Subsidieregeling evenementen gemeente Heerenveen

Geldend van 19-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Subsidieregeling evenementen gemeente Heerenveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017;

besluiten vast te stellen de ‘Subsidieregeling evenementen gemeente Heerenveen’.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen;

 • c.

  instelling: een organisatie met rechtspersoonlijkheid die zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op de verstrekking van subsidie door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

De jaarlijkse subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor evenementen die plaatsvinden in de dorpen van de gemeente Heerenveen, uitgezonderd het dorp Heerenveen, en die bijdragen aan:

 • -

  het versterken en verbeteren van de culturele en economische positie, de recreatieve samenhang, leefbaarheid en uitstraling van de gemeente Heerenveen;

 • -

  het positief beïnvloeden van het imago en aantrekkingskracht van de gemeente Heerenveen;

 • -

  het vergroten van het aantal bezoekers van de gemeente Heerenveen en hun verblijfsduur en bestedingen.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan instellingen als bedoeld in artikel 1 onder c.

Artikel 5. Voorwaarden

Voor de activiteit is of wordt niet reeds op basis van een andere regeling van de gemeente Heerenveen subsidie verstrekt.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op kosten die direct verbonden zijn met de organisatie en uitvoering van evenementen als bedoeld in artikel 3.

Artikel 7. Wijze van verdeling

Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst geldt het tijdstip waarop de aanvraag compleet is. Als twee of meer aanvragen op hetzelfde tijdstip compleet zijn ingediend, wordt de onderlinge volgorde bepaald door loting.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie wordt in afwijking van artikel 7, eerste lid, van de ASV, ingediend uiterlijk 1 november voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, tweede lid, van de ASV, ingediend uiterlijk 8 weken voordat de subsidieaanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 9. Beslistermijn

Het college beslist, in afwijking van artikel 8, tweede lid, van de ASV, binnen 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag voor een eenmalige subsidie.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan van deze regeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn aan de daarmee te dienen belangen.

Artikel 11. Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 februari 2022.

Burgemeester en wethouders van Heerenveen,

De gemeentesecretaris,

De heer J. van Leeuwestijn

De burgemeester,

de heer T.J. van der Zwan