Vaststelling Horecagebiedsplan Noord 2022-2024

Geldend van 18-02-2022 t/m heden

Intitulé

Vaststelling Horecagebiedsplan Noord 2022-2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam en de burgemeester van Rotterdam, elk voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

gelezen het voorstel van de Directeur Veiligheid van 31 januari 2022,

overwegende dat:

 • -

  in horecagebiedsplannen de gewenste koers van een gebied qua horeca-ontwikkeling voor minimaal de komende twee jaar wordt vastgelegd;

 • -

  aanvragen voor een exploitatievergunning aan het geldende horecagebiedsplan worden getoetst;

 • -

  de burgemeester op grond van artikel 2:28a, eerste lid, onderdeel a, van de APV Rotterdam 2012 kan bepalen dat het exploiteren van categorieën van openbare inrichtingen, al dan niet beperkt tot een bepaald gebied, geheel of gedeeltelijk wordt vrijgesteld van de exploitatievergunningplicht;

 • -

  de burgemeester op grond van artikel 2:28a, eerste lid, onderdeel c, van de APV Rotterdam 2012 een locatie, pand of gebied kan aanwijzen waar de vrijstelling niet geldt;

 • -

  het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester derhalve een gezamenlijke bevoegdheid hebben voor het opstellen van horecagebiedsplannen;

 • -

  de burgemeester op grond van artikel 2:28b, tweede lid, APV Rotterdam 2012 bevoegd is een Horeca Adviescommissie in te stellen;

 • -

  het wenselijk is dat het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester horecagebiedsplannen vaststellen;

gelet op de artikelen 2:28a en 2:28b van de APV Rotterdam 2012;

besluiten vast te stellen:

Vaststelling Horecagebiedsplan Noord 2022-2024

Artikel 1 Vaststelling

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester stellen vast het Horecagebiedsplan Noord 2022-2024 zoals opgenomen in de bijlage.

Artikel 2 Intrekking Horecagebiedsplan Noord 2019-2021

Het besluit Vaststelling Horecagebiedsplan Noord 2019-2021 wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na dagtekening van het gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Vaststelling Horecagebiedsplan Noord 2022-2024.

Artikel 5 Overgangsbepaling

Een inrichting die op het moment van de inwerkingtreding van dit besluit op grond van het voorheen geldende horecagebiedsplan vergunningvrij mag exploiteren maar op grond van dit besluit niet, is vrijgesteld van de exploitatievergunningplicht zolang de inrichting in aard en omvang van de exploitatie ongewijzigd en op dezelfde locatie wordt geëxploiteerd. Een inrichting die op grond van en overeenkomstig het overgangsrecht van het vorige horecagebiedsplan exploiteert, mag de exploitatie overeenkomstig dat overgangsrecht vrijgesteld voortzetten.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 februari 2022.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Aldus vastgesteld op 8 februari 2022.

Voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

de burgemeester,

A. Aboutaleb

HORECAGEBIEDSPLAN 2022-2024 GEBIED NOORD

1. Inleiding

Voor u ligt het horecagebiedsplan voor het gebied Noord. Om te zorgen dat Rotterdam een aantrekkelijke, veilige stad is en vooral blijft, wordt gebiedsgericht gewerkt. Dit is een van de uitgangspunten uit het coalitieakkoord en het programma #Veilig010. Deze werkwijze, waarbij maatwerk en flexibiliteit centraal staan, heeft in de afgelopen jaren reeds z’n vruchten afgeworpen op het gebied van horeca. Door per wijk en/of buurt een duidelijke visie en/of ambitie te hebben en daaraan vestigingsvoorwaarden te stellen kunnen bekende en nog onbekende horeca-ontwikkelingen worden beoordeeld en gerealiseerd.

Het horecagebiedsplan is zowel een visie- als uitvoeringsdocument. Dat wil zeggen dat enerzijds op basis van de aard en het karakter van het gebied het perspectief voor de ontwikkeling van horeca in de komende jaren wordt geschetst. De ruimtelijke ontwikkeling, de economische stand van zaken c.q. het vestigingsklimaat en de veiligheidssituatie worden hierin meegenomen. Anderzijds wordt ook aangegeven hoe die ontwikkeling concreet vormgegeven en uitgevoerd kan worden.

De specifieke invulling wordt verwerkt in een horecagebiedsplan zoals in dit geval het gebied Noord. Een uitnodigend horecabeleid dat ruimte biedt voor (nieuwe) ondernemers en horecaconcepten die bijdragen aan het aantrekkelijke leefklimaat. Ook binnen de gemeente Rotterdam (net als in andere steden) is sprake van diverse nieuwe concepten waarbij horeca onderdeel is van een breder aanbod van een onderneming of waarvan de horeca-activiteiten niet permanent op één locatie plaatsvinden. Dit vraagt steeds meer flexibiliteit in het (horeca)beleid. In dit horecagebiedsplan zijn zoveel mogelijk voorziene horeca-ontwikkelingen opgenomen.

In de beschrijvingen per gebied wordt nader ingegaan op de ontwikkelruimte die wordt geboden voor nieuwe ondernemers. Op basis van de ontwikkelingen die we zien of beogen is opgenomen wat we toestaan aan horeca-activiteiten. De gebiedsbeschrijving is verder noodzakelijk om te bepalen welke exploitatiecategorie wenselijk is in een gebied, wijk of buurt. Daarnaast kan zo vastgelegd worden welke mix van horeca-activiteiten gewenst is. Om de gewenste ontwikkeling richting te kunnen geven (door bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het verlenen van de exploitatievergunning of de bestaande situatie ter plaatse zo te behouden) wordt in het horecagebiedsplan gewerkt met een aantal begrippen (zie §2.3. Ontwikkelrichtingen). De gekozen ontwikkelrichting wordt ondersteund door redenen van fysieke en ruimtelijke aard en openbare orde en veiligheid.

Hoe meer activiteiten horeca-inrichtingen aanbieden, hoe zwaarder de belasting voor de wijk en/of buurt. De balans tussen levendigheid en een prettig woon- en leefklimaat staat dan ook in alle plannen centraal. Het doel is een goede en duurzame match tussen wijk, buurt of straat en horeca-ontwikkeling te bewerkstelligen.

Het horecagebiedsplan is niet het enige waaraan een aanvraag voor een exploitatievergunning getoetst wordt. Daarnaast wordt een aanvraag ook nog getoetst aan onder meer de bestemming van het pand. De bestemming moet de horeca-activiteiten toestaan. Er dient dus wel een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen een bestemmingsplan (waar kan horeca zich vestigen) en een horecagebiedsplan (wat voor horeca kan zich daar vestigen).

2. Proces totstandkoming horecagebiedsplan

2.1 Inleiding

In de Horecanota 2017-2021 staat de balans tussen levendigheid en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat centraal. Vanwege de beperkende maatregelen die ingezet worden vanwege Covid-19 is het onzeker hoe het toekomstige horecalandschap eruit komt te zien. Daarom is de ontwikkeling van nieuw horecabeleid uitgesteld en blijft de Horecanota 2017-2021 langer van kracht. In deze nota wordt het stedelijke en algemeen geldende beleid beschreven dat hieraan invulling geeft. Gebiedsgericht werken, een verdere vereenvoudiging van het vergunningstelsel, verfijning van het handhavingskader en stimulering van eigen initiatief door experimenten zijn hiervan de elementen.

In het horecagebiedsplan wordt meer ingezoomd op het gebied zelf. Op deze manier wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt dat een wijk bepalend is voor wat mogelijk is qua horeca-ontwikkeling. Meer concreet, in dit plan wordt de gewenste ontwikkeling van horeca in het gebied Noord van de gemeente Rotterdam beschreven en op hoofdlijnen uitgewerkt. Het betreft structurele ontwikkelingen van horeca op de langere termijn. De tijdelijke verruimingen uit het ondersteuningsplan dat is opgesteld in het kader van Covid-19 vallen hier niet onder. De horecagebiedsplannen en het ondersteuningsplan hebben een eigen tijdpad en afwegingskader.

In dit hoofdstuk wordt het proces van totstandkoming in algemene zin toegelicht en daarnaast wordt meer specifiek kort op een aantal onderwerpen ingegaan, die van belang zijn bij het opstellen van een horecagebiedsplan.

Het opstellen van het horecagebiedsplan wordt gedaan door de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités van de Rotterdamse gebieden, onder leiding van de gebiedsadviseurs horeca. Deze functionaris is de spin in het web. Deze adviseur fungeert binnen de gemeente Rotterdam als het (eerste) aanspreekpunt voor nieuwe en bestaande ondernemers. Op die manier is de lokale kennis bepalend voor wat er in een wijk, buurt en/of straat mogelijk is en is maatwerk de norm, in plaats van uitzondering. Alle plannen worden vastgesteld door het college van Burgemeester & Wethouders. Aanvragen voor een nieuwe exploitatievergunning of wijzigingen van een bestaande exploitatievergunning worden door de burgemeester hieraan getoetst1.

Om tot een gedegen, gedragen en toekomstbestendig horecagebiedsplan te komen is participatie van bewoners, ondernemers, pandeigenaren en gemeentelijke en toezichthoudende instanties essentieel. Het gehele proces wordt begeleid door de gebiedsadviseurs horeca van de Directie Veiligheid van de gemeente. Dit zorgt voor een eenduidige werkwijze en uniforme opmaak en insteek van de horecagebiedsplannen.

2.2 Algemene kaders

Voordat een specifieke invulling kan worden gegeven aan de gewenste ontwikkeling van horeca in een gebied, is het in de eerste plaats van belang wijken, buurten en/of straten binnen een gebied te karakteriseren. Dit vindt plaats aan de hand van een algemeen gebiedskader. Hierbij vormt het integrale gebiedsplan, dat door de gebiedscommissies wordt opgesteld, een belangrijk referentiekader. Het karakter, aard en functie van een wijk, buurt of straat bepaalt primair hoeveel en welke soort horeca gerealiseerd kan worden. Er worden vijf algemene kaders onderscheiden.

Wonen

Dit zijn wijken, buurten en/of straten waar het accent ligt op de woonfunctie, alsmede op functies die complementair zijn of inherent verbonden zijn aan het wonen van mensen. Op deze plekken mag de positie van de horeca niet de overhand krijgen ten opzichte van de overige maatschappelijke functies. Balans en rust in de avond en nacht zijn van cruciaal belang. In deze wijken, buurten en/of straten wordt behoudend met nieuwe inrichtingen omgegaan, tenzij de horeca-inrichting bijdraagt aan het kwaliteitsniveau in de omgeving en de balans en rust worden gerespecteerd. Tenzij anders bepaald zijn nieuwe inrichtingen die vrijgesteld zijn van de vergunningplicht (categorie 0) mogelijk. Afhankelijk van de situatie kunnen bestaande inrichtingen meestal beperkt in afmeting of activiteiten uitbreiden als dit geen negatieve gevolgen heeft op het woon- en leefklimaat.

Gemengd

Gemengde wijken, buurten en/of straten kenmerken zich door een mix van diverse functies zoals wonen, werken, winkelen, cultuur en horeca. Uitbreiding van horeca is meestal mogelijk, waarbij expliciet wordt gekeken of dit ondersteund is aan c.q. een positieve werking heeft op de andere functies en de straat en/of buurt als geheel. Tenzij anders bepaald zijn nieuwe inrichtingen mogelijk met ten hoogste een categorie 1 vergunning. Het moet in elk geval niet leiden tot een te grote druk van de horeca op de openbare orde en het woon- en leefklimaat.

Uitgaan

Rotterdam kent enkele drukke straten en pleinen waar horeca en leisure de belangrijkste functies zijn. Ook toekomstige ontwikkelingen kunnen worden bestempeld als uitgaansgebied. Uiteraard betekent het niet dat er in deze wijken, buurten en/of straten geen bewoners wonen. Net als voor gemengde wijken en buurten geldt dat uitbreiding van horeca meestal mogelijk is, tenzij een te grote druk op de openbare orde en het woon- en leefklimaat is/zal ontstaan. Tenzij anders bepaald zijn nieuwe inrichtingen mogelijk met ten hoogste een categorie 2 vergunning.

Publieksintensieve recreatie

In publieksintensieve recreatiegebieden, zoals het Kralingse Bos en het Zuiderpark, komen mensen voor ontspanning in de vrije tijd. De horeca ter plaatse sluit aan op dit specifieke karakter. Balans tussen natuur en vertier is belangrijk. Tenzij anders bepaald zijn nieuwe inrichtingen mogelijk met ten hoogste een categorie 1 vergunning.

Bedrijventerreinen en haven

Een bedrijventerrein en havengebied is primair bedoeld voor de vestiging van commerciële bedrijven. De inrichting van het gebied is hierop afgestemd. Ze liggen vaak aan grote uitvalswegen. Veelal richt de horeca zich op deze zakelijke markt. Sommige bedrijventerreinen lenen zich daarnaast ook goed voor de vestiging van feestzalen. De panden zijn groot, eenvoudig te bereiken en er is voldoende parkeergelegenheid. Daarbij ontbreekt (veelal) de woonfunctie waardoor de overlast beperkt is. Tenzij anders bepaald zijn nieuwe inrichtingen mogelijk met ten hoogste een categorie 1 vergunning.

2.3 Ontwikkelrichtingen vergunde horeca

In de beschrijvingen per gebied wordt nader ingegaan op de ontwikkelruimte die we bieden voor nieuwe ondernemers. Op basis van de ontwikkelingen die we zien of beogen staat opgenomen wat we toestaan aan horeca-activiteiten. Concreet kunnen de volgende ontwikkelrichtingen worden onderscheiden:

Ontwikkelen: Uitbreiding van het aantal horeca inrichtingen alsmede de uitbreiding van het aantal m2 terras van bestaande inrichtingen is mogelijk. Een verdere differentiëring is mogelijk door specifieke exploitatie categorieën en/of activiteiten te benoemen.

Consolideren: Er zijn geen nieuwe horeca inrichtingen toegestaan. Ook is een verzwaring van activiteiten en/of categorieën niet mogelijk en kan het vloeroppervlakte en terras van bestaande inrichtingen in principe niet toenemen. Dit tenzij het een gering2 aantal m2 inpandig betreft of eisen worden gesteld in landelijke wetgeving waardoor ondernemers gedwongen worden aanpassingen in het pand aan te brengen.

Verminderen: Bij het wijzigen of beëindigen van een horeca-exploitatie wordt ingezet op het terugdringen van het aantal horeca-inrichtingen, vloeroppervlakte en terras of het terugdringen van specifieke exploitatiecategorieën en activiteiten. Indien is gekozen om een bepaalde exploitatiecategorie te verminderen, dan geldt voor al het overige de ontwikkelrichting consolideren, tenzij expliciet anders bepaald. Daar de basis voor een verminderingsbeleid altijd gelegen is in het feit dat de openbare orde en/of het woon- en leefklimaat zwaar onder druk staan, kan bij beëindiging van een exploitatie, een nieuwe ondernemer zich slechts vestigen met horeca van maximaal exploitatievergunning categorie 1. Ook zal in een dergelijk geval met de pandeigenaar gesproken worden over een alternatieve invulling (anders dan horeca) van het pand.

Exploitatiecategorieën:

De combinatie van activiteiten die in een horeca-inrichting wordt aangeboden bepaalt in welke exploitatiecategorie de inrichting valt. Daarbij is relevant in hoeverre de activiteiten effect hebben op de openbare orde en het woon- en leefklimaat in de omgeving van het horecabedrijf. Hoe meer effect, des te zwaarder de exploitatiecategorie. Hoe zwaarder de categorie, des te zwaarder de toets bij vergunningverlening. Elke ondernemer kan gebruik maken van de voor hem of haar geldende vrijstelling van de exploitatievergunningplicht (categorie 0). Indien meer of zwaardere activiteiten worden aangeboden is een exploitatievergunning vereist in de categorie 1 t/m 4+.

Categorie 1 (licht) 

Inrichtingen die in aanvulling op de voor hen geldende categorie 0:

 • geopend zijn van 7.00 uur of tot 23.00 uur;

  • o

   een terras exploiteren van 07.00 tot 23.00 uur;

 • en/of een gevelterras exploiteren van meer dan 3m uit de gevel en/of een overterras tot 23.00 uur;

 • en/of alcoholhoudende drank schenken;

 • en/of in een straat gevestigd zijn waar vrijgesteld exploiteren door de burgemeester is uitgesloten.

Categorie 2 (regulier) 

Inrichtingen die in aanvulling op categorie 1:

 • geopend zijn vóór of vanaf 07.00 tot 01.00 / 02.00 uur

  • o

   een terras exploiteren van 07.00 tot 01.00 / 02.00 uur;

 • en/of kansspelautomaten aanwezig hebben;

 • en/of amusement aanbieden, anders dan door middel van twee kansspelen;

 • en/of gelegenheid bieden tot het roken van rookwaar met gebruikmaking van waterpijpen (shisha);

 • en/of gelegenheid bieden tot het uitvoeren van seksuele handelingen anders dan tegen betaling.

Categorie 3 (middelzwaar) 

Inrichtingen die in aanvulling op categorie 2:

 • 24 uur geopend zijn;

 • óf meer dan achtergrondmuziek willen produceren.

Categorie 4 (zwaar) 

Inrichtingen die in aanvulling op categorie 3:

 • 24 uur geopend zijn;

 • en meer dan achtergrondmuziek willen produceren;

 • en/óf zaalverhuur aanbieden (minder dan 2500 bezoekers).

Categorie 4+ (buiten categorie) 

Inrichtingen die in aanvulling op categorie 4:

 • grootschalige evenementen faciliteren (meer dan 2500 bezoekers)

2.4 Exploitatievergunning: activiteiten

Binnen een horeca-inrichting kunnen verschillende activiteiten worden uitgevoerd. Het kan gaan om het verstrekken van etenswaren (restaurantfunctie), maar ook om het gelegenheid bieden tot amusement en ontspanning, bijvoorbeeld in de vorm van kansspelautomaten of roken van rookwaren met behulp van waterpijpen. Op de exploitatievergunning staat aangegeven welke van onderstaande activiteiten in het horecabedrijf zijn toegestaan. Sommige combinaties van activiteiten zijn niet mogelijk.

Hoe zwaarder de gekozen activiteiten, hoe groter de impact van de horeca-inrichting op de openbare orde en het woon- en leefklimaat in de omgeving van de inrichting. Van ondernemers die horecabedrijven exploiteren in de zwaarste horecacategorie wordt dan ook een grote verantwoordelijkheid gevraagd. Ook de toets die plaatsvindt bij een aanvraag van een vergunning voor een zware categorie is zwaarder.

Overzichtstabel activiteiten

 • 1.

  binnenruimte (oppervlakte in m2)

 • 2.

  terras (oppervlakte in m2)

 • 3.

  ochtendhoreca: openingstijden binnen van 04.00 tot 23.00 uur

 • 4.

  daghoreca: openingstijden binnen van 07.00 tot 23.00 uur

 • 5.

  avondhoreca:

  openingstijden binnen van 07.00 tot 01.00 uur op zondag t/m donderdag

  openingstijden binnen van 07.00 tot 02.00 uur op vrijdag en zaterdag

 • 6.

  nachthoreca: vrije openings- en sluitingstijden (24-uur)

 • 7.

  gebruik terras van 07.00 tot 23.00 uur

 • 8.

  gebruik terras van 07.00 tot 01.00 uur zondag t/m donderdag

  gebruik terras van 07.00 tot 02.00 uur op vrijdag en zaterdag

 • 9.

  verstrekken van direct voor consumptie geschikte etenswaren voor gebruik ter plaatse en/of het verstrekken voor gebruik elders (afhaal)

 • 10.

  verstrekken van niet-alcoholhoudende drank

 • 11.

  verstrekken van alcoholhoudende drank (tevens Alcoholwetvergunning vereist)

 • 12.

  het ten gehore brengen van meer dan achtergrondmuziek

 • 13.

  beschikbaar stellen van de inrichting voor evenementen georganiseerd door derden voor maximaal 2500bezoekers (zaalverhuur)

 • 14.

  beschikbaar stellen van de inrichting ten behoeve van grootschalige evenementen voor meer dan 2500 bezoekers

 • 15.

  gelegenheid bieden tot het roken van rookwaar met gebruikmaking van waterpijpen (shisha)

 • 16.

  aanwezig hebben van maximaal twee kansspelautomaten (aanwezigheidsvergunning volgens de Wet op de Kansspelen vereist)

 • 17.

  gelegenheid bieden tot het uitvoeren van seksuele handelingen anders dan tegen betaling (ontmoetingsplekken)

 • 18.

  aanbieden van amusement, anders dan door middel van maximaal twee kansspelautomaten

2.5 Onvergunde horeca

In Rotterdam bestaan meerdere categorieën exploitatievergunningen. De aard van de activiteiten die in de horeca-inrichting worden aangeboden bepaalt welke categorie vereist is. Hoe uitbundiger de bedrijfsvoering van een horeca-inrichting, hoe uitgebreider de vereiste exploitatievergunning. Dit geeft tevens de mogelijkheid om een deel van de ondernemers die beperkte en/of zeer lichte vormen van horeca exploiteren vrij te stellen van de vergunningplicht (categorie 0). Dit is de afgelopen jaren een duidelijke lastenverlichting gebleken en sluit aan bij de high trust (high penalty) aanpak.

