Vaststelling Horecagebiedsplan Prins Alexander 2022-2024

Geldend van 18-02-2022 t/m heden

Intitulé

Vaststelling Horecagebiedsplan Prins Alexander 2022-2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam en de burgemeester van Rotterdam, elk voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

gelezen het voorstel van de Directeur Veiligheid van 31 januari 2022,

overwegende dat:

 • -

  in horecagebiedsplannen de gewenste koers van een gebied qua horeca-ontwikkeling voor minimaal de komende twee jaar wordt vastgelegd;

 • -

  aanvragen voor een exploitatievergunning aan het geldende horecagebiedsplan worden getoetst;

 • -

  de burgemeester op grond van artikel 2:28a, eerste lid, onderdeel a, van de APV Rotterdam 2012 kan bepalen dat het exploiteren van categorieën van openbare inrichtingen, al dan niet beperkt tot een bepaald gebied, geheel of gedeeltelijk wordt vrijgesteld van de exploitatievergunningplicht;

 • -

  de burgemeester op grond van artikel 2:28a, eerste lid, onderdeel c, van de APV Rotterdam 2012 een locatie, pand of gebied kan aanwijzen waar de vrijstelling niet geldt;

 • -

  het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester derhalve een gezamenlijke bevoegdheid hebben voor het opstellen van horecagebiedsplannen;

 • -

  de burgemeester op grond van artikel 2:28b, tweede lid, APV Rotterdam 2012 bevoegd is een Horeca Adviescommissie in te stellen;

 • -

  het wenselijk is dat het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester horecagebiedsplannen vaststellen;

gelet op de artikelen 2:28a en 2:28b van de APV Rotterdam 2012;

besluiten vast te stellen:

Vaststelling Horecagebiedsplan Prins Alexander 2022-2024

Artikel 1 Vaststelling

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester stellen vast het Horecagebiedsplan Prins Alexander 2022-2024 zoals opgenomen in de bijlage.

Artikel 2 Intrekking Horecagebiedsplan Prins-Alexander 2019-2021

Het besluit Vaststelling Horecagebiedsplan Prins-Alexander 2019-2021, zoals gewijzigd bij besluit Eerste wijziging Horecagebiedsplan Prins Alexander 2019-2021, wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na dagtekening van het gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Vaststelling Horecagebiedsplan Prins Alexander 2022-2024.

Artikel 5 Overgangsbepaling

Een inrichting die op het moment van de inwerkingtreding van dit besluit op grond van het voorheen geldende horecagebiedsplan vergunningvrij mag exploiteren maar op grond van dit besluit niet, is vrijgesteld van de exploitatievergunningplicht zolang de inrichting in aard en omvang van de exploitatie ongewijzigd en op dezelfde locatie wordt geëxploiteerd. Een inrichting die op grond van en overeenkomstig het overgangsrecht van het vorige horecagebiedsplan exploiteert, mag de exploitatie overeenkomstig dat overgangsrecht vrijgesteld voortzetten.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 februari 2022.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Aldus vastgesteld op 8 februari 2022.

Voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

de burgemeester,

A. Aboutaleb

Bijlage 1 HORECAGEBIEDSPLAN 2022-2024 GEBIED Prins Alexander

1. Inleiding

Voor u ligt het horecagebiedsplan voor het gebied Prins Alexander.

Om te zorgen dat Rotterdam een aantrekkelijke, veilige stad is en vooral blijft, wordt gebiedsgericht gewerkt. Dit is een van de uitgangspunten uit het coalitieakkoord en het programma #Veilig010. Deze werkwijze, waarbij maatwerk en flexibiliteit centraal staan, heeft in de afgelopen jaren reeds z’n vruchten afgeworpen op het gebied van horeca. Door per wijk en/of buurt een duidelijke visie en/of ambitie te hebben en daaraan vestigingsvoorwaarden te stellen kunnen bekende en nog onbekende horeca-ontwikkelingen worden beoordeeld en gerealiseerd.

Het horecagebiedsplan is zowel een visie- als uitvoeringsdocument. Dat wil zeggen dat enerzijds op basis van de aard en het karakter van het gebied het perspectief voor de ontwikkeling van horeca in de komende jaren wordt geschetst. De ruimtelijke ontwikkeling, de economische stand van zaken c.q. het vestigingsklimaat en de veiligheidssituatie worden hierin meegenomen. Anderzijds wordt ook aangegeven hoe die ontwikkeling concreet vormgegeven en uitgevoerd kan worden.

De specifieke invulling wordt verwerkt in een horecagebiedsplan zoals in dit geval het gebied Prins Alexander. Een uitnodigend horecabeleid dat ruimte biedt voor (nieuwe) ondernemers en horecaconcepten die bijdragen aan het aantrekkelijke leefklimaat. Ook binnen de gemeente Rotterdam (net als in andere steden) is sprake van diverse nieuwe concepten waarbij horeca onderdeel is van een breder aanbod van een onderneming of waarvan de horeca-activiteiten niet permanent op één locatie plaatsvinden. Dit vraagt steeds meer flexibiliteit in het (horeca)beleid. In dit horecagebiedsplan zijn zoveel mogelijk voorziene horeca-ontwikkelingen opgenomen.

In de beschrijvingen per gebied wordt nader ingegaan op de ontwikkelruimte die wordt geboden voor nieuwe ondernemers. Op basis van de ontwikkelingen die we zien of beogen is opgenomen wat we toestaan aan horeca-activiteiten. De gebiedsbeschrijving is verder noodzakelijk om te bepalen welke exploitatiecategorie wenselijk is in een gebied, wijk of buurt. Daarnaast kan zo vastgelegd worden welke mix van horeca-activiteiten gewenst is. Om de gewenste ontwikkeling richting te kunnen geven (door bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het verlenen van de exploitatievergunning of de bestaande situatie ter plaatse zo te behouden) wordt in het horecagebiedsplan gewerkt met een aantal begrippen (zie §2.3. Ontwikkelrichtingen). De gekozen ontwikkelrichting wordt ondersteund door redenen van fysieke en ruimtelijke aard en openbare orde en veiligheid.

Hoe meer activiteiten horeca-inrichtingen aanbieden, hoe zwaarder de belasting voor de wijk en/of buurt. De balans tussen levendigheid en een prettig woon- en leefklimaat staat dan ook in alle plannen centraal. Het doel is een goede en duurzame match tussen wijk, buurt of straat en horeca-ontwikkeling te bewerkstelligen. Het horecagebiedsplan is niet het enige waaraan een aanvraag voor een exploitatievergunning getoetst wordt. Daarnaast wordt een aanvraag ook nog getoetst aan onder meer de bestemming van het pand. De bestemming moet de horeca-activiteiten toestaan. Er dient dus wel een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen een bestemmingsplan (waar kan horeca zich vestigen) en een horecagebiedsplan (wat voor horeca kan zich daar vestigen).

2. Proces totstandkoming horecagebiedsplan

2.1 Inleiding

In de Horecanota 2017-2021 staat de balans tussen levendigheid en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat centraal. Vanwege de beperkende maatregelen die ingezet worden vanwege Covid-19 is het onzeker hoe het toekomstige horecalandschap eruit komt te zien. Daarom is de ontwikkeling van nieuw horecabeleid uitgesteld en blijft de Horecanota 2017-2021 langer van kracht. In deze nota wordt het stedelijke en algemeen geldende beleid beschreven dat hieraan invulling geeft. Gebiedsgericht werken, een verdere vereenvoudiging van het vergunningstelsel, verfijning van het handhavingskader en stimulering van eigen initiatief door experimenten zijn hiervan de elementen.

In het horecagebiedsplan wordt meer ingezoomd op het gebied zelf. Op deze manier wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt dat een wijk bepalend is voor wat mogelijk is qua horeca-ontwikkeling. Meer concreet, in dit plan wordt de gewenste ontwikkeling van horeca in het gebied Prins Alexander. van de gemeente Rotterdam beschreven en op hoofdlijnen uitgewerkt. Het betreft structurele ontwikkelingen van horeca op de langere termijn. De tijdelijke verruimingen uit het ondersteuningsplan dat is opgesteld in het kader van Covid-19 vallen hier niet onder. De horecagebiedsplannen en het ondersteuningsplan hebben een eigen tijdpad en afwegingskader.

In dit hoofdstuk wordt het proces van totstandkoming in algemene zin toegelicht en daarnaast wordt meer specifiek kort op een aantal onderwerpen ingegaan, die van belang zijn bij het opstellen van een horecagebiedsplan.

