Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Beleidsregels kwaliteit onafhankelijke cliëntondersteuning Amstelveen 2022

Geldend van 17-02-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Beleidsregels kwaliteit onafhankelijke cliëntondersteuning Amstelveen 2022

Zaaknummer: Z22-010077

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op de artikelen 2:1 en 2:2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 2.2.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 3 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Amstelveen 2017;

besluit vast te stellen de:

Beleidsregels kwaliteit onafhankelijke cliëntondersteuning Amstelveen 2022

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • cliënt: de persoon als bedoeld in artikel 1.1.1 van de wet, de jeugdige en zijn ouders als omschreven in artikel 1.1 Jeugdwet, of de belanghebbende als bedoeld in de Participatiewet;

 • cliëntondersteuning: cliëntondersteuning als bedoeld in artikel 2.2.4 van de wet;

 • college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen.

Artikel 2 Doel

Het doel van de beleidsregels is te waarborgen dat cliëntondersteuning onafhankelijk en professioneel wordt uitgevoerd en altijd de belangen van de cliënt dient.

Artikel 3 Kosteloos beschikbaar

Cliëntondersteuning is kosteloos beschikbaar voor alle inwoners met ondersteuningsvragen op één of meer leefgebieden: maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

Artikel 4 Onafhankelijkheid

De cliëntondersteuner:

 • a.

  is niet werkzaam bij de gemeente;

 • b.

  maakt geen deel uit van een van de bestuursorganen van de gemeente.

Wanneer de vrijwillige cliëntondersteuner raadslid of burgerlid van de gemeenteraad is, zijn de regels rond (schijn van) belangenverstrengeling en omgangsvormen - zoals opgenomen in de Verordening bestuurlijke gedragscode integriteit gemeente Amstelveen 2022 van toepassing.

Artikel 5 Professionaliteit

 • 1.

  De cliëntondersteuner:

  • a.

   is ten minste in het bezit van een voor het uitvoeren van de desbetreffende werkzaamheden geschikte opleiding en/of certificeringen. Hij/zij onderhoudt deze kennis voortdurend en aantoonbaar door scholing bij erkende opleidingsinstituten, vakliteratuur bij te houden en reflectie met collega’s;

  • b.

   stelt altijd het belang van de cliënt voorop;

  • c.

   zet zich in voor een goede en efficiënte samenwerking met formele en informele zorg en dienstverlening daar waar dat de ondersteuning van de cliënt ten goede komt;

  • d.

   heeft respect voor de cliënt en maakt geen misbruik van zijn overwicht die voortvloeit uit zijn deskundigheid of positie in de professionele relatie met de cliënt;

  • e.

   geeft informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening;

  • f.

   is in het contact met de cliënt en de gemeente respectvol, coöperatief en respecteert de vertrouwensrelatie tussen medewerker en inwoner.

 • 2.

  Een cliënt kan ondersteund worden door een medewerker van de organisatie waarmee het college een overeenkomst heeft gesloten dan wel een subsidierelatie onderhoudt in het kader van de verplichting die het college op grond van artikel 2.2.4 van de wet heeft, om zorg te dragen voor adequate cliëntondersteuning.

Artikel 6 Gevolgen inadequate cliëntondersteuning

 • 1.

  Het college kan op grond van artikel 2:2 Algemene wet bestuursrecht een cliëntondersteuner als gemachtigde weigeren indien de cliëntondersteuner niet voldoet aan en/of in strijd handelt met het gestelde in de artikelen 4 en 5, eerste lid.

 • 2.

  Bij een weigering als genoemd in het eerste lid wordt de cliënt hierover geïnformeerd en verwijst het college de cliënt naar de organisatie als bedoeld in artikel 5, tweede lid, opdat alsnog adequate ondersteuning aan de cliënt wordt geboden.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels kwaliteit onafhankelijke cliëntondersteuning Amstelveen 2022.

 • 2.

  De beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Amstelveen van 15 februari 2022.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens