Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Lansingerland

Geldend van 23-02-2022 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Lansingerland

De raad van de gemeente Lansingerland,

gelezen het voorstel van het college van 30 september 2021, nr. BR2100068,“Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Lansingerland”;

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

 • 2.

  Het “Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Lansingerland” vast te stellen.

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Openstelling en begraaftijden

 • 1. De openingstijden van de begraafplaatsen zijn dagelijks van 8.00 uur tot zonsondergang, met uitzondering van rouwbezoek in de aula.

 • 2. De tijd van het begraven van lijken en het bezorgen van as is op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Artikel 2. Aantal overledenen en asbussen

 • 1. Op de begraafplaatsen Bergschenhoek en Bleiswijk kunnen:

  • -

   In een particulier graf maximaal twee lijken worden begraven en maximaal vier asbussen met of zonder urn worden bijgezet;

  • -

   Op een particulier graf maximaal vier asbussen met of zonder urn worden vastgemaakt;

  • -

   In een particulier urnengraf maximaal twee asbussen met of zonder urn worden bijgezet;

  • -

   In een particulier urnennis maximaal twee asbussen met of zonder urn worden bijgezet;

  • -

   In een particulier kindergraf maximaal één lijk worden begraven;

  • -

   In een algemeen graf maximaal twee lijken worden begraven.

 • 2. De graven bestaan uit maximaal twee graflagen. De tweede laag betreft de eerst begravende en de eerste laag de tweede en tevens laatste begravende.

 • 3. Op de begraafplaats Berkel en Rodenrijs kunnen:

  • -

   In een particulier graf maximaal drie lijken worden begraven en maximaal vier asbussen met of zonder urn worden bijgezet;

  • -

   Op een particulier graf maximaal vier asbussen met of zonder urn worden vastgemaakt;

  • -

   In een particulier urnengraf maximaal twee asbussen met of zonder urn worden bijgezet;

  • -

   In een particuliere urnennis maximaal twee of in een grote particuliere urnennis maximaal vier asbussen met of zonder urn worden bijgezet;

  • -

   In een particulier kindergraf maximaal één lijk worden begraven;

  • -

   In een algemeen graf maximaal drie lijken worden begraven.

 • 4. De graven bestaan uit maximaal drie graflagen. De derde laag betreft de eerst begravende, de twee laag de tweede begravende en de eerste laag de derde en tevens laatste begravende.

Artikel 3. Graftermijnen

 • 1. Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaatsen dat toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van 20 jaar het uitsluitend recht op een particulier graf, urnengraf of urnennis.

 • 2. De graftermijn wordt op aanvraag van de rechthebbende telkens met een termijn van 10 jaar verlengd, mits de aanvraag wordt ingediend binnen twee jaar voor het verstrijken van de lopende termijn.

 • 3. Algemene graven worden ter beschikking gesteld voor een termijn van 10 jaar. Deze termijn kan niet worden verlengd.

Artikel 4. Afmetingen

 • 1. De afmetingen (lxb) van het grafoppervlak bedragen van:

  a.

  een particulier graf

  200 cm x 100 cm

  b.

  een algemeen graf

  200 cm x 100 cm

  c.

  een particulier urnengraf

  90 cm x 90 cm

  d.

  een particulier kindergraf

  200 cm x 100 cm

  e.

  een particulier klein kindergraf

  100 cm x 90 cm

Artikel 5. Afmetingen gedenkteken

 • 1. Op een algemeen graf kan, afhankelijk van de graflaag, zowel een staand als een liggend gedenkteken worden geplaatst.

 • 2. Op een particulier urnengraf kan zowel een staand als een liggend gedenkteken worden geplaatst.

 • 3. Particuliere urnennissen kunnen worden afgesloten met een reeds bevestigde afdekplaat.

 • 4. De afmetingen van particuliere graven op begraafplaats Bergschenhoek en op begraafplaats Bleiswijk:

  a.

  particulier graf

  80 cm breedte x 180 cm lengte x 100 cm hoogte

  b.

  particulier kindergraf

  80 cm breedte x 180 cm lengte x 100 cm hoogte

  c.

  particulier klein kindergraf:

  • -

   liggende steen

  • -

   staande steen

  50 cm breedte x 60 cm lengte x 25 cm dikte

  50 cm breedte x 60 cm lengte x 25 cm dikte

  d.

  particulier urnengraf:

  • -

   liggende steen

  • -

   staande steen

  50 cm breedte x 60 cm lengte x 25 cm dikte

  50 cm breedte x 60 cm lengte x 25 cm dikte

 • 5. De afmetingen van een algemeen graf op begraafplaats Bergschenhoek en op begraafplaats Bleiswijk:

  • -

   liggende steen 1ᵉ en 2ᵉ laag

  • -

   staande steen 2ᵉ laag

  80 cm breedte x 50 cm lengte x 40 cm dikte

  80 cm breedte x 70 cm hoog x 25 cm dikte

 • 6. De afmetingen van particuliere graven op begraafplaats Berkel en Rodenrijs:

  a.

  particulier graf

  80 cm breedte x 180 cm lengte x 100 cm hoogte

  b.

  particulier kindergraf

  80 cm breedte x 180 cm lengte x 100 cm hoogte

  c.

  particulier klein kindergraf:

  • -

   liggende steen

  • -

   staande steen

  50 cm breedte x 60 cm lengte x 25 cm dikte

  50 cm breedte x 60 cm lengte x 25 cm dikte

  d.

  particulier urnengraf:

  • -

   liggende steen

  • -

   staande steen

  50 cm breedte x 60 cm lengte x 25 cm dikte

  50 cm breedte x 60 cm lengte x 25 cm dikte

 • 7. De afmetingen van een algemeen graf op begraafplaats Berkel en Rodenrijs:

  • -

   liggende steen 1ᵉ, 2ᵉ en 3ᵉ laag

  • -

   staande steen 3ᵉ laag

  80 cm breedte x 50 cm lengte x 40 cm dikte

  80 cm breedte x 70 cm hoogte x 25 cm dikte

 • 8. De afmetingen van de gedenktekens zoals genoemd in lid 1 t/m lid 7 zijn op tekening visueel weergegeven. Deze tekening is als bijlage van dit uitvoeringsbesluit opgenomen.

Artikel 6. Vergunning

 • 1. Voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken is een door het college verleende vergunning vereist.

 • 2. Een vergunning voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken dient schriftelijk bij het college te worden aangevraagd, onder overlegging van een ontwerptekening op leesbare schaal en een duidelijke omschrijving van de toe te passen materialen.

 • 3. Op de ontwerptekening dient ten minste vermeld te worden:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   of de letters ingehakt, opgebracht, van metaal of ander materiaal zijn;

  • d.

   de tekst en/of figuratie en de plaatsing daarvan;

  • e.

   de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken op de fundering;

  • f.

   de naam en de handtekening van de rechthebbende.

 • 4. De ontwerptekening dient minstens vier weken voor het plaatsen te worden ingediend bij het college. Het college geeft bericht wanneer de rechthebbende het gedenkteken mag (laten) plaatsen. Bij afwijkingen van de in dit uitvoeringsbesluit genoemde maten en materialen beslist het college.

 • 5. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, gehard glas, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. Het college kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere materialen.

Artikel 7. Tijdstip van plaatsing gedenkteken

 • 1. Het tijdstip van plaatsing, herstel of vervanging van het gedenkteken dient ten minste twee werkdagen van tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. In overleg met de beheerder wordt bepaald wanneer en onder welke voorwaarden de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

 • 2. Het plaatsen van de gedenktekens dient plaats te vinden op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

 • 3. 3. Indien er beschadigingen ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan het gedenkteken, moet de veroorzaker hiervan zich melden bij de beheerder van de begraafplaats. In overleg met de beheerder wordt bepaald of de schade door of op kosten van de veroorzaker worden hersteld.

 • 4. Het college kan in bijzondere gevallen van de tijden genoemd in lid 2 van dit artikel afwijken.

Artikel 8. Verwijderen en herplaatsen grafbedekking

Voor het bijzetten van een lijk of een asbus in een particulier graf of het bijzetten van een asbus in een particulier urnengraf worden grafbedekkingen of afdekplaten door of namens de rechthebbende verwijderd en/of herplaatst.

Artikel 9. Losse voorwerpen

 • 1. Op een particulier graf kunnen potplanten en bloemen alsmede beelden of andere losse voorwerpen worden geplaatst. Tevens is het toegestaan op een graf losse bloemen te leggen, mits deze voldoen aan de eisen in artikel 10.

 • 2. Voor een particulier urnennis geldt dat bloemen alleen in daarvoor bestemde vaasjes mogen worden geplaatst, voor de afdekplaat.

 • 3. Op een algemeen graf kunnen potplanten en bloemen alsmede beelden of andere losse voorwerpen worden geplaatst, mits deze het zicht van de steen achter of voor het betreffende graf belemmert.

 • 4. Potten, vazen of andere voorwerpen die buiten de voor het graf beschikbare oppervlakte zijn geplaatst, kunnen van gemeentewege verwijderd worden zonder dat de gemeente enige vergoeding verplicht is.

 • 5. Verwelkte bloemen, potplanten of kransen en kapotte voorwerpen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de beheerder worden verwijderd, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.

Artikel 10. Grafbeplanting

 • 1. Het oppervlak van het particulier graf kan door de rechthebbende van het graf worden beplant met gewassen die de voor het graf beschikbare oppervlakte, in artikel 4, niet overschrijden of die door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. De hoogte van deze gewassen mag de voor het gedenkteken toegestane hoogte op het graf niet overschrijden, zie artikel 5 van dit uitvoeringsbesluit.

 • 2. Gewassen die buiten de in lid 1 beschreven ruimte worden geplant of overhangen, kunnen van gemeentewege verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Dit geldt ook voor afgestorven beplanting.

Artikel 11. Onderhoud rechthebbende en belanghebbende

 • 1. De rechthebbende of de belanghebbende is verplicht de grafbedekking op het graf “in goede staat te houden of te herstellen”. Onder dit onderhoud wordt onder andere verstaan: het uitvoeren van herstellingen van het gedenkteken en losse voorwerpen, het verven of vergulden van letters en andere figuraties op het gedenkteken, het aanbrengen, onderhouden en eventueel vernieuwen van losse planten en één- of meerjarige planten en het verwijderen van dode planten. Het afval dat vrijkomt bij het onderhoud dient door een ieder van de begraafplaats te worden meegenomen of in de daarvoor aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd.

 • 2. Indien de rechthebbende of de belanghebbende het onder lid 1 bedoelde onderhoud nalaat, dan wel de aanwijzingen rondom herstel van de beheerder niet opvolgt, zal de rechthebbende of belanghebbende worden aangeschreven het verzuim te herstellen binnen een fatale doch redelijke termijn. Na deze termijn heeft het gemeentebestuur het recht het verzuim te verwijderen.

Artikel 12. Onderhoud gemeente

Het college voorziet in het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen alsmede in het dagelijks beheer van de grafoppervlakken van de particuliere graven en algemene graven die zijn uitgegeven vóór 1 januari 2009. Graven uitgegeven na deze periode worden niet onderhouden door de gemeente.

Dit betekent dat het college voorziet in:

 • a.

  het dagelijks en periodiek onderhoud aan begroeiing en bomen;

 • b.

  het dagelijks en periodiek onderhoud aan de paden;

 • c.

  het periodiek bladvrij houden de gedenktekens;

 • d.

  het rechtzetten van het gedenkteken nadat het is verzakt;

 • e.

  onderhoud aan de urnenmuur.

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 1. Dit uitvoeringsbesluit kan worden aangehaald als: ‘Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Lansingerland 2021’.

 • 2. Het uitvoeringsbesluit treedt in de plaats van alle voorafgaande voorschriften van de begraafplaats met betrekking tot de grafbedekkingen.

 • 3. Het uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 oktober 2021.

Ondertekening

Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 30 september 2021

De raadsgriffier

M. (Marijke) Walhout

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling