Subsidieregeling seksualiteit en genderdiversiteit gemeente Heerenveen

Geldend van 19-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Subsidieregeling seksualiteit en genderdiversiteit gemeente Heerenveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017;

besluiten vast te stellen de ‘Subsidieregeling seksualiteit en gender gemeente Heerenveen’.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen;

 • c.

  instelling: een organisatie met rechtspersoonlijkheid die zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten ten behoeve van de ingezetenen van de gemeente Heerenveen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op de verstrekking van subsidie door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die plaatsvinden in de gemeente Heerenveen en die:

 • 1.

  openbaar toegankelijk zijn;

 • 2.

  bijdragen aan de participatie van inwoners in hun dorp of wijk; en

 • 3.

  betrekking hebben op het bevorderen van een positief klimaat rondom seksuele en genderdiversiteit (passend binnen de visie en opgaven van het ‘Lokaal LHBTIQ+ Emancipatiebeleid 2019-2022’).

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan instellingen als bedoeld in artikel 1 onder c.

Artikel 5. Voorwaarden

 • 1. Op basis van deze regeling wordt aan één instelling maximaal één keer per jaar subsidie toegekend.

 • 2. Voor dezelfde of een soortgelijke activiteit wordt aan een organisatie maximaal twee keer een subsidie toegekend.

 • 3. Voor de activiteit is of wordt niet reeds op basis van een andere regeling van de gemeente Heerenveen subsidie verstrekt.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die:

  • -

   resteren na aftrek van bijdragen van derden; en

  • -

   noodzakelijk zijn voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten; en

  • -

   met die activiteiten direct verbonden zijn.

 • 2. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten bedoeld in lid 1 met een maximum van € 1.000,-.

Artikel 7. Wijze van verdeling

Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst geldt het tijdstip waarop de aanvraag compleet is. Als twee of meer aanvragen op hetzelfde tijdstip compleet zijn ingediend, wordt de onderlinge volgorde bepaald door loting.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Een aanvraag voor subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, tweede lid, van de ASV, ingediend uiterlijk 8 weken voordat de subsidieaanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 9. Beslistermijn

Het college beslist, in afwijking van artikel 8, tweede lid, van de ASV, binnen 4 weken na ontvangst van de ingediende aanvraag.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan van deze regeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn aan de daarmee te dienen belangen.

Artikel 11. Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 februari 2022.

Burgemeester en wethouders van Heerenveen,

De gemeentesecretaris,

De heer J. van Leeuwestijn

De burgemeester,

de heer T.J. van der Zwan