Gemeente Midden-Delfland - Lijst met gevallen waarvoor participatie verplicht is

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Gemeente Midden-Delfland - Lijst met gevallen waarvoor participatie verplicht is

De raad van de gemeente Midden-Delfland;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2021 en kenmerk 2021-34904;

Gelet op artikel 16.55, lid 7 van de Omgevingswet;

BESLUIT:

  • 1.

    De volgende gevallen van activiteiten aan te wijzen waarin participatie van en overleg met derden verplicht is voordat een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsactiviteit waarvoor het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag is, kan worden ingediend:

    Geval 1

    Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor in door de gemeenteraad aangewezen gevallen van een buitenplanse omgevingsactiviteit als bedoeld in artikel 16.15a, onder b, 1o van de Omgevingswet waarvoor een bindend advies vereist is van de gemeenteraad.

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Midden-Delfland in de vergadering van 25 januari 2022

Arjan de Vos

griffier

Arnoud Rodenburg

burgemeester