Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg

Geldend van 25-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Intitulé

Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg

De Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg;

gelet op de Nadere regeling mandaat en volmacht Hardenberg, zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg en de burgemeester van de gemeente Hardenberg, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, op 18 januari 2022, waarin zij toestemming hebben verleend ondermandaat te verlenen;

besluit:

 • 1.

  het Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg, vastgesteld op 5 december 2018, zoals nadien gewijzigd, in te trekken;

 • 2.

  vast te stellen het navolgende Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg;

 • 3.

  te bepalen dat, waar ondermandaten en -volmachten worden verleend aan in dit besluit genoemde functies/functionarissen, deze ondermandaten en -volmachten daarnaast ook worden verleend aan de leidinggevenden van de genoemde functies/functionarissen, dus aan de betreffende teamleiders en/of de betreffende concernmanagers;

 • 4.

  te bepalen dat ondermandaten en -volmachten voor het nemen besluiten die het uitgeven van geldbedragen tot gevolg hebben uitsluitend gelden voor zover de betreffende functionarissen budgetbevoegdheid hebben op grond van de Budgethoudersregeling Hardenberg voor het doen van die uitgaven;

Besluit ondermandaat en -volmacht algemeen directeur gemeente Hardenberg betreffende aan deze gemandateerde en in volmacht gegeven bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg

Zoals vastgesteld bij besluit van 18 januari 2022

Zoals gewijzigd bij besluiten van 4 oktober 2022 en 16 mei 2023

Toelichting

Deze toelichting op het Besluit ondermandaat en -volmacht gaat vooral in op de praktische kant van het besluit. Doorlopend wordt het besluit geactualiseerd. Die taak ligt bij het cluster Juridische Zaken van het team PJC. Het is raadzaam wijzigingsvoorstellen tijdig bij het cluster Juridische Zaken in te dienen.

Mandaat en volmacht

Een op grond van (onder)mandaat of (onder)volmacht genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan een besluit is genomen. In principe wordt het bestuursorgaan niet vooraf in kennis gesteld van dit besluit. De mandaatregeling voorziet wel in het betrekken van de mandaatgever bij twijfel of politiek gevoelige aangelegenheden. De ondertekening van een dergelijk besluit ziet er als volgt uit (overigens schrijven wij de uitgaande brief met deze ondertekening in de ik-vorm):

Mandaat mandaat (burgemeester) of volmacht

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

Medewerker team ...

Namens de burgemeester van de gemeente

Hardenberg

Medewerker team…

Werking van het besluit

Waar het bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester betreft, die aan de ambtelijke organisatie zijn gemandateerd c.q. waarvoor volmacht aan de ambtelijke organisatie is gegeven, zijn deze in mandaat c.q. volmacht gegeven aan de algemeen directeur van de gemeente Hardenberg (daarin aangeduid als AD). Dit is apart geregeld via vaststelling van de Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht.

Het college en de burgemeester hebben toestemming gegeven dat de algemeen directeur ondermandaat c.q. ondervolmacht verleent aan andere personen. Meestal medewerkers van de gemeente. Dit gebeurt in dit besluit. In dit besluit geven we specifiek aan welke activiteiten in ondermandaat c.q. -volmacht worden gegeven. Per team van de ambtelijke organisatie van de gemeente Hardenberg is daartoe een onderdeel opgenomen.

Koppeling met Budgethoudersregeling

In het Delegatie- en mandaatbesluit gemeente Hardenberg dat aan dit besluit ten grondslag ligt, is vastgelegd dat de bevoegdheden (mandaat en volmacht) worden uitgeoefend binnen de toegekende budgettaire bevoegdheden en begrotingsrichtlijnen. Via de Budgethoudersregeling gemeente Hardenberg is geregeld wie bevoegd is tot het beslissen over bepaalde budgetten.

Leeswijzer besluit

Het besluit heeft een opmaak in kolommen. Aan de hand van het onderstaande model lichten we toe wat er is opgenomen. In de kolom bevoegdheid wordt een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke bevoegdheid van de gemeente Hardenberg genoemd. Bij een publiekrechtelijke bevoegdheid is er sprake van mandaat, voor de privaatrechtelijke variant wordt de term volmacht gebruikt.

 

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Ondermandaat aan

Ondervol-macht aan

Voorschriften, voorwaarden & bijzonderheden

6.2.

Besluiten tot verkoop van kavels bedrijventerrein; en vertegenwoordiging van de gemeente o.g.v. artikel 171 Gemeentewet.