Naast bedrijven waar horeca de primaire bedrijfsvoering is, kent Rotterdam ook talloze bedrijven, instellingen en clubhuizen waar horeca slechts een ondersteunende functie heeft. Ook hiervan kan een groot deel gebruik maken van de vrijstelling van de vergunningplicht. Omdat er op basis van landelijke wetgeving, zoals de Winkeltijdenwet, ruimtelijke ordeningswet en de Alcoholwet nu eenmaal verschil zit tussen deze vormen van zeer lichte en/of ondersteunende horeca, onderscheiden we in Rotterdam drie varianten die vrijgesteld van de vergunningplicht mogen exploiteren; aangegeven als exploitatiecategorie 0.

Basis vrijstelling (0.1) 

 • Geopend tussen 07.00 en 22.00 uur;

 • alleen achtergrondmuziek aanbieden;

 • alleen een gevelzitplaats (max. 1m uit de gevel over de breedte van de gevel) exploiteren;

 • geen kansspelen, seks en/of drugs gerelateerde activiteiten aanbieden en/of gelegenheid bieden tot het roken met gebruik een waterpijpen;

 • de horeca-activiteiten passen binnen de bestemming van het object3

 • de openbare inrichting niet vergunningplichtig is op grond van de Alcoholwet.

Indien een horeca-inrichting een horecabestemming heeft, dan worden de basisvoorwaarden verruimd en deels vervangen met onderstaande voorwaarden. De overige voorwaarden blijven gelijk.

Vrijstelling met horecabestemming (0.2) 

 • Geopend tussen 07.00 en 23.00 uur;

 • een gevelterras exploiteren tot max. 3m uit de gevel over de breedte van de gevel;

 • alcoholische drank schenken indien zij in het bezit zijn van een Alcoholwetvergunning.

Ook als er geen sprake is van een horecabestemming kan het zijn dat er ruimere voorwaarden gelden. Sommige instellingen en voorzieningen hebben traditiegetrouw een aanzienlijk horecadeel, maar waarbij de openbare orde niet in het geding komt. Dit is een verzamelcategorie van instellingen en bijzondere objecten: muziek- en sportverenigingen4 , musea, theaters, filmhuizen, hotels/hostels, rouwcentra, ziekenhuizen, bejaarden- en verzorgingshuizen, gebedshuizen, bedrijfskantines en instelling voor hoger onderwijs. De overige voorwaarden blijven gelijk aan de basisvoorwaarden.

Vrijstelling voor bijzondere objecten & instellingen (0.3) 

 • 1.

  Geopend tussen 07.00 en 23.00 uur;

 • 2.

  een gevelterras exploiteren tot max. 3m uit de gevel over de breedte van de gevel;

 • 3.

  alcoholische drank schenken indien zij in het bezit zijn van een Alcoholwetvergunning.5

Indien het woon- en leefklimaat in een gebied, wijk, buurt of straat onder grote druk staat, kan de burgemeester verbieden dat horeca zich daar zonder vergunning vestigt. In die gevallen is dus altijd een exploitatievergunning vereist om horeca-activiteiten te exploiteren. Indien dit leidt tot een situatie waarbij een pand dat exclusief voor horeca bestemd is niet meer geëxploiteerd kan worden, is maximaal een exploitatievergunning in categorie 1 mogelijk

2.6 Leegstaande panden

Als op het moment van vaststelling van het horecagebiedsplan een pand lange tijd leegstaat of niet wordt geëxploiteerd, geldt de ontwikkelrichting zoals deze voor het gebied en/of de straat waar het pand gelegen is. Als dat consolideren is, dan is geen nieuwe exploitatie meer mogelijk (tenzij de bestemming van het pand exclusief horeca toestaat, dan is maximaal een vergunning in exploitatiecategorie 1 mogelijk). Bepalend hierbij is het feit dat één jaar voor de vaststelling van het horecagebiedsplan de exploitatie is gestopt (uitschrijving KvK en/of inleveren exploitatie-vergunning) en nadien niet is hervat. Is het minder dan een jaar geleden dan spreken we over het hervatten van de exploitatie. Deze exploitatie kan niet groter of zwaarder (qua activiteiten) zijn dan de vorige exploitatie.

2.7 Terrasvlonders

Gedurende de zomerperiode (15 mei t/m 15 oktober) worden ondernemers in de gelegenheid gesteld om tijdelijk op één of meerdere parkeerplaatsen voor de horeca-inrichting een terrasvlonder te plaatsen en te exploiteren. Aanvragen kunnen vanaf 1 april voor het betreffende kalenderjaar ingediend worden, waarbij een behandeltermijn van 2 weken geldt. Voor de behandeling van de aanvraag terrasvlonders zijn leges verschuldigd.

De uitgangspunten voor het mogen plaatsen van een terrasvlonder zijn dat een terrasvlonder een meerwaarde moet hebben voor de omgeving. De terrasvlonder moet bijdragen aan het verlevendigen van de stad en is iets extra’s in een straat waar bezoekers gebruik van kunnen maken. Daarnaast is het belangrijk dat bezoekers die gebruik maken van een terrasvlonder daar veilig op moeten kunnen verblijven. Ook andere gebruikers van de openbare ruimte, zoals auto’s, fietsen en voetgangers mogen hier geen hinder van ondervinden.

Terrassen en daarmee ook tijdelijke terrasvlonders maken onderdeel uit van de openbare inrichting, waarvoor een vergunningplicht geldt. Het horecavergunningstelsel is de basis waarbinnen terrasvlonders worden vergund. Voor de terrasvlonders zal gewerkt worden met een tijdelijke aanvulling op de reeds bestaande exploitatievergunning en eventueel verleende Alcoholwetvergunning. Hiermee is het gebruik van de terrasvlonder gebonden aan dezelfde voorwaarden als de rest van de inrichting en het eventueel aanwezige reguliere terras.

Voor de aanvraagprocedure inclusief voorwaarden wordt verwezen naar de Horecanota 2017-2021. In het kader van het ondersteuningsplan gelden tijdelijk andere regels omtrent het plaatsen en exploiteren van terrasvlonders. Meer informatie hierover staat op www.ondernemen010.nl.

2.8 Aanvulling op het horecagebiedsplan

Een gedegen participatieproces moet leiden tot een toekomstbestendig horecagebiedsplan, waarin een duidelijke visie en ambitie per wijk, buurt en/of straat wordt verwoord. Desondanks heeft de praktijk ons de afgelopen jaren geleerd dat toch niet alle mogelijke ontwikkelingen ondervangen kunnen worden. Wanneer een horecagebiedsplan voor een bepaalde wijk, buurt of straat niet toereikend is vanwege de grote dynamiek van het gebied of juist het uiterst fragiele evenwicht van (voormalig) probleemwijken die langzaamaan opkrabbelen, dan kan de burgemeester advies vragen aan een adviescommissie. In deze gevallen geeft het horecagebiedsplan slechts de algemene kaders, maar wordt de daadwerkelijke invulling per geval getoetst door een adviescommissie. Deze werkwijze is slechts voorbehouden aan gebieden met een unieke horecaconcentratie of wanneer er in bepaalde wijken, buurten en/of straten sprake is van een situatie waar de openbare orde dusdanig onder druk staat dat een nieuwe horeca-ontwikkeling deze kan helpen of juist nog verder verstoren; een fragiel evenwicht. Het overgrote deel van een gebied dient gewoon in het horecagebiedsplan opgenomen te worden. Werken met een speciale adviescommissie wordt slechts bij hoge uitzondering voorzien.

2.8.1 Adviescommissie

Een adviescommissie heeft als taak aanvragen voor nieuwe exploitatievergunningen en/of wijzigingen van bestaande horeca-inrichtingen integraal te beoordelen en de burgemeester hierover te adviseren. De burgemeester neemt uiteraard zelf het uiteindelijke besluit om een vergunning te verlenen of te weigeren.

Het instellen van een adviescommissie wordt gedaan op basis van het horecagebiedsplan. De burgemeester kan ook op eigen initiatief een gebied aanwijzen waar hij, bij aanvragen voor een exploitatievergunning, een integraal advies van een adviescommissie ontvangt. Het belangrijkste verschil met de reguliere werkwijze op basis van het horecagebiedsplan is dat een adviescommissie geacht wordt gezamenlijk tot één advies te komen waarin alle actuele, lokale ontwikkelingen zijn meegenomen.

2.8.2 Werkwijze en samenstelling

In een adviescommissie hebben in elk geval plaats medewerkers van de gemeente6 , het gebied en de politie. In de basis is het gebied verantwoordelijk voor de consultatie van bewoners en ondernemers. Indien het voor een specifieke aanvraag noodzakelijk is kunnen ondernemers-(verenigingen) en bewoners ook rechtstreeks gevraagd worden om deel te nemen aan een adviescommissie. Ditzelfde geldt voor andere toezichthoudende instanties zoals de DCMR en de brandweer. Door deze samenstelling is lokale en recente kennis gewaarborgd, zonder op inhoudelijke expertise in te boeten.

Een adviescommissie wordt, namens de burgemeester, door Directie Veiligheid van de gemeente voorbereid en voorgezeten. De frequentie van overleggen is afhankelijk van de aard van het gebied, het aantal aanvragen en eventuele actualiteiten.

2.9 Horecagebiedsplan in relatie tot de bestemming

Het horecagebiedsplan is niet het enige waaraan een aanvraag voor een exploitatievergunning getoetst wordt. Naast andere onderdelen waaraan wordt getoetst, moet ook de bestemming van het pand de horeca-activiteiten toestaan. Grofweg is het onderscheid dat in het bestemmingsplan staat waar horeca zich kan vestigen en in het horecagebiedsplan wat voor horeca zich daar kan vestigen.

