Subsidieregeling korpsen en muziekverenigingen gemeente Heerenveen

Geldend van 19-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Subsidieregeling korpsen en muziekverenigingen gemeente Heerenveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017;

besluiten vast te stellen de ‘Subsidieregeling korpsen en muziekverenigingen gemeente Heerenveen’.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op de verstrekking van jaarlijkse subsidie door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor voortdurende activiteiten die amateurmuziek door en voor inwoners van de gemeente Heerenveen bevorderen.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan korpsen en muziekverenigingen.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die:

  • -

   noodzakelijk zijn voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten; en

  • -

   met die activiteiten direct verbonden zijn.

 • 2. De subsidie bestaat uit:

  • -

   een basisbedrag van € 515,- en een aanvullend bedrag op basis van het aantal (jeugd)leden per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

Artikel 6. Wijze van verdeling

Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst geldt het tijdstip waarop de aanvraag compleet is. Als twee of meer aanvragen op hetzelfde tijdstip compleet zijn ingediend, wordt de onderlinge volgorde bepaald door loting.

Artikel 7. Hardheidsclausule

Het college kan van deze regeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn aan tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 8. Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 februari 2022.

Burgemeester en wethouders van Heerenveen,

De gemeentesecretaris,

De heer J. van Leeuwestijn

De burgemeester,

de heer T.J. van der Zwan