Subsidieregeling incidentele culturele projecten gemeente Kampen

Geldend van 23-02-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling incidentele culturele projecten gemeente Kampen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

gelezen het voorstel van 15 februari 2022, kenmerk 13580-2022,

gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Kampen,

gelet op de strategische visie zoals omschreven in het bestuursakkoord en de Cultuurnota “Ruimte voor Cultuur 2020-2023”,

besluit vast te stellen de

Subsidieregeling incidentele culturele projecten gemeente Kampen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Kampen.

 • 2.

  Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • -

   Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Kampen;

  • -

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • -

   college: Het college van burgemeester en wethouders van Kampen;

  • -

   culturele infrastructuur: het geheel van organisaties en voorzieningen die een onderdeel uitmaken en een bijdrage leveren aan het culturele aanbod in Kampen;

  • -

   kunstdisciplines: letteren, podiumkunsten zoals dans, muziek en theater, beeldende en audiovisuele kunst, community arts, volkscultuur, Kamper geschiedenis en cultuur;

  • -

   project: een activiteit of een samenhangend geheel van activiteiten met een culturele doelstelling met een duidelijk begin en een eind;

  • -

   subsidiabele kosten: naar het oordeel van het college noodzakelijke kosten die direct verband houden met en uitsluitend gemaakt worden voor het project waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Artikel 1.2 Doelstelling

Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van culturele projecten die van belang zijn voor de inwoners en/of de culturele sector van de gemeente Kampen. Hierbij wordt waar mogelijk samengewerkt met andere culturele organisaties, waaronder maar niet uitsluitend organisaties actief in amateurkunst, kunsteducatie en -participatie.

Artikel 1.3 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op de presentatie of de realisatie van projecten die direct en concreet bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van het culturele klimaat in de gemeente Kampen.

 • 2.

  De regeling is voorts van toepassing op projecten die betrekking hebben op alle kunstdisciplines.

Artikel 1.4 Waarvoor kan worden aangevraagd

Op grond van deze regeling wordt maximaal twee keer per jaar aan een organisatie, rechtspersoon of natuurlijk persoon subsidie verstrekt. Het project moet bovendien aan de volgende eisen voldoen:

 • a.

  het project komt niet op grond van enig ander voorschrift van het gemeentebestuur voor subsidie in aanmerking;

 • b.

  het project past in de strategische visie zoals omschreven in het bestuursakkoord;

 • c.

  het project past binnen het cultuurbeleid van de gemeente Kampen;

 • d.

  het project kent geen louter persoonlijk, individueel of bedrijfsmatig oogmerk;

 • e.

  het project kent geen winstoogmerk;

 • f.

  het project vindt plaats in de gemeente Kampen en is openbaar toegankelijk;

 • g.

  bij een terugkerend project moet er sprake zijn van vernieuwing of ontwikkeling;

 • h.

  het project start niet eerder dan 6 weken na indiening van de aanvraag;

 • i.

  het project start uiterlijk 6 maanden volgend op de verlening van de aanvraag.

Artikel 1.5 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Alle kosten die redelijkerwijs direct zijn toe te rekenen aan een cultureel project die passen bij de doelstelling zoals beschreven in artikel 1.2 zijn subsidiabel.

 • 2.

  Niet subsidiabel zijn in ieder geval de volgende kosten:

  • a.

   structurele huisvestingskosten;

  • b.

   structurele kosten voor beheer en onderhoud van onroerend goed;

  • c.

   niet noodzakelijke en bovenmatige kosten;

  • d.

   investeringen en niet-projectgebonden materiaalkosten;

  • e.

   productie van informatiedragers (boeken, geluidsdragers en films);

  • f.

   jubilea en reünies;

  • g.

   de aanschaf van instrumenten en/of uniformen;

  • h.

   de aanschaf van inventaris;

  • i.

   reguliere activiteiten van een instelling.

 • 3.

  Maximaal 50% van de subsidiabele kosten komen voor subsidie in aanmerking.

 • 4.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 3.000,- per aanvraag.

Artikel 1.6 Voorwaarden

Het college kan in aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv, aan de subsidieontvanger de volgende verplichtingen opleggen:

 • a.

  de subsidieontvanger draagt zorg voor de vergunningen, ontheffingen en overige toestemmingen die nodig zijn voor de uitvoering van de activiteit van het project;

 • b.

  bij de publiciteit over het project wordt vermeld dat het initiatief (mede) tot stand is gekomen met een bijdrage van de gemeente Kampen.

Artikel 1.7 Weigeringsgronden

Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Awb en artikel 9 van de Asv wordt geen subsidie verstrekt als:

 • a.

  de subsidieontvanger € 75.000,00 of meer subsidie per jaar verstrekt krijgt door de gemeente Kampen; indien deze subsidieontvanger deelnemer is van een samenwerkingsverband dat een subsidie aanvraagt, is dit geen weigeringsgrond voor het samenwerkingsverband;

 • b.

  de inhoudelijke kwaliteit van het project onvoldoende is, blijkend uit de uitwerking van het doel en de ambitie, de aanwezige kennis en vaardigheden en de mate van vernieuwing van het project;

 • c.

  de betekenis voor (de culturele sector van) de gemeente Kampen onvoldoende is, blijkend uit de uitwerking van de toegevoegde waarde, de beschreven doelgroepen en de inbedding in de gemeente Kampen;

 • d.

  de organisatorische kwaliteit van het project onvoldoende is, blijkend uit de uitwerking van de planning, de begroting, en het communicatieplan;

 • e.

  de aanvraag minder dan 15 punten scoort op basis van de in 2.3, eerste lid bedoelde prioriteitenlijst;

 • f.

  het project al is gestart op het moment van indiening van de aanvraag;

 • g.

  aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd;

 • h.

  de aanvraag betrekking heeft op de niet-subsidiabele kosten beschreven in artikel 1.5.

Artikel 1.8 Subsidieplafond

 • 1.

  Het college stelt voor projecten binnen deze regeling jaarlijks een subsidieplafond vast onder voorbehoud van het vaststellen van de Meerjaren Programmabegroting door gemeenteraad.

 • 2.

  Er zijn jaarlijks 3 subsidieperiodes. Per periode is het deelsubsidieplafond 33% van het jaarlijkse subsidieplafond.

 • 3.

  De volgende periodes worden gehanteerd:

  • a.

   periode 1: 1 januari t/m 30 april;

  • b.

   periode 2: 1 mei t/m 31 augustus;

  • c.

   periode 3: 1 september t/m 31 december.

 • 4.

  Als in een jaar het budget van de eerste periode op de eerste dag van de periode nog niet is verbruikt, wordt het restant van het budget gevoegd bij het budget voor de daaropvolgend periode.

 • 5.

  De aanvrager kan één keer per jaar een subsidie ontvangen voor eenzelfde project.

Hoofdstuk 2 Aanvrager, aanvraag en vaststelling

Artikel 2.1 Aanvrager

Aanvrager is een instelling, stichting of vereniging zonder winstoogmerk, een rechtspersoon of een natuurlijk persoon werkzaam in de culturele sector, blijkend uit KVK-inschrijving.

Artikel 2.2 De aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend op een daarvoor ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Aanvragen voor subsidie worden bij de gemeente ingediend:

  • a.

   voor activiteiten in periode 1: uiterlijk op 1 november voorafgaand aan periode 1;

  • b.

   voor activiteiten in periode 2: uiterlijk op 1 maart voorafgaand aan periode 2;

  • c.

   voor activiteiten in periode 3: uiterlijk op 1 juli voorafgaand aan periode 3.

 • 3.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, waarbij de dag waarop de aanvraag volledig is als datum van ontvangst geldt. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen en de aanvraag compleet is.

 • 4.

  Complete aanvragen die op dezelfde datum in de volgorde van ontvangst zijn opgenomen, worden geacht tegelijkertijd te zijn ontvangen. Tussen deze aanvragen wordt geloot, indien toekenning tot overschrijding van het subsidieplafond zou leiden. Voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de subsidie slechts vastgesteld tot aan het nog beschikbare bedrag tot het subsidieplafond. Voor het overige deel wordt de subsidie geweigerd.

 • 5.

  Indien er sprake is van een storing of mankement in het systeem wordt de volgorde van binnenkomst bepaald door middel van loting.

 • 6.

  De subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van een projectplan waarin in ieder geval het volgende beschreven staat:

  • a.

   het aangevraagde subsidiebedrag;

  • b.

   de omschrijving en doelstelling van de activiteit;

  • c.

   een organisatieplan;

  • d.

   het beoogd publieksbereik;

  • e.

   het communicatieplan;

  • f.

   een planning van het project;

  • g.

   een sluitende begroting met toelichting;

  • h.

   als u voor het eerst subsidie aanvraagt of als er wijzigingen zijn in uw gegevens: kopie bankafschrift met IBAN, uittreksel KvK en statuten van de organisatie.

Artikel 2.3 Beoordeling en vaststelling

 • 1.

  De aanvraag wordt beoordeeld op basis van de als bijlage toegevoegde vastgestelde prioriteitenlijst.

 • 2.

  Het college neemt uiterlijk 6 weken na uiterlijke indiening van de volledige aanvraag een besluit op de aanvraag.

 • 3.

  Het college kan voornoemde termijn, met redenen omkleed, eenmalig met 4 weken verlengen. Hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager.

 • 4.

  De subsidiebeschikking vermeldt de wijze van betaling van het subsidiebedrag.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Overgangsrecht

 • 1.

  In afwijking van artikel 2.2, tweede lid onder a geldt voor het eerste jaar dat periode 1 vervalt. Het budget voor periode 1 wordt gevoegd bij het budget voor de periode 2.

 • 2.

  In afwijking van artikel 2.2, tweede lid onder b geldt voor het eerste jaar dat aanvragen voor periode 2 uiterlijk 1 april kunnen worden ingediend.

Artikel 3.2 Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan in, bijzondere gevallen, afwijken van één of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 3.3 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en wordt aangehaald als: Subsidieregeling incidentele culturele projecten gemeente Kampen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 15 februari 2022.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

N.J. Middelbos, secretaris

S. de Rouwe, burgemeester

Bijlage 1 Toelichting criteria Subsidieregeling incidentele culturele projecten gemeente Kampen

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de culturele projectenregeling Kampen zijn toetsingscriteria opgesteld. De basis voor deze voorwaarden vormt de cultuurnota ‘Ruimte voor cultuur. Bouwstenen cultuurnota 2020-2023’. In verschillende hoofdstukken van de nota komen thema’s terug als het toegankelijk maken van cultureel aanbod, talentontwikkeling, inclusiviteit, originaliteit, samenwerking en ondernemerschap en deze uitgewerkt tot de criteria. Daarnaast zijn nog aanvullende voorkeuren geformuleerd:

De eerste set criteria betreft de inhoudelijke impact van het project. Het project:

 • -

  is origineel en onderscheidend van bestaande projecten en activiteiten;

 • -

  is van voldoende artistieke kwaliteit in resultaat of in (de begeleiding van) de uitvoering.

Aanvullend wordt er getoetst op de verbinding met de gemeente:

 • -

  het verbinden van inwoners van de gemeente Kampen met elkaar door (cultuur)participatie;

 • -

  de context van en verbinding met de gemeente Kampen is voldoende aanwezig;

 • -

  het project speelt in op een maatschappelijke urgentie;

 • -

  het project streeft naar een bereik onder nieuwe doelgroepen.

Ook de kwaliteit van het project is van belang:

 • -

  het projectplan is van degelijke kwaliteit en alle elementen (omschrijving met doelstelling, planning, begroting, communicatieplan, organisatieplan) zijn voldoende beschreven;

 • -

  de verhouding tussen kosten, kwaliteit van het project en de beoogde (maatschappelijke) impact zijn in balans;

 • -

  het project heeft voldoende eigen inkomsten en/of cofinanciering kunnen genereren.

De laatste set criteria betreft de langdurige impact van het project;

 • -

  het project komt tot stand door (nieuwe) vormen van samenwerking (bijvoorbeeld tussen instellingen, amateurs en professionals of verschillende sectoren);

Bijlage 2 Prioriteitenlijst Subsidieregeling incidentele culturele projecten gemeente Kampen

Aanvrager:

Activiteit:

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning dient in te worden voldaan aan de onderstaande criteria. Maximaal zijn 30 punten te behalen. Aanvragen die minder dan 15 punten scoren worden niet gehonoreerd.

Score: 0 t/m 2

Toetsingscriteria

Score

Gewicht

Totaal punten

Inhoudelijke kwaliteit

Originaliteit & vernieuwing

2

Artistieke kwaliteit

1

Het verhaal van Kampen

Verbinding door actieve cultuurparticipatie

2

Context en verbinding gemeente Kampen

2

Culturele inclusiviteit

Relevante maatschappelijke urgentie

2

Bereiken nieuwe doelgroepen

2

Organisatiekracht

Professionaliteit projectplan

1

Verhouding kosten/kwaliteit/impact

1

Aanvraag bij andere overheden/fondsen/bedrijven

1

Lange termijneffect van de aanvraag

Tot stand brengen van samenwerkingsverband(en)

1

Totaal punten