Regeling vervallen per 24-11-2023

Beleidsregels subsidie ouderenwerk gemeente Voorst 2021

Geldend van 23-02-2022 t/m 23-11-2023

Intitulé

Beleidsregels subsidie ouderenwerk gemeente Voorst 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst,

overwegende dat het gewenst is beleidsregels voor subsidiëring van ouderenwerk vast te stellen;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 2004 gemeente Voorst;

besluiten vast te stellen de:

Beleidsregels subsidie ouderenwerk gemeente Voorst 2021.

Artikel 1. Begripsomschrijving

Ouderenwerk: sociaal culturele activiteiten voor ouderen via ouderensozen en -bonden of in de vorm van een inloop georganiseerd door vrijwilligersorganisaties.

Artikel 2. Beleidsdoel

Het stimuleren van het organiseren van sociaal culturele activiteiten voor personen van 65 jaar en ouder in georganiseerd verband.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Sociaal culturele activiteiten voor ouderen in de gemeente Voorst.

Artikel 4. Subsidievoorwaarden

  • De ouderensoos, -bond of -inloop houdt ten minste zes keer per jaar een activiteit.

  • Er zijn gemiddeld ten minste acht deelnemers per activiteit.

  • De activiteit (op de werkvloer) wordt gedraaid door vrijwilligers.

Artikel 5. Bepaling subsidiehoogte

Een bedrag van € 400 per jaar per ouderensoos, -bond of -inloopvoorziening.

Artikel 6. Nadere regels

De subsidie wordt direct vastgesteld en uitbetaald.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst in de vergadering van 14 december 2021.

Lisette Wolbers-Cents, secretaris

Renske Helmer-Englebert, burgemeester