Subsidieregeling blijk van waardering mantelzorgers gemeente Heerenveen

Geldend van 19-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Subsidieregeling blijk van waardering mantelzorgers gemeente Heerenveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017;

gelet op artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

besluiten vast te stellen de ‘Subsidieregeling blijk van waardering mantelzorgers gemeente Heerenveen’.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017;

 • b.

  blijk van waardering: subsidie als bedoeld in artikel 4;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen;

 • d.

  gebruikelijke hulp: hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten;

 • e.

  mantelzorg: hulp, die niet de gebruikelijke hulp betreft, ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep;

 • f.

  mantelzorger: degene die mantelzorg verleent;

 • g.

  wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • h.

  zorgvrager: degene die mantelzorg ontvangt.

Artikel 2. Doelstelling

Met deze subsidieregeling draagt het college zorg voor een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers.

Artikel 3. Aard en doelgroep blijk van waardering

 • 1. De blijk van waardering bestaat uit subsidie in de vorm van een cadeaukaart.

 • 2. De blijk van waardering wordt uitsluitend verstrekt aan:

  • -

   mantelzorgers van 10 tot 18 jaar, die bij hun ouders wonen en die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft; en betreft een Bol.com cadeaukaart t.w.v. € 25,-;

  • -

   mantelzorgers van 18 tot en met 24 jaar die bij hun ouders wonen en die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft; en betreft een Bol.com cadeaukaart t.w.v. € 25,-;

  • -

   mantelzorgers van 18 jaar en ouder, ongeacht waar ze wonen, die niet in de vorige categorie vallen; en betreft een VVV cadeaukaart t.w.v. € 50,-.

Artikel 4. Voorwaarden

 • 1. De mantelzorger zorgt voor een zorgvrager die woonachtig is in de gemeente Heerenveen.

 • 2. De mantelzorger werkt op verzoek van stichting Caleidoscoop mee aan een controle naar aanleiding van de aanvraag.

 • 3. De mantelzorger ontvangt maximaal één keer per kalenderjaar een blijk van waardering.

 • 4. Per huishouden wordt per kalenderjaar maximaal 1 VVV cadeaukaart ontvangen.

 • 5. Per huishouden worden maximaal 3 Bol.com cadeaukaarten per kalenderjaar ontvangen.

 • 6. De mantelzorger van 18 jaar of ouder die niet bij zijn ouders woont, heeft in de periode van 1 september tot 1 december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar van de aanvraag minstens 5 uur per week gedurende een periode van minstens drie maanden mantelzorg verleend.

Artikel 5. De aanvraag

 • 1. De aanvraag voor een blijk van waardering wordt ingediend bij het VrijwilligersServicePunt van stichting Caleidoscoop met behulp van het ‘meldformulier mantelzorgwaardering gemeente Heerenveen’.

 • 2. Er wordt geen ontvangstbevestiging verstrekt.

 • 3. Een positieve beslissing op de aanvraag wordt binnen 12 weken na de aanvraag bekendgemaakt door middel van een brief en door het overhandigen van de blijk van waardering aan de mantelzorger.

 • 4. Een negatieve beslissing op de aanvraag wordt binnen 12 weken na de aanvraag bekendgemaakt door middel van een brief.

 • 5. Aanvragen die vóór 1 december worden ingediend, gelden voor het betreffende kalenderjaar. Aanvragen die op of na 1 december worden ingediend, gelden voor het daaropvolgende kalenderjaar.

Artikel 6. Wijze van verdeling

Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst geldt het tijdstip waarop de aanvraag compleet is. Als twee of meer aanvragen op hetzelfde tijdstip compleet zijn ingediend, wordt de onderlinge volgorde bepaald door loting.

Artikel 7. Hardheidsclausule

Het college kan van deze regeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn aan de daarmee te dienen belangen.

Artikel 8. Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college d.d. 1 februari 2022.

Burgemeester en wethouders van Heerenveen,

De gemeentesecretaris,

De heer J. van Leeuwestijn

De burgemeester,

de heer T.J. van der Zwan