B&W

Bgm

TL B&g

TL B&g; 5202; 5208

Mandaat geldt uitsluitend voor zover de jaarlijks vastgestelde grondprijzen in acht worden genomen

Het eerstgenoemde is de publiekrechtelijke bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders om besluiten te nemen. De als tweede genoemde bevoegdheid is een privaatrechtelijke bevoegdheid van de burgemeester. De aan de algemeen directeur gemandateerde/in volmacht gegeven bevoegdheid is in ondermandaat c.q. -volmacht gegeven aan de teamleider Beleid & gebiedseconomie en door een functienummer aangeduide functionarissen van de ambtelijke organisatie van de gemeente Hardenberg.

In de laatste kolom zijn voorschriften, voorwaarden of bijzonderheden opgenomen die in afwijking van de Regeling tot verlening van bevoegdheden door middel van delegatie, mandaat en volmacht in acht moeten worden genomen.

 

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Ondermandaat aan

Ondervolmacht aan

Voorschriften, voorwaarden & bijzonderheden

2.15.

Besluiten o.g.v. de Wet op de Kansspelen m.u.v. art. 30b en 30c ((kans)spelautomaten)

B&W

7501; 7502; 7503

 

Ten aanzien van loterijen geldt een maximum prijzenbedrag van € 4.500,-.

Het bovenstaande voorbeeld laat een publiekrechtelijke bevoegdheid (het afgeven van vergunningen zien). Door middel van dit onderdeel van het besluit worden alle gemeentelijke bevoegdheden die zijn opgenomen in de Wet op de kansspelen, met uitzondering van vergunningen op grond van artikelen 30b en 30c door de algemeen directeur van de gemeente in ondermandaat gegeven aan de door een functienummer aangeduide functionaris van de ambtelijke organisatie van de gemeente Hardenberg.

B&W = College van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg

Bgm = Burgemeester van de gemeente Hardenberg

AD = Algemeen Directeur / Gemeentesecretaris

CMT = Concernmanagementteam.

CM = Concernmanager

CM Bv = Concernmanager Bedrijfsvoering

TL = Teamleider

 

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Ondermandaat aan

Ondervolmacht aan

Voorschriften, voorwaarden & bijzonderheden

1.

Concernstaf

 
 
 
 

1.1.

Besluiten o.g.v. de Verordening Herdenkingsfonds

B&W

4202

 
 

 

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Ondermandaat aan

Ondervolmacht aan

Voorschriften, voorwaarden & bijzonderheden

2.

Publieksdienst

 
 
 
 

2.1

Besluiten o.g.v. art. 5:13; 5:18; 5:23 van de APV Hardenberg

Bgm

B&W

7501; 7502; 7503; 7505

 
 

2.2.

Besluiten o.g.v. art. 9 en 11 Verordening Winkeltijden Hardenberg 2014

B&W

7501; 7502; 7505

 
 

2.3.

Besluiten o.g.v. art. 2:10 (m.u.v. terrasvergunningen); 2:25; 5:34 van de APV Hardenberg

Bgm

B&W

7501; 7502; 7503; 7505

 
 

2.4.

Besluiten op grond art. 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, voor zover het betreft ontheffingen blauwe zone

B&W

7501; 7502; 7503; 7505

 
 

2.5.

Besluiten o.g.v. art. 3 en 6 van de Parkeerverordening

B&W

7501; 7502; 7505

 
 

2.6.

Besluiten o.g.v. en uitvoering van art. D6; H1; H4; en L8 van de Kieswet

Bgm

7501; 7502; 7505

 
 

2.7.

Besluiten o.g.v. en uitvoering van art. K3 van de Kieswet

Bgm

7501; 7502; 7503; 7505

 
 

2.8.

Besluiten o.g.v. en uitvoering van de Wet basisregistratie personen en besluiten o.g.v. en uitvoering van de Verordening BRP Hardenberg 2014 en Reglement brp Hardenberg 2014

B&W

7501; 7502; 7503; 7505

 
 

2.9.

Besluiten o.g.v. en uitvoering van art. 1 juncto art. 3 Machtigingsregeling Naturalisatie en Naturalisatiegelden.

Bgm

7501; 7502; 7505

 
 

2.10.

Uitvoering van de Paspoortwet

Bgm

7501; 7502; 7503; 7505

 
 

2.11.

Uitvoering hoofdstuk VI Wegenverkeerswet 1994 (rijbewijzen) m.u.v. art. 117

Bgm

7501; 7502; 7503; 7505

 
 

2.12.

Legaliseren van handtekeningen

Bgm

7501; 7502; 7503; 7505

 
 

2.13.

Besluiten o.g.v. de wet op de lijkbezorging en de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2009

Bgm

B&W

7501; 7502; 7505

 
 

2.14.

Besluiten tot aanwijzen bijzondere trouwlocaties als gemeentehuis, bedoeld in art. 1:63 Burgerlijk Wetboek

B&W

7502; 7505

 

Dit ondermandaat geldt alleen voor diegenen die tevens ambtenaar burgerlijke stand zijn.

2.15.

Besluiten o.g.v. de Wet op de kansspelen m.u.v. art. 30b en 30c (kans)spelautomaten

B&W

7501; 7502; 7503; 7505

 

Ten aanzien van loterijen geldt een maximum prijzenbedrag van € 4.500,-

2.16.

Besluiten o.g.v. art. 2.42, aanhef en onder b, Wet basisregistratie personen

B&W

7501

 

De bepalingen van de Wet brp en daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen moeten in acht worden genomen.

 

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Ondermandaat aan

Ondervolmacht aan

Voorschriften, voorwaarden & bijzonderheden

3.

Finance & Control

 
 
 
 

3.1.

Besluiten tot het aangaan van rekening courantovereenkomsten, vaste, kas- en daggeldleningen en het beleggen van overtollige gelden

B&W

7201, 3101

 

Op deze bevoegdheden is het treasurystatuut van toepassing

3.2.

Vertegenwoordiging gemeente m.b.t. het aangaan van rekening courantovereenkomsten, vaste, kas- en daggeldleningen en het beleggen van overtollige gelden

Bgm

 

7201, 3101

Op deze bevoegdheden is het treasurystatuut van toepassing

3.3.

Besluiten o.g.v. art. 255, vijfde lid van de Gemeentewet (geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van belasting)

B&W

TL F&C

 

de aangewezen gemeenteambtenaar als bedoeld in art. 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet geeft na afloop van ieder kalenderhalfjaar een overzicht van de gevallen waarin hij boven­ge­noemde bevoegdheden heeft uitgeoefend

3.4.

Vertegenwoordiging gemeente m.b.t. maandelijkse aangifte BTW

Bgm

 

7206; 7213

 

 

 

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Ondermandaat aan

Ondervolmacht aan

Voorschriften, voorwaarden & bijzonderheden

4.

Inkoop, Verzekeringen & Belastingen

 
 
 
 

4.1.

Vertegenwoordiging gemeente m.b.t. behandeling schadeclaims, niet zijnde aanvragen om zelfstandige schadebesluiten

Bgm

 

7207

Behandeling schadeclaims maximaal tot € 2.500

 

 

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Ondermandaat aan

Ondervolmacht aan

Voorschriften, voorwaarden & bijzonderheden

5.

Informatisering, automatisering en facilitair

 
 
 
 

5.1.

Uitvoering art. 74 Gemeentewet (openen post)

Bgm

TL Iaf

 
 

5.2.

Uitvoering art. 5 Archiefwet 1995 (selectielijsten, vernietiging archiefstukken)

B&W

TL Iaf

 
 

5.3.

Besluiten o.g.v. art. 7 Archiefwet 1995 (vervangen archiefbescheiden door reproducties)

B&W

TL Iaf

 
 

5.4.

Besluiten o.g.v. art. 8, lid 1 en 2, Archiefwet 1995 (vervreemden archiefbescheiden)

B&W

TL Iaf

 
 

5.5.

Besluiten o.g.v. art. 15, lid 1 en 2, en 16, lid 2, Archiefwet 1995 (stellen beperkingen aan openbaarheid)

B&W

TL Iaf

 
 

5.6.

Uitvoering bevoegdheden Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, te weten:

 • -

  toetsen brondocumenten aan vereisten voor inschrijving;

 • -

  uitgeven inschrijf- en identificatienummers;

 • -

  inschrijven documenten in register en opnemen gegevens daarover in registratie;

 • -

  plaatsen aantekeningen op brondocument;

 • -

  verwerken kadastrale mutaties in administratie;

 • -

  verstrekken bewijs van inschrijving;

 • -

  waarmerken afschriften brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd;

 • -

  op verzoek verstrekken afschriften of uittreksels uit register en registratie;

 • -

  verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op een perceel geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn;

 • -

  herstellen van fouten en doorvoeren van correcties;

 • -

  (doen) verstrekken van berichten aan landelijke voorziening

B&W

7301; 7302; 7303

 
 

5.7.

Uitvoering bevoegdheden Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, te weten:

 • -

  op verzoek verstrekken afschriften of uittreksels uit register en registratie;

 • -

  verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op een perceel geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn

B&W

7501; 7502; 7505; 7302

 
 

5.8.