Als een ondernemer een horeca-inrichting wil starten op een plek waar de bestemming geen horeca toestaat, dan kan hij een ontheffingsaanvraag doen via een omgevingsvergunning. Bij positief besluit op deze aanvraag krijgt de ondernemer toestemming om horeca-activiteiten te ontplooien. Bij het beoordelen van een ontheffingsaanvraag zal worden nagegaan welke horecaontwikkeling op basis van het horecagebiedsplan wenselijk is. Indien ontwikkelen van horeca in dat gebied gewenst is, zal waarschijnlijk positief worden besloten op de aanvraag. Andersom, wanneer in het horecagebiedsplan de ontwikkelrichting verminderen of consolideren is gekozen, zal waarschijnlijk negatief worden besloten.

Het verkrijgen van een omgevingsvergunning betekent niet dat de ondernemer automatisch ook een exploitatievergunning krijgt. Deze aanvraag wordt getoetst aan de hand van andere criteria.

3. Gebied Noord

3.1 Beschrijving algemeen

afbeelding binnen de regeling

In de afgelopen jaren heeft het gebied Noord zich in meerdere opzichten in positieve zin ontwikkeld. De ligging van het gebied, de nabijheid van het centrum met alle voorzieningen, de goede uitvalswegen en OV-voorzieningen, maken dat Noord een aantrekkelijke woonlocatie is. Noord heeft bovendien een breed aanbod van winkels, scholen, horeca en diverse andere voorzieningen.

Noord bestaat uit zes karakteristieke wijken met bijzondere, markante gebouwen en plekken, zoals de Hofbogen, het Noordplein, de Tuin van Noord, het beschermd stadsgezicht Blijdorp-Bergpolder, Diergaarde Blijdorp en het Van Maanenbad. Ook de singels, Staten- , Berg-, Noord, Spoor- en Provenierssingel, dragen bij aan de kwaliteit van het gebied.

Rotterdam ontwikkelt zich de laatste jaren als een aantrekkelijke en gewaardeerde stad. Noord deelt bovenmatig in die populariteit. De interesse om in Noord te wonen is groot. Het biedt aantrekkelijke, authentieke en diverse woonbuurten. Daarnaast kent Noord een levendigheid door culturele activiteiten en evenementen op verschillende grote en kleine, bijzondere en charmante locaties.

Naast de aantrekkelijkheid van Noord als woongebied biedt het ook voor (startende) ondernemers een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dit geldt ook voor de horeca.

Het gebied Noord, met een totaal aantal inwoners van circa 51.000, heeft zes wijken:

 • Oude Noorden

 • Agniesebuurt

 • Provenierswijk

 • Liskwartier

 • Bergpolder

 • Blijdorp

Uitgaande van die specifieke aard, maar ook het woon- en leefklimaat, worden in dit plan per wijk de ontwikkelmogelijkheden voor de komende twee jaren beschreven. Meer concreet moet de uitbreiding met nieuwe of van de bestaande horeca een positieve bijdrage leveren aan het woon- en leefklimaat c.q. de uitstraling en het karakter van een gebied. Om de balans tussen verlevendiging en de woonfunctie te behouden, zijn bepaalde vormen van horeca die niet direct passen bij uitstraling en karakter, zoals 24-uurs vergunningen, niet toegestaan. Dat geldt ook voor het bieden van gelegenheid voor het gebruik van waterpijpen. Voor bestaande shisha-lounges geldt vooralsnog een consolidatiebeleid.

Dit leidt tot de volgende algemene ontwikkelrichting voor het gebied Noord:

Algemene

ontwikkelrichting

Per wijk / straat specifiek benoemd

Vrijgesteld van de vergunningsplicht

Niet toegestaan tenzij per wijk / straat specifiek benoemd

Uitgesloten activiteiten

3, 6, 15, 16, 17 en 18

3.2 Oude Noorden

De oude en authentieke volkswijk het Oude Noorden kent een gemêleerde samenstelling, vol diversiteit en tegenstellingen. Jong, oud, rijk, arm, studenten, kunstenaars, ondernemers en winkeliers wonen en werken naast en met elkaar. Met de circa 17.000 bewoners vormt het de grootste wijk van Noord.

Het Noordplein biedt ruimte aan markten en evenementen. In de afgelopen jaren heeft het plein een metamorfose ondergaan. Met name de komst van nieuwe horeca heeft gezorgd voor de gewenste verbetering. De onderlinge samenwerking van exploitanten en het terrassenplan dragen ook bij aan de positieve uitstraling en een beter leef- en verblijfklimaat.

Winkels, horeca en andere bedrijvigheid zijn volop aanwezig op de Noorderboulevard, Bergweg en in de Benthuizerstraat. In het gebied Zwaanshals-Zaagmolenkade ligt de nadruk op fashion & design, met creatieve ondernemers en aantrekkelijke horeca. De economische en recreatieve potentie van de Rotte wordt steeds meer aangeboord. Het Klooster heeft als Huis van de Wijk een cruciale buurtfunctie. De voormalige PI Noordsingel (rechtbank en gevangenis) is getransformeerd tot een prachtig en groen wooncomplex, de Tuin van Noord.

Ook vanwege de verbeterde veiligheid, is het imago van de wijk in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Het Oude Noorden heeft nog steeds een aantrekkingskracht. Vooral op nieuwe (hoger opgeleide) bewoners en ondernemers. Dit moet worden gekoesterd, maar ook (verder) worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Goede horeca speelt hierin een belangrijke rol.

In meer algemene zin is het Oude Noorden een gemengd woongebied. Bij de ontwikkeling van horeca wordt dan ook rekening gehouden met die woonfunctie. Voor het Oude Noorden geldt in algemene zin de ontwikkelrichting consolideren voor (on)vergunde horeca. Dat neemt niet weg dat in een aantal straten een (beperkte) uitbreiding met nieuwe of van bestaande inrichtingen mogelijk is. Deze worden in de volgende paragrafen beschreven.

Algemene

ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Consolideren

Bestaande inrichtingen

Consolideren

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

Uitgesloten activiteiten

3, 6, 15, 16, 17 en 18

3.2.1. Noorderboulevard

Wat de detailhandel betreft vormt de Noorderboulevard (Noordmolenstraat en Zwart Janstraat) het (winkel)centrum van het Oude Noorden. Het winkelaanbod is echter zeer verschillend van kwaliteit en wisselt frequent. In de afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in de Noorderboulevard teneinde het naar een hoger niveau te tillen. Dit heeft al tot goede resultaten geleid, maar is geen reden om achterover te leunen.

De staat van onderhoud en uitstraling van de panden loopt uiteen van goed tot zeer slecht. Mede vanwege de versnipperde eigendomsstructuur van de panden is het een kwetsbare winkelstraat. De reeds aanwezige horeca is nog steeds te weinig gevarieerd en vooral gericht op het afhalen van etenswaren. In die zin is er sprake van een te eenzijdig horeca-aanbod gericht op een ‘snelle hap’. Een verdere uitbreiding hiervan is niet wenselijk. Mede om die reden is nieuwe horeca die is vrijgesteld van de vergunningsplicht niet toegestaan op de gehele Noorderboulevard.

Wel is er behoefte aan kwalitatief goede (dag)horeca die het winkelend publiek langer vasthoudt en zorgt voor een positieve impuls voor de uitstraling. Dit geldt primair voor de Zwart Janstraat. Teneinde die verbeteringsslag te kunnen maken en gezien de huidige aard van die straat, zullen potentiële initiatieven zorgvuldig worden beoordeeld.

Om hieraan op een objectieve wijze invulling te geven c.q. te zorgen dat nieuwe horeca past in de beoogde ontwikkeling van de Noorderboulevard als geheel, is een aantal jaar geleden een zogenaamde Horeca-adviescommissie (HAC) ingesteld (zie pnt 2.8.1). Deze commissie, die bestaat uit een representatieve afvaardiging van de direct betrokken partijen, beoordeeld een horecaconcept op basis van een bedrijfsplan en adviseert de burgemeester over het wel/niet faciliteren c.q. het feit of het past in de gewenste ontwikkeling van de Noorderboulevard. Deze werkwijze heeft al tot de vestiging van horeca geleid die een positieve invloed heeft op de uitstraling, met name van de Zwart Janstraat.

Voor de ontwikkeling van de Noorderboulevard is een integrale visie noodzakelijk. Horeca maakt hier een onderdeel van uit. Om die reden is, ondanks de beoordeling en advisering door de commissie, een referentiekader opgesteld. Meer concreet is per straat de categorie en het maximumaantal inrichtingen bepaald. Dit om een ongebreidelde vulling van leegstaande panden met horeca te voorkomen en de balans met detailhandel en de woonfunctie te garanderen.

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Ontwikkelen met 2 inrichtingen tot en met categorie 2 (zonder de activiteiten 3, 6, 15, 16, 17 en 18

Bestaande inrichtingen

Ontwikkelen met activiteiten 2 (binnen de vergunde categorie) en 11

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.2.2. Zwaanshals (tussen Noordplein – Zaagmolenstraat)

In de afgelopen jaren heeft zich op het Zwaanshals, naast diverse trendy winkels, een groot aantal (vergunde) horeca-inrichtingen gevestigd. Mede hierdoor heeft het Zwaanhals een grote aantrekkingskracht. Het aanbod van horeca voorziet in beginsel in de behoefte en is in balans met de andere functies. Desalniettemin wordt het wenselijk geacht om bestaande inrichtingen in de gelegenheid te stellen om de openingstijden aan te passen. Daarnaast wordt de uitbreiding van een bestaande horeca-inrichting met een nieuwe vestiging gefaciliteerd. Meer concreet, Bistro Zino wil een nabijgelegen pand (Zwaanshals 282b) gebruiken als wijnkamer voor private-diners en wijnproeverijen. Het betreft een kwalitatief hoogwaardig concept dat ook een positieve bijdrage levert aan de uitstraling van het Zwaanshals.

Algemene

ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Ontwikkelen met 1 inrichting tot en met categorie 2 op Zwaanshals 282b (zonder de activiteiten 3, 6, 15, 16, 17 en 18)

Bestaande inrichtingen

Ontwikkelen met activiteit 5 (i.c.m. activiteit 8)

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.2.3. Zaagmolenkade

De Zaagmolenkade, gelegen aan de Rotte, kent een divers en kwalitatief hoogwaardig aanbod van chique, trendy winkels. Ook is er een aantal kwalitatief hoogwaardige restaurants (met terras) gevestigd waardoor sprake is van een aangenaam verblijfsklimaat. Dit blijkt ook uit de diversiteit aan bezoekers. Deze komen uit de buurt, maar ook elders uit de stad.

Gezien het huidige aanbod van horeca, wordt slechts een beperkte uitbreiding in een specifiek deel van de Zaagmolenkade wenselijk geacht. Het betreft het deel tussen de Woelwijkstraat – Zaagmolendrift. Thans bevinden zich daar bergingen, maar Havensteder is van plan hier een andere invulling aan te geven. Hierbij wordt onder meer aan horeca gedacht.

Om de aantrekkingskracht verder te vergroten, is er ook ruimte voor een beperkte ontwikkeling van bestaande inrichtingen. Dit betreft Brouwerij Noordt (nr 46) en restaurant GaleriAAA by Mangiare (nr 124). Daarnaast kunnen zich inrichtingen vestigen die zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht.

De reden om voor de genoemde uitbreidingsmogelijkheden te kiezen, is verantwoord gezien de betrokkenheid van Havensteder die het merendeel van de panden beheert. Vanuit die hoedanigheid is men gebaat bij een kwaliteitsimpuls en is kritisch ten aanzien de partijen aan wie men verhuurt. Daarnaast is sprake van exploitanten die nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van het gebied en graag een (grotere) bijdrage willen leveren aan de positieve uitstraling.

Overigens zullen de mogelijkheden worden verkend om terrassen te realiseren rondom en wellicht op de Rotte. Dit geldt met name voor de inrichtingen die hiervoor vanwege het beperkte trottoir en de parkeervakken geen of slechts beperkte ruimte hebben.

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Tussen Woelwijkstraat – Zaagmolendrift

 • ontwikkelen met 2 inrichtingen tot en met categorie 2 (zonder de activiteiten 3, 6, 15, 16, 17 en 18)

Bestaande inrichtingen

Ontwikkelen met activiteiten 2, 4 (i.c.m. activiteit 7) voor Brouwerij Noordt (nr 46) en activiteit 5 (i.c.m. activiteit 8) voor GaleriAAA by Mangiare (nr 124)

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Variant 0.1 toegestaan

3.2.4. Noordsingel

In de afgelopen jaren zijn zowel het terrein als de monumentale gebouwen van de voormalige gevangenis aan de Noordsingel grondig gerenoveerd. In de ontstane Tuin van Noord wordt gewerkt en gerecreëerd, maar wonen is de belangrijkste functie. Het terrein is omgevormd tot een omsloten openbare stadstuin waar men kan genieten van ruimte, groen en stilte. Elk onderdeel van de gevangenis heeft een nieuwe functie gekregen. In het Gerechtsgebouw zijn voornamelijk kantoren ondergebracht. In enkele andere gebouwen, zoals het Notarieel Archief, bestaat de mogelijkheid voor het realiseren van horeca.

In die zin kan horeca ook een positieve bijdrage leveren aan de transformatie. Met nadruk wordt echter gesteld dat de horeca beperkt en ondersteunend moet zijn aan de aard en het karakter van dit gebied. Daarbij is van belang dat ook in de omliggende straten wonen de belangrijkste functie is. Met de ontwikkeling met twee nieuwe inrichtingen is het aanbod van horeca toereikend en in balans met het woon- en leefklimaat in de Tuin van Noord. Een ontwikkeling met (on)vergunde horeca is niet gewenst. Zeker niet gezien het huidige aanbod in de directe omgeving.

Onlangs heeft zich op de hoek van de Noordsingel – Tollensstraat een nieuwe horeca-inrichting gevestigd. Dit heeft een positieve bijdrage geleverd aan de uitstraling van dit deel van de straat. Op de andere hoek was ooit een café gevestigd. Dit pand heeft lange tijd leeggestaan. Inmiddels heeft zich een kandidaat gemeld die daar weer horeca wil starten. Het betreft een ervaren ondernemer met een concept dat gericht is op de buurt en dus ook een positieve bijdrage levert aan het woon- en leefklimaat. Tevens vormt het een goede aanvulling op de andere horeca-inrichting. Dit initiatief wordt derhalve ondersteund.

Algemene

ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Tuin van Noord (inclusief Notarieel Archief)

Ontwikkelen met :

 • 1 inrichting categorie 1

 • 1 inrichting tot en met categorie 2 (i.c.m. activiteit 7 en zonder de activiteiten 3, 6, 15, 16, 17 en 18)

Noordsingel (hoek Tollensstraat)

Ontwikkelen met 1 inrichting categorie 2 (zonder de activiteiten 3, 6, 15, 16, 17 en 18)

Bestaande inrichtingen

Consolideren

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.2.5. Noordplein

Het Noordplein vormt vanaf de Noorderbrug een gastvrije ingang voor het Oude Noorden. Op het plein worden al vele jaren (vaste) evenementen en (Oogst)markten georganiseerd. Daarnaast is sprake van een gevarieerd aanbod van horeca. Dit is in de afgelopen jaren tot stand gekomen. Met de komst van een aantal nieuwe, ervaren exploitanten heeft het plein de gewenste kwaliteitsimpuls gekregen. Hierbij zijn ook de bestaande exploitanten betrokken.

Mede om die reden wordt het mogelijk geacht om de bestaande inrichtingen in de gelegenheid te stellen om (het terras) uit te breiden. Vanzelfsprekend moet ook dit zorgen voor een positieve bijdrage aan de uitstraling van het plein. Bij een terrasuitbreiding moet vanzelfsprekend worden voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen, maar is ook van belang dat deze zodanig worden opgesteld dat ze niet verwijderd hoeven te worden wanneer er evenementen plaatsvinden op het plein. Bij de omvang van een uitbreiding moet ook de woonfunctie worden betrokken. Om die reden is gekozen voor het opstellen van een zogenaamd Terrassenplan Noordplein. Hierbij zijn de direct belanghebbenden betrokken. In dit plan staan onder meer de voorwaarden waaronder het mogelijk is om een terrasuitbreiding te realiseren en aan te vragen.

Algemene

ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Consolideren

Bestaande inrichtingen

Ontwikkelen met de activiteiten 1 en 2 (binnen de vergunde categorie)

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.2.6. Benthuizerstraat

Het zogenaamde “Correct-pand” op de hoek Bergweg - Benthuizerstraat staat leeg en wordt gesloopt. Op deze locatie worden primair woningen gerealiseerd. Detailhandel, maar ook een beperkte ontwikkeling met horeca is gewenst. Het laatste is in de plint voorzien. De exacte locatie is echter nog niet bekend. Het is dus mogelijk dat (een deel van) de inrichting aan de zijde van de Bergweg wordt gevestigd.

In meer algemene zin loopt de staat van onderhoud en uitstraling van de panden uiteen van goed tot zeer slecht. Mede vanwege de versnipperde eigendomsstructuur van de panden is het een kwetsbare (winkel)straat. De reeds aanwezige horeca is beperkt en vooral gericht op het afhalen van maaltijden. Een verdere uitbreiding hiervan is niet wenselijk. Mede om die reden is nieuwe horeca die is vrijgesteld van de vergunningsplicht niet toegestaan.

Wel is er behoefte aan kwalitatief goede (dag)horeca die het winkelend publiek langer vasthoudt en zorgt voor een positieve invloed op de uitstraling. Teneinde die verbeteringsslag te kunnen maken en gezien de huidige aard van de straat, zullen potentiële initiatieven zorgvuldig worden beoordeeld.

Om hieraan op een objectieve wijze invulling te geven c.q. te zorgen dat nieuwe horeca past in de beoogde ontwikkeling van de Benthuizerstraat, wordt een zogenaamde Horeca-adviescommissie (HAC) ingesteld (zie pnt 2.8.1). Deze commissie, die bestaat uit een representatieve afvaardiging van de direct betrokken partijen, beoordeeld een horecaconcept op basis van een bedrijfsplan en adviseert de burgemeester over het wel/niet faciliteren (vergunningverlening) c.q. het feit of het past in de gewenste ontwikkeling van de Benthuizerstraat.

Partijen die in elk geval zitting hebben in deze commissie zijn het gebied Noord/de wijkraad, Stadsontwikkeling, politie, ondernemers, bewoners en Directie Veiligheid.

Voor de ontwikkeling van de is een integrale visie noodzakelijk. Horeca maakt hier een onderdeel van uit. Om die reden is, ondanks de beoordeling en advisering door de commissie, een referentiekader opgesteld. Meer concreet is de categorie en het maximumaantal inrichtingen bepaald. Hiervan is in elk geval een ontwikkelmogelijkheid bestemd voor de reeds genoemde horeca in het voormalige Correct-pand.

Algemene

ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Ontwikkelen met 2 inrichtingen tot en met categorie 2 (zonder de activiteiten 3, 6, 15, 16, 17 en 18)

Bestaande inrichtingen

Consolideren

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.2.7. Pijnackerplein

Op het Pijnackerplein bevindt zich een glazen huisje dat onder andere is gebruikt door Thuis op Straat. Bewoners zijn met de gemeente in gesprek over het toekomstig gebruik, omdat er behoefte is aan een programma dat beter aansluit bij de behoefte. Graag zou men het inrichten als multifunctionele ontmoetingsplek annex kiosk. Meer specifiek is daarin een voorstel gedaan om er een koffie en eventueel lunches te serveren. Dit initiatief wordt ondersteund vanuit de initiatiefnemers uit de wijk en door de gemeente.

Algemene

ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Ontwikkelen met 1 inrichting categorie 1

Bestaande inrichtingen

Consolideren

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.2.8. Hooglandstraat 67 (Jan v.d. Ploeghuis)

Het Jan van der Ploeghuis van de stichting Humanitas in de Hooglandstraat is woon- en servicecomplex voor senioren. Het huis beschikt over een gemeenschapsruimte waar voor en door de bewoners activiteiten worden georganiseerd. In dit kader worden soms maaltijden geserveerd. Die mogelijkheid wordt ondersteund.

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Consolideren

Bestaande inrichtingen

Consolideren

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Variant 0.3 toegestaan

3.2.9. Hammerstraat 15

De Hammerstraat 15 is een voormalig schoolgebouw dat wordt getransformeerd naar een toekomstbestendig gebouw met gemixte functies. In de plint is er ruimte voor een maatschappelijke functie met ondersteunende horeca.

