Besluit aanwijzing locoburgemeester

Geldend van 18-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-02-2022

Intitulé

Besluit aanwijzing locoburgemeester

Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst;

overwegende dat een collegebesluit nodig is voor de rangordelijke toebedeling van de locoburgemeester tot waarneming van het burgemeestersambt overeenkomstig de ‘samenstelling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst’ uit het Raadsbesluit van 20 januari 2022 tot vaststelling van het Bestuursakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen we Maashorst’;

dat de wet een eigen regeling kent voor waarneming van de burgemeester bij diens verhindering of ontstentenis voor de taak van voorzitterschap van de Raad, zodat dit besluit hier dan ook niet op ziet;

gelet op artikel 77 van de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen

BESLUIT AANWIJZING LOCOBURGEMEESTER

Artikel 1. Aanwijzing

Het college wijst voor de waarneming van het ambt van burgemeester van de gemeente Maashorst, bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester, aan:

 • 1.

  de wethouder Financiën en economie,

  bij name: de heer Gijs van Heeswijk,

  als (eerste) locoburgemeester;

 • 2.

  de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling & Wonen,

  bij name: de heer Franko van Lankvelt,

  als (tweede) locoburgemeester;

 • 3.

  de wethouder Kernenbeleid, Verkeer, Sport & Cultuur,

  bij name: de heer Harold van den Broek,

  als (derde) locoburgemeester;

 • 4.

  de wethouder Duurzaamheid, groen & recreatie,

  bij name: de heer Jeroen van den Heuvel,

  als (vierde) locoburgemeester;

 • 5.

  de wethouder Zorg & Welzijn,

  bij name: mevrouw Ramona Sour,

  als (vijfde) locoburgemeester.

Artikel 2. Rangorde

Onder artikel 1 is de rangorde aangegeven met het oplopende cijfer en schuift de waarneming in die volgorde op bij verhindering of ontstentenis van de genoemde locoburgemeester.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 februari 2022.

Ondertekening

Maashorst, 8 februari 2022

College van burgemeester en wethouders

de secretaris

Drs. D. van Deurzen

de burgemeester

Drs. P.L.A. Rüpp