Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen houdende regels omtrent diverse subsidieplafonds in 2022 (Besluit subsidieplafonds gemeente Heerenveen 2022)

Geldend van 19-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen houdende regels omtrent diverse subsidieplafonds in 2022 (Besluit subsidieplafonds gemeente Heerenveen 2022)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen,

gelet op de hierna genoemde subsidieregelingen,

besluiten als volgt:

Artikel 1. Subsidieplafonds

 • 1. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling werkvoucher gemeente Heerenveen wordt voor het jaar 2022 vastgesteld op € 40.000,-.

 • 2. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling wijk- en dorpsbudgetten gemeente Heerenveen wordt voor het jaar 2022 vastgesteld op € 71.400,-.

 • 3. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling blijk van waardering mantelzorgers gemeente Heerenveen wordt voor het jaar 2022 vastgesteld op € 50.000-.

 • 4. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling OZB-compensatie stichtingen en verenigingen gemeente Heerenveen wordt voor het jaar 2022 vastgesteld op € 52.804,-.

 • 5. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling sportaccommodaties gemeente Heerenveen wordt voor het jaar 2022 vastgesteld op € 15.000,-.

 • 6. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling seksualiteit en genderdiversiteit gemeente Heerenveen wordt voor het jaar 2022 vastgesteld op € 3.000,-.

 • 7. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Leefbaarheid en Meedoen gemeente Heerenveen wordt voor het jaar 2022 vastgesteld op € 71.309,-.

 • 8. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling korpsen en muziekverenigingen gemeente Heerenveen wordt voor het jaar 2022 vastgesteld op € 13.965,-.

 • 9. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling (inter)nationale evenementen sport en cultuur gemeente Heerenveen wordt voor het jaar 2022 vastgesteld op € 77.273,-.

 • 10. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling amateurkunst gemeente Heerenveen wordt voor het jaar 2022 vastgesteld op € 38.650,-.

 • 11. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling evenementen gemeente Heerenveen wordt voor het jaar 2022 vastgesteld op € 30.909,-.

 • 12. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Maak het! gemeente Heerenveen wordt voor het jaar 2022 vastgesteld op € 84.495,-.

 • 13. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling culturele activiteiten kwetsbare inwoners gemeente Heerenveen wordt voor het jaar 2022 vastgesteld op € 15.610,-.

 • 14. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Heerenveen wordt voor het jaar 2022 vastgesteld op € 896.800,-.

Artikel 2. Verdeling financiële middelen

De verdeling van de financiële middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de subsidieregelingen bedoeld in artikel 1.

Artikel 3. Slotbepaling

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit subsidieplafonds gemeente Heerenveen 2022” en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Gemeenteblad. Als bekendmaking van dit besluit na 1 januari 2022 plaatsvindt, werkt het besluit terug tot en met 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 februari 2022.

Burgemeester en wethouders van Heerenveen,

De gemeentesecretaris,

De heer J. van Leeuwestijn

De burgemeester,

de heer T.J. van der Zwan