Regeling vervallen per 01-04-2023

Nadere regels uitstallingen Heemstede 2022

Geldend van 01-03-2022 t/m 31-03-2023

Intitulé

Nadere regels uitstallingen Heemstede 2022

Het college van de gemeente Heemstede;

gelet op artikel 2:10, tweede lid, van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Nadere regels uitstallingen Heemstede 2022

Artikel 1 Inleiding

Deze regeling vervangt hetgeen over uitstallingen is bepaald in de Nadere Regels Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2019. Het betreft een herziening van de nota “Deel 3 - Uitstallingen en terrassen” (31 maart 2011). Het terrassendeel van deze nota is eerder al vervangen door de Nadere regels terrassenbeleid (28 augustus 2012).

In de winkelgebieden van Heemstede (Centrumgebied: bestaande uit de Raadhuisstraat en de Binnenweg en kleinere omliggende delen zoals de Binnendoor en de kop van de Blekersvaartweg, Zandvoortselaan West, Jan van Goyenstraat en overige kleinere winkelgebieden) zijn uitstallingen mogelijk en veelvoorkomend.

Deze regeling heeft alleen betrekking op voorwaarden op basis van openbare orde en veiligheid. Voor de ruimtelijke aspecten gelden de op dat moment geldende landelijke wet- en regelgeving en de ter plaatse geldende bestemmingsplannen/omgevingsplannen. Voor precario geldt de op dat moment van kracht zijnde Verordening precariobelasting.

Artikel 2 Definitie

Onder uitstallingen wordt verstaan:

Alles wat ter verkoopbevordering en/of verstrekking van goederen en/of diensten aan het publiek aan de buitenzijde van een winkel(-achtig)pand wordt uitgestald of opgehangen, al dan niet op of boven de openbare weg. Hiertoe worden in ieder geval gerekend: kledingrekken, uitzoekbakken, menuborden, decoratiemateriaal, plantenbakken, hobbelbeesten en verwijsborden.

Warenautomaten vallen hier niet onder.

Artikel 3 Voorwaarden aan doorloopruimte

 • Hoofdvoorwaarde in het Centrumgebied is dat op alle trottoirs en voetgangerszones een obstakelvrije zone moet worden aangehouden van ten minste 2 meter (0,9 meter bij bomen en straatmeubilair);

 • Hoofdvoorwaarde in de overige winkelgebieden is dat op alle trottoirs en voetgangerszones een obstakelvrije zone moet worden aangehouden van ten minste 1,5 meter (0,9 meter bij bomen en straatmeubilair).

Artikel 4 Overige voorwaarden

 • De uitstalling mag niet verder dan 1 meter buiten de eigen gevel van de vestiging of winkel geplaatst worden, mits de doorloopruimte in acht kan worden genomen;

 • Per vestiging of winkel zijn ten hoogste twee uitstallingen toegestaan met een maximale hoogte van 2 meter vanaf de grond gemeten, en een maximale lengte van 2 meter per stuk;

 • Uitstallingen mogen uitsluitend tijdens de openingstijden van de betreffende vestiging of winkel aanwezig zijn;

 • Uitstallingen mogen niet belemmerend of gevaarlijk zijn voor hulpdiensten, ander verkeer en/of winkelend publiek;

 • Uitstallingen mogen geen scherpe uitstekende delen hebben, moeten goed zichtbaar zijn, compact zijn en een stevige constructie hebben;

 • Uitstallingen mogen niet zijn voorzien van reclame-uitingen;

 • Losse reclame-ondersteunende attentie objecten (bijvoorbeeld een ijshoorn) zijn niet toegestaan.

Artikel 5 Menu- en stoepborden

 • Menu- en stoepborden mogen uitsluitend tijdens terrastijden aanwezig zijn;

 • Menu- en stoepborden zijn uitsluitend toegestaan binnen 1 meter van de gevel binnen de lengte van de eigen gevel;

 • Per terras zijn ten hoogste twee vrijstaande stoep- of menuborden toegestaan van maximaal 1 meter hoog en met een gezamenlijk oppervlak van maximaal 0,75 m².

Artikel 6 Intrekken oude regeling

De regeling Centrumgebied Heemstede, deel 3 - Uitstallingen en terrassen wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 maart 2022.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels uitstallingen Heemstede 2022.

Ondertekening

Vastgesteld door het college op 15 februari 2022