 21 december 2021;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening commissie bezwaarschriften.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. verwerend orgaan: het gemeentelijk bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

b. commissie: de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften;

c. wet: de Algemene wet bestuursrecht;

d. college: het college van burgemeester en wethouders;

e. voorzitter(s): voorzitter van kamer I en/of kamer II.

Artikel 2. Inleidende bepaling commissie

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 3. Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit twee voorzitters en vier leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door het college.

 • 2.

  De voorzitter en de leden maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Veldhoven.

 • 3.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 3a. Instelling van kamers

 • 1.

  De commissie bestaat uit twee kamers, belast met de behandeling van bezwaarschriften.

 • 2.

  Elke kamer bestaat uit:

  • a.

   een voorzitter;

  • b.

   tenminste twee leden.

 • 3.

  De kamers gezamenlijk wijzen uit hun midden voor elk lid een plaatsvervanger aan.

 • 4.

  Het college regelt de taakafbakening van de kamers.

 • 5.

  Het college is bevoegd om op voorstel van de commissie het aantal kamers tijdelijk uit te breiden.

 • 6.

  Op de werkwijze van de kamers is het bepaalde in deze verordening zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4. Secretaris

 • 1.

  De secretaris van de commissie is een door het college aangewezen ambtenaar.

 • 2.

  Het college wijst tevens één of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 5. Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden worden benoemd voor een termijn van vier jaren en zijn daarna opnieuw benoembaar.

 • 2.

  De voorzitter en de leden kunnen op elk moment ontslag nemen.

 • 3.

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden blijven hun functie vervullen totdat in hun opvolging is voorzien.

Artikel 6. Protocol en ontvangstbevestiging

 • 1.

  Het college stelt een protocol vast voor de behandeling van bezwaarschriften.

 • 2.

  Bij het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6:14 van de wet wordt vermeld dat de commissie over het bezwaar zal adviseren.

Artikel 7. Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de navolgende artikelen van de wet worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid, inzake het verlangen van een machtiging;

 • b.

  artikel 6:6 inzake het stellen van een termijn voor verzuimherstel;

 • c.

  artikel 6:17 inzake de verzending van stukken;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid, inzake ter inzagelegging van stukken;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid, inzake het informeren van partijen.

Artikel 8. Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter is in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie advies of inlichtingen inwinnen bij deskundigen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 9. Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te doen horen.

 • 2.

  De commissie beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de wet inzake het afzien van het horen van belanghebbenden.

 • 3.

  Indien de commissie op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet zij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 10. Uitnodiging zitting

 • 1.

  De voorzitter deelt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken vóór de zitting schriftelijk mee, dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich te doen horen tijdens de zitting en nodigt hen daarvoor uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na verzending van de in het eerste lid bedoelde mededeling kunnen de belanghebbenden en het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op een verzoek als bedoeld in het tweede lid wordt zo spoedig mogelijk doch in ieder geval één week voor het tijdstip van de zitting meegedeeld aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de in voorgaande leden genoemde termijnen.

Artikel 11. Quorum

Voor het houden van een hoorzitting als bedoeld in artikel 9 is vereist dat tenminste een voorzitter en een lid of hun plaatsvervanger aanwezig zijn.

Artikel 12. Niet deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien zij daarbij een persoonlijk belang hebben en/of daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 13. Openbaarheid zitting

 • 1.

  De zittingen van de commissie zijn openbaar, zulks behoudens het bepaalde in lid 2.

 • 2.

  De zitting van de commissie vindt achter gesloten deuren plaats wat betreft bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op het terrein van sociale zaken en jeugd.

 • 3.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter of een van de aanwezige leden dat nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 4.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

Artikel 14. Verslaglegging

 • 1.

  Van de hoorzitting wordt een geluidsopname gemaakt, die op verzoek van belanghebbenden en het verwerend orgaan ter beschikking wordt gesteld.

 • 2.

  Op verzoek van een rechterlijke instantie wordt een schriftelijk verslag gemaakt, waarbij de volgende bepalingen in acht worden genomen:

  • a.

   Het verslag van de hoorzitting vermeldt de namen van de aanwezigen met daarbij een vermelding van hun hoedanigheid.

  • b.

   Het verslag bevat een zakelijke weergave van hetgeen tijdens de zitting naar voren is gebracht en overigens ter zitting is voorgevallen.

  • c.

   Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond of indien belanghebbenden respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

  • d.

   Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag worden gehecht.

  • e.

   Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 15. Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de leden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift toegezonden aan de leden, het verwerend orgaan en de belanghebbenden.

 • 3.

  De leden, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen één week na verzending van de in het tweede lid bedoelde informatie aan de voorzitter verzoeken een nieuwe hoorzitting te beleggen. De voorzitter beslist omtrent een dergelijk verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16. Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien bij een stemming de stemming staken dan beslist de stem van de voorzitter. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.

 • 3.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 17. Jaarverslag

De commissie doet binnen drie maanden na afloop van ieder kalenderjaar schriftelijk verslag van haar werkzaamheden over het afgelopen jaar.

Artikel 18. Vergoeding

 • 1.

  De voorzitter en de leden ontvangen per bijgewoonde commissievergadering een vergoeding van respectievelijk 230,52 EUR en 172,89 EUR.

 • 2.

  De in het eerste lid vermelde vergoedingsbedragen worden jaarlijks, te rekenen vanaf 1 januari 2023, aangepast overeenkomstig de in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers gegeven regeling.

Artikel 19. Intrekken oude regeling

De Verordening commissie bezwaarschriften, vastgesteld op 13 mei 2003 en laatstelijk gewijzigd op 17 december 2019, wordt ingetrokken.

Artikel 20. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2022.

Artikel 21. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie bezwaarschriften.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 februari 2022.

De burgemeester, De secretaris,

mr. G.M.W.M. Wasser M.J.A. Delhez

griffier voorzitter