Regeling vervallen per 01-01-2024

BELEIDSREGEL ZWEMMEN VOOR KINDEREN UIT GEZINNEN MET EEN LAAG INKOMEN EN KINDEREN MET EEN BEPERKING

Geldend van 17-02-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

BELEIDSREGEL ZWEMMEN VOOR KINDEREN UIT GEZINNEN MET EEN LAAG INKOMEN EN KINDEREN MET EEN BEPERKING

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep,

 • Gelezen het collegevoorstel van 27 januari 2022;

 • Gelezen de op 22 juni 2015 door de Gemeenteraad van Gennep vastgestelde motie ten aanzien van het ontwikkelen van een vangnet voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen in groep 3 / 4 om te leren zwemmen;

 • Gelezen onderdeel II.3 van het collegeprogramma 2019 – 2022 ‘Volle Kracht Vooruit’;

 • Gelet op het daarvoor door de Gemeenteraad in de begroting van 2022 en verder gereserveerde budget van € 13.000,- per jaar voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en € 15.000,- per jaar voor kinderen met een beperking;

 • Gezien het gezamenlijk aanbod van de in gemeente Gennep werkzame aanbieders van zwemtrajecten van deze doelgroep;

besluit:

de Beleidsregel Zwemmen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en kinderen met een beperking vast te stellen.

BELEIDSREGEL ZWEMMEN VOOR KINDEREN UIT GEZINNEN MET EEN LAAG INKOMEN EN KINDEREN MET EEN BEPERKING

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Onder aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen (artikel 1:3 lid 3 Algemene Wet bestuursrecht).

 • 2.

  Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken (artikel 1:2 lid 1 Algemene Wet bestuursrecht).

 • 3.

  Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling (artikel 1:3 lid 1 Algemene Wet bestuursrecht).

 • 4.

  Onder beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan (artikel 1:3 lid 2 Algemene Wet bestuursrecht).

 • 5.

  Onder bestuursorgaan wordt verstaan: een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed (artikel 1:1 lid 1 Algemene Wet bestuursrecht).

 • 6.

  Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken (artikel 1:2 lid 1 Algemene Wet bestuursrecht). Dit is een inwoner uit Gennep en de ouder(s)/verzorger(s) van het kind zoals bedoeld in artikel 2 onder 1 en 2.

 • 7.

  Onder college wordt verstaan: college van burgemeester en wethouders (artikel 5 lid c Gemeentewet).

 • 8.

  Onder gezin met een laag inkomen wordt verstaan: op het moment van aanvraag heeft het gezin een inkomen van ten hoogste 120% van het minimumloon. Het inkomen wordt berekend volgens de bepalingen van de Participatiewet.

 • 9.

  Onder een kind met een beperking wordt verstaan: er zijn (medisch) objectiveerbaar fysieke of psychische oorzaken, waardoor het kind niet kan deelnemen aan reguliere vormen van zwemonderwijs.

Artikel 2. Doelgroep

 • 1.

  Deze beleidsregel geldt voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen in de basisschoolleeftijd van 5 tot 12 jaar, die nog niet beschikken over erkende zwemdiploma’s A en B, zoals uitgegeven door of namens het Nationaal Platform Zwembaden – NRZ.

 • 2.

  Deze beleidsregel geldt voor kinderen met een beperking in de leeftijd van 6 tot 18 jaar, die nog niet beschikken over erkende zwemdiploma’s A en B, zoals uitgegeven door of namens het Nationaal Platform Zwembaden – NRZ.

Artikel 3. Het doel

 • 1.

  Het college biedt kinderen, zoals bedoeld in artikel 2 onder 1, de mogelijkheid tot het volgen van zwemlessen met een garantie op het behalen van zwemdiploma’s A en B.

 • 2.

  Het college biedt kinderen, zoals bedoeld in artikel 2 onder 2, door middel van privézwemles (1-op-1 of 1-op-2) maximaal 2 jaar een traject aan om zwemveilig te worden.

Artikel 4 De aanvraag

 • 1.

  Een belanghebbende, zoals bedoeld in artikel 1 onder 6, dient via het aanvraagformulier ‘Zwemmen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen’ of via het aanvraagformulier ‘Zwemmen voor kinderen met een beperking’, die te vinden zijn op de gemeentelijke website www.gennep.nl, een aanvraag in bij de Gemeente.

 • 2.

  Het college onderzoekt op verzoek van belanghebbende of het kind tot de doelgroep behoort zoals bedoeld in artikel 2 onder 1 en 2.

 • 3.

  Het college kan een deskundigenoordeel inwinnen, wanneer zij van mening is dat een kind géén beperking heeft zoals bedoeld in artikel 1 onder 9. De kosten hiervan worden gedragen door de Gemeente.

 • 4.

  Bij een verstrekking, zoals bedoeld in artikel 4 onder 2, kent het college op basis van deze beleidsregel een zwemtraject toe.

  • a.