Uitvoeren taken en bevoegdheden Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG), te weten:

 • -

  opstellen ‘ambtelijke verklaringen’ m.u.v. het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet BAG aangewezen brondocument;

 • -

  toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 Wet BAG;

 • -

  uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers;

 • -

  het, o.g.v. art. 10, lid 2, Wet BAG, inschrijven van de in of o.g.v. artikel 10, lid 1, Wet BAG aangewezen brondocumenten in het adressenregister of het gebouwenregister;

 • --

  het o.g.v. art. 9 Wet BAG verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is;

 • -

  het o.g.v. art. 14 Wet BAG zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie;

 • -

  het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit art. 14A en 15 Wet BAG;

 • -

  het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen als bedoeld in art. 37 en verzoeken als bedoeld in art. 38 Wet BAG, inclusief de verwerking daarvan als bedoeld in de art. 31, 39, 40 en 41 Wet BAG;

 • -

  het (doen) onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen als bedoeld in art. 31 Wet BAG;

 • -

  het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens als bedoeld in art. 32, lid 1, onder a, Wet BAG;

 • -

  het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BAG, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders

B&W

7301; 7302; 7303; 7304

 
 

5.9.

Besluiten o.g.v. de Verordening naamgeving en nummering (adressen)

B&W

7301; 7302; 7303; 7304

 

Mandaat geldt uitsluitend voor besluiten tot toekennen en wijzigen van huisnummers, dus niet voor besluiten tot straatnaamgeving

 

 

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Ondermandaat aan

Ondervolmacht aan

Voorschriften, voorwaarden & bijzonderheden

6.

Ruimte & projecten

 
 
 
 

6.1.

Besluit tot het afsluiten van planschadeovereenkomsten op grond van artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening en het namens de gemeente afsluiten van planschadeovereenkomsten

B&W

Bgm

TL R&p

TL R&p

 

6.2.

Besluiten o.g.v. de Wet geluidhinder, inge­volge het Besluit geluidhinder

B&W

TL R&p

 
 

 

 

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Ondermandaat aan

Ondervolmacht aan

Voorschriften, voorwaarden & bijzonderheden

7.

Beleid & gebiedseconomie

 
 
 
 

7.1.

Besluit tot het afsluiten van planschadeovereenkomsten op grond van artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening en vertegenwoordiging van de gemeente o.g.v. artikel 171 Gemeentewet.

B&W

Bgm

TL B&g

TL B&g

 

7.2.

Besluiten tot verkoop van kavels bedrijventerrein; en vertegenwoordiging van de gemeente o.g.v. artikel 171 Gemeentewet.

B&W

Bgm

TL B&g

5202; 5208

Mandaat geldt uitsluitend voor zover de jaarlijks vastgestelde grondprijzen in acht worden genomen

7.3.

Besluiten tot verkoop van garageterreinen en –boxen; en vertegenwoordiging van de gemeente o.g.v. artikel 171 Gemeentewet.

B&W

Bgm

TL B&g

5202; 5208

 

7.4.

Besluiten tot verkoop van woningbouwkavels, inclu­sief het bepalen – door middel van loting - aan wie de bouwkavels worden ver­kocht, wanneer er voor dezelfde bouwkavels meerdere gegadigden zijn; en vertegenwoordiging van de gemeente o.g.v. artikel 171 Gemeentewet.;

B&W

Bgm

TL B&g

5202; 5208

Mandaat geldt uitsluitend voor zover de jaarlijks vastgestelde grondprijzen in acht worden genomen

7.5.

Besluiten tot verkoop van grond gelegen in de kernen tot een oppervlakte van maximaal 100 m²; en vertegenwoordiging van de gemeente o.g.v. artikel 171 Gemeentewet.

B&W

Bgm

TL B&g

5202; 5208

 

7.6.

Besluiten tot verkoop van grond gelegen in het buitengebied; en vertegenwoordiging van de gemeente o.g.v. artikel 171 Gemeentewet.

B&W

Bgm

TL B&g

5202; 5208

 

7.7.

Besluiten tot verkoop van woningen, woonwagens en woonwagenstandplaatsen; en vertegenwoordiging van de gemeente o.g.v. artikel 171 Gemeentewet.

B&W

Bgm

TL B&g

5202; 5208

 

7.8.

Besluit tot het aangaan van overeenkomsten van ruiling; en vertegenwoordiging van de gemeente o.g.v. artikel 171 Gemeentewet.

B&W

Bgm

TL B&g

5202; 5208

 

7.9.

Besluiten tot het aangaan van grondreserveringsovereenkomsten bedrijventerrein, conform de door het college vastgestelde bepalingen; en vertegenwoordiging van de gemeente o.g.v. artikel 171 Gemeentewet.

B&W

TL B&g

5202; 5208

Mandaat geldt uitsluitend voor zover de jaarlijks vastgestelde grondprijzen in acht worden genomen

7.10.

