Subsidieregeling OZBE-compensatie stichtingen en verenigingen gemeente Heerenveen

Geldend van 19-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Subsidieregeling OZBE-compensatie stichtingen en verenigingen gemeente Heerenveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017;

besluiten vast te stellen de ‘Subsidieregeling OZBE-compensatie stichtingen en verenigingen gemeente Heerenveen’

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen;

 • c.

  instelling: een organisatie met rechtspersoonlijkheid die zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten ten behoeve van de ingezetenen van de gemeente Heerenveen;

 • d.

  OZB: het totaal van het gebruikersdeel en het eigenaarsdeel van de onroerendezaakbelasting;

 • e.

  OZBE: het eigenaarsdeel van de onroerendezaakbelasting;

 • f.

  OZBG: het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting;

 • g.

  WOZ-waarde: de waardering van een onroerende zaak die als uitgangspunt voor belasting geldt.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op de verstrekking van jaarlijkse subsidie door het college voor compensatie van aan de gemeente Heerenveen verschuldigde OZBE.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan instellingen als bedoeld in artikel 1 onder c die:

 • a.

  een accommodatie in eigendom hebben en daarvoor OZBE en OZBG betalen aan de gemeente Heerenveen;

 • b.

  een onbezoldigd bestuur of directie hebben;

 • c.

  hoofdzakelijk met vrijwilligers werken;

 • d.

  niet primair gericht zijn op een religieuze stroming of specifieke levensovertuiging;

 • e.

  niet via een andere regeling een jaarlijkse subsidie of structurele financiële steun ontvangen ter compensatie van accommodatiekosten.

Artikel 4. Hoogte van de subsidie

De subsidie is gelijk aan het door de instelling verschuldigde bedrag voor OZBE in het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 5. Wijze van verdeling

Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst geldt het tijdstip waarop de aanvraag compleet is. Als twee of meer aanvragen op hetzelfde tijdstip compleet zijn ingediend, wordt de onderlinge volgorde bepaald door loting.

Artikel 6. Aanvraag en aanvraagtermijn

 • 1. In afwijking van artikel 7, eerste lid van de ASV, wordt een aanvraag om jaarlijkse subsidie ingediend uiterlijk 1 november van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

 • 2. In afwijking van artikel 6, tweede lid van de ASV, wordt bij de aanvraag slechts een kopie van de meest recente beschikking WOZ-waarde overlegd.

Artikel 7. Subsidievaststelling

Gelet op artikel 17, vierde lid van de ASV worden subsidies direct vastgesteld zonder dat een aanvraag tot subsidievaststelling hoeft te worden ingediend.

Artikel 8. Hardheidsclausule

Het college kan van deze regeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden aan tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 9. Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 februari 2022.

Burgemeester en wethouders van Heerenveen,

De gemeentesecretaris,

De heer J. van Leeuwestijn

De burgemeester,

de heer T.J. van der Zwan