Het opstellen van het horecagebiedsplan wordt gedaan door de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités van de Rotterdamse gebieden, onder leiding van de gebiedsadviseurs horeca. Deze functionaris is de spin in het web. Deze adviseur fungeert binnen de gemeente Rotterdam als het (eerste) aanspreekpunt voor nieuwe en bestaande ondernemers. Op die manier is de lokale kennis bepalend voor wat er in een wijk, buurt en/of straat mogelijk is en is maatwerk de norm, in plaats van uitzondering. Alle plannen worden vastgesteld door het college van Burgemeester & Wethouders. Aanvragen voor een nieuwe exploitatievergunning of wijzigingen van een bestaande exploitatievergunning worden door de burgemeester hieraan getoetst 1 . Om tot een gedegen, gedragen en toekomstbestendig horecagebiedsplan te komen is participatie van bewoners, ondernemers, pandeigenaren en gemeentelijke en toezichthoudende instanties essentieel. Het gehele proces wordt begeleid door de gebiedsadviseurs horeca van de Directie Veiligheid van de gemeente. Dit zorgt voor een eenduidige werkwijze en uniforme opmaak en insteek van de horecagebiedsplannen.

2.2 Algemene kaders

Voordat een specifieke invulling kan worden gegeven aan de gewenste ontwikkeling van horeca in een gebied, is het in de eerste plaats van belang wijken, buurten en/of straten binnen een gebied te karakteriseren. Dit vindt plaats aan de hand van een algemeen gebiedskader. Hierbij vormt het integrale gebiedsplan, dat door de gebiedscommissies wordt opgesteld, een belangrijk referentiekader. Het karakter, aard en functie van een wijk, buurt of straat bepaalt primair hoeveel en welke soort horeca gerealiseerd kan worden. Er worden vijf algemene kaders onderscheiden.

Wonen

Dit zijn wijken, buurten en/of straten waar het accent ligt op de woonfunctie, alsmede op functies die complementair zijn of inherent verbonden zijn aan het wonen van mensen. Op deze plekken mag de positie van de horeca niet de overhand krijgen ten opzichte van de overige maatschappelijke functies. Balans en rust in de avond en nacht zijn van cruciaal belang. In deze wijken, buurten en/of straten wordt behoudend met nieuwe inrichtingen omgegaan, tenzij de horeca-inrichting bijdraagt aan het kwaliteitsniveau in de omgeving en de balans en rust worden gerespecteerd. Tenzij anders bepaald zijn nieuwe inrichtingen die vrijgesteld zijn van de vergunningplicht (categorie 0) mogelijk. Afhankelijk van de situatie kunnen bestaande inrichtingen meestal beperkt in afmeting of activiteiten uitbreiden als dit geen negatieve gevolgen heeft op het woon- en leefklimaat.

Gemengd

Gemengde wijken, buurten en/of straten kenmerken zich door een mix van diverse functies zoals wonen, werken, winkelen, cultuur en horeca. Uitbreiding van horeca is meestal mogelijk, waarbij expliciet wordt gekeken of dit ondersteund is aan c.q. een positieve werking heeft op de andere functies en de straat en/of buurt als geheel. Tenzij anders bepaald zijn nieuwe inrichtingen mogelijk met ten hoogste een categorie 1 vergunning. Het moet in elk geval niet leiden tot een te grote druk van de horeca op de openbare orde en het woon- en leefklimaat.

Uitgaan

Rotterdam kent enkele drukke straten en pleinen waar horeca en leisure de belangrijkste functies zijn. Ook toekomstige ontwikkelingen kunnen worden bestempeld als uitgaansgebied. Uiteraard betekent het niet dat er in deze wijken, buurten en/of straten geen bewoners wonen. Net als voor gemengde wijken en buurten geldt dat uitbreiding van horeca meestal mogelijk is, tenzij een te grote druk op de openbare orde en het woon- en leefklimaat is/zal ontstaan. Tenzij anders bepaald zijn nieuwe inrichtingen mogelijk met ten hoogste een categorie 2 vergunning.

Publieksintensieve recreatie

In publieksintensieve recreatiegebieden, zoals het Kralingse Bos en het Zuiderpark, komen mensen voor ontspanning in de vrije tijd. De horeca ter plaatse sluit aan op dit specifieke karakter. Balans tussen natuur en vertier is belangrijk. Tenzij anders bepaald zijn nieuwe inrichtingen mogelