Regeling vervallen per 01-05-2022

Regeling mandaten, volmachten en machtigingen Heemstede 2022

Geldend van 23-02-2022 t/m 30-04-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Regeling mandaten, volmachten en machtigingen Heemstede 2022

Inhoudsopgave

Het gebruik van mandaat

 • 1.

  Inleiding

 • 2.

  Delegatie algemeen

 • 3.

  Mandaat algemeen

 • 4.

  Volmachten en machtigingen

 • 5.

  Vormen van mandaat

 • 6.

  Algemene regels voor mandaat

 • 7.

  Praktische aanwijzingen voor uitoefening mandaat

 • 8.

  Slot

Bijlage 1 Algemeen

Bijlage 2 Domein Bestuurs- en Juridische Zaken

Algemene en Juridische Zaken en Openbare Orde en Veiligheid

Communicatie

Bijlage 3 Domein Ruimte

Ruimtelijk Beheer

Ruimtelijk Beleid

Bijlage 4 Domein Samenleving

Welzijn

IASZ

Bijlage 5 Domein Dienstverlening Toezicht en Handhaving

Publiekszaken

Bouw- en Woningtoezicht

Toezicht en handhaving openbare ruimte

Bijlage 6 Teams Bedrijfsvoering

HRM & Facilitaire Zaken

Informatisering & DIT

Financiën

Bijlage 7 Overig

Chief Information Security Officer (CISO), Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Privacybeheerder

Het gebruik van mandaat

1. Inleiding

Er is een hoofdstructuur die gevormd wordt door vier domeinen. Daarnaast zijn er bedrijfsvoeringsteams die vervlochten zijn met Bloemendaal. De vier domeinen zijn:

 • -

  Bestuurs- en Juridische Zaken (BJZ);

 • -

  Ruimte;

 • -

  Samenleving; en

 • -

  Dienstverlening, Toezicht en Handhaving.

Hieronder volgt een overzicht van de teams die vallen onder de vier domeinen:

Domein

Team

Bestuurs- en Juridische Zaken

Algemene en Juridische Zaken

 

Openbare Orde en Veiligheid

 

Bestuursadvies en bestuurssecretariaat

 

Communicatie

Ruimte

Ruimtelijk Beleid

 

Ruimtelijk Beheer

Samenleving

Welzijn

 

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Dienstverlening, Toezicht en Handhaving

Bouw- en Woningtoezicht

 

Publiekszaken

 

Toezicht en handhaving openbare ruimte

Van het onderdeel “Bedrijfsvoering” hebben de volgende teams mandaten:

 • -

  Informatisering & DIT;

 • -

  Financiën; en

 • -

  HRM & Facilitaire Zaken.

Bestuursadvies en bestuurssecretariaat, behorende bij het domein BJZ, hebben geen mandaten.

Hiernaast zijn in Heemstede ook een CISO, een FG en een Privacybeheerder aangewezen. CISO betekent Chief information Security Officer, oftewel de informatiebeveiligingscoördinator. De CISO valt voor personele zaken onder Informatisering & DIT.

De FG, ofwel de Functionaris Gegevensbescherming, is een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens. De FG is voor wat betreft de adviestaak onafhankelijk en valt voor personele zaken onder Algemene en Juridische Zaken.

De Privacybeheerder is een interne adviseur voor alle privacyvraagstukken aangaande de persoonsgegevensverwerking waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De Privacybeheerder valt voor personele zaken onder Algemene en Juridische Zaken. Uit het oogpunt van een efficiënte bedrijfsvoering zijn de bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Uitgangspunt is dat de gemandateerde bij politieke of anderszins gevoelige zaken overlegt met de verantwoordelijke portefeuillehouder.

Veranderingen als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, waaronder de APV, zijn doorgevoerd in de mandaten. Ook alle overige gewenste veranderingen, al dan niet als gevolg van interne besluiten, zijn meegenomen.

Deze regeling bevat mandaten aan medewerkers van de gemeente zelf. Het is dus een interne mandaatregeling. De externe mandaten (zoals aan de Omgevingsdienst IJmond, het Noord-Hollands Archief en Woonservice Kennemerland) zijn niet in deze regeling opgenomen.

Het afdoen van klachten is geregeld in de Handleiding klachtbehandeling. Daarin is ook geregeld wie klachten tegen bijvoorbeeld een medewerker, domeinmanager, (team)manager, - leider of een lid van het college van burgemeester en wethouders afdoet.

Deze regeling gaat over mandaten , volmachten en machtigingen. Het is van groot belang om deze te onderscheiden van delegatie. Hieronder worden eerst de kenmerken van delegatie en mandaat uiteengezet. Daarna worden regels gegeven voor de uitoefening van mandaten, en volmachten en machtigingen.

2. Delegatie algemeen

Onder delegatie wordt verstaan: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder zijn eigen verantwoordelijkheid uitoefent (artikel 10:13 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)).

Uit artikel 156 van de Gemeentewet blijkt dat de raad aan het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) en aan een commissie bevoegdheden kan overdragen behoudens een aantal concrete opgesomde bevoegdheden (waaronder financiële bevoegdheden, het stellen van straf op overtreding van gemeentelijke verordeningen, etc.). Deze “ja, tenzij”-constructie verschaft de raad een grote vrijheid te bepalen wat hij aan zichzelf wil houden en wat hij aan de andere gemeentelijke organen overlaat.

Kenmerk van delegatie is dat de delegatiegever de bevoegdheid om te besluiten kwijt is en dat het besluit geldt als een besluit van de gedelegeerde, die daarvoor ook de verantwoordelijkheid draagt. Voorwaarde voor delegatie is dat de wet, die de bevoegdheid aan het orgaan dat wil overdragen heeft toegekend, een grondslag moet bieden voor de overdracht van die bevoegdheid (artikel 10:15 van de Awb).

De delegatiegever kan slechts algemene instructies geven aan de gedelegeerde over de wijze waarop de bevoegdheid wordt uitgeoefend.

Artikel 10:14 van de Awb verbiedt delegatie aan ondergeschikten. De reden hiervan is de algemene opvatting dat delegatie aan ondergeschikten leidt tot onzuivere bestuurlijke verhoudingen. Een ambtenaar kan immers niet in politieke zin op zijn daden worden aangesproken.

Voor wat betreft de bevoegdheden op het gebied van gemeentelijke belastingen geldt een eigen regime.

3. Mandaat algemeen

Als er bevoegdheden van een bestuursorgaan worden toegedeeld aan ondergeschikten wordt gebruik gemaakt van mandaat.

Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen (artikel 10:1 van de Awb).

Voor mandaat van een bestuursorgaan aan ambtenaren is geen wettelijke basis nodig. De relatie tussen college of burgemeester enerzijds en ambtenaar anderzijds, geeft het verantwoordelijke orgaan bij mandaat voldoende mogelijkheden incidenteel in te grijpen indien dat noodzakelijk wordt geacht.

Gezien de relatie is er geen instemming nodig van degene die bevoegdheden in mandaat uitoefent. Instemming is slechts vereist bij mandaat aan niet-ondergeschikten (bijvoorbeeld bevoegdheden die worden overgedragen aan de korpschef van politie).

Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit, geldt als een besluit van de mandaatgever (artikel 10:2 van de Awb). De mandaatgever mag te allen tijde de bevoegdheid zelf blijven uitoefenen en algemene en bijzondere richtlijnen geven.

Degene die in mandaat handelt:

 • -

  handelt onder de verantwoordelijkheid van de mandaatgever, veelal het college;

 • -

  handelt in opdracht van de mandaatgever;

 • -

  mag niet afwijken van het mandaat;

 • -

  moet in voorkomende gevallen van twijfel overleggen met de mandaatgever of portefeuillehouder;

 • -

  moet bij het besluit kenbaar maken namens welk orgaan hij handelt.

Zoals hiervoor al aangegeven is voor mandaat geen wettelijke grondslag vereist. Mandatering van bevoegdheden is in beginsel altijd mogelijk, tenzij:

 • -

  bij wettelijk voorschrift anders is bepaald (artikel 10:3, eerste lid, van de Awb);

 • -

  de aard van de bevoegdheid zich tegen mandaatverlening verzet (artikel 10:3, eerste lid, van de Awb). Bijvoorbeeld in verband met de zwaarwegendheid van de bevoegdheid of in geval de bevoegdheid niet aansluit bij de normale bevoegdheidsuitoefening van de gemandateerde;

 • -

  het tweede, derde of vierde lid van artikel 10:3 van de Awb hieraan in de weg staat. In deze leden wordt van mandatering uitgesloten:

  • a.

   het vaststellen van algemene verbindende voorschriften;

  • b.

   het nemen van een besluit waarvan is bepaald dat het met versterkte meerderheid moet worden genomen of de aard van de voorgeschreven besluitvormingsprocedures zich anderszins tegen mandatering verzet;

  • c.

   het vernietigen of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan;

  • d.

   het beslissen op een bezwaarschrift of op een verzoek als bedoeld in artikel 7:1a, eerste lid, van de Awb, door degene die het primaire besluit krachtens mandaat heeft genomen;

  • e.

   het opleggen van een bestuurlijke boete door degene die van de overtreding een rapport of proces-verbaal heeft opgemaakt.

Uit de mandaatverlening moet duidelijk blijken welke bevoegdheden de gemandateerde heeft.

Artikel 3:47 van de Awb bepaalt dat bij de motivering van een besluit zo mogelijk de grondslag wordt vermeld krachtens welk wettelijk voorschrift het besluit genomen is. De wettelijke grondslag is eenvoudig te achterhalen, als deze op voorhand in de mandaatregeling wordt opgenomen.

4. Volmachten en machtigingen

Mandaat kan alleen worden verleend als sprake is van een besluit in de zin van de Awb. Dat betekent niet dat de burgemeester of het college andere handelingen, de feitelijke handelingen en de privaatrechtelijke rechtshandelingen, niet aan een ondergeschikte kan opdragen.

Het college kan een ambtenaar de volmacht geven om namens het college privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten. Voor feitelijke handelingen kan het college een machtiging verlenen.

De Awb verklaart de regels die gelden voor mandaat ook van toepassing op de rechtsfiguren volmacht en machtiging (artikel 10:12 van de Awb). Mede om deze reden zijn de volmachten en machtigingen in de mandaatregeling opgenomen, zij het dat deze rechtsfiguren nadrukkelijk apart vermeld worden. Dit is van belang voor bijvoorbeeld de vermelding van een bezwaarmogelijkheid bij besluiten, de redactie van een brief en voor de ambtenaar zelf om goed te weten waar hij of zij mee bezig is.

Overeenkomsten

Het college van burgemeester en wethouders gaat de overeenkomsten aan. Het college kan een ander volmacht geven voor het aangaan van overeenkomsten.

De burgemeester ondertekent als hoofdregel de overeenkomsten (artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet). De ondertekening kan bij machtiging van de burgemeester ook door andere personen gebeuren.

Daarnaast is er de Regeling budgetbeheer . De mandaten, volmachten en machtigingen op het terrein van budgetten zijn opgenomen in Bijlage 1 Algemeen.

5. Vormen van mandaat

Mandaat kan worden onderverdeeld in afdoeningsmandaat, ondertekeningsmandaat en ondermandaat.

5.1 Afdoeningsmandaat

Het uitoefenen van de bevoegdheid wordt inhoudelijk geheel aan de ambtenaar of portefeuillehouder overgelaten.

Bijvoorbeeld:

Met vriendelijke groeten,

namens burgemeester en wethouders van Heemstede,

mr. L.A. Kadiks

Domeinmanager Bestuurs- en Juridische Zaken

5.2 Ondertekeningsmandaat

De bevoegdheid wordt inhoudelijk door het bestuursorgaan uitgeoefend, de gemandateerde ondertekent de brief waarmee het besluit wordt bekendgemaakt.

Om praktische redenen is er in onze organisatie voor gekozen om de afdoening en de ondertekening niet te splitsen. Er worden geen ondertekeningsmandaten verleend.

5.3 Ondermandaat

De mandaatgever kan toestaan dat de gemandateerde doormandateert aan (veelal) een ondergeschikte (artikel 10:9 van de Awb). Het mandaat wordt dan verleend aan bijvoorbeeld de manager Financiën of door hem/haar aan te wijzen ambtenaren.

Als de gemandateerde het ondermandaat daadwerkelijk heeft verleend, kan de ondergemandateerde handelen als gemandateerde.

Bijvoorbeeld:

Met vriendelijke groeten,

namens de voorzitter van de commissie voor bezwaarschriften,

mevr . mr. drs. M.R. Staller

secretaris van de commissie

6. Algemene regels voor mandaat

In deze regeling is per besluit aangegeven of er speciale voorwaarden gelden die bij de uitoefening van dat mandaat in acht moeten worden genomen.

Naast deze per bevoegdheid toepasselijke instructies heeft het college enige algemene regels vastgesteld voor de uitoefening van alle gemandateerde bevoegdheden. Deze regels zijn het gevolg van het feit dat het college verantwoordelijk is en blijft voor de besluiten die ambtenaren in mandaat nemen. Telkens als een ambtenaar gebruik maakt van het aan hem of haar verleende mandaat moet hij of zij zich daar van bewust zijn.

 • 1.

  Alleen positieve besluiten zijn gemandateerd. Bij weigering van een aanvraag of bij een anderszins negatief besluit geldt geen mandaat, tenzij in de mandaatregeling expliciet is aangegeven dat ook de weigering is gemandateerd.

 • 2.

  Indien het voorgenomen besluit politiek gevoelig is of kan zijn, of wanneer precedentwerking te verwachten is, vindt terugkoppeling naar de portefeuillehouder, dan wel het college plaats.

 • 3.

  Indien het voornemen bestaat af te wijken van bestaand beleid of van een ingewonnen advies, of bij andere bijzondere omstandigheden, kan geen gebruik worden gemaakt van het mandaat.

 • 4.

  Als verwacht kan worden dat het voorgenomen besluit in bezwaar of beroep zal worden aangevochten, vindt terugkoppeling naar de portefeuillehouder of het college plaats.

 • 5.

  Bij overschrijding van kredieten kan geen gebruik worden gemaakt van het mandaat.

7. Praktische aanwijzingen voor uitoefening mandaat

Brieven, waarin een in mandaat genomen besluit aan de belanghebbende wordt meegedeeld, kunnen worden geschreven in de ik-vorm. De gemandateerde heeft het besluit immers genomen. In de ondertekening moet tot uiting komen namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen, zie de ondertekeningen onder 5.

Het informatiepunt voor vragen over delegatie en mandaat is Algemene en Juridische Zaken.

Vervanging bij afwezigheid

De gebruikelijke vervanging wordt ook gehanteerd bij toepassing van de mandaatregeling. De bevoegdheden die zijn gemandateerd aan de gemeentesecretaris, (domein)managers, teammanagers of teamleiders gaan bij afwezigheid over op hun plaatsvervangers. De portefeuillehouder (burgemeester of wethouder) wordt vervangen door zijn plaatsvervanger zoals afgesproken bij aanvang van de raadsperiode.

De gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt bij afwezigheid vervangen door de domeinmanager Ruimte. Is deze afwezig, dan geldt de domeinmanager Samenleving als vervanger. Is deze afwezig, dan geldt de domeinmanager Bestuurs- en Juridische Zaken als vervanger.

Voor de domeinmanagers, de manager HRM & Facilitaire zaken, de manager Financiën en de manager Informatievoorziening geldt dat:

 • -

  de domeinmanager Ruimte de domeinmanager Samenleving bij afwezigheid vervangt en andersom;

 • -

  de domeinmanager Bestuurs- en Juridische Zaken de domeinmanager Dienstverlening, Toezicht en Handhaving bij afwezigheid vervangt en andersom;

 • -

  de manager HRM & Facilitaire Zaken, de manager Financiën en de manager Informatievoorziening bij afwezigheid elkaar vervangen.

Gaat het specifiek om HRM mandaten, dan is bij afwezigheid van de gemandateerden de gemeentesecretaris (of diens vervanger(s)) bevoegd.

Indien het mandaat in deze mandaatregeling lager is belegd, bijvoorbeeld bij een senior medewerker, en deze is niet aanwezig, dan kan het mandaat worden uitgeoefend door de leidinggevende van de senior medewerker. Dit geldt voor alle mandaten, opgenomen in deze mandaatregeling.

Er is geen vastgelegde verplichting om periodiek informatie te verstrekken over de besluiten die in mandaat genomen zijn. De gemandateerde en het bevoegde bestuursorgaan hebben beide de verantwoordelijkheid elkaar op de hoogte te houden, bijvoorbeeld tijdens overleg tussen ambtenaar en portefeuillehouder, hoe om te gaan met de verleende mandaten.

8. Slot

Algemene en Juridische Zaken coördineert de samenstelling en inhoud van deze regeling. Wijziging in de regelgeving of veranderingen in de toepassing van een mandaat, volmacht of machtiging moeten aan dit team worden doorgegeven, zodat de regeling actueel kan worden gehouden.

De regelingen (verordeningen en beleidsregels) hebben veelal een jaartal in de titel. Sommige regelingen veranderen jaarlijks. De regelingen waarnaar hieronder wordt verwezen slaan op de op dat moment geldende regelingen. Daarom zijn de jaartallen in deze regeling weggelaten.

Intrekking oude regeling

De Regeling mandaten, machtigingen en volmachten Heemstede 2020 wordt ingetrokken.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2022.

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling mandaten, volmachten en machtigingen Heemstede 2022.

Ondertekening

Vastgesteld door het college en de burgemeester, elk voor zover hun bevoegdheid strekt, op 15 februari 2022.

Bijlage 1 Algemeen

Mandaten, volmachten en machtigingen budgethouders en -beheerders

Budgethouders zijn:

 • Gemeentesecretaris

 • Domeinmanager Bestuurs- en Juridische Zaken (BJZ)

 • Domeinmanager Dienstverlening, Toezicht en Handhaving

 • Domeinmanager Samenleving

 • Domeinmanager Ruimte

 • Manager Financiën

 • Manager Informatievoorziening

 • Manager HRM & Facilitaire Zaken

Budgetbeheerders zijn:

 • Teamleider facilitaire zaken

 • Teammanager IASZ

 • Senior adviseur beheer vastgoed

 • Senior beleidsmedewerker / projectleider ruimtelijke ordening

 • Teammanager bouw- en woningtoezicht

 • Teammanager Ruimtelijk Beheer

 • Teammanager Services en beheer

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q.

beperkingen

gemeentesecretaris

budgethouder

budgetbeheerder

Regeling Budgetbeheer en Inkoopbeleid

 
 
 
 

Het gunnen van levering van goederen, aanneming en/of verlening van diensten en/of werken

tot € 50.000,-

 
 

*

 

tot € 500.000,-

 

*

 
 

tussen € 500.000,- en € 1.000.000,-

*

 
 

Aangaan en ontbinden van overeenkomsten van levering van goederen, aanneming en/of verlening van diensten en/of werken

tot € 50.000,-

 
 

*

 

tot € 500.000,-

 

*

 
 

tussen € 500.000,- en € 1.000.000,-

*

 
 

Ondertekenen van de overeenkomsten van levering van goederen, aanneming en/of verlening van diensten en/of werken

tot € 50.000

 
 

*

 

tot € 500.000,-

 

*

 
 

tussen € 500.000,- en € 1.000.000,-

*

 
 

Accorderen facturen

tot € 50.000

 
 

*

 

tot € 500.000,-

 

*

 
 

vanaf € 500.000, met accordering gemeentesecretaris

 

*

 

NB.

Boven de € 1000.000,- is het college bevoegd.

Bijlage 2 Domein Bestuurs- en Juridische Zaken

Mandaten Algemene en Juridische Zaken en Openbare Orde en Veiligheid

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q.

beperkingen van mandaat

domeinmanager

behandelend ambtenaar

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 
 
 

Afgeven ontvangstbewijs met vermelding tijdstip van de kennisgeving (artikel 2:3, lid 3)

 

*

*

Ontheffing verlenen van het verbod als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden op door de burgemeester aangewezen openbare plaatsen (artikel 2:9, lid 3)

 

*

 

Ontheffing verlenen voor het gebruiken van de weg of weggedeelte anders dan overeenkomstig de publieke bestemming daarvan (artikel 2:10, lid 3)

voor zover het niet betreft vergunningen die samenhangen met bouwactiviteiten;

advies Ruimte vragen bij signalering van problemen / afwijkingen van het uitstallingenbeleid

*

 

Vergunning verlenen voor optochten op de weg (artikel 2:24, lid 2, onder c en artikel 2:25, lid 1)

optochten die ieder jaar terugkomen

*

 

Vergunning verlenen voor een evenement (artikel 2:25)

met uitzondering van risico-evenementen (= C-evenementen zoals genoemd in VRK beleid)

*

 

Weigeren van een circusvergunning

(artikel 2:25 en artikel 1:8)

 

*

 

Ontheffing verlenen van de sluitingstijden van een openbare inrichting en/of daarbij behorend terras (artikel 2:29, lid 4)

 

*

 

Voor een afzonderlijke openbare inrichting of een daartoe behorend terras andere sluitingstijden vaststellen (artikel 2:29, lid 6)

 

*

 

Kennis nemen van het houden van een bijeenkomst als bedoeld in lid 2 (paracommerciële rechtspersonen) (artikel 2:34b, lid 3)

 

*

 

Ontheffing verlenen van het verbod bijen te houden (artikel 2:64, lid 5)

 

*

 

Ontheffing verlenen van het verbod proeverijen te houden in een slijtersbedrijf (artikel 2:34c)

 

*

 

Kennis nemen van het (terstond) houden van incidentele festiviteiten (artikel 4:3, lid 1 en lid 6)

 

*

 

Kennis nemen van het langer aanhouden van de verlichting bij een gelegenheid voor sportbeoefening in de buitenlucht tijdens incidentele festiviteiten (artikel 4:3, lid 2)

 

*

 

Afwijken van de eindtijden voor extra muziek als bedoeld in artikel 4:3, lid 10 APV (artikel 4:3, lid 11)

 

*

 

Ontheffing verlenen van het verbod tot het produceren van overige geluidshinder

(artikel 4:6, lid 2)

mits verzoek wordt gedaan in combinatie met andere ontheffingen / vergunningen die aan de domeinmanager BJZ zijn gemandateerd

*

 

Ontheffing verlenen van het verbod tot het op de weg parkeren van drie of meer voertuigen van autobedrijven dan wel de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken (artikel 5:2, lid 4)

 

*

 

Ontheffing verlenen van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden grote voertuigen op bepaalde plaatsen te parkeren (artikel 5:8, lid 5)

 

*

 

Verlenen en weigeren van een vergunning voor een openbare inzameling van geld of goederen dan wel in het openbaar leden of donateurs te werven als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd (artikel 5:13, lid 1)

toetsen aan de beoordeling van de organisatie door het Centraal Bureau voor Fondsenwerving (met uitzondering van regionale goede doelen)

*

 

Verlenen en weigeren van een vergunning voor venten (artikel 5:15, lid 1 en lid 2)

 

*

 

Standplaatsvergunning verlenen (artikel 5:18, lid 1)

met uitzondering van standplaatsen op een nieuwe of uitgefaseerde locatie

*

 

Vergunning verlenen voor het organiseren van een snuffelmarkt (artikel 5:23, lid 1)

 

*

 

Ontheffing verlenen van het verbod inzake de beperking van verkeer in natuurgebieden (artikel 5:33, lid 6)

in overleg met Ruimtelijk Beheer

*

 

Ontheffing verlenen van het verbod dat het wandelbos Groenendaal verboden is voor publiek voor die gedeelten en opstallen waarvan de vrije toegang niet is toegestaan (artikel 5:33a, lid 3)

 

*

 

Vooraanschrijving bij overtreding van diverse artikelen uit de APV

 

*

 

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 
 
 

Verdagen beslissing op bezwaar voor ten hoogste 6 weken (artikel 7:10, lid 3)

 

*

 

Uitstellen beslissing op bezwaar (artikel 7:10, lid 4)

 

*

 

Gemeentewet

 
 
 

Instellen van bezwaar, beroep en hoger beroep in het bestuursrecht (procesbesluit, artikel 160)

na overleg met portefeuillehouder

*

 

Voeren van civiele procedures (artikel 160)

na overleg met portefeuillehouder

*

 

Regeling voertuigen

 
 
 

Ontheffing verlenen (artikel 9.1)

mits verzoek wordt gedaan in combinatie met andere ontheffingen / vergunningen die aan de domeinmanager BJZ zijn gemandateerd

*

 

Verordening winkeltijden Heemstede

 
 
 

Verlenen van een ontheffing (artikel 3, lid 1, onder a of b)

 

*

 

Weigeren van een ontheffing (artikel 3, lid 1, onder a of b)

 

*

 

Verdagen beslistermijn (artikel 4, lid 2)

 

*

 

Niet behandelen te laat ingediende aanvraag (artikel 5)

 

*

 

Verlenen toestemming voor de overdracht van een ontheffing (artikel 6, lid 1)

 

*

 

Intrekken of wijzigen van een verleende ontheffing (artikel 7)

 

*

 

Wet op de kansspelen

 
 
 

Verlenen van een loterijvergunning (artikel 3)

advies van de politie

*

 

Verlenen van een vergunning voor kienbijeenkomsten (artikel 7c)

advies van de politie

*

 

Het verlenen van een speelautomatenvergunning (artikel 30b)

 

*

 

Alcoholwet

 
 
 

Verlenen van een Alcoholwetvergunning (artikel 3)

 

*

 

Ontheffing verlenen voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken bij bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard (artikel 35, lid 1)

 

*

 

Wet algemene bepalingen omgevingswet

 
 
 

Verlenen van een gebruiksvergunning (artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder d en artikel 2.2 van het Besluit omgevingsrecht)

mits het verzoek wordt gedaan in combinatie met andere ontheffingen / vergunningen die aan de domeinmanager BJZ zijn gemandateerd

*

 

Wet openbare manifestaties

 
 
 

Voorschriften of beperkingen stellen naar aanleiding van een kennisgeving voor een betoging op een openbare plaats (artikel 5, lid 1)

 
 

*

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

 
 
 

Besluiten tot het, al dan niet in geanonimiseerde vorm, verstrekken van documenten in het kader van de Wob

 

*

 

Geheel of gedeeltelijk weigeren van verzoeken tot het verstrekken van documenten in het kader van de Wob

 

*

 

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

 
 
 

Positief besluiten op een verzoek om hergebruik in het kader van de Who

 

*

 

Geheel of gedeeltelijk weigeren van een verzoek om hergebruik in het kader van de Who

 

*

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

beperkt tot het domein

 
 

Toekennen van een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

*

 

Weigeren van een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

*

 

Toekennen van een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

*

 

Weigeren van een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

*

 

Toekennen van een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

*

 

Weigeren van een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

*

 

Toekennen van een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

*

 

Weigeren van een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

*

 

Machtigingen Algemene en Juridische Zaken en Openbare Orde en Veiligheid

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q.

beperkingen

domeinmanager

behandelend ambtenaar

Handelingen ter voorbereiding (zoals het opstellen van verweerschriften en pleitaantekeningen) bij alle bestuursrechtelijke procedures waarbij het college of de burgemeester partij is.

 

*

*

Vertegenwoordigen van het college dan wel burgemeester in alle bestuursrechtelijke procedures

 

*

*

Vaststellen van het collecte- en wervingsrooster (artikel 5:13, lid 4, APV)

 

*

 

Vaststellen van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA, artikel 35 Algemene verordening gegegevensbescherming)

het advies van de functionaris gegevensbescherming moet volledig zijn overgenomen

*

 

Machtigingen Communicatie

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q.

beperkingen van mandaat

domeinmanager

behandelend ambtenaar

Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje Nassau

 
 
 

Toezenden van het voorstel met het advies van de burgemeester aan de Commissaris van de Koning (artikel 9, lid 2)

 
 

*

Vaststellen van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA, artikel 35 Algemene verordening gegegevensbescherming)

het advies van de functionaris gegevensbescherming moet volledig zijn overgenomen

*

 

Bijlage 3 Domein Ruimte

Mandaten Ruimtelijk Beheer

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q.

beperkingen van mandaat

domeinmanager

teammanager

behandelend ambtenaar

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 
 
 
 

Vooraanschrijving bij overtreding van diverse artikelen uit de APV

 
 

*

 

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 2:10 lid 1, onder a (schade, belemmering voor bruikbaarheid, beheer en onderhoud weg)

 
 

*

 

Opleggen last onder bestuursdwang bij, zonder of in afwijking van de ontheffing op grond van artikel 2:10 (geplaatste reclameborden)

 
 

*

 

Ontheffing verlenen voor het gebruiken van de weg of weggedeelte anders dan overeenkomstig de publieke bestemming daarvan (artikel 2:10, lid 3)

 
 

*

*

Aanschrijven in geval van iepziekte (artikel 4:10f, lid 1)

 
 

*

 

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 5:3, lid 1 (voertuigen die te koop worden aangeboden)

 
 

*

 

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van de artikelen 5:4, lid 1 en 5:5, lid 1 (defecte voertuigen en voertuigwrakken)

 
 

*

 

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 5:6, lid 1 (kampeermiddelen e.d.)

 
 

*

 

Ontheffing verlenen van het verbod kampeermiddelen e.a. langer dan drie dagen op de weg te plaatsen of te hebben (artikel 5:6, lid 2)

advies van de politie

 

*

 

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 5:7, lid 1 (reclamevoertuigen)

 
 

*

 

Ontheffing verlenen van het verbod reclamevoertuigen op de weg te parkeren (artikel 5:7, lid 2)

 
 

*

 

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 5:8, lid 1 en 2 (parkeren grote voertuigen op bepaalde plaatsen)

 
 
 
 

Ontheffing verlenen van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden om grote voertuigen op bepaalde plaatsen te parkeren (artikel 5:8, lid 5)

 
 

*

 

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 5:12, lid 1 ((brom)fietsen)

 
 

*

 

Besluiten tot verkoop dan wel vernietiging van de met bestuursdwang in beslag genomen voer- en vaartuigen

 
 

*

 

Besluiten tot overdracht om niet van de met bestuursdwang in beslag genomen voer- en vaartuigen aan De Meerwinkel

als de kosten van de verkoop hoger zijn dan de te verwachten opbrengst

 

*

 

Besluiten tot overdracht om niet van de met bestuursdwang in beslag genomen fietsen, bromfietsen en (brom)fietsenwrakken aan De Meerwinkel

 
 

*

 

Verordening openbaar water Heemstede

 
 
 
 

Verlenen ligplaatsvergunning

 
 

*

 

Weigeren ligplaatsvergunning

 
 

*

 

Intrekken ligplaatsvergunning

 
 

*

 

Vervallen verklaren ligplaatsvergunning

 
 

*

 

Vooraanschrijving wegens overtreding van artikelen uit de Verordening

 
 

*

 

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 3, lid 1 (geen ligplaatsvergunning)

 
 

*

 

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 17, lid 3 (gezonken vaartuigen)

 
 

*

 

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 18 (opgelegde vaartuigen)

 
 

*

 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 
 
 
 

Wijziging in straatmeubilair/speelwerktuigen etc. bij vervangingen

 
 

*

 

Afvalstoffenverordening

 
 
 
 

Ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod inzake verontreiniging van de bodem (artikel 16, lid 2)

 
 

*

 

Wet op de lijkbezorging

 
 
 
 

Beslissingen inzake het Uitvoeringsbesluit Algemene begraafplaats Heemstede

 • -

  negatieve besluiten

 
 

*

*

*

Weekmarkt:

Marktverordening Heemstede

 
 
 
 

Opleggen last onder bestuursdwang: het wegslepen van auto’s op het weekmarktterrein

 
 
 

*

Beslissingen inzake de wachtlijst

 
 

*

*

Toewijzen vaste-standplaatsvergunning (artikel 6 en artikel 10, lid 6)

 
 

*

 

Toewijzen van een aanvraag tot overschrijving van een vaste- standplaatsvergunning (artikel 11, lid 1, 2 en 3)

 
 

*

 

Intrekken van een vaste-standplaatsvergunning (artikel 12, lid 1)

 
 

*

 

Vergunning verlenen voor vervanging vergunninghouder (artikel 13, lid 3)

 
 
 

*

Toewijzen dagplaats (artikel 14)

 
 
 

*

Uitsluiten dagplaatshouder (artikel 14, lid 3)

 
 
 

*

Toewijzen standwerkplaats (artikel 15)

 
 
 

*

Uitsluiten standwerker (artikel 15, lid 6)

 
 
 

*

Ontheffing verlenen voor het beginnen met inruimen, afdekken, opladen of verwijderen van niet verkochte handelsvoorraad vóór sluitingstijd (artikel 16, lid 4)

 
 
 

*

Besluiten tot niet laten door gaan of beëindigen van de markt (artikel 16, lid 7)

 
 
 

*

Gelasting tot onmiddellijke verwijdering van de markt (artikel 19)

 
 
 

*

Weekmarkt:

Uitvoeringsregeling eigen materiaal en terrasfuncties Marktverordening Heemstede

 
 
 
 

Beslissen op volledige aanvraag voor gebruik eigen materiaal (artikel 1, lid 1, 7 en 10)

 
 

*

 

Het niet verder in behandeling nemen van de aanvraag (artikel 1, lid 6)

 
 

*

 

Beslissen op wijzigingen met betrekking tot eigen materiaal (artikel 4, lid 2)

 
 

*

 

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 
 
 
 

Uitstellen beslissing op bezwaar (7:10, lid 4)

 
 

*

 

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

 
 
 
 

Besluiten tot het, al dan niet in geanonimiseerde vorm, verstrekken van documenten in het kader van de Wob

 
 

*

 

Weigeren van verzoeken tot het verstrekken van documenten in het kader van de Wob

indien de documenten er niet zijn

*

 
 

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

 
 
 
 

Positief besluiten op het verzoek om hergebruik in het kader van de Who

 
 

*

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

beperkt tot het team

 
 
 

Toekennen van een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 
 

*

 

Weigeren van een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 
 

*

 

Toekennen van een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 
 

*

 

Weigeren van een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 
 

*

 

Toekennen van een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 
 

*

 

Weigeren van een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 
 

*

 

Toekennen van een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 
 

*

 

Weigeren van een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 
 

*

 

Kwaliteitshandboek Installatieverantwoordelijkheid

 
 
 
 

Aanwijzen van medewerkers en externe adviseurs voor de in het Kwaliteitshandboek Installatieverantwoordelijkheid deel 1 en 2 beschreven taken en functies

 
 

*

 

Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994)

 
 
 
 

Nemen van een verkeersbesluit (artikel 18)

 
 

*

 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

 
 
 
 

Verlenen van een ontheffing (artikel 87)

voor maximaal 3 jaar

 

*

 

Weigeren van een ontheffing (artikel 87 )

 
 

*

 

Beleid gehandicaptenparkeerplaats

 
 
 
 

Verlenen en weigeren van een (verlenging van een) gehandicaptenparkeerplaats 

 
 

*

 

Kabels en leidingen

 
 
 
 

Verlenen van vergunningen voor het hebben en houden van kabels en leidingen

 
 

*

 

Machtigingen Ruimtelijk Beheer

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q.

beperkingen

domeinmanager

teammanager

behandelend ambtenaar

Plaatsing advertenties beheersaangelegenheden

 
 

*

*

Aanvragen kentekenbewijzen rollend materieel

 
 

*

 

Aangaan tijdelijke huurovereenkomsten vervangend rollend materieel en bijzondere gereedschappen

 
 

*

*

Aangaan onderhoudsovereenkomsten voor het plaatsen van een of meerdere bomen op particulier terrein geplaatst door en in onderhoud bij de gemeente

 
 

*

 

Ondertekenen van zorgovereenkomsten in het kader van het verrichten van werkzaamheden op de kinderboerderij door gehandicapten op grond van hun PGB-budget

 
 

*

 

Het geven van instemming aan de marktkramenzetter met het verhogen van de huurprijs van de marktkramen

eenmaal per jaar met maximaal de indexering

 

*

 

Bijhouden van een lijst van kandidaten voor een vaste-standplaatsvergunning die daarvoor een aanvraag hebben ingediend en die een handelingsbekwame natuurlijke personen zijn (wachtlijst) (artikel 10, lid 2, Marktverordening Heemstede)

 
 
 

*

Handelingen ter voorbereiding bij bezwaarprocedures (zoals het opstellen van verweerschriften en pleitaantekeningen)

 
 

*

*

Vertegenwoordigen van het college of de burgemeester in bezwaarprocedures (bij de commissie voor bezwaarschriften)

 
 

*

*

Vaststellen van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA, artikel 35 Algemene verordening gegegevensbescherming)

het advies van de functionaris gegevensbescherming moet volledig zijn overgenomen

*

 
 

Mandaten Ruimtelijk Beleid

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen van mandaat

domeinmanager

behandelend ambtenaar

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 
 
 

Verlenen van ontheffing van het verbod toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat geluidhinder wordt veroorzaakt (artikel 4:6, lid 2)

alleen milieu gerelateerde besluiten

 

*

Verlenen van ontheffing van het verbod afvalstoffen te verbranden of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben (artikel 5:34, lid 3)

alleen milieu gerelateerde besluiten en

na advies VRK

 

*

Vooraanschrijving bij overtreding van diverse artikelen uit de APV

 
 

*

Afvalstoffenverordening

 
 
 

Verlenen van ontheffing van het in het eerste lid gestelde verbod inzake verontreiniging van de bodem (artikel 16, lid 2)

alleen milieu gerelateerde besluiten

 

*

Ontheffing verlenen op grond van artikel 23, lid 2, van de Afvalstoffenverordening van het in het eerste lid gestelde verbod inzake de opslag van afvalstoffen in de open lucht

alleen milieu gerelateerde besluiten

 

*

Besluit ruimtelijke ordening (Bro)

 
 
 

Elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten (artikel 1.2.1, lid 1 en artikel 1.2.2, lid 2, Bro en Regeling standaarden ruimtelijke ordening

 
 

*

Verordening tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten ouderen

 
 
 

Toekenning tegemoetkoming

 
 

*

Verordening starterslening gemeente Heemstede

 
 
 

Uitvoeringsbesluiten op grond van de Verordening Starterslening gemeente Heemstede

voor zover dit besluit overeenstemt met het advies van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

 

*

Leegstandswet

 
 
 

Verlenen van een leegstandvergunning (artikel 15)

 
 

*

Weigeren van een leegstandvergunning (artikel 15)

 
 

*

Uitvoeringsregeling Corona herstelsubsidie winkelgebieden Heemstede

 
 
 

Toekennen en afwijzen aanvragen

na akkoord portefeuillehouder economie

 

*

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 
 
 

Uitstellen beslissing op bezwaar (artikel 7:10, lid 4)

 
 

*

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

 
 
 

Besluiten tot het, al dan niet in geanonimiseerde vorm, verstrekken van documenten in het kader van de Wob

 
 

*

Weigeren van verzoeken tot het verstrekken van documenten in het kader van de Wob

indien de documenten er niet zijn

*

 

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

 
 
 

Positief besluiten op het verzoek om hergebruik in het kader van de Who

 
 

*

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

beperkt tot het team

 
 

Toekennen van een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 
 

*

Weigeren van een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 
 

*

Toekennen van een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 
 

*

Weigeren van een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 
 

*

Toekennen van een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 
 

*

Weigeren van een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 
 

*

Toekennen van een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 
 

*

Weigeren van een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 
 

*

Volmacht en machtigingen Ruimtelijk Beleid

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen

domeinmanager

behandelend ambtenaar

Aangaan van overeenkomsten voor verhuur van grond

 
 

*

Woonruimteverdeling

 
 
 

Woningaanbod in het kader van de taakstelling huisvesting statushouders (gesprekken voeren en afspraken maken met woningcorporaties)

 
 

*

Handelingen ter voorbereiding bij bezwaarprocedures en bestemmingsplanprocedures (zoals het opstellen van verweerschriften en pleitaantekeningen)

 
 

*

Vertegenwoordigen van het college of de burgemeester in bezwaarprocedures (bij de commissie voor bezwaarschriften)

 
 

*

Vertegenwoordigen van het college (namens de raad) in bestemmingsplanprocedures (artikel 160, eerste lid, aanhef en onder f, Gemeentewet)

tenzij de raad in voorkomende gevallen anders beslist

 

*

Vaststellen van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA, artikel 35 Algemene verordening gegegevensbescherming)

het advies van de functionaris gegevensbescherming moet volledig zijn overgenomen

*

 

Bijlage 4 Domein Samenleving

Mandaten Welzijn

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q.

beperkingen van mandaat

domeinmanager

behandelend ambtenaar

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Heemstede

 
 
 

Het toekennen van leerlingenvervoer:

 • -

  passend binnen de regelgeving en binnen regio Zuid-Kennemerland;

 • -

  met toepassing hardheidsclausule en binnen regio Zuid-Kennemerland;

 • -

  bij vervoer buiten regio Zuid-Kennemerland

 

*

*

*

 

Weigeren van leerlingenvervoer

 

*

 

Tijdelijke regeling toelating voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO)

 
 
 

Uitvoeren regeling toelating volwassenenonderwijs

 

*

 

Bijzondere verordening incidentele subsidies gemeentelijke monumenten

 
 
 

Vaststellen definitieve subsidie binnen het voorlopig toegekende subsidiebedrag

 

*

 

Wijzigen subsidie binnen de begroting

 

*

 

Algemene subsidieverordening

 
 
 

Verzoeken om uitstel indieningsdatum subsidieaanvraag:

 • -

  honoreren

 • -

  afwijzen

 

*

*

 

Vaststellen definitieve subsidie binnen het voorlopig toegekende subsidiebedrag

 

*

 

Wijzigen subsidie binnen de begroting

 

*

 

Afwijzen aanvraag subsidie als subsidieplafond is bereikt

 

*

 

Toekennen van een waarderingssubsidie van € 250,-- of € 500,-- (artikel 7, aanhef en onder e)

 

*

 

Verlenen van incidentele subsidies

na akkoord portefeuille-houder

*

 

Verordening voorzieningen huisvesting (VVH) 

 
 
 

Beslissingen inzake gymroosters en vergoedingen (artikelen 38 en 39)

 

*

 

Nota reserves en voorzieningen

raadsbesluit d.d. 28-10-‘99

 
 

Beslissen op aanvragen uit de diverse bestemmingsreserves openbaar onderwijs

alleen bedragen < € 4.550

*

 

Afrekenen van onderwijskredieten binnen het voorlopig toegekende subsidiebedrag

 

*

 

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 
 
 

Positief beslissen op aanvraag start kindercentrum of gastouderbureau (artikel 1.45 en 1.46)

 

*

 

Positief beslissen op verzoek wijziging gegevens (artikel 1.47)

 

*

 

Niet handhaven in kinderopvang / bso / peuterspeelzalen / gastouders op basis van de resultaten van het GGD onderzoek

 

*

 

Schriftelijke waarschuwing geven aan kinderopvang / bso / peuterspeelzalen / gastouders om voorschriften na te leven

 

*

 

Schriftelijke aanwijzing geven aan kinderopvang / bso / peuterspeelzalen / gastouders om binnen een hersteltermijn de voorschriften na te leven

 

*

 

Opleggen last onder bestuursdwang, bestuurlijke boete of last onder dwangsom met betrekking tot kinderopvang / bso / peuterspeelzalen / gastouders

 

*

 

Nemen van een invorderingsbeschikking van een verbeurde dwangsom (artikel 5:37 Awb)

 

*

 

Verordening kinderopvang op sociaal-medische indicatie Heemstede

 
 
 

Verstrekken of afwijzen van alle aanvragen

 

*

 

Beleid voor de opvang van daklozen zonder OGGZ problematiek (“economisch” daklozen)

 
 
 

Besluitvorming met betrekking tot daadwerkelijke opvang van daklozen zonder OGGZ problematiek

 

*

 

Aanbesteding

 
 
 

De nog te nemen (voorlopige) gunningsbesluiten inzake de aanbesteding Jeugdwet en Wmo en de aanbesteding Jeugd GGZ en Dyslexiezorg bij vrijgevestigden en groepspraktijken

 

*

 

Verantwoordings- en Controleprotocol Jeugdwet

 
 
 

Besluiten over de toepassing van de hardheidsclausule

 

*

 

Verantwoordings- en Controleprotocol Wet maatschappelijke ondersteuning

 
 
 

Besluiten over de toepassing van de hardheidsclausule

 

*

 

Uitvoeringsregeling tijdelijke overbrugging liquiditeit/continuïteit sport, cultuur en overige maatschappelijke instellingen

 
 
 

Besluiten op de aanvragen

 

*

 

Afvoer en opslag van inboedels op de openbare weg vanuit een woning (artikel 556, lid 3, Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering en artikelen 5:29 en 5:30 Awb)

 
 
 

Beslissen over boedel na 13 weken opslag

 

*

 

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 
 
 

Uitstellen beslissing op bezwaar (artikel 7:10, lid 4)

 

*

 

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

 
 
 

Besluiten tot het, al dan niet in geanonimiseerde vorm, verstrekken van documenten in het kader van de Wob

 

*

 

Weigeren van verzoeken tot het verstrekken van documenten in het kader van de Wob

indien de documenten er niet zijn

*

 

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

 
 
 

Positief besluiten op het verzoek om hergebruik in het kader van de Who

 

*

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

beperkt tot het team

 
 

Toekennen van een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

*

 

Weigeren van een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

*

 

Toekennen van een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

*

 

Weigeren van een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

*

 

Toekennen van een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

*

 

Weigeren van een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

*

 

Toekennen van een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

*

 

Weigeren van een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

*

 

Machtigingen en volmachten Welzijn

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q.

beperkingen

domeinmanager

behandelend ambtenaar

Handelingen ter voorbereiding bij bezwaarprocedures (zoals het opstellen van verweerschriften en pleitaantekeningen)

 

*

*

Vertegenwoordigen van het college of de burgemeester in bezwaarprocedures (bij de commissie voor bezwaarschriften)

 

*

*

Verhuur gymnastieklokalen

 
 

*

Ondertekenen van opdrachtbrieven tot aanschaffing van Wmo-hulpmiddelen

 

*

 

Ondertekenen van bruikleenovereenkomsten tussen de gebruiker van het Wmo-hulpmiddel en de gemeente Heemstede

 

*

 

Dagbesteding Wmo

 
 
 

Toestemming geven voor deelname aan de dagopvang ouderen (algemene voorziening)

 

*

 

Verordening peuteropvangtoeslag Heemstede

 
 
 

Toestemming geven voor gebruik van een Peuter+-plaats

 

*

 

Afvoer en opslag van inboedels op de openbare weg vanuit een woning (artikel 556, lid 3, Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering en artikelen 5:29 en 5:30 Awb)

 
 
 

Opdracht geven aan derde tot verwijderen boedel (roerende zaken) van de openbare weg

 
 

* (loket coördinator)

Algemene verordening gegevensbescherming

 
 
 

Vaststellen van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA, artikel 35 Algemene verordening gegegevensbescherming)

het advies van de functionaris gegevensbescherming moet volledig zijn overgenomen

*

 

Mandaten IASZ

taken die vallen onder het samenwerkingsverband Sociale Zaken

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q.

beperkingen van mandaat

teammanager

teamleider / controller

senior stafmedewerker

indicatie-adviseur en senior indicatie adviseur

senior consulent Sociale Zaken

Jeugdwet

 
 
 
 
 
 

Verstrekken of afwijzen van alle aanvragen voor een individuele voorziening

 

*

*

*

 
 

Aanvragen van een verzoek tot het verkrijgen van een voorwaardelijke machtiging of spoedmachtiging voor gesloten jeugdzorg in het vrijwillig kader

 

*

*

*

 
 

Participatiewet, Bbz, Ioaw en Ioaz

 
 
 
 
 
 

Alle uitvoeringsbeslissingen

 

*

*

*

 
 

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

 
 
 
 
 
 

Alle uitvoeringsbeslissingen (waaronder verstrekken of afwijzen van alle aanvragen voor een individuele voorziening)

 

*

*

*

 
 

Gemeentelijke minimabeleid

 
 
 
 
 
 

Alle uitvoeringsbeslissingen

 

*

*

*

 
 

Wet inburgering

 
 
 
 
 
 

Alle uitvoeringsbeslissingen

 

*

*

*

 
 

Wet Kinderopvang

 
 
 
 
 
 

Alle uitvoeringsbeslissingen

 

*

*

*

 
 

Regeling gehandicaptenparkeerkaart

 
 
 
 
 
 

Verlenen en weigeren van een verzoek om (verlenging van) een gehandicaptenparkeerkaart (artikel 2 en 3)

 

*

*

*

 
 

Beleid gehandicaptenparkeerplaats

 
 
 
 
 
 

Weigeren van een verzoek om (verlenging van) een gehandicaptenparkeerplaats

op medische gronden

*

*

*

 
 

taken die niet vallen onder het samenwerkingsverband Sociale Zaken

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q.

beperkingen van mandaat

teammanager

teamleider/ controller

senior staf-medewerker

indicatie-adviseur en senior indicatie adviseur

Wet op de lijkbezorging

 
 
 
 
 

Opdracht tot begraven (artikel 21)

 

*

*

*

 

Verhaal op nalatenschap (artikel 22)

 

*

*

*

 

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 
 
 
 
 

Uitstellen beslissing op bezwaar (artikel 7:10, lid 4)

 

*

 
 
 

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

 
 
 
 
 

Besluiten tot het, al dan niet in geanonimiseerde vorm, verstrekken van documenten in het kader van de Wob

 

*

 
 
 

Weigeren van verzoeken tot het verstrekken van documenten in het kader van de Wob

indien de documenten er niet zijn

*

 
 
 

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

 
 
 
 
 

Positief besluiten op het verzoek om hergebruik in het kader van de Who

 

*

 
 
 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

beperkt tot de vakafdeling

 
 
 
 

Toekennen van een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

*

 
 
 

Weigeren van een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

*

 
 
 

Toekennen van een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

*

 
 
 

Weigeren van een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

*

 
 
 

Toekennen van een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

*

 
 
 

Weigeren van een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

*

 
 
 

Toekennen van een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

*

 
 
 

Weigeren van een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

*

 
 
 

Machtigingen IASZ

voor alle taken

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen

domeinmanager

teammanager

teamleider / controller

Senior stafmedewerker

indicatie adviseur en senior indicatie adviseur

Handelingen ter voorbereiding bij bezwaarprocedures (zoals het opstellen van verweerschriften en pleitaantekeningen)

 
 

*

*

*

*

Vertegenwoordigen van het college of de burgemeester in bezwaarprocedures (bij de commissie voor bezwaarschriften)

 
 

*

*

*

*

Vaststellen van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA, artikel 35 Algemene verordening gegegevensbescherming)

het advies van de functionaris gegevensbescherming moet volledig zijn overgenomen

*

 
 
 
 

Bijlage 5 Domein Dienstverlening, Toezicht & Handhaving

Mandaten Publiekszaken

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen van mandaat

domeinmanager

teamleider

senior medewerker Publiekszaken

behandelend ambtenaar

Wet basisregistratie personen (WBRP)

 
 
 
 
 

Inschrijving en uitschrijving gegevens

(hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 2 en 3)

 • -

  ambtshalve uitschrijving

 • -

  bij weigering na aanvraag

 
 

*

*

*

*

*

Opneming van persoonsgegevens

(hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 2)

-bij weigering na aanvraag

 
 

*

*

*

Beslissing correctierecht (hoofdstuk 2, afdeling 4)

 • -

  voornemen tot weigering

 • -

  weigering

 
 

*

*

*

*

*

Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie zonder directe klantencontacten (hoofdstuk 3)

 • -

  bij weigering na aanvraag of nader onderzoek

 
 

*

*

*

Uitvoering Besluit basisregistratie personen

 • -

  indien geen nader onderzoek vereist

 • -

  indien nader onderzoek vereist

 
 

*

*

*

Uitvoering Reglement basisregistratie personen Heemstede

 
 

*

*

 

Uitvoering Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede

 
 

*

*

 

Wet op de lijkbezorging

 
 
 
 
 

Het stellen van een termijn voor crematie of begraving (artikel 17, lid 1)

 
 
 
 

*

Verlof tot opgraven en herbegraven (artikel 29)

 
 

*

*

*

Verlof ontleding (artikel 68, lid 1)

 
 
 
 

*

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

 
 
 
 
 

Besluiten tot het, al dan niet in geanonimiseerde vorm, verstrekken van documenten in het kader van de Wob

 

*

*

*

 

Weigeren van verzoeken tot het verstrekken van documenten in het kader van de Wob

indien de documenten er niet zijn

*

*

*

 

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

 
 
 
 
 

Positief besluiten op het verzoek om hergebruik in het kader van de Who

 

*

*

*

 

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 
 
 
 
 

Uitstellen beslissing op bezwaar (artikel 7:10, lid 4)

 

*

*

*

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

beperkt tot het team

 
 
 
 

Toekennen van een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

*

*

*

 

Weigeren van een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

*

*

*

 

Toekennen van een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

*

*

*

 

Weigeren van een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

*

*

*

 

Toekennen van een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

*

*

*

 

Weigeren van een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

*

*

*

 

Toekennen van een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

*

*

*

 

Weigeren van een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

*

*

*

 

Overig

 
 
 
 
 

Het aanwijzen van buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand voor één dag (artikel 2, lid 3, aanhef en onder b en c Reglement Burgerlijke stand)

 
 

*

*

 

Het op verzoek aanwijzen van een trouwlocatie voor één dag (Beleidsregels aanwijzen locaties huwelijk/geregistreerd partnerschap Heemstede)

 
 

*

*

 

Circulaire legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen

 • -

  negatieve besluiten

 
 

*

*

*

Wet op de identificatieplicht

 • -

  negatieve besluiten

 
 

*

*

*

Naturalisatie

 
 

*

*

*

Uitgifte reisdocumenten

 • -

  negatieve besluiten

 
 

*

*

*

Uitgifte rijbewijzen

 • -

  negatieve besluiten

 • -

  invordering rijbewijzen

 • -

  ongeldigverklaring rijbewijzen

 
 

*

*

*

*

*

*

*

*

In behandeling nemen van aanvragen verklaring omtrent het gedrag

 
 

*

*

*

Beoordelen ontvankelijkheid van aanvragen verklaring omtrent het gedrag

 
 

*

*

*

Machtigingen Publiekszaken

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen

domeinmanager

teamleider

senior medewerker

behandelend ambtenaar

Handelingen ter voorbereiding bij bezwaarprocedures (zoals het opstellen van verweerschriften en pleitaantekeningen)

 

*

*

*

*

Vertegenwoordigen van het college of de burgemeester in bezwaarprocedures (bij de commissie voor bezwaarschriften)

 

*

*

*

*

Vaststellen van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA, artikel 35 Algemene verordening gegegevensbescherming)

het advies van de functionaris gegevensbescherming moet volledig zijn overgenomen

*

 
 
 

Mandaten Bouw- en Woningtoezicht

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q.

beperkingen van mandaat

teammanager

behandelend ambtenaar

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 
 
 

Ontheffing verlenen voor het gebruiken van de weg of weggedeelte anders dan overeenkomstig de publieke bestemming daarvan (artikel 2:10, lid 3, APV)

 

*

 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het in het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j of k (opslag roerende zaken ) Wabo (artikel 2:10, lid 4, APV)

 

*

 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg (artikel 2:11, lid 1, APV in combinatie met artikel 2.2, lid 1, en onder d en artikel 2.1, lid 1, onder b Wabo)

 

*

 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het maken of veranderen van een uitweg (artikel 2:12, lid 1, APV)

 

*

 

Weigeren van een omgevingsvergunning voor het maken of veranderen van een uitweg (artikel 2:12, lid 2, APV)

 

*

 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het (doen) vellen van houtopstanden die vermeld staan op de Bomenkaart, al dan niet onder bijzondere voorschriften

(artikel 4:10b lid 1, artikel 4:10c en artikel 4:10d APV, en artikel 2.2, lid 1, onder g Wabo)

 

*

 

Verlengen beslistermijn met maximaal zes weken van een aanvraag omgevingsvergunning voor (doen) vellen van houtopstand (artikel 3:9, lid 2, Wabo)

 

*

 

Opleggen herplant- en/of instandhoudingsplicht voor houtopstand (artikel 4:10e APV)

 

*

 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van handelsreclame op of aan een onroerende zaak (artikel 2.2, lid 1, onder h en i, Wabo in samenhang met artikel 4:15, lid 2, APV)

 

*

 

Weigeren van een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van handelsreclame op of aan een onroerende zaak (artikel 2.2, lid 1, onder h en i Wabo in samenhang met artikel 4:15, lid 2, APV)

 

*

 

Vooraanschrijven bij verkeersgevaar, ernstige hinder voor de omgeving of strijd met de objectcriteria voor reclame uit de Welstandsnota van (handels)reclame (artikel 2.2, lid 1, onder h en i, Wabo in samenhang met artikel 4:15, lid 1, APV)

 

*

 

Opleggen last onder bestuursdwang of dwangsom wegens strijd met bovengenoemde bepalingen

 

*

 

Opleggen last onder dwangsom of bestuursdwang voor erfafscheiding of reclame (artikel 2.1, lid 1, onder a en artikel 2.2, lid 1, onder h en i, Wabo) (zowel op basis van Ww als APV in samenhang met de Wabo)

 

*

 

Woningwet (Ww),

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 
 
 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen in de zin van de Woningwet (artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo zonder vrijstelling of afwijkend advies)

 

*

 

Vooraanschrijven wegens strijd met verleende omgevingsvergunning voor bouwen in de zin van de Woningwet (artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo)

 

*

 

Vooraanschrijven wegens bouwen zonder omgevingsvergunning voor bouwen in de zin van de Woningwet (artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo)

 

*

 

Mededelen dat er voor een activiteit geen omgevingsvergunning vereist is (artikel 2.1 lid 3 Wabo)

 

*

 

Weigeren omgevingsvergunning voor bouwen in de zin van de Woningwet (artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo en artikel 2.10, lid 1, Wabo)

 

*

 

Verlengen beslistermijn met zes weken van een aanvraag omgevingsvergunning waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is (artikel 3.9, lid 2, Wabo)

 

*

 

verlengen beslistermijn met 6 weken van een aanvraag omgevingsvergunning waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is (artikel 3.12, lid 8, Wabo en artikel 3:18 lid 2, Awb)

 

*

 

Beoordelen volledigheid van de ingediende stukken voor een aanvraag omgevingsvergunning en vragen de aanvraag aan te vullen en de afhandelingstermijn op te schorten (artikel 4:5 en 4:15 Awb)

 
 

*

Besluiten de aanvraag niet te behandelen (artikel 4:5 Awb)

 

*

 

Aanhouden van een beslissing op een aanvraag omgevingsvergunning (artikel 3.3 tot en met 3.6 Wabo)

 
 

*

Verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen in de zin van de Woningwet (artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo) en het uitvoeren van aanlegvergunningplichtige werken en werkzaamheden (artikel 2.1, lid 1, onder b, Wabo) met toepassing van artikel 3.3, lid 3, Wabo indien de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan

 

*

 

Geheel of gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning (artikel 2.33 Wabo)

 

*

 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor een inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, Wabo)

advies Omgevingsdienst IJmond

*

 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor de aantasting van een provinciaal of gemeentelijke monument (artikel 2.2, lid 1, sub b, Wabo)

 

*

 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) en

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 
 
 

Beslissen om een voorbereidingsprocedure te voeren op grond van afdeling 3.4 Awb voor een omgevingsvergunning voor tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, onder c en artikel 2.12, lid 2, Wabo)

advies team Ruimtelijk Beleid

*

 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor zover geen zienswijzen zijn ingediend (artikel 2.1, lid 1, onder c en artikel 2.12, lid 2, Wabo)

 

*

 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan voor zover geen zienswijzen zijn ingediend (artikel 2.1 lid 1 onder c en artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1 en 2 Wabo)

 

*

 

Weigeren van een omgevingsvergunning voor (tijdelijke) afwijking van het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, onder c, artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 1 en 2 en artikel 2.12, lid 2, Wabo

 

*

 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden gebaseerd op een bestemmingsplan, inpassingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit (artikel 2.1, lid 1, onder b, Wabo)

 

*

 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van een op een voorbereidingsbesluit gebaseerd verbod om bestaand gebruik te wijzigen (artikel 2.1, lid 1, onder c en artikel 2.12, lid 1, onder d, Wabo)

 

*

 

Verlenen van een gebruiksvergunning (artikel 2.1, eerste lid, onder d en artikel 2.2 van het Besluit omgevingsrecht)

 

*

 

Weigeren van een gebruiksvergunning (artikel 2.1, eerste lid, onder d en artikel 2.2 van het Besluit omgevingsrecht)

 

*

 

Erfgoedwet en

Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo)

 
 
 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het aantasten van een monument (artikel 2.1, lid 1, onder f, Wabo)

 

*

 

Geheel of gedeeltelijk weigeren van een omgevingsvergunning voor het aantasten van een monument (artikel 2.1, lid 1, onder f, Wabo)

 

*

 

Starten uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 Awb voor voornemen tot verlening van een omgevingsvergunning voor het aantasten van een monument (artikel 2.1, lid 1, onder f, Wabo)

advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit

*

 

Bouwverordening en

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 
 
 

Verdagen beslissing op aanvraag omgevingsvergunning (artikel 3.9, lid 2, Wabo in samenhang met artikel 3.7, lid 2, Wabo)

 

*

 

Brandveilig gebruik bouwwerken

 
 
 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van bouwwerken (artikel 2.1, lid 1, onder d, Wabo)

 

*

 

Verlenen van een gebruiksmelding (paragraaf 2.12 Wabo)

 

*

 
 
 
 
 

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 
 
 

Het buiten behandeling stellen van een aanvraag omgevingsvergunning (artikel 4:5)

 

*

 

Het zonder voorafgaande schriftelijke waarschuwing stilleggen van de bouw zonder of in afwijking van omgevingsvergunning van bouwen zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder a Wabo (artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:21 Awb)

 

*

*

Het zonder voorafgaande schriftelijke waarschuwing stilleggen van slopen zonder sloopmelding als bedoeld in artikel 1.26 Bouwbesluit 2012 of in afwijking van voorwaarden aan het slopen als bedoeld in artikel 1.29, lid 1 en 2, Bouwbesluit 2012 (artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:21 Awb)

 

*

*

Het schriftelijk bevel tot stillegging van de bouw zonder of in afwijking van omgevingsvergunning van bouwen zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder a Wabo op grond van artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:21 Awb

 

*

 

Het schriftelijk bevel tot stillegging van slopen zonder sloopmelding als bedoeld in artikel 1.26 Bouwbesluit 2012 of in afwijking van voorwaarden aan het slopen als bedoeld in artikel 1.29, lid 1, en 2, Bouwbesluit 2012 (artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:21 Awb)

 

*

 

Opleggen van een last onder dwangsom bij het negeren van een stillegging

 

*

 

Verlengen van de begunstigingstermijn tot na de beslissing op bezwaar (artikel 5:32a Awb)

indien een bezwaarschrift is ingediend tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom

*

 

Uitstellen van de beslissing op bezwaar (artikel 7:10, lid 4, Awb)

 

*

 

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

 
 
 

Besluiten tot het, al dan niet in geanonimiseerde vorm, verstrekken van documenten in het kader van de Wob

 

*

 

Weigeren van verzoeken tot het verstrekken van documenten in het kader van de Wob

indien de documenten er niet zijn

*

 

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

 
 
 

Positief besluiten op het verzoek om hergebruik in het kader van de Who

 

*

 

Verordening naamgeving en nummering (adressen)

 
 
 

Toewijzen van nummers aan verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen

 

*

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

beperkt tot het team

 
 

Toekennen van een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

*

 

Weigeren van een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

*

 

Toekennen van een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

*

 

Weigeren van een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

*

 

Toekennen van een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

*

 

Weigeren van een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

*

 

Toekennen van een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

*

 

Weigeren van een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

*

 

Machtigingen Bouw- en Woningtoezicht

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen

domeinmanager

teammanager

behandelend ambtenaar

Handhaven op basis van eigendomsrecht gemeente

 
 

*

 

Handelingen ter voorbereiding bij bezwaarprocedures (zoals het opstellen van verweerschriften en pleitaantekeningen)

 
 

*

*

Vertegenwoordigen van het college of de burgemeester in bezwaarprocedures (bij de commissie voor bezwaarschriften)

 
 

*

*

Vaststellen van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA, artikel 35 Algemene verordening gegegevensbescherming)

het advies van de functionaris gegevensbescherming moet volledig zijn overgenomen

*

 
 

Mandaten Toezicht en handhaving openbare ruimte

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q.

beperkingen van mandaat

teamleider

behandelend ambtenaar

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 
 
 

Vooraanschrijving bij overtreding van diverse artikelen uit de APV

 

*

 

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 2:10 lid 1, onder a (schade, belemmering voor bruikbaarheid, beheer en onderhoud weg)

 

*

 

Opleggen last onder bestuursdwang bij, zonder of in afwijking van de ontheffing op grond van artikel 2:10 (geplaatste reclameborden)

 

*

 

Ontheffing verlenen voor het gebruiken van de weg of weggedeelte anders dan overeenkomstig de publieke bestemming daarvan (artikel 2:10, lid 3)

 

*

*

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 5:3, lid 1 (voertuigen die te koop worden aangeboden)

 

*

 

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van de artikelen 5:4, lid 1 en 5:5, lid 1 (defecte voertuigen en voertuigwrakken)

 

*

 

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 5:6, lid 1 (kampeermiddelen e.d.)

 

*

 

Ontheffing verlenen van het verbod kampeermiddelen e.a. langer dan drie dagen op de weg te plaatsen of te hebben (artikel 5:6, lid 2)

advies van Ruimte en van de politie

*

 

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 5:7, lid 1 (reclamevoertuigen)

 

*

 

Ontheffing verlenen van het verbod reclamevoertuigen op de weg te parkeren (artikel 5:7, lid 2)

 

*

 

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 5:8, lid 1 en 2 (parkeren grote voertuigen op bepaalde plaatsen)

 
 
 

Ontheffing verlenen van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden om grote voertuigen op bepaalde plaatsen te parkeren (artikel 5:8, lid 5)

 

*

 

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 5:12, lid 1 ((brom)fietsen)

 

*

*

Opleggen last onder dwangsom wegens overtreding van artikel 5:12, lid 2 (weesfietsen)

 

*

*

Besluiten tot verkoop dan wel vernietiging van de met bestuursdwang in beslag genomen voer- en vaartuigen

 

*

 

Besluiten tot overdracht om niet van de met bestuursdwang in beslag genomen voer- en vaartuigen aan De Meerwinkel

als de kosten van de verkoop hoger zijn dan de te verwachten opbrengst

*

 

Besluiten tot overdracht om niet van de met bestuursdwang in beslag genomen fietsen, bromfietsen en (brom)fietsenwrakken aan De Meerwinkel

 

*

 

Verordening openbaar water Heemstede

 
 
 

Verlenen ligplaatsvergunning

 

*

 

Weigeren ligplaatsvergunning

 

*

 

Intrekken ligplaatsvergunning

 

*

 

Vervallen verklaren ligplaatsvergunning

 

*

 

Vooraanschrijving wegens overtreding van artikelen uit de Verordening

 

*

 

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 3, lid 1 (geen ligplaatsvergunning)

 

*

 

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 17, lid 3 (gezonken vaartuigen)

 

*

 

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 18 (opgelegde vaartuigen)

 

*

 

Machtigingen Toezicht en handhaving openbare ruimte

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen

domeinmanager

teamleider

behandelend ambtenaar

Handelingen ter voorbereiding bij bezwaarprocedures (zoals het opstellen van verweerschriften en pleitaantekeningen)

 
 

*

*

Vertegenwoordigen van het college of de burgemeester in bezwaarprocedures (bij de commissie voor bezwaarschriften)

 
 

*

*

Schriftelijke waarschuwing geven bij overtreding van diverse artikelen uit de APV

 
 

*

 

Vaststellen van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA, artikel 35 Algemene verordening gegegevensbescherming)

het advies van de functionaris gegevensbescherming moet volledig zijn overgenomen

*

 
 

Bijlage 6 Teams Bedrijfsvoering

Mandaten, volmachten en machtigingen HRM & Facilitaire Zaken

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen

gemeentesecretaris

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker

manager HRM & Facilitaire Zaken

behandelend ambtenaar

Cao Gemeenten

 
 
 
 
 

Aanwijzing als onbezoldigd gemeenteambtenaar in de functie van fiscalist/parkeercontroleur dan wel toezichthouder met opsporingsbevoegdheid (artikel 1.2)

 
 
 

*

 

Intrekken aanwijzing onbezoldigd gemeenteambtenaar in de functie van fiscalist/parkeercontroleur (artikel 1.2)

 
 
 

*

 

Aangaan, wijzigen en verlengen arbeidsovereenkomst tot en met schaal 13 (artikel 2.1, lid 1 en 2:10 lid 2)

 
 

*

*

* (uitvoering)

Aangaan, wijzigen en verlengen van oproepovereenkomsten (artikel 2.4, lid 1)

 
 

*

 
 

Aangaan, wijzigen en verlengen werkervaringsovereenkomst (artikel 2.8, lid 1)

 
 

*

 
 

Aangaan, wijzigen en verlengen stageovereenkomst (artikel 2.9)

 
 

*

 
 

Vaststellen functie (taakbeschrijving) (artikel 3.1, lid 1)

 
 

*

 
 

Vaststellen van indelingen HR21 (artikel 3.1, lid 2 en Functieboek HR21 Heemstede/Bloemendaal en Regeling functiebeschrijving en -waardering Bloemendaal/Heemstede)

 

*

 
 
 

Vaststellen functiewaardes (artikel 3.1, lid 2)

conform advies fuwa-commissie

*

 
 
 

Toekenning, salaris, salaristoelagen en regelingen:

 • Salarisverhoging (jaarlijkse periodieke verhoging), en zo nodig verbinden van aanvullende voorwaarden) (artikel 3.4, lid 1 en lid 3)

behoudens negatief oordeel over functioneren door domeinmanager

 
 
 

*

Toekenning, wijziging en intrekking salaris, salaristoelagen en regelingen:

 • Salarisverhoging (extra periodiek) (artikel 3.4 lid 4)

 • Verlaging salarisschaal (artikel 3.5, lid 1)

 • Functioneringstoelage (artikel 3.8)

 • Arbeidsmarkttoelage (artikel 3.9)

 • Waarnemingstoelage (artikel 3.10)

 • Garantietoelage (artikel 3.15)

 • Afbouwtoelage (artikel 3.16)

instemming gemeentesecretaris

 

*

 
 

Promotie in een hogere functieschaal (artikel 3.6)

 
 

*

 
 

Toekenning wijziging en intrekking salaris, salaristoelagen en regelingen:

 • Jubileumuitkering (artikel 3.17)

 • Belonen uitstekend functioneren of bijzondere prestaties (artikel 3.18)

 
 
 

*

 

Toekenning wijziging en intrekking salaris, salaristoelagen en regelingen:

 • Toelage onregelmatige dienst (artikel 3.11)

 • Buitendagvenstertoelage (artikel 3.12)

 • Toelage beschikbaarheidsdienst (artikel 3.13)

 • Inconveniëntentoelage (artikel 3.14)

 • Overwerkvergoeding (artikel 3.19)

 • BHV/EHBO-vergoeding (artikel 3.20)

 • Reis- en verblijfkostenvergoeding (artikel 3.21)

 • Reiskostenvergoeding woon-werk (artikel 3.22)

 • Tegemoetkoming kosten collectieve zorgverzekering (artikel 3.24)

 • TOR (Toelage OvergangsRecht) (artikel 3.25)

 
 
 
 

*

Uitwisselen arbeidsvoorwaarden (Individueel Keuzebudget, hoofdstuk 4)

 
 
 
 

*

Aanpassing arbeidsduur (van 36 naar maximaal 40 uur p/w) (artikel 5.1, lid 1)

 
 

*

 
 

Aanwijzing standaardregeling of bijzondere regeling (artikel 5.2)

De (domein)manager beslist dit voor de nieuwe (of gewijzigde) functie die nog geen onderdeel uitmaakt van de regeling.

 

*

 
 

Toekenning/afwijzing bovenwettelijke vakantie-uren door meer werken (artikel 6.3)

 
 

*

 
 

Toekenning bovenwettelijke vakantie-uren bij onregelmatig werken en beschikbaarheidsdienst

(artikel 6.4)

 
 
 
 

*

Verkoop van bovenwettelijke vakantie-uren (max. 72 uur per jaar)

(artikel 6.5)

 
 
 
 

*

Toekennen kortdurend zorgverlof (artikel 6.7)

 
 

*

 

*

Toekennen langdurend zorgverlof

(artikel 6.8)

 
 

*

 
 

Toekennen zwangerschaps- en bevallingsverlof (artikel 6.9)

 
 
 
 

*

Toekennen ouderschapsverlof

(artikel 6.10)

 
 

*

 
 

Toekennen adoptie- en pleegzorgverlof

(artikel 6.11)

 
 
 
 

*

Toekennen onbetaald verlof

(artikel 6.14)

 
 

*

 
 

Toekennen politiek verlof

(artikel 6.18)

 
 
 

*

 

Doorbetaling volledig salaris en salaristoelagen bij langdurige arbeidsongeschiktheid (i.g.v. terminale ziekte) (artikel 7.1, lid 7)

 

*

 
 
 

Toekenning extra uitkering bij arbeidsongeschiktheid in- en door de dienst (artikel 7.3, lid 2)

 
 
 

*

 

Vergoeding ziektekosten bij arbeidsongeschiktheid in- en door de dienst (artikel 7.3 lid 6)

tot maximaal € 500

 
 

*

 

Opdracht tot geneeskundig onderzoek (bedrijfsarts) (artikel 7.4, lid 1)

 
 

*

 
 

Toekenning studiefaciliteiten / cursussen / opleidingen (artikel 8.2 en 8.3 en artikel 7:611a Burgerlijk Wetboek)

 
 

*

 

* (uitvoering)

Toekenning faciliteiten Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) (artikel 8.7, lid 3)

 
 

*

 

* (uitvoering)

Toekenning, verlenging, wijziging en beëindiging ‘Van werk naar werk-traject’ bij boventalligheid

(artikel 9.7, 9.8, 9.10, 9.12 en 9.13)

 
 
 

*

 

Overlijdensuitkering Overlijdensuitkering in- en door de dienst (artikel 10.20)

 
 
 

*

*

Bijzondere uitkering bij ontslag of definitieve herplaatsing (artikel 10.21, 10.22 en 10.23)

 

*

 
 
 

Schorsing als ordemaatregel (artikel 11.4)

 

*

 
 
 

Handelingen ter voorbereiding bij procedures geschilbeslechting (zoals opstellen processtukken en pleitaantekeningen)

 
 
 

*

*

Vertegenwoordiging van de werkgever bij geschilbeslechting (artikel 11.5)

 
 

*

*

*

Aanwijzen van werknemers tot het verrichten van andere werkzaamheden bij buitengewone omstandigheden en aanwijzen van werknemers tot het verrichten van werk in het kader van de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 11.6, lid 1 en lid 2)

 
 
 

*

 

Afsluiten convenant medezeggenschap (OR) (artikel 13.1)

 

*

 
 
 

Hoofdstuk 14 Kunstzinnige vorming (muziekschool) 

 • Vaststellen regeling verdeling werkzaamheden (lesuren) (artikel 14.5, lid 1)

 • Vaststellen salaris – aangaan arbeidsovereenkomst (artikel 14.6, lid 1)

 
 

*

*

 

Burgerlijk Wetboek (BW)

 
 
 
 
 

Aanzegverplichting arbeidsovereenkomst (artikel 7:668)

 
 

*

 
 

Opzegging arbeidsovereenkomst (incl. tijdens de proeftijd) (artikel 7:669, 7:672 en 7:676)

 
 

*

 
 

Ontslag op staande voet (artikel 7:677)

 

*

 
 
 

Toekennen transitievergoeding (artikel 7:673)

 
 
 

*

 

Aangaan, wijzigen en verlengen freelance-overeenkomst/ZZP-overeenkomst (artikel 7:400)

 
 

*

 
 

Toewijzing en afwijzing van een verzoek om vergoeding van schade die de werknemer in de uitoefening van zijn functie leidt (artikel 7:658 lid 2)

 
 
 

*

 

Vertegenwoordiging van de werkgever bij (ontslag)procedures

 

*

*

*

*

Handelingen ter voorbereiding bij bezwaarprocedures (zoals het opstellen van verweerschriften en pleitaantekeningen)

 
 

*

*

*

Vertegenwoordigen van het college of de burgemeester in bezwaarprocedures (bij de commissie voor bezwaarschriften)

 
 

*

*

*

Overige onderwerpen

 
 
 
 
 

Wet arbeid en zorg

 
 
 
 
 

Toekenning calamiteitenverlof of kort verzuimverlof

 
 

*

 
 

Wet op de medische keuringen

 
 
 
 
 

Opdrachten aanstellingskeuringen

indien op genomen in functielijst aanstellings-keuringen

 
 
 

*

Vaststellen Personeelshandboek met lokale arbeidsvoorwaarden en lokale personeelsregelingen (aanvullend op Cao Gemeenten en Burgerlijk Wetboek)

zolang eventuele financiële gevolgen van wijzigingen van het personeelshandboek kunnen worden opgevangen binnen de personeels-begroting

*

 
 
 

Reorganisatiebesluit

zolang organisatie-wijzigingen geen gevolgen hebben voor personeels-begroting

*

 
 
 

Uitvoering van het Sociaal Statuut (als onderdeel van het Personeelshandboek)

 
 
 

*

 

Uitbetaling beschikbaarheidsdiensten (niet zijnde hoofdstuk 3 CAO Gemeenten)

 
 
 
 

*

Uitbetaling uren

(niet zijnde hoofdstuk 4 CAO Gemeenten: Individueel keuzebudget)

 
 

*

 
 

Toekenning (onkosten)vergoedingen:

 • psycholoog bedrijfszorgpakket (eigen risico)

 • beeldschermbril

 • vitaliteitsregeling

 
 
 

*

*

*

Inhuren uitzendkrachten en tijdelijk personeel (w.o. detachering)

 
 

*

 
 

Uitlenen personeel aan derden (w.o. detachering)

 
 

*

 
 

Mediakeuze en plaatsing personeelsadvertenties

 
 
 
 

*

Openstelling vacatures

 
 
 

*

 

Werkgeversverklaring

 
 
 
 

*

Verklaring voortzetting dienstverband

 
 

*

 
 

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA)

 
 
 
 
 

Toekenning uitkering oud-wethouders (artikel 130 en 131)

 
 
 

*

 

Toekenning pensioen oud-wethouders (artikel 138 en 13 tot en met 14)

 
 
 

*

 

Toekenning nabestaanden- en wezenpensioen oud-wethouders

(nabestaanden: artikel 140, 142 en 143)

(wezen: artikel 144)

 
 
 

*

 

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

 
 
 
 
 

Besluiten tot het, al dan niet in geanonimiseerde vorm, verstrekken van documenten in het kader van de Wob

 
 
 

*

 

Weigeren van verzoeken tot het verstrekken van documenten in het kader van de Wob

indien de documenten niet aanwezig zijn

 
 

*

 

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

 
 
 
 
 

Positief besluiten op het verzoek om hergebruik in het kader van de Who

 
 
 

*

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

beperkt tot het team

 
 
 
 

Toekennen van een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 
 
 

*

 

Weigeren van een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 
 
 

*

 

Toekennen van een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 
 
 

*

 

Weigeren van een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 
 
 

*

 

Toekennen van een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 
 
 

*

 

Weigeren van een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 
 
 

*

 

Toekennen van een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 
 
 

*

 

Weigeren van een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 
 
 

*

 

Mandaten Informatisering & DIT

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen van mandaat

manager

behandelend ambtenaar

Wet basisregistratie grootschalige topografie

 
 
 

Beslissen over de wijziging of opneming van het betreffende authentiek gegeven (artikel 27, lid 1)

 
 

*

(medewerkers Team informatisering belast met Geo informatiebeheer)

Het in gevolge de artikel 27, tweede lid tot en met het vierde lid en artikel 28 van de Wet, na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van die wet, in onderzoek zetten van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het daarna onverwijld leveren van het gegeven aan de Dienst en de Dienst berichten dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is.

 
 

*idem

Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet Bag)

 
 
 

Op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in de basisregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de basisregistratie opgenomen gegevens (artikel 32, lid 1, onder a)

 
 

*idem

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen inclusief de verwerking daarvan (artikel 38, 39, 40 en 41)

 
 

*idem

Wet basisregistraties ondergrond (BRO)

 
 
 

Aanleveren van een brondocument met betrekking tot de ondergrond van Nederland of het continentaal plat aan de minister (artikel 9, lid 1 en lid 3)

 
 

*idem

Opnieuw aanleveren van een brondocument aan de minister als een brondocument is teruggezonden (artikel 12, lid 1)

 
 

*idem

Gebruiken van een authentiek gegeven die in de registratie ondergrond is opgenomen (artikel 27, lid 1)

 
 

*idem

Gebruiken van een andere gegeven dan een authentiek gegeven (artikel 27, lid 2)

 
 

*idem

Onder opgave van redenen melden aan de minister van gerede twijfel over de juistheid van een in de registratie ondergrond opgenomen authentiek gegeven over een verkenning, gebruiksrecht of constructie of het ontbreken van een dergelijk gegeven in de registratie ondergrond (artikel 30, lid 1)

 
 

*idem

Onder opgave van redenen melden aan de minister van gerede twijfel over de schematische weergave van de ondergrond op een bepaalde plaats binnen en in de registratie ondergrond opgenomen authentiek model of over een authentiek gegeven over dat model (artikel 30, lid 2)

 
 

*idem

De minister verzoeken om het authentiek model tussentijds te actualiseren (artikel 30, lid 2)

 
 

*idem

Onderzoeken van het authentieke gegeven en het verstrekken van de resultaten van het nader onderzoek aan de minister, voor zover dat ingevolge artikel 33, tweede lid noodzakelijk is (artikel 33, lid 3)

 
 

*idem

Het aan de minister ter inschrijving aanbieden van een aangewezen brondocument, dat dateert van voor het tijdstip van de hoofdstukken 2 en 3 en de grondslag vormt voor een op dat tijdstip actueel gegeven over verkenning, gebruiksrecht of constructie dat voor dat tijdstip niet was opgenomen in de informatiesystemen (artikel 40, lid 1)

 
 

*idem

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 
 
 

Uitstellen beslissing op bezwaar (artikel 7:10, lid 4)

 

*

 

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

 
 
 

Besluiten tot het, al dan niet in geanonimiseerde vorm, verstrekken van documenten in het kader van de Wob

 

*

 

Weigeren van verzoeken tot het verstrekken van documenten in het kader van de Wob

indien de documenten er niet zijn

*

 

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

 
 
 

Positief besluiten op het verzoek om hergebruik in het kader van de Who

 

*

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

beperkt tot het team

 
 

Toekennen van een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

*

 

Weigeren van een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

*

 

Toekennen van een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

*

 

Weigeren van een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

*

 

Toekennen van een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

*

 

Weigeren van een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

*

 

Toekennen van een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

*

 

Weigeren van een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

*

 

Machtigingen Informatisering & DIT

Onderwerp

bijzondere eisen c.q. beperkingen van de machtiging

manager

behandelend ambtenaar

Handelingen ter voorbereiding bij bezwaarprocedures (zoals het opstellen van verweerschriften en pleitaantekeningen)

 

*

*

Vertegenwoordigen van het college of de burgemeester in bezwaarprocedures (bij de commissie voor bezwaarschriften)

 

*

*

Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Heemstede

 
 
 

Vernietigen van de vervangen archiefbescheiden drie maanden na digitalisering (artikel 1 en 2)

 
 

*

(team automatisering)

Wet basisregistratie grootschalige topografie

 
 
 

Zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de basisregistratie grootschalige topografie door het langs elektronische weg leveren van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, lid 2 en 3, en 8, aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (hierna: de Dienst), in overeenstemming met de systeembeschrijving als bedoeld in de artikelen 15, lid 2 en 20 van de Wet (artikel 11)

 
 

*

(team automatisering, medewerkers belast met Geo informatiebeheer (beheerder))

Zorgdragen voor afstemming met andere in die wetgenoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen (artikel 12)

 
 

*

(idem hierboven)

Voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 van de Wet (artikel 13)

 
 

* idem

Zorgdragen dat een in de basisregistratie grootschalige topografie weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus, bedoeld in artikel 4 worden gesteld (artikel 14)

 
 

*idem

Doorzenden van de melding aan de houder van de desbetreffende basisregistratie en het daarvan mededeling doen aan het bestuursorgaan dat de melding heeft gedaan (artikel 27, lid 5)

 
 

*idem

Jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de voor het college krachtens de wet geldende verplichtingen en het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (artikel 30)

 
 

*idem

Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet Bag)

 
 
 

Bijhouden van de basisregistratie op basis van brondocumenten (artikel 10, 11 en 13)

 
 

*idem

Zorgdragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de basisregistratie in overeenstemming met de systeembeschrijving (artikel 14 en 17)

 
 

*idem

Langs elektronische weg verstrekken of wijzigingen van gegevens aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (artikel 31)

 
 

*idem

Jaarlijks controleren van de inrichting en de werking van de basisregistratie alsmede de verwerking van gegevens in de basisregistratie en het zenden van een afschrift van de controleresultaten aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 
 

*idem

Wet Basisregistratie Ondergrond (Wet BRO)

 
 
 

Het aanleveren van een brondocument met betrekking tot de ondergrond van Nederland of het continentaal plat aan Onze Minister, zoals bedoeld in artikel 9 van de Wet basisregistratie ondergrond

 
 

* (team Informatisering, medewerkers belast met het Geo Informatiebeheer

Het opnieuw aanleveren van een brondocument aan Onze Minister als op grond van artikel 12, eerste lid van de Wet basisregistratie ondergrond een brondocument is teruggezonden, zoals bedoeld in artikel 12, tweede lid van de Wet basisregistratie ondergrond.

 
 

*(idem hierboven)

Het zoals bedoeld in artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond:

 • onder opgaaf van redenen melden aan Onze Minister van gerede twijfel over de juistheid van een in de registratie ondergrond opgenomen authentiek gegeven over een verkenning, gebruiksrecht of constructie of het ontbreken van een dergelijk gegeven in de registratie ondergrond;

 • onder opgaaf van redenen melden aan Onze Minister van gerede twijfel over de schematische weergave van de ondergrond op een bepaalde plaats binnen een in de registratie ondergrond opgenomen authentiek model of over een authentiek gegeven over dat model;

 • aan Onze Minister doen van het verzoek om het authentiek model tussentijds te actualiseren.

 
 

*idem

Het, voor zover dat ingevolge artikel 33, tweede lid noodzakelijk is, onderzoeken van het authentieke gegeven en het verstrekken van de resultaten van het nader onderzoek, aan Onze Minister, zoals bedoeld in artikel 33, derde lid van de Wet basisregistratie ondergrond.

 
 

*idem

Het aan Onze Minister ter inschrijving aanbieden van een krachtens artikel 9, eerste lid, aangewezen brondocument dat dateert van vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de hoofdstukken 2 en 3 en de grondslag vormt voor een op dat tijdstip actueel gegeven over een verkenning, gebruiksrecht of constructie dat vóór dat tijdstip niet was opgenomen in de informatiesystemen, zoals bedoeld in artikel 40, eerste lid van de Wet basisregistratie ondergrond

 
 

*idem

Aanwijzing

Het college wijst de medewerkers van het Team Informatisering belast met Geo informatiebeheer aan als beheerder van de basisregistratie grootschalige topografie.

Mandaten Financiën

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen van mandaat

manager

behandelend ambtenaar

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

 
 
 

Besluiten tot het, al dan niet in geanonimiseerde vorm, verstrekken van documenten in het kader van de Wob

 

*

 

Weigeren van verzoeken tot het verstrekken van documenten in het kader van de Wob

indien de documenten er niet zijn

*

 

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

 
 
 

Positief besluiten op het verzoek om hergebruik in het kader van de Who

 

*

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

beperkt tot de vakafdeling

 
 

Toekennen van een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

*

 

Weigeren van een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

*

 

Toekennen van een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

*

 

Weigeren van een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

*

 

Toekennen van een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

*

 

Weigeren van een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

*

 

Toekennen van een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

*

 

Weigeren van een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

*

 

Machtigingen en volmachten Financiën

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q.

beperkingen

manager

behandelend ambtenaar

Ondertekening verklaring IV3 bij de begroting aan het CBS en Gedeputeerde Staten

 

*

* (senior medewerker Financieel Beheer)

Ondertekening verklaring IV3 bij kwartaalrapportage aan het CBS

 

*

* (senior medewerker Financieel Beheer)

Ondertekening verklaring IV3 bij jaarrekening aan het CBS en Gedeputeerde Staten

 

*

* (senior medewerker Financieel Beheer)

Kasgeldleningen

 
 
 

Aangaan en uitzetten

 

*

 

Verzekeringen

 
 
 

Beslissingen over aansprakelijkstellingen:

 • -

  toewijzing

 • -

  afwijzing

uitsluitend voor bedragen onder het eigen risico

*

*

 

Beslissingen over verhaalschades

 

*

 

Procesbesluiten Incassobureau Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen (GADB)

tot € 1.500

*

 

Beslissingen op claims binnen eigen risico

 

*

 

Administratie

 
 
 

Nota’s en herinneringen

 
 

*

Aangiften omzetbelasting

 
 

*

Oninvorderbaar verklaring vorderingen

< € 1.500

akkoord budgetbeheerder +

jaarlijks wordt een overzicht van oninbaarverklaringen aan het college gezonden

*

 

Juridische procedures

 
 
 

Handelingen ter voorbereiding bij bezwaarprocedures (zoals het opstellen van verweerschriften en pleitaantekeningen)

 

*

*

Vertegenwoordigen van het college of de burgemeester in bezwaarprocedures (bij de commissie voor bezwaarschriften)

 

*

*

Bijlage 7 Overig

Mandaten Chief Information Security Officer (CISO), Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Privacybeheerder

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q.

beperkingen van mandaat

gemeentesecretaris

CISO

FG

Privacybeheerder

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 
 
 
 
 

Uitstellen beslissing op bezwaar (artikel 7:10, lid 4)

 

*

*

*

*

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

beperkt tot het vakgebied (CISO,FG en Privacybeheerder)

 
 
 
 

Besluiten tot het, al dan niet in geanonimiseerde vorm, verstrekken van documenten in het kader van de Wob

 

*

*

*

*

Weigeren van verzoeken tot het verstrekken van documenten in het kader van de Wob

indien de documenten er niet zijn

*

*

*

*

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

 
 
 
 
 

Positief besluiten op het verzoek om hergebruik in het kader van de Who

 

*

*

*

*

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

beperkt tot het vakgebied (CISO, FG en Privacybeheerder) en gemeentebrede verzoeken

 
 
 
 

Toekennen van een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

*

*

*

*

Weigeren van een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

*

*

*

*

Toekennen van een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

*

*

*

*

Weigeren van een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

*

*

*

*

Toekennen van een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

*

*

*

*

Weigeren van een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

*

*

*

*

Toekennen van een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

*

*

*

*

Weigeren van een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

*

*

*

*

Machtigingen CISO , FG en Privacybeheerder

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen

gemeentesecretaris

CISO

FG

Privacybeheerder

Melden van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (artikel 33 AVG)

 
 

*

*

*

Handelingen ter voorbereiding bij bezwaarprocedures (zoals het opstellen van verweerschriften en pleitaantekeningen)

 
 

*

*

*

Vertegenwoordigen van het college of de burgemeester in bezwaarprocedures (bij de commissie voor bezwaarschriften)

 
 

*

*

*