Subsidieregeling versterken zelfregie inwoners Goeree-Overflakkee

Geldend van 23-02-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling versterken zelfregie inwoners Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat;

 • -

  de gemeente Goeree-Overflakkee streeft naar een samenleving waarin alle inwoners kunnen meedoen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten of zichtbare en onzichtbare beperkingen;

 • -

  dat kwetsbaren daarbij soms (extra) ondersteuning en begeleiding nodig hebben;

 • -

  dat het belangrijk is om de ondersteuning en begeleiding al te bieden in het voortraject, vóórdat zwaardere professionele inzet nodig is;

 • -

  dat diverse maatschappelijke organisaties zich inzetten om hieraan invulling te geven;

 • -

  dat deze inzet bijdraagt aan het zelfstandig wonen, aan het bevorderen van gezondheid, veiligheid en welbevinden, en het naar vermogen meedoen aan het dagelijks leven;

 • -

  dat het gewenst is om regels vast te stellen waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie;

 • -

  de gemeenteraad op 16 december 2021 de Visie breed sociaal domein gemeente Goeree-Overflakkee heeft vastgesteld;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Goeree-Overflakkee 2015;

besluiten vast te stellen de volgende Subsidieregeling versterken zelfregie inwoners Goeree-Overflakkee

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  activiteiten: bezigheden of handelingen die zich richten op het versterken en behouden van de zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners van Goeree-Overflakkee, die niet alleen tot doel hebben om de kwetsbare inwoner mee te laten doen aan de samenleving, maar ook als doelstelling hebben om zwaardere (professionele) zorg, ondersteuning of begeleiding uit te stellen, te vermijden of te verminderen;

 • -

  Asv: Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

 • -

  instelling: een organisatie met volledige rechtsbevoegdheid, die niet op grond van een haar opgelegde wettelijke verplichtingen werkzaamheden verricht die zich richt op het ondersteunen en begeleiden van kwetsbare inwoners;

 • -

  kwetsbare inwoner: inwoner(s) die in hun leven, al dan niet tijdelijk, worden geconfronteerd met een situatie waardoor ze afhankelijk zijn van ondersteuning of zorg van anderen;

 • -

  zelfregie: zelf zeggenschap hebben over de inrichting van het leven gebaseerd op eigen waarden en drijfveren;

 • -

  WvGGZ: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Artikel 2 Reikwijdte van de regeling

De subsidies die worden verleend op basis van deze regeling zijn prestatiesubsidies, zoals bedoeld in de Asv.

Artikel 3 Doel van de subsidie

De subsidie dient een bijdrage te leveren aan tenminste één van de opgaven uit de Visie breed sociaal domein van de gemeente Goeree-Overflakkee. Doel van de subsidie is om de zelfregie van inwoners te versterken door middel van niet geïndiceerde activiteiten op het gebied van:

 • a.

  een inloopfaciliteit;

 • b.

  ondersteuning en begeleiding bij wonen, werken, opgroeien en elkaar ontmoeten;

 • c.

  verwerking (doelgroepgerichte praatgroepen, lotgenoten contact, ervaringen delen);

 • d.

  begeleiding in het voortraject naar zorg;

 • e.

  begeleiding bij sociale activiteiten;

 • f.

  bemoeizorg voor mensen die op basis van problematiek zorg of ondersteuning nodig hebben maar dit niet willen en niet accepteren, licht verstandelijk beperkten en psychische problematiek bij wonen, werken en opgroeien;

 • g.

  het geven van informatie, voorlichting en advies (zowel preventief als curatief);

 • h.

  belangenbehartiging en bijdragen aan lokale netwerken.

Artikel 4 Subsidiegerechtigde

In aanmerking voor subsidie komt een instelling die bijdraagt aan de doelstelling van deze regeling door een of meer activiteiten zoals benoemd in artikel 3 aan te bieden.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

In aanmerking voor subsidie komen enkel de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1. De subsidie wordt in elk geval geweigerd voor zover deze betrekking heeft op:

 • a.

  activiteiten die reeds in voldoende mate worden uitgevoerd, waardoor het project niet meer van toegevoegde waarde is op het realiseren van de opgaven van de Visie breed sociaal domein gemeente Goeree-Overflakkee;

 • b.

  de open inloopfunctie op grond van de WvGGZ; of

 • c.

  bemoeizorg op grond van de WvGGZ.

 • 2. De subsidie zal worden geweigerd wanneer er geen financiële ruimte binnen de gemeentelijke begroting beschikbaar is, danwel door de raad beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 7 Subsidieperiode

 • 1. Subsidies tot en met € 25.000 kunnen meerjarig worden verleend.

 • 2. Subsidies boven de € 25.000 worden per boekjaar verleend.

Artikel 8 De aanvraag

 • 1. Artikel 18, tweede lid, onder d, van de Asv is niet van toepassing op subsidies tot en met een hoogte van € 25.000.

 • 2. In afwijking van artikel 18, tweede lid, onder e, van de Asv, kan bij subsidies tot en met een hoogte van € 25.000 volstaan worden met een financieel jaaroverzicht.

Artikel 9 Voortgangsoverleg

Minimaal één keer per jaar vindt tussen subsidieontvanger en burgemeester en wethouders overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en is voor het eerst van toepassing op subsidies voor activiteiten die in het jaar 2023 worden uitgevoerd.

 • 2. Op de subsidiëring van voordien uit te voeren activiteiten is de Asv van toepassing.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling versterken zelfregie inwoners Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 15 februari 2022 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch, mr. A. Grootenboer-Dubbelman