Subsidieregeling wijk- en dorpsbudgetten gemeente Heerenveen

Geldend van 19-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Subsidieregeling wijk- en dorpsbudgetten gemeente Heerenveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017;

besluiten vast te stellen de ‘Subsidieregeling wijk- en dorpsbudgetten gemeente Heerenveen’;

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen;

 • c.

  bewonersorganisatie: een organisatie met rechtspersoonlijkheid die zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten ten behoeve van een wijk of dorp binnen de gemeente Heerenveen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op de verstrekking van jaarlijkse subsidie door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie wordt verstrekt voor voortdurende activiteiten die plaatsvinden in de gemeente Heerenveen die bijdragen aan de leefbaarheid van de dagelijkse woon- en leefomgeving en die:

 • 1.

  de betrokkenheid van bewoners in hun dorp of wijk bij hun dagelijkse leefomgeving vergroten en versterken; of

 • 2.

  de samenlevingsopbouw, sociale cohesie en onderling begrip bevorderen.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan bewonersorganisaties als bedoeld in artikel 1 onder c.

Artikel 5. Voorwaarden

 • 1. Op basis van deze regeling wordt aan één instelling maximaal één keer per jaar subsidie toegekend.

 • 2. Voor de activiteit is of wordt niet reeds op basis van een andere regeling van de gemeente Heerenveen subsidie verstrekt.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt ca € 1,40 per inwoner van het betreffende wijk of dorp met een minimum van € 1.000,-.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 7, eerste lid van de ASV, wordt een aanvraag om jaarlijkse subsidie ingediend uiterlijk 1 november voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Artikel 8. Wijze van verdeling

Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst geldt het tijdstip waarop de aanvraag compleet is. Als twee of meer aanvragen op hetzelfde tijdstip compleet zijn ingediend, wordt de onderlinge volgorde bepaald door loting.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Het college kan van deze regeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn aan de daarmee te dienen belangen.

Artikel 10. Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college d.d. 1 februari 2022.

Burgemeester en wethouders van Heerenveen,

De gemeentesecretaris,

De heer J. van Leeuwestijn

De burgemeester,

de heer T.J. van der Zwan