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Consolideren

Bestaande inrichtingen

Consolideren

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Variant 0.3 toegestaan

3.3 Agniesebuurt

De Agniesebuurt, met circa 4.100 bewoners de kleinste wijk van Noord, is een van oudsher levendige stadswijk. Door de ligging en mooie randen is het een geliefde en succesvolle wijk voor wonen, werken en cultuur.

Het historische Station Hofplein (Minimall) en de Hofbogen geven de buurt een duidelijk gezicht. Het rijksmonument gaat dwars door de Agniesebuurt heen en biedt plek aan creatieve ondernemers en horeca. Ook het Zomerhofkwartier, met name de Zomerhofstraat en Vijverhofstraat, biedt ruimte aan nieuwe initiatieven. Dit gebied, gelegen tussen Teilingerstraat – Vijverhofstraat – Almondestraat – Zomerhofstraat, staat aan de vooravond van een grondige transformatie. Voor wat betreft de horeca-ontwikkeling ligt de nadruk buiten de looptijd van dit horecagebiedsplan.

In de Teilingerstraat, op de Bergweg en op de Schiekade zijn ook diverse horeca-inrichtingen gevestigd. In die straten ligt een uitbreiding van horeca echter niet voor de hand omdat het om uiteenlopende geen positieve bijdrage aan het woon- en leefklimaat levert. Uiteindelijk blijft de Agniesebuurt een gemengd woongebied. Om die reden geldt in algemene zin voor (on)vergunde horeca de ontwikkelrichting consolideren.

Dit neemt niet weg dat in een aantal straten en op een aantal locaties wel een ontwikkelingruimte voor nieuwe en bestaande horeca mogelijk is. De specifieke mogelijkheden worden in de onderstaande paragrafen genoemd.

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Consolideren

Bestaande inrichtingen

Consolideren

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

Uitgesloten activiteiten

3, 6, 15, 16, 17 en 18

3.3.1 Hofbogen (inclusief dak/oude spoorbaan tussen heer Bokelweg-Gordelweg)

De Hofbogen, het langste rijksmonument van Nederland, is na jaren van leegstand en verloedering een aanwinst voor Noord geworden. De verschillende bogen raken langzamerhand gevuld met diverse trendy zaken op het gebied van food, fashion en design. De ontwikkeling is echter nog lang niet klaar. In 2019 is de Dudok-groep eigenaar geworden van de Hofbogen. Deze gaat de ontwikkeling nader vormgeven en invullen. Horeca zal hiervan onderdeel uitmaken. In de afgelopen periode is reeds constructief samengewerkt.

Gezien de aard van het monument, de andere functies in de Hofbogen, maar ook de omgeving, is het van belang dat de keuze voor horeca op een objectieve wijze plaatsvindt.c.q. te zorgen dat nieuwe horeca een positieve bijdrage levert aan de beoogde integrale ontwikkeling van de Hofbogen. Om die reden wordt een zogenaamde Horeca-adviescommissie (HAC) ingesteld (zie pnt 2.8.1). Deze commissie, die bestaat uit een representatieve afvaardiging van de direct betrokken partijen, beoordeelt een horecaconcept op basis van een bedrijfsplan en adviseert de burgemeester over het wel/niet faciliteren c.q. het feit of het past in de gewenste ontwikkeling van de Hofbogen.

Ondanks de beoordeling en advisering door de genoemde commissie, is een referentiekader opgesteld. Meer concreet is de categorie en het maximumaantal inrichtingen bepaald. Dit om een ongebreidelde vulling van leegstaande panden met horeca te voorkomen en de balans met andere functies, zoals detailhandel en wonen te garanderen.

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Ontwikkelen met 3 inrichtingen tot en met categorie 2 (zonder de activiteiten 3, 6, 15, 16, 17 en 18)

Bestaande inrichtingen

Ontwikkelen met de activiteiten 1 en 2 (binnen de vergunde categorie)

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.3.2 Vijverhofstraat (oneven zijde tussen TeilingerstraatZomerhofstraat)

Het ZOHO-kwartier staat aan de vooravond van een ingrijpende transformatie. Voor de (her)ontwikkeling van dit gebied, gelegen tussen Teilingerstraat – Vijverhofstraat – Almondestraat – Zomerhofstraat, hebben de projectontwikkelaars Stebru en Leyten een zogenaamd Masterplan opgesteld. Hierin wordt uiterst gedetailleerd de ontwikkeling beschreven van de diverse functies, zoals wonen, werken en diverse voorzieningen. Voor de horeca ligt de nadruk op de periode na de looptijd van dit horecagebiedsplan. Dit neemt niet weg dat hierop wel een klein voorschot is genomen. Meer concreet, na ampel beraad is slechtst voor de Vijverhofstraat de vestiging van nieuwe inrichtingen mogelijk. Daarnaast kunnen bestaande inrichtingen uitbreiden. In alle gevallen vindt de vergunningverlening in nauw overleg met de projectontwikkelaars plaats.

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Ontwikkelen met 2 inrichtingen tot en met categorie 2 (zonder de activiteiten 3, 6, 15, 16, 17 en 18)

Bestaande inrichtingen

Ontwikkelen met activiteiten 1 en 2 (binnen de vergunde categorie)

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.3.3 Katshoek (hoek Vijverhofstraat)

Het kantoorgebouw Katshoek aan de Heer Bokelweg wordt in de komende jaren gerenoveerd. Ter ondersteuning van de nieuwe functies, maar ook in meer algemene zin is er behoefte aan lichte (dag)horeca in de plint. Meer concreet is het de bedoeling dat deze zich vestigt op de hoek met de Vijverhofstraat. Qua concept komt de nadruk te liggen op ontbijt en lunch.

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Ontwikkelen met 1 inrichting categorie 1

Bestaande inrichtingen

Consolideren

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.3.4 Station Hofplein

Sinds de start medio 2011 zijn momenteel vrijwel alle bogen in het Station Hofplein, zowel aan de zijde van de Katshoek als de Raampoortstraat, verhuurd. Het is een compact (winkel)centrum met een grote diversiteit aan creatief ondernemerschap op het gebied van mode, muziek, kunst, lifestyle en horeca.

Dit neemt niet weg dat de verdere ontwikkeling met nieuwe inrichtingen of de uitbreiding van bestaande inrichtingen aan zowel de Katshoek als Raampoortstraat wordt ondersteund. Hierbij is ook ruimte voor horeca-initiatieven die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht. Er zijn met de eigenaar, de Dudok-groep, reeds goede afspraken gemaakt over de gewenste invulling en vestiging van bepaalde bedrijven. Hiermee wordt het kwalitatief hoogwaardige niveau gewaarborgd.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat voor Pompenburg en omgeving een gebiedsvisie wordt ontwikkeld. De ontwikkeling met nieuwe horeca wordt ook hierin opgenomen. Aangezien de visie nog onvoldoende concreet is en de realisatie eerst na 2022 plaatsvindt, kan pas in het volgende horecagebiedsplan een specifieke horeca-ontwikkeling worden opgenomen.

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Ontwikkelen tot en met categorie 3 (zonder activiteiten 3, 6, 15, 16, 17 en 18)

Bestaande inrichtingen

Ontwikkelen met activiteiten 1 en 2 (binnen de vergunde categorie)

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Varianten 0.1 en 0.2 toegestaan

3.3.5 Schiekade (even zijde tussen Bergweg – heer Bokelweg)

De Schiekade is een van de drukke toegangswegen naar het centrum van de stad. Mede om die reden is het huidige aanbod en de ontwikkeling met nieuwe horeca beperkt. Hierop vormen twee initiatieven een uitzondering. voor ontwikkeling. Het betreft in de eerste plaats de dansschool Typical Tropical in de kelder van het voormalige UWV-gebouw op de Schiekade 830.

Daarnaast vindt een (her)ontwikkeling plaats van het (kantoor)gebouw aan de Schiekade 34. Dit gebouw ondergaat qua inrichting en uitstraling een metamorfose. Naast kantoren wordt in dit gebouw een groot aantal andere c.q. nieuwe functies ondergebracht. Op de begane grond is een horeca-inrichting voorzien.

Algemene

ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Ontwikkelen met 2 inrichtingen tot en met categorie 2 (zonder de activiteiten 3, 6, 15, 16, 17 en 18)

Bestaande inrichtingen

Consolideren

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.3.6 Benthemstraat

Op de Benthemstraat 30 wordt het project New Benthem ontwikkeld. In nauw overleg met de gemeente Rotterdam heeft de pandeigenaar een plan ontwikkeld voor de transformatie tot woningen. Naast woningen worden ook kantoor- en commerciële ruimten in het gebouw ondergebracht. Ook is het de bedoeling om een zogenaamd “Community Heart” te realiseren. Op deze plek kunnen de gebruikers van het gebouw elkaar ontmoeten en verblijven. Lichte (dag)horeca maakt onderdeel uit van dit concept. De realisatie van dit laatste aspect wordt ondersteund.

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Ontwikkelen met 1 inrichting categorie 1

Bestaande inrichtingen

Consolideren

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.4. Provenierswijk

De Provenierswijk ligt aan de noordzijde van het nieuwe Centraal Station en heeft circa 4.600 inwoners. Het is van oudsher een levendige stadswijk met een statige en rustieke 19e-eeuwse uitstraling. De singels versterken dit karakter en geven de wijk ruimte, rust en groen.

Dit karakter en die uitstraling zijn gebleven en worden gekoesterd. Veel bewoners zijn ook huiseigenaar, met name ten westen van de Spoorsingel. Er zijn diverse betrokken bewonersorganisaties. De wijk is ook door de ligging een mooie, geliefde en succesvolle stadswijk voor wonen, verblijven, werken en cultuur.

In de Proveniersstraat (kruising Molenwaterweg) is de horeca geconcentreerd. Het aanbod is divers en kwalitatief hoogwaardig. Het huidige aanbod voorziet in de behoefte en is in balans met de gemengde (woon)functie. Een verdere uitbreiding is in beginsel niet gewenst. De enige uitzondering hierop wordt gevormd door het wijkrestaurant van de Gaarkeuken Rotterdam.

De Provenierswijk heeft in algemene zin een gemengde (woon)functie. Gezien die functie c.q. de balans tussen het wonen en de andere functies geldt voor deze wijk qua ontwikkeling van nieuwe en bestaande (on)vergunde horeca de ontwikkelrichting consolideren. Desalniettemin wordt een beperkte ontwikkeling mogelijk geacht. Deze wordt in de volgende paragrafen genoemd.

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Consolideren

Bestaande inrichtingen

Consolideren

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

Uitgesloten activiteiten

3, 6, 15, 16, 17 en 18

3.4.1. Walenburgerweg

De Walenburgerweg is een drukke doorgaande weg met een beperkt, maar gevarieerd aanbod van horeca, dat wel in de behoefte voorziet. Een uitbreiding met nieuwe inrichtingen wordt niet opportuun geacht. Wel bestaat er behoefte bij een bestaande exploitant aan een beperkte uitbreiding van het terras. Deze behoefte wordt ondersteund.

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Consolideren

Bestaande inrichtingen

Uitbreiden met activiteit 2 (binnen de vergunde categorie)

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.4.2. Proveniersplein

Op het Proveniersplein is in het NS-station een horeca-inrichting gevestigd die beschikt over een gevelterras. Deze levert een positieve bijdrage aan de uitstraling van het plein. Er is behoefte ontstaan aan een uitbreiding van het terras. Dit om meer zitplaatsen te creëren, maar ook om de gezelligheid verder te bevorderen. Dit initiatief wordt ondersteund.

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Consolideren

Bestaande inrichtingen

Uitbreiden met activiteit 2 (binnen de vergunde categorie)

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.4.3. Proveniersstraat

De Gaarkeuken kookt in diverse wijkrestaurants in Rotterdam. In deze restaurants zijn bewoners uit de wijk van harte welkom om met elkaar een verse maaltijd te gebruiken. Wijkrestaurant Bij de Provenier, gevestigd in de Proveniersstraat 6, heeft een buurtfunctie. Dit initiatief wordt ondersteund.

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Ontwikkelen met 1 inrichting cat 1

Bestaande inrichtingen

Consolideren

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.4.4. Jacob Loisstraat

Op de Jacob Loisstraat 35 heeft zich een ontbijt- lunchzaak gevestigd die een positieve invloed heeft op de uitstraling van de straat en een belangrijke bijdrage levert aan de verlevendiging. Om dit (verder) te stimuleren, is de behoefte geuit voor een uitbreiding met/van een/het terras. Die behoefte voor deze en andere inrichtingen wordt, onder de genoemde voorwaarde met betrekking tot de uitstraling, ondersteund.

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Consolideren

Bestaande inrichtingen

Ontwikkelen met activiteit 2 (binnen de vergunde categorie)

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.5 Liskwartier

Het Liskwartier is een levendige en kindvriendelijke wijk met lanen en singels. De wijk heeft circa 7.500 inwoners en is gelegen tussen de Hofbogen, de Bergweg en het Noorderkanaal. Door de Hofbogen wordt het Liskwartier gescheiden van de wijk Bergpolder.

Eenvoudige woningen karakteriseren de zijstraten tussen de hoofdwegen. Deze straten profiteren van de kwaliteit in ruimte, groen en architectuur die de lanen en singels met zich meebrengen. De wijk heeft een uitgebalanceerde mix met mensen van verschillende inkomensgroepen, opleidingsniveaus en culturele achtergronden. Dat levert een diversiteit aan bewoners op, die veelal naast, maar niet echt met elkaar samen leven.

Winkels en horeca bevinden zich met name op de Bergweg, Rodenrijselaan en (in de omgeving van) het Eudokiaplein. Het aanbod van horeca in deze en enkele omliggende straten voldoet aan de behoefte. Een uitbreiding is niet noodzakelijk.

Het Liskwartier is over het algemeen een woongebied. Om die reden geldt voor dit gebied als basis voor de (on)vergunde horeca de ontwikkelrichting consolideren. Dit neemt niet weg dat in een aantal straten een beperkte ontwikkeling mogelijk is. Deze wordt nader uitgewerkt in de volgende paragrafen.

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Consolideren

Bestaande inrichtingen

Consolideren

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

Uitgesloten activiteiten

3, 6, 15, 16, 17 en 18

3.5.1 Noorderkanaalweg (Roeivereniging Skadi)

Op de Noorderkanaalweg 20-22 is de roeivereniging Skadi gevestigd. Het gebouw is behoorlijk gedateerd en schiet qua capaciteit in meerdere opzichten tekort. Om die reden vindt een grondige renovatie plaats. Dit houdt onder meer een uitbreiding van de horeca in. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het voorkomen van (geluids)overlast zoals die momenteel door buurtbewoners wordt ervaren. Overigens staan momenteel uit pure noodzaak mensen op het terras. Met meer vierkante meters binnen is dat probleem opgelost en neemt de overlast om die reden dus ook af. Een uitbreiding op de voorgestelde wijze wordt ondersteund.

Algemene

ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Consolideren

Bestaande inrichtingen

Ontwikkelen met de activiteiten 1 en 2 (binnen de vergunde categorie)

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.5.2 Bergweg (tussen RodenrijselaanWillebrordusplein)

De Bergweg is een drukke doorgaande (verkeers)weg met veel detailhandel en horeca, maar ook een woonfunctie. Gezien deze drukte is de Bergweg minder aantrekkelijk om te winkelen of te verblijven. Desondanks heeft een ontbijt- lunchroom zich enige tijd geleden gevestigd op de Bergweg 209a. Dit blijkt een aanwinst voor de buurt. Maar naast buurtbewoners, komen de gasten ook uit andere delen van de stad. Gezien dit succes heeft de exploitant behoefte om uit breiden. Deze behoefte wordt ondersteund.

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Consolideren

Bestaande inrichtingen

Uitbreiden met activiteit 1 en 2 (binnen de vergunde categorie)

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.5.3 Hofbogen (tussen Bergweg-Gordelweg)

Voor de ontwikkelmogelijkheden in de Hofbogen wordt verwezen naar punt 3.3.1.

3.5.4 Zuster Meijboomhof (De Wasserij)

In de voormalige wasserij van het Bergwegziekenhuis is een mode-broedplaats ontwikkeld. Het is een prachtig gebouw, verscholen op een binnenterrein achter Humanitas aan de Bergweg. Het betreft een ketenbroedplaats met en voor partijen met passie voor mode. Van agenten tot ontwerpers, en van wevers tot onderwijs, met de toeleveranciers en flankerende partijen die de mode-industrie versterken. Het zwaartepunt ligt op de mode, maar het is ook de bedoeling om in het gebouw ruimte te bieden aan een (ondersteunende) horeca-ontwikkeling.

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Ontwikkelen met 1 inrichting categorie 1

Bestaande inrichtingen

Consolideren

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.5.5 Bergselaan (tussen Hofbogen – Gordelweg)

Het deel van de Bergselaan dat loopt van de Hofbogen tot aan de Gordelweg is een woongebied. Er is in dat deel geen horeca-inrichting gevestigd. Dit geldt wel voor de inrichting die is gevestigd op de Berkelselaan (hoek Bergselaan). Deze heeft een positieve invloed op het woon- en leefklimaat en vervult een buurtfunctie. Het is gebleken dat aan een vergelijkbare inrichting behoefte bestaat. Met deze beperkte ontwikkeling is het aanbod van horeca toereikend en in balans met het woon- leefklimaat. Een (verdere) uitbreiding met (on)vergunde horeca is niet gewenst.

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Ontwikkelen met 1 inrichting met categorie 1

Bestaande inrichtingen

Consolideren

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.5.6 Bergsingelkerk (hoek Bergselaan – Bergsingel)

De Stichting Bergsingelsociëteit is een onafhankelijk stichting die een ruimte van de Bergsingelkerk wil gaan huren om daar een ontmoetingsplek voor de buurt te realiseren. Deze plek moet ruimte bieden aan kleine bijeenkomsten, films, lezingen, knutselmiddagen en heeft een bibliotheekfunctie. Ter ondersteuning

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Ontwikkelen met 1 inrichting met categorie 1

Bestaande inrichtingen

Consolideren

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.6 Bergpolder

De wijk Bergpolder heeft circa 8.000 inwoners die de centrale ligging en de woonomgeving waarderen. De vele eenpersoonshuishoudens, studenten en starters zijn typerend voor de wijk. De wijk heeft relatief veel inwoners tussen 20 en 40 jaar. Meer dan de helft van de bewoners is alleenstaand. Bergpolder heeft een actieve bewonersvereniging.

In deze wijk zijn de Bergselaan en Schieweg doorgaande wegen. Dit geldt met name voor de Schieweg die vanaf de snelweg A20 een belangrijke toegangsweg naar de stad is. Mede gezien die functie is het huidige aanbod van detailhandel en horeca helaas te eenzijdig en weinig gedifferentieerd. Een kwaliteitsimpuls in brede zin is gewenst. Het aanbod op de Bergselaan is beter en meer divers. Dat neemt niet weg dat ook daar een (verdere) verbetering wordt nagestreefd.

Evenals de meeste wijken in het gebied Noord, is Bergpolder overwegend een woongebied. Er moet rustig gewoond en geleefd kunnen worden. Dit geldt met name voor het binnengebied, omgeven door de genoemde doorgaande wegen. Om die reden geldt in algemene zin de ontwikkelrichting consolideren.

Desalniettemin wordt een aantal ontwikkelmogelijkheden vanwege levendigheid en kwaliteit in de wijk en op aangeven van een aantal ondernemers voor nieuwe en bestaande horeca wenselijk geacht. Deze zijn echter beperkt en moeten zorgvuldig worden ingevuld. In elk geval zodanig dat een goede balans tussen wonen en de andere functies gewaarborgd blijft. Vinger aan de pols is dus cruciaal.

Vanuit verschillende participatie- en communicatiemomenten is gebleken dat vooral het exploiteren van terrassen in een woonwijk in principe na 23:00 niet wenselijk is. De wijkraad hecht veel waarde aan het benoemen van dit signaal. Om hieraan op een objectieve wijze invulling te geven, wordt een zogenaamde Horeca-adviescommissie (HAC) ingesteld (zie pnt 2.8.1) voor de hieronder benoemde straten. Deze commissie bestaat uit een representatieve afvaardiging van direct betrokken partijen, zoals omwonenden, wijkraad/gebiedsorganisatie, Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, politie en Directie Veiligheid, en wordt per aangevraagde ontwikkeling samengesteld. Op deze wijze zijn de zorgen van de omwonenden benoemd, maar blijft er ook ruimte voor een nadere afstemming met de direct betrokkenen in die commissie. De commissie beoordeelt initiatieven voor de invulling van de geboden ontwikkelruimte en adviseert de burgemeester over het wel/niet verlenen of aanpassen van de vergunning(en).

De straten waar, ondanks het feit dat de algemene ontwikkelrichting ‘consolideren’ is, een beperkte ontwikkeling wenselijk wordt geacht, zijn de Bergselaan, Schieweg, Insulindestraat en Abraham Kuijperlaan.

Algemene

ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Consolideren

Bestaande inrichtingen

Consolideren

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

Uitgesloten activiteiten

3, 6, 15, 16, 17 en 18

3.6.1 Bergselaan (tussen HofbogenStadhoudersplein)

De Bergselaan (tussen Hofbogen – Stadhoudersplein) is een vrij drukke (verkeers)weg waaraan voornamelijk detailhandel, maar ook diverse horeca-inrichtingen zijn gevestigd. Beiden dragen (reeds) bij aan een positieve uitstraling en verlevendiging. Dit neemt niet weg dat een beperkte uitbreiding met nieuwe en van bestaande horeca wenselijk is. Initiatieven hiervoor worden beoordeeld door de in de vorige paragraaf genoemde HAC.

Algemene

ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Tussen Schieweg – Stadhoudersplein

 • Ontwikkelen met 1 inrichting categorie 1

Bestaande inrichtingen

Ontwikkelen met activiteit 8

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.6.2 Schieweg

De Schieweg is een drukke doorgaande weg c.q. een toegangsweg tot de stad. Momenteel is het aanbod van zowel detailhandel als horeca eenzijdig en weinig gedifferentieerd. Het is de bedoeling om de Schieweg in brede zin een kwaliteitsimpuls te geven in de komende jaren. Hieraan kan de ontwikkeling van nieuwe horeca ook een positieve bijdrage leveren. Initiatieven hiervoor worden ter beoordeling aan de HAC voorgelegd.

Algemene

ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Ontwikkelen met 2 inrichtingen t/m categorie 2 (zonder de activiteiten 3, 6, 15, 16, 17 en 18

Bestaande inrichtingen

Consolideren

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.6.3 Hofbogen (zijde Insulindestraat)

Voor de ontwikkelmogelijkheden in de Hofbogen wordt verwezen naar punt 3.3.1.

3.6.4 Insulindestraat

In de Insulindestraat, exclusief de zijde die onderdeel uitmaakt van de Hofbogen, is momenteel een horeca-inrichting gevestigd. Deze voorziet in de behoefte. Een uitbreiding met nieuwe horeca is derhalve niet opportuun. Dit geldt wel voor de bestaande inrichting. Ook in deze brengt de HAC advies uit naar aanleiding van een eventuele aanvraag.

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Consolideren

Bestaande inrichtingen

Ontwikkelen met activiteit 5 (i.c.m. activiteit 8)

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.6.5 Abraham Kuijperlaan

Ook de Abraham Kuijperlaan heeft primair een woonfunctie met slechts een aantal winkels, zoals een kleine buurtsupermarkt en een fietsenmaker. Sinds een aantal jaren zit er ook een toko (Abraham Kuijperlaan 112b) met een afhaalfunctie. Men trekt klanten vanuit de hele stad, maar zeker ook uit de buurt. Sterker, men heeft inmiddels een belangrijke buurtfunctie. Mede vanwege de behoefte van de gasten c.q. bewoners wil men uitbreiden naar horeca. Een aanvraag hiervoor wordt in voorkomend geval beoordeeld door de HAC.

Algemene

ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Ontwikkelen met 1 inrichting categorie 1

Bestaande inrichtingen

Consolideren

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.7 Blijdorp

Met statige singels, karakteristieke woningen en rustige straten is Blijdorp een beschermd stadsgezicht. Het gebied kent een aantal waardevolle recreatieve voorzieningen voor een groot publiek zoals Diergaarde Blijdorp, het Vroesenpark en het Roel Langerakpark en diverse volkstuincomplexen. Met de komst van de Randstadrail is het centrum van Rotterdam, maar ook Den Haag goed en snel bereikbaar. Opstappen kan op het ondergrondse station Blijdorp. De Statenweg en Stadhoudersweg zijn drukke (doorgaande) wegen.

Blijdorp telt ongeveer 10.000 inwoners. De afgelopen jaren is de bevolking verjongd. De wijk heeft een aantrekkingskracht op mensen tussen de 24 en 45 jaar. Veel starters kiezen er voor hier een (eerste) huis te kopen. Het gemiddeld inkomen is het hoogste van het gebied Noord. De bewoners zijn initiatiefrijk.

Omdat Blijdorp over het algemeen een woongebied is, geldt voor dit gebied als basis de ontwikkelrichting consolideren. Dit neemt niet weg dat een beperkte uitbreiding met kleinschalige horeca, zoals een koffiebar of lunchroom, kan zorgen voor een impuls voor het woon- en leefklimaat. De uitbreidingsmogelijkheden worden in de onderstaande paragrafen genoemd.

Algemene

ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Consolideren

Bestaande inrichtingen

Consolideren

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

Uitgesloten activiteiten

3, 6, 15, 16, 17 en 18

3.7.1 Statenweg

Op de hoek van de Statenweg – Statensingel is sinds enige tijd een sapbar gevestigd. Evenals de vestiging in het centrum, is deze een positieve aanvulling voor het gebied. De aard en uitstraling sluiten goed aan bij de behoefte van omwonenden, maar ook anderen weten deze vestiging te vinden. Mede om die reden heeft zowel een inpandige uitbreiding als een uitbreiding van het terras plaatsgevonden. Als sluitstuk zou men graag de mogelijkheid hebben om (licht) alcoholische drank te schenken.

Gewenste ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Consolideren

Bestaande inrichtingen

Ontwikkelen met activiteit 11

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.7.2 Stadhoudersweg

De Stadhoudersweg (Noorderhavenkade – Statenweg) is een vrij drukke verkeersweg waaraan voornamelijk winkels zijn gelegen. Het aanbod van horeca is beperkt mede vanwege de woonfunctie. Er is echter behoefte aan kwalitatief goede (dag)horeca of ondersteunende horeca. Hiervoor heeft zich al een aantal geschikte c.q. ervaren ondernemers gemeld. Om die reden is gekozen voor een (beperkte) ontwikkelruimte voor zowel vergunde horeca als de categorie die is vrijgesteld van de vergunningsplicht, zodat de kans dat het woon- en leefklimaat wordt aangetast klein is. Bij de laatste categorie wordt bij voorbeeld gedacht aan een koffie- en lunchhoek in een winkel.

Algemene

ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Ontwikkelen met :

 • 1 inrichting categorie 1

 • 1 inrichting categorie 2 (zonder de activiteiten 3,6, 15, 16, 17 en 18)

Bestaande inrichtingen

Consolideren

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Varianten 0.1 en 0.2 toegestaan

3.7.3 Bentinckplein

Medio 2021 wordt gestart met een grondige renovatie/(ver)nieuwbouw van het winkelcentrum Bentinckplein. De aanwezige supermarkten Albert Heijn en Dirk van den Broek krijgen er meters bij, die bovendien worden herschikt waardoor er beter te exploiteren winkels ontstaan. Ook wordt op het dak een parkeerdek gerealiseerd. Naast de supermarkten blijft overigens het huidige aanbod aan detailhandel grotendeels in stand. Wel is het de bedoeling om een kleine koffie- lunchroom te realiseren, die zal worden geëxploiteerd door een bakker die reeds is in het winkelcentrum is gevestigd. Aangezien dit een positieve bijdrage levert aan de verbreding van het aanbod en de uitstraling, wordt deze ontwikkeling met lichte (dag)horeca ondersteund.

Algemene

ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Ontwikkelen met 1 inrichting categorie 1

Bestaande inrichtingen

Ontwikkelen met activiteit 2 (binnen de vergunde categorie)

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

3.7.4 Houtstraat 45

Aan het Schie-Schiekanaal ligt de verenigingshaven van WSV Blijdorp. Meer concreet bevindt de haven zich aan de Houtstraat 45, tegenover de ingang van Diergaarde Blijdorp. In het geheel gerenoveerde clubgebouw wil men aan leden en passanten eten en drinken serveren. Hiervoor dient men over de benodigde vergunningen te beschikken.

Algemene

ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen

Ontwikkelen met 1 inrichting categorie 1

Bestaande inrichtingen

Consolideren

Vrijgesteld van vergunningsplicht

Niet toegestaan

Dit gemeenteblad ligt ook ter inzage bij het Concern Informatiecentrum Rotterdam (CIR): 010-417 2514 of bir@rotterdam.nl

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit voor zover het de aanwijzing op grond van artikel 2:28a, eerste lid, onderdeel c, APV Rotterdam 2012 betreft binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 • -

  naam en adres van de indiener

 • -

  telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is

 • -

  datum bezwaarschrift

 • -

  de gronden van het bezwaar

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

De burgemeester, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden op Bezwaar | Rotterdam.nl. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50591, 3007 BM te Rotterdam.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.


Noot
1

Het horecagebiedsplan is niet de enige toetsingsgrond. Alle aanvragen worden onder meer getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening en het geldende bestemmingsplan, ook zal de burgemeester adviezen inwinnen bij politie en toezichthouders.

Noot
2

Onder geringe uitbreiding wordt verstaan: een interne uitbreiding van het voor publiektoegankelijke vloeroppervlakte van niet meer dan 10% ten opzichte van de bestaande situatie, met een maximum van 20m2.

Noot
3

Deze eis vloeit voort uit de wettelijke kader omtrent ruimtelijke ordening en geldt voor alle vormen van horeca. Indien geen sprake is van een ‘horecabestemming’ zullen de activiteiten in de regel een sterk ondergeschikt karakter moeten hebben.

Noot
4

Voor muziek- en sportverenigingen geldt dat uit de bestemming dient te volgen dat sport en/of muziek de primaire functie van het object is.

Noot
5

In Rotterdam mogen sportvereniging, jeugdorganisaties, onderwijsinstellingen en bioscopen geen sterke drank schenken, tenzij de burgemeester daar schriftelijk een ontheffing voor heeft verleend.

Noot
6

Tenminste bestaande uit directie Veiligheid, Stadsontwikkeling en Stadsbeheer.