Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 17-02-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Land van Cuijk 2022

De raad van de gemeente Land van Cuijk;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 13 januari 2022;

gelezen de circulaire Benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeesters (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. oktober 2017);

gelet op de artikelen 61, 84 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening:

Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Land van Cuijk 2022

Artikel 1 Taak

 • 1. Er is een vertrouwenscommissie, hierna te noemen: commissie.

 • 2. De commissie heeft tot taak de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor te bereiden.

 • 3. Voor het bepalen van de duur van de activiteiten en van het lidmaatschap van de commissie, als bedoeld in artikel 4a van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden worden de data van benoeming en ontslag volgens de artikelen 2 en 12 van deze verordening, dan wel het moment van beëindiging van het raadlidmaatschap gehanteerd.

Artikel 2. Samenstelling commissie

 • 1. De commissie bestaat uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad.

 • 2. De leden worden door de raad benoemd.

 • 3. Indien de gemeenteraad niet heeft bepaald wie voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie is, kiest de commissie deze uit haar midden.

 • 4. De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

Artikel 3. Ambtelijke ondersteuning

 • 1. De raadsgriffier is secretaris van de commissie en geeft uit dien hoofde ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 2. De plaatsvervangend griffiers zijn plaatsvervangend secretaris van de commissie.

 • 3. De gemeentesecretaris geeft waar gewenst ambtelijke ondersteuning en advies aan de commissie.

 • 4. De gemeentesecretaris kan worden uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie.

 • 5. De (plv.) secretaris en gemeentesecretaris zijn geen lid en hebben geen stemrecht in de commissie.

Artikel 4. Adviseur

 • 1. De raad kan een of meer wethouders aan de commissie toevoegen als adviseur.

 • 2. De adviseur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie.

 • 3. Een adviseur is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.

Artikel 5. Werkwijze commissie

 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste de helft van het aantal leden dit noodzakelijk acht.

 • 2. De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie en, indien een adviseur aan de commissie is toegevoegd, aan de adviseur.

 • 3. De commissie vergadert niet als niet tenminste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

 • 4. De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon.

Artikel 6. Informatie over en gesprek met sollicitant

 • 1. De secretaris nodigt namens de voorzitter sollicitanten uit voor een gesprek met de commissie.

 • 2. De commissie treft daarbij de voorzieningen die nodig zijn ter bescherming van de privacy van de sollicitant.

 • 3. Elk overleg met derden over een sollicitant, in welke vorm ook, is uit den boze.

Artikel 7. Besluitvorming en stemming

 • 1. De commissie streeft naar unanimiteit.

 • 2. De commissie besluit over de vaststelling van een concept aanbeveling bij meerderheid van stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Indien de stemmen staken, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden de verschillende meningen in het verslag opgenomen.

Artikel 8. Verslag

 • 1. De commissie brengt over haar werkzaamheden ter voorbereiding op het doen van een aanbeveling tot benoeming schriftelijk een verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koning.

 • 2. Het verslag van bevindingen bevat in ieder geval:

  • a.

   een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht;

  • b.

   een concept aanbeveling van twee personen met een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie, daaronder begrepen een motivatie van de volgorde van plaatsing van de kandidaten op de aanbeveling.

Artikel 9. Geheimhouding

 • 1. Op alle informatie van de commissie rust ingevolge de wet de verplichting tot geheimhouding, welke zich uitstrekt tot eenieder die van de informatie kennis draagt.

 • 2. De vergaderingen van de commissie zijn ingevolge de wet besloten.

 • De voorzitter van de commissie wijst in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht, die rechtstreeks voortvloeit uit artikel 61c van de Gemeentewet.

 • 3. Stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van “geheim” door de voorzitter en secretaris ondertekend en verstuurd.

 • Stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van “geheim” gezonden aan de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering. De secretaris ziet er op toe dat de vertrouwelijkheid in deze procesgang wordt gegarandeerd.

 • 4. Aan degenen die geen lid zijn van de commissie wordt ingevolge de wet geen informatie verstrekt omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek.

 • 5. De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 6. De geheimhoudingsplicht blijft ingevolge de wet ook in het geval de commissie wordt ontbonden van kracht.

 • 7. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervangend) secretaris, gemeentesecretaris en, indien van toepassing, de adviseur.

Artikel 10. Archivering

 • 1. De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat na afronding van de benoeming alle archiefbescheiden onverwijld in een envelop worden verzegeld en gerubriceerd als ‘geheim’, en worden overgebracht naar de op grond van de Archiefwet aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2. De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat in het belang van een zorgvuldige overbrenging naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats als bedoeld in de Archiefwet een verklaring van overbrenging, als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995, wordt opgesteld voor archiefbescheiden waarvoor de wettelijke termijn verstreken is. In deze verklaring wordt melding gemaakt van het besluit tot toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c, van de Archiefwet 1995 en de daarin gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

Artikel 11. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 12. Tijdelijke beëindiging werkzaamheden van de commissie

De commissie beëindigt haar werkzaamheden met ingang van de datum van de raadsvergadering waarin de commissie haar advies over de voordracht aan de gemeenteraad aanbiedt.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Land van Cuijk 2022’.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Land van Cuijk

in zijn openbare vergadering van 3 februari 2022.

De griffier,

Richard van der Weegen

De voorzitter,

Wim Hillenaar