Instructie griffier gemeente Zoetermeer 2021

Geldend van 18-02-2022 t/m heden

Intitulé

Instructie griffier gemeente Zoetermeer 2021

De raad van de gemeente Zoetermeer,

Gelet op artikel 107a lid 2 van de Gemeentewet,

Besluit

 • 1.

  De Instructie griffier, vastgesteld op 29 mei 2006, in te trekken.

 • 2.

  De Instructie griffier gemeente Zoetermeer 2021 vast te stellen, met dien verstande dat aan artikel 5 lid 3 het volgende wordt toegevoegd:

  De griffier adviseert het presidium – daar waar mogelijk – over de inhoud van de aangeleverde raadsvoorstellen, zodat raadsvoorstellen die mogelijk niet voldoen aan de kwaliteitseisen, tijdig onder de aandacht van het presidium worden gebracht.

 • 3.

  De Instructie griffier gemeente Zoetermeer 2021 in te laten gaan vanaf de dag na bekendmaking.

Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken omdat het een organisatorische aangelegenheid van de raad betreft.

Artikel 1: Algemene advisering en ondersteuning

 • 1. De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige advisering en ondersteuning van de raad, de door de raad ingestelde commissies en/of andere gremia zoals werkgroepen.

 • 2. Hij is het aanspreekpunt voor raadsleden in contacten met de ambtelijke organisatie als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder c, van de Gemeentewet.

Artikel 2: Agenda vergaderingen

De griffier ondersteunt de raad en zijn commissies bij het opstellen van de agenda van raads- en commissievergaderingen.

Artikel 3: Voorbereiding en verloop vergaderingen

De griffier staat de voorzitter van de raad en de voorzitters van de door de raad ingestelde commissies terzijde bij hun zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van hun vergaderingen.

Artikel 4: Aanwezigheid en verslaglegging vergaderingen

 • 1. De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging daarvan.

 • 2. De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van de door de raad ingestelde commissies en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging daarvan.

 • 3. De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda, besluitenlijst en overige stukken aan raadsleden.

Artikel 5: Overige taken

 • 1. De griffier is vertegenwoordiger van en geeft voorlichting over de raad.

 • 2. De griffier participeert vanuit een gelijkwaardige en stevige positie in de bestuurlijke driehoek van burgemeester, gemeentesecretaris en griffier.

 • 3. De griffier bevordert en bewaakt de kwaliteit van lokale politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen en doet verbetervoorstellen. De griffier adviseert het presidium – daar waar mogelijk – over de inhoud van de aangeleverde raadsvoorstellen, zodat raadsvoorstellen die mogelijk niet voldoen aan de kwaliteitseisen, tijdig onder de aandacht van het presidium worden gebracht.

Artikel 6: Organisatie griffie

 • 1. De griffier geeft leiding aan de griffie.

 • 2. De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.

 • 3. De medewerkers van de griffie handelen overeenkomstig de aanwijzingen van de griffier.

Artikel 7: Verhindering en vervanging

 • 1. Indien de griffier verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan de werkgeverscommissie van de raad.

 • 2. Bij verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door een daartoe door de raad aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 8: Slotbepalingen

 • 1. In gevallen waarin deze instructie niet voorziet, voorziet de griffier, voor zover nodig in overleg met de voorzitter van de raad.

 • 2. Deze instructie treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 3. Deze instructie kan worden aangehaald als ‘Instructie griffier gemeente Zoetermeer 2021’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 31 januari 2022

de griffier,

drs. R. Blokland MCM

de voorzitter,

drs. M.J. Bezuijen