Vertegenwoordiging van de gemeente o.g.v. artikel 171 Gemeentewet inzake aankopen.

Bgm

 

5202; 5208

 

7.11.

Besluiten o.g.v. en krachtens de Afvalstoffenverordening

B&W

5203; 5211;

7.12.

Besluiten o.g.v., krachtens en uitvoering van de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling

B&W

5206

7.13.

Besluiten o.g.v., krachtens en uitvoering van de Verordening VROM Startersregeling

B&W

5206

7.14.

Besluiten o.g.v. de Subsidieregeling zorg en waardering voor natuur 2019-2022

B&W

5209

7.15.

Besluiten o.g.v. de Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Hardenberg 2018

B&W

5207

Het ondermandaat geldt niet voor besluiten tot vaststelling van het subsidieplafond (art. 1.5 van de regeling)

7.16.

Besluiten o.g.v. de Verordening Verzilverlening

B&W

5206

7.17.

Besluiten o.g.v., krachtens en uitvoering van de Leegstandswet

B&W

5214

 

 

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Ondermandaat aan

Ondervolmacht aan

Voorschriften, voorwaarden & bijzonderheden

8.

Vergunningen, toezicht en handhaving

 
 
 
 

8.1.

Besluit tot het afsluiten van planschadeovereenkomsten op grond van artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening en vertegenwoordiging van de gemeente o.g.v. artikel 171 Gemeentewet.

B&W

Bgm

5311

5311

 

8.2.

Besluiten o.g.v. de Verordening inzake Winkeltijden (vaststelling koopzondagen uitgezonderd)

B&W

5207

 
 

8.3.

Besluiten o.g.v. de Wet geluidhinder, inge­volge het Besluit geluidhinder

B&W

5311

 
 

8.4.

Besluiten o.g.v. en krachtens de Verordening garantieprijs oud papier

B&W

5203; 5211; 5216, 5311

 
 

8.5.

Besluiten o.g.v., krachtens en uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit Omgevingsrecht en Regeling omgevingsrecht

B&W

5216; 5303; 5306; 5308; 5401; 5403

 
 

8.6.

Besluiten o.g.v., krachtens en uitvoering van de Woningwet en/of daaraan gekoppelde regelgeving uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening of Wet ruimtelijke ordening.

B&W

5216; 5301; 5302; 5303; 5304; 5306; 5307; 5308; 5310, 5311; 5401

 
 

8.7.

Besluiten o.g.v., krachtens en uitvoering van de Wet milieubeheer, Wet geurhinder en veehouderij, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, Agrarische besluiten, Verordening geurhinder en veehouderij en overige milieu wetten, besluiten en regelingen.

B&W

5311

 
 

8.8.

Besluiten o.g.v., krachtens en uitvoering van de APV

B&W

Bgm

5216; 5301; 5302; 5303; 5304; 5306; 5307; 5308; 5310, 5311

 

Mandaat beperkt zich tot het nemen van besluiten op aanvragen tot het verlenen van vergunningen en toestemmingen, tot het stellen van voorschriften, het geven van nadere regels en het aanwijzen van gebieden.

8.9.

Besluiten o.g.v., krachtens en uitvoering van de Bouwverordening, Bouwbesluit en Regeling Bouwbesluit

B&W

5216; 5303; 5306; 5308; 5401; 5403

 
 

8.10.

Besluiten o.g.v. krachtens en uitvoering van de Monumentenwet, Erfgoedwet, Erfgoedverordening en regelingen rijks- en gemeentelijke monumenten

B&W

5216; 5303; 5306; 5308; 5203; 5401; 5403

8.11.

Besluiten o.g.v. art. 148 juncto 10 Wegenverkeerswet 1994 (ontheffing wedstrijden op de weg)

B&W

5216; 5312

8.12.

Besluiten o.g.v. het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen

B&W

5312

8.13.

Besluiten o.g.v. art. 30b en 30c van de Wet op de kansspelen

B&W

5312

8.14.

Besluiten o.g.v., krachtens en uitvoering van de Alcoholwet

B&W

Bgm

5312

8.15.

Besluiten o.g.v. en uitvoering van art. 125 Gemeentewet en afd. 5.3.1 en afd. 5.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht jo. APV, Alcoholwet en Wet op de kansspelen

B&W

Bgm

5311

8.16.

Besluiten o.g.v. en uitvoering van art. 125 Gemeentewet en afd. 5.3.1 en afd. 5.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht jo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Woningwet, Wet ruimtelijke ordening, Monumentenwet, Erfgoedwet, Erfgoedverordening, Bouwverordening, Bouwbesluit en alle andere op deze wetten gebaseerde Amvb’s, andere regelingen en voorschriften.

B&W

Bgm

5311

8.17.

Besluiten tot afwijking van vastgesteld beleid vanwege gevolgen die voor (een) belanghebbende(n) wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met die beleidsregels te dienen doelen - die zijn vastgesteld voor het gebruik van de bevoegdheid besluiten te nemen o.g.v art. art. 125 Gemeentewet juncto afdeling 5.3.1 en afd. 5.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.14 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

B&W

5311

8.18.

Besluiten o.g.v. art. 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

B&W

5311

 

 

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Ondermandaat aan

Ondervolmacht aan

Voorschriften, voorwaarden & bijzonderheden

9.

Beheer openbaar gebied

 
 
 
 

9.1.

Besluiten tot het uitlenen gemeentelijke materialen (dranghekken en verkeersborden)

B&W

6102

 
 

9.2.

Vertegenwoordiging gemeente in en buiten rechte m.b.t. het uitlenen van gemeentelijke materialen (dranghekken en verkeersborden)

Bgm

 

6102

 

9.3.

Besluiten tot verkoop overtollige materialen gemeentelijke opslag

B&W

6302

 
 

9.4.

Vertegenwoordiging gemeente in en buiten rechte m.b.t. verkoop overtollige materialen gemeentelijke opslag

Bgm

 

6302

 

9.5.

Besluiten o.g.v. de Marktverordening gemeente Hardenberg

B&W

6307

 
 

9.6.

Besluiten o.g.v. de Verordening aansluitvoorwaarden riolering

B&W

6214

 
 

9.7.

Besluiten o.g.v. art. 2:12 van de APV Hardenberg

B&W

6304

 
 

9.8.

Besluiten o.g.v. art. 2:11 van de APV Hardenberg (leggen, onderhouden en verwijderen van kabels, buizen en leidingen in, over en onder gemeentegrond)

B&W

6304

 
 

 

 

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Ondermandaat aan

Ondervolmacht aan

Voorschriften, voorwaarden & bijzonderheden

10.

Infrastructuur & gebouwen

 
 
 
 

10.1.

Verlenen van toestemming als bedoeld onder 10.1 van de Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg (voorafgaande toestemming aan Rijksdienst voor het wegverkeer voor ontheffingen voor transporten langer dan 35 m, breder dan 4 m, hoger dan 4,5 m of zwaarder dan 60.000 kg)

B&W

 

6210

 

10.2.

Besluiten op grond art. 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, m.u.v. ontheffingen blauwe zone

B&W

6210

 
 

10.3.

Besluiten o.g.v. art. 18 Wegenverkeerswet 1994 (verkeersmaatregelen), m.u.v. besluiten tot aanwijzing van gehandicaptenparkeerplaatsen

B&W

TL I&g

 

Het mandaat geldt niet voor zonale besluiten

10.4.

Besluiten o.g.v. art. 18 Wegenverkeerswet 1994, voor zover het betreft besluiten tot aanwijzing en opheffing van gehandicaptenparkeerplaatsen

B&W

6210

 
 

10.5.

Besluiten o.g.v. art 5:2; 5:6; 5:7; 5:8; 5:11; 5:31a; 5:33 van de APV Hardenberg

B&W

6210

 
 

10.6.

Besluiten m.b.t. plaatsing verwijsborden

B&W

6210

 
 

10.7.

Besluiten o.g.v. de Verordening aansluitvoorwaarden riolering

B&W

6216

 
 

10.8.

(vervallen)

 
 
 
 

10.9.

Besluiten o.g.v. art. 2:11 van de APV Hardenberg (leggen, onderhouden en verwijderen van kabels, buizen en leidingen in, over en onder gemeentegrond)

B&W

6214; 6304

 
 

10.10.

Besluiten tot het verlenen van toestemming voor de aanleg van inritten, kabels, buizen en leidingen in gemeentegrond

B&W

6214; 6304

 
 

10.11.

Vertegenwoordiging gemeente m.b.t. het verlenen van toestemming voor de aanleg van inritten, kabels, buizen en leidingen in gemeentegrond

Bgm

 

6214; 6304

 

10.12.

Besluiten o.g.v. art. 5.4, lid 1, onder b, Telecommunicatiewet

B&W

6214; 6304

 
 

10.13.

Besluiten tot verkoop, verhuren en in gebruik geven van openbaar groen/overhoeken

B&W

TL I&g

 
 

10.14.

Besluiten tot verpachting en verhuur van bij de gemeente in eigendom zijnde agrarische grond, viswater en jachtgronden

B&W

TL I&g

 
 

10.15.

Besluiten tot verhuur, ingebruikgeving, het vestigen van een opstalrecht, een erfdienstbaarheid en een recht van erfpacht van/op gemeentegrond

B&W

TL I&g

 
 

10.16.

Besluiten tot verhuur van gemeentelijke woningen, woonwagens en woonwagenstandplaatsen

B&W

TL I&g

 
 

10.17.

Vertegenwoordiging gemeente in en buiten rechte m.b.t. erfpacht, opstal, huur en verhuur

Bgm

 

TL I&g

 

10.18.

Besluiten o.g.v. art. 15 Leegstandwet

B&W

TL I&g

 
 

 

 

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Ondermandaat aan

Ondervolmacht aan

Voorschriften, voorwaarden & bijzonderheden

11.

Beleid

 
 
 
 

11.1.

Besluiten o.g.v. de Algemene subsidieverordening gemeente Hardenberg 2018

B&W

TL B

 
 

11.2.

Bevoegdheden o.g.v. artikelen 1.46, 1.47, 1.65, lid 1 en 2, Wet kinderopvang (Wko)

B&W

8204,

 

Het mandaat, betreffende de bevoegdheden, bedoeld in artikel1.46 geldt uitsluitend bij positief advies GGD

11.3.

Bevoegdheden o.g.v. artikel 1.46 Wet kinderopvang (Wko)

B&W

8201

 

Het mandaat geldt bij negatief advies GGD

11.4.

Bevoegdheden o.g.v. artikel 8, lid 1, 2 en 6,Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang, Personenregister kinderopvang

B&W

8204,

 

Het mandaat betreffende de bevoegdheid, bedoeld in artikel 8, lid 1, onder b, geldt uitsluitend m.b.t. gastouderopvang

11.5.

Besluiten o.g.v. de Subsidieverordening Amateurkunstbeoefening 2002

B&W

TL B

 
 

11.6.

Besluiten o.g.v. de Subsidieregeling ondersteuning logopedische problematiek op scholen gemeente Hardenberg 2019

B&W

TL B

 
 

11.7.

Besluiten o.g.v. de Verordening compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Hardenberg

B&W

8204; 8206; 8633

 
 

11.8.

Besluiten o.g.v. de Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Hardenberg 2021

B&W

TL B

 

Het ondermandaat geldt niet voor besluiten tot vaststellen subsidieplafond (art. 8, lid 1)

11.9.

Besluiten o.g.v. de Tijdelijke subsidieregeling scholing VE-certificering gemeente Hardenberg 2020

B&W

TL B

 

Het ondermandaat geldt niet voor besluiten tot vaststellen subsidieplafond (art. 7, lid 1).

11.10.

Besluiten o.g.v. de Tijdelijke subsidieregeling scholing VE-certificering gemeente Hardenberg 2022

B&W

TL B

 

Het ondermandaat geldt niet voor besluiten tot vaststellen subsidieplafond (art. 7, lid 1).

11.11.

Besluiten o.g.v. de Tijdelijke subsidieregeling inzet hbo’er in de VE Hardenberg 2021

B&W

TL B

 
 

11.12.

Besluiten o.g.v. de Subsidieregeling scholing VE-certificering gemeente Hardenberg 2022 (2)

B&W

TL B

 

 

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Ondermandaat aan

Ondervolmacht aan

Voorschriften, voorwaarden & bijzonderheden

12.

WMO, Jeugd en Onderwijs

 
 
 
 

12.1.

Besluiten o.g.v. de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet

B&W

8913; 8321

 
 

12.2

Besluiten tot aangaan privaatrechtelijke overeenkomsten inzake verstrekte voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet; en vertegenwoordiging van de gemeente (art. 171 Gemeentewet)

B&W; Bgm

8913, 8321

8913, 8321

 

12.3.

Besluiten o.g.v. Art. 49 Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer (gehandicaptenparkeerkaart)

B&W

8321

 
 

12.4.

Besluiten o.g.v. de Subsidieregeling kinderopvang sociaal medische indicatie Hardenberg 2020

B&W

8913

 
 

12.5.

Besluiten o.g.v. art. 3, 5 t/m 11 van de Leerplichtwet

B&W

8314, 8315

 
 

12.6

Besluiten o.g.v. de Verordening leerlingenvervoer gemeente Hardenberg

B&W

8913

 
 

 

 

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Ondermandaat aan

Ondervolmacht aan

Voorschriften, voorwaarden & bijzonderheden

13.

Werk & Inkomen

 
 
 
 

13.1.

Besluiten o.g.v. de Participatiewet

B&W

8330; 8350; 8310; 8311; 8312; 8313; 8325; 8322; 8326; 8351; 8411; 8413; 8414; 8415; 8412; 8417

 
 

13.2.

Besluiten o.g.v. art. 9 Participatiewet, 37 IOAW en 37 IOAZ (trajectplannen)

B&W

8330; 8350; 8310; 8311; 8313; 8326; 8351; 8411; 8413; 8414; 8415; 8412; 8417

 
 

13.3.

Besluiten o.g.v. de Afstemmingsverordening Participatiewet gemeente Hardenberg

B&W

8330; 8350; 8328; 8311; 8310; 8313

 
 

13.4.

Besluiten o.g.v. de Wet sociale werkvoorziening

B&W

TL WI

 
 

13.5.

Besluiten o.g.v. de Verordening re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Hardenberg

B&W

8330; 8350; 8411; 8413; 8414; 8415; 8412; 8417

.

 

13.6.

Besluiten o.g.v. de Verordening Loonkostensubsidie gemeente Hardenberg 2015

B&W

8330; 8350; 8413; 8414; 8411

 
 

13.7

Besluiten o.g.v. de Verordening tegenprestatie Participatiewet Hardenberg 2015

B&W

8330; 8350; 8413; 8414; 8411; 8412

 
 

13.8.

Besluiten o.g.v. het Bbz

B&W

TL WI

 
 

13.9.

Besluiten o.g.v. art. 60 van de Participatiewet (leggen executoriaal beslag)

B&W

8330; 8350; 8325

 
 

13.10.

Vertegenwoordiging van de gemeente in het kader van de Participatiewet m.b.t. het pas­seren of royeren van hypotheekakten en bij verhaal in rechte

Bgm

 

8330; 8350

 

12.11.

Besluiten o.g.v. de IOAW

B&W

8330; 8350; 8313; 8311; 8310

 
 

13.12.

Besluiten o.g.v. art. 8a van de Participatiewet en art. 20a van de IOAW

B&W

8330; 8350; 8411; 8413; 8414; 8415; 8412; 8417

 
 

13.13.

Besluiten o.g.v. de IOAZ

B&W

8330

 
 

13.14.

Besluiten o.g.v. de Zorgwet VVTV

B&W

8311

 
 

13.15.

Besluiten o.g.v. de Verordening individuele inkomenstoeslag Hardenberg 2015

B&W

8330; 8350; 8310; 8311; 8333; 8313

 
 

13.16.

Besluiten o.g.v. de Verordening individuele studietoeslag 2015

B&W

8330; 8350; 8310; 8311; 8333; 8313

 
 

13.17.

Besluiten o.g.v. de Wet inburgering en de Wet inburgering 2021

B&W

8330; 8350; 8417

 
 

13.18.

Besluiten o.g.v. de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

B&W

8330; 8350; 8340

 
 

13.19.

Besluiten o.g.v. de subsidieregeling Sociaal Cultureel Fonds gemeente Hardenberg

B&W

8330; 8350; 8333

 
 

13.20.

Besluiten o.g.v. art. 1.13 Wet kinderopvang en beleidsregels kosten kinderopvang gemeente Hardenberg

B&W

8330; 8350; 8326

 
 

13.21.

Besluiten o.g.v. art. 35, lid 3, Participatiewet inzake een collectieve aanvullende zorgverzekering of in de vorm van een tegemoetkoming in de kosten van de premie van een dergelijke verzekering

B&W

8330; 8350; 8333

 
 

13.22.

Besluiten o.g.v. art. 6, lid 1, sub b, art. 7 (voor zover het een verstrekking betreft o.g.v. art. 6, lid 1, sub b), art. 8, art. 12, art. 13 en art. 14 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Bgm

8311

 

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Ondermandaat aan

Ondervolmacht aan

Voorschriften, voorwaarden & bijzonderheden

14.

Sport en accommodatie

 
 
 
 

14.1.

Besluiten o.g.v. de algemene sportsubsidieverordening en de verordening subsidiëring plaatselijke sportverenigingen

B&W

8204; 8646

 
 

14.2.

Vaststelling en uitkering overhevelingsbijdragen t.b.v. energiekosten

B&W

 

8646

 

14.3.

Vaststelling tarieven voor gevallen waarin de tarievenlijst niet voorziet

B&W

 
 
 

14.4.

Vaststelling bijdragen t.b.v. uitvoering dagelijks onderhoud door gebruikers

B&W

 

8646

 

14.5.

Ingebruikgeving binnensportaccommodaties

B&W

 

8634

 

14.6.

Ingebruikgeving buitensportaccommodaties

B&W

 

8634

 

14.7.

Besluiten o.g.v. de Algemene subsidieverordening gemeente Hardenberg 2018

B&W

TL S en A

 
 
 • 5.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de dag van bekendmaking.

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg".

Vastgesteld op 18 januari 2022 door de wnd. Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg.

De wnd. Algemeen Directeur,

J. Jonker