   De Gemeente informeert belanghebbende over diens rechten en plichten.

  • b.

   Met toestemming van belanghebbende wordt het kind door de Gemeente via het inschrijfformulier aangemeld bij een gecontracteerde zwemaanbieder. Hierbij worden de benodigde gegevens voor het inschrijfformulier doorgegeven.

  • c.

   De gecontracteerde zwemaanbieder neemt binnen 2 weken na aanmelding contact op met belanghebbende. Voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen maakt de zwemaanbieder in overleg met belanghebbende een afspraak over een adviesles. Op basis van deze adviesles wordt de startbekwaamheid van het kind beoordeeld.

  • d.

   De gecontracteerde zwemaanbieder stemt met belanghebbende de voorkeursdagen en -tijden af en plaatst in overleg met belanghebbende het kind op de wachtlijst.

  • e.

   De gecontracteerde zwemaanbieder kan op basis van de adviesles het kind (voorlopig) weigeren, indien het kind nog niet voldoende in staat is om aan het zwemonderwijs deel te nemen. Deze beoordeling wordt gecommuniceerd met belanghebbende en de Gemeente. De gecontracteerde zwemaanbieder maakt afspraken met belanghebbende en de Gemeente over de vervolgprocedure.

 • 5.

  Het besluit van het college, zoals bedoeld in artikel 4 onder 2, is 1 jaar geldig. Indien het zwemtraject later dan 1 jaar na het besluit wordt gestart, vindt er een nieuwe toetsing, zoals bedoeld in artikel 4 onder 2, door het college plaats.

 • 6.

  Voor nieuwe inwoners binnen de gemeente Gennep, geldt dat er binnen 12 maanden na inschrijving in de gemeente Gennep een aanvraag voor zwemmen moet zijn ingediend.

Artikel 5.Uitsluitingsgronden

 • 1.

  Het college spant zich in om met in de gemeente Gennep werkzame zwemaanbieders een contract te sluiten, om aan de doelgroepen, zoals bedoeld in artikel 2, tegen een gepast tarief een zwemtraject aan te bieden. Indien er geen gecontracteerde zwemaanbieder is, kent het college geen zwemtraject toe.

 • 2.

  Voor de doelgroep, als bedoeld in artikel 2 onder 1, is dat tarief inclusief het behalen van een erkend zwemdiploma A en B.

 • 3.

  Voor de doelgroep, als bedoeld in artikel 2 onder 2, geldt er een maximum trajectduur van 2 jaar.

 • 4.

  Het zwemtraject, zoals bedoeld in artikel 3, is op geen enkele wijze voor (contant) geld inwisselbaar.

 • 5.

  Gemeente vergoedt de kosten van het zwemtraject, zoals bedoeld in artikel 3, direct aan de gecontracteerde zwemaanbieder.

 • 6.

  Bij tussentijdse uitval die verwijtbaar of toerekenbaar is aan belanghebbende, wordt een verstrekking ingetrokken en kan de betaalde vergoeding worden verhaald op belanghebbende. Het college kan in ieder geval geheel of gedeeltelijk van verhaal afzien als verhaal op (aantoonbare) sociale of financiële gronden onevenredig bezwarend is.

 • 7.

  Een verstrekking wordt ingetrokken en de betaalde zwemlessen worden teruggevorderd indien belanghebbende onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verstrekt en dit heeft geleid tot het ten onrechte verlenen van het zwemtraject.

 • 8.

  De diplomagarantie voor kinderen zoals bedoeld in artikel 2 onder 1 is niet van toepassing in het geval dat, naar het oordeel van de gecontracteerde zwemaanbieder, het behalen van diploma A verwijtbaar langer duurt dan noodzakelijk. Hieronder wordt in ieder geval begrepen het zonder geldige reden herhaaldelijk niet aanwezig zijn bij de lessen.

 • 9.

  Er wordt door de gemeenteraad jaarlijks een budgetplafond vastgesteld. Het college kent geen zwemtrajecten toe als het budgetplafond is bereikt. Toekenningen worden op volgorde van de datum van de aanvraag beoordeeld.

Artikel 6. Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, als bedoeld in artikel 4:84 van de Awb, indien toepassing van deze beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leiden.

Artikel 7. Overige beleidskaders en looptijd

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op het moment van bekendmaking.

 • 2.

  De Beleidsregel Diplomazwemmen, vastgesteld op 30 juli 2019, wordt met ingang van de datum van de inwerkingtreding als bedoeld in artikel 7 onder 1, ingetrokken.

 • 3.

  Deze beleidsregel is vastgesteld voor onbepaalde tijd, maar vervalt van rechtswege met ingang van het jaar dat de gemeenteraad geen middelen voor de uitvoering ervan begroot.

Artikel 8. Citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Zwemmen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en kinderen met een beperking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Gennep in de vergadering van 1 februari 2022.

De secretaris, Jacqueline Nijland

de burgemeester, Hans Teunissen