Regeling vervallen per 26-04-2023

Subsidieregeling professionele instellingen 2022

Geldend van 19-02-2022 t/m 25-04-2023

Intitulé

Subsidieregeling professionele instellingen 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Gelet op de vastgestelde kaders en doelen zoals vastgelegd in de Programmabegroting;

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2020;

Besluiten vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Subsidieregeling professionele instellingen 2022

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Basisdienst: standaard activiteit van de subsidieontvanger;

 • c.

  College: college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  Professionele instellingen: instellingen die voortdurende activiteiten uitvoeren met behulp van medewerkers die in dienst zijn van de instelling;

 • e.

  Veranderopgave: nieuwe, tijdelijke en/of innovatieve activiteit die de subsidieontvanger uit gaat voeren.

Artikel 2. Verhouding met Algemene subsidieverordening

Tenzij in deze subsidieregeling wordt afgeweken van de geldende Algemene subsidieverordening, is die verordening van toepassing.

Artikel 3. Subsidieontvanger

 • 1. Subsidies op grond van deze regeling worden verleend aan professionele instellingen die door het college als zodanig zijn aangewezen.

 • 2. De aangewezen professionele instellingen zijn opgenomen in bijlage 1, die onderdeel uitmaakt van deze subsidieregeling en als zodanig is gewaarmerkt.

 • 3. Het college stelt de bijlage jaarlijks vast, uiterlijk op 1 mei.

 • 4. Bij het selecteren van de instellingen die het college opneemt in de bijlage, hanteert het college de volgende criteria:

  • a.

   De instelling is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid;

  • b.

   De instelling heeft een binding met de samenleving van Sittard-Geleen, waardoor zij bekend is met de gemeentelijke infrastructuur op het gebied van cultuur, welzijn, sport, jeugd, onderwijs of economie;

  • c.

   De instelling werkt samen of stemt af met andere maatschappelijke organisaties, verenigingen, ondernemers of vrijwilligersorganisaties in Sittard-Geleen;

  • d.

   De instelling stelt zich ten doel bij te dragen aan het realiseren van in de programmabegroting en beleidsnota’s nagestreefde beleidsdoelen voor (in hoofdzaak) structurele activiteiten op het gebied van cultuur, welzijn, sport, jeugd, onderwijs of economie.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten

 • 1. Het college kan subsidie verstrekken voor activiteiten van professionele instellingen op het gebied van cultuur, welzijn, sport, jeugd, onderwijs en economie en voor zover deze passen binnen het vastgestelde beleid van de gemeente Sittard-Geleen.

 • 2. De activiteiten die binnen deze gebieden daadwerkelijk subsidiabel zijn, zijn opgenomen in bijlage 1 die onderdeel uitmaakt van deze regeling en als zodanig is gewaarmerkt.

 • 3. Geen subsidie wordt verstrekt voor het leveren van maatwerkvoorzieningen aan cliënten als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet.

Artikel 5. Indiening aanvraag om subsidieverlening

 • 1. Een aanvraag om subsidie wordt voor 15 oktober van het jaar, voorafgaand aan het subsidiejaar ingediend.

 • 2. Uiterlijk 1 september van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar, nadat hierover overleg heeft plaatsgevonden met de betrokken subsidieaanvragers, geeft het college het volgende aan:

  • a.

   Eventuele wijzigingen in de gewenste omvang of kwaliteit van de basisdiensten ten opzichte van het lopende subsidietijdvlak;

  • b.

   Een omschrijving van de uit te voeren veranderopgaven op grond van de beleidsdoelstellingen uit de programmabegroting en door de raad vastgestelde beleidsnota’s.

Artikel 6. Verdeelregel

Als een subsidieplafond is vastgesteld en ontoereikend is om alle aanvragen te honoreren, wordt het beschikbare budget naar evenredigheid onder de aanvragers verdeeld en worden afspraken gemaakt over bijstelling van de door de subsidieontvanger uit te voeren activiteiten.

Artikel 7. Hoogte subsidiebedrag

 • 1. Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van de werkelijke kosten van de gesubsidieerde activiteiten tot het maximumbedrag dat in de verleningsbeschikking is vermeld.

 • 2. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd met een percentage dat wordt vastgesteld in de begroting.

Artikel 8. Verplichtingen

 • 1. Naast de verplichtingen die op grond van artikel 4:37 van de Awb kunnen worden opgelegd en de verplichtingen die op grond van de Algemene subsidieverordening zijn of kunnen worden opgelegd, is de subsidieontvanger verplicht voor 1 juli van het subsidiejaar:

  • a.

   Indien van toepassing een voortgangsrapportage in te dienen met betrekking tot de veranderopgaven; en

  • b.

   Een afwijkingenrapportage met betrekking tot de basisdiensten in te dienen over de periode januari tot en met mei van het subsidiejaar.

 • 2. Het college kan bij de subsidieverlening ook andere doelgebonden verplichtingen als bedoeld in artikel 4:38 van de Awb opleggen.

Artikel 9. Bevoorschotting

 • 1. Subsidies worden voor 90% bevoorschot.

 • 2. De bevoorschotting van subsidies tot € 100.000 vindt plaats in één termijn in het eerste kwartaal van het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend.

 • 3. De bevoorschotting van subsidies vanaf € 100.000 vindt plaats in vier gelijke termijnen in de maanden januari, april, juli en oktober.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan de artikelen 5 en 9 buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang van de bepalingen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11. Intrekking

De Subsidieregeling professionele instellingen 2020-I, vastgesteld op 29 september 2020, wordt ingetrokken.

Artikel 12. Overgangsbepaling

Op subsidies die zijn verleend op grond van de Subsidieregeling professionele instellingen 2020-I, is deze subsidieregeling van toepassing.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt, onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieregeling professionele instellingen 2020-I, in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 14. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling professionele instellingen 2022’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 8 februari 2022.

Het college voornoemd,

De burgemeester,

mr. J.Th.C.M. Verheijen

De secretaris,

J.A.M. Heesen

Bijlage 1 behorende bij de Subsidieregeling professionele instellingen 2022

Overzicht van professionele instellingen waarmee een subsidierelatie wordt aangegaan in het jaar 2022

Sector

Beleidskader

Subsidiabele activiteiten

Instelling

Basisdienstverlening en/of veranderopgave

Sport

Agenda Sport en Bewegen 2016-2020

Bijdragen aan uitvoering sport- en beweegprogramma

Stichting Ecsplore

Basisdienstverlening

Agenda Sport en Bewegen 2016-2020

Beheer en exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties en bijdragen aan uitvoering sport- en beweegprogramma

Sportstichting

Basisdienstverlening

Welzijn

Beleid sociaal domein

Programmabegroting

Preventie en activering middels (kortdurende/tijdelijke) ondersteuning (zelf doen versterken of zelf doen ondersteunen).

Partners in Welzijn

Basisdienstverlening en veranderopgave

Jeugd

Beleid jeugd

Preventie en activering middels (kortdurende/tijdelijke) ondersteuning (zelf doen versterken of zelf doen ondersteunen) gericht op jongeren (18-).

CJG / PIW

Basisdienstverlening en veranderopgave

 

Zuyderland GGZ

Basisdienstverlening

 

Buurtgezinnen

Basisdienstverlening

 

Humanitas

Basisdienstverlening

Onderwijs

Onderwijsachter-standenbeleid

Beleid jeugd

Activiteiten ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal op scholen met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.

Kindante

Basisdienstverlening

Triade

Basisdienstverlening

Welzijn en zorg

Wmo beleid

Preventie en activering middels (kortdurende/tijdelijke) ondersteuning (zelf doen versterken of zelf doen ondersteunen) gericht op volwassenen (18+).

MEE

Basisdienstverlening

Zuyderland GGZ

Basisdienstverlening

Knooppunt Informele Zorg

Basisdienstverlening

GGD Vangnet

Basisdienstverlening

Mondriaan

Basisdienstverlening

Housing/Levanto RIBW

Basisdienstverlening

Moveoo

Basisdienstverlening en veranderopgave

Thuishulp Centrale De Brug

Basisdienstverlening

Toon Hermanshuis

Basisdienstverlening

SGL Buddyzorg

Basisdienstverlening

Bie Zefke

Basisdienstverlening

LEVANTOgroep Vrijwilligers

Basisdienstverlening

Slachtofferhulp

Basisdienstverlening

Cultuur

Beleidsnota cultuur “De kunst van het verleiden”

Culturele activiteiten op het vlak van kunst, muziek, onderwijs.

Het Laagland

Basisdienstverlening

Collegium ad Mosam

Basisdienstverlening

Omroep Westelijke Mijnstreek

Basisdienstverlening

Programmabegroting

Kunstuitleen

Bonnefantenmuseum Kunstuitleen

Basisdienstverlening

Programmabegroting

Culturele activiteiten

St. Cine Sud

Basisdienstverlening

Programmabegroting

Culturele activiteiten

Via Zuid

Basisdienstverlening

Beleidsnota cultuur “De kunst van het verleiden” en Beleidsplan “Cultuur doen we samen” De Domijnen 2020-2021

 

De Domijnen

Basisdienstverlening en veranderopgave

Programmabegroting

Makelaarsfunctie muziekonderwijs

Stichting Myouthic

Basisdienstverlening

Economie

Programmabegroting

Bevorderen toerisme, versterken ondernemersklimaat en vestigingsklimaat in de centra, bevorderen van (regionale) samenwerking en ondersteunen van ondernemers.

VVV Zuid Limburg

Basisdienstverlening en veranderopgave

ESZL, Economische Samenwerking Zuid-Limburg

Veranderopgave

Stichting Parkmanagement Westelijke Mijnstreek

Basisdienstverlening

Coöperatie Centrum Management Sittard U.A.

Basisdienstverlening en veranderopgave

Coöperatie Centrum Management Geleen U.A.

Basisdienstverlening en veranderopgave

Stichting Starterscentrum Limburg

Basisdienstverlening

Ondernemersklankbord

Basisdienstverlening

155 Help een bedrijf IMK

Basisdienstverlening

Diverse ondernemers / winkeliersverenigingen

Basisdienstverlening

Grensinfo Punt

Basisdienstverlening