Bijzondere verordening structurele subsidies scouting Heemstede 2022

Geldend van 23-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Bijzondere verordening structurele subsidies scouting Heemstede 2022

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van het college van 21 december 2021;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Bijzondere verordening structurele subsidies scouting Heemstede 202

Artikel 1 Algemene bepalingen

  • 1. Voor subsidie op grond van deze regeling komen in aanmerking instellingen die zich richten op activiteiten in het kader van scouting.

  • 2. Onder jeugdleden worden in deze regeling verstaan: actieve leden die op 1 januari voorafgaande aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

  • 3. Minimaal 25% van het totaal aantal actieve jeugdleden van een instelling die zich richt op scouting of van het totaal aantal actieve deelnemers aan een activiteit dient woonachtig te zijn in Heemstede.

  • 4. Op aanvragen voor een subsidie in het kader van deze regeling is het gestelde in de geldende Algemene subsidieverordening Heemstede onverkort van toepassing.

Artikel 2 Grondslag en wijze van berekening van de subsidie

De jaarlijkse subsidie voor een instelling die zich richt op scouting voor jeugdleden bestaat uit een vast bedrag van € 250 per jaar per instelling (waarderingssubsidie).

Artikel 3 Intrekken oude verordening

De “Bijzonder verordening structurele subsidies scouting 2016” wordt ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2022.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Bijzondere verordening structurele subsidies scouting Heemstede 2022”.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 27 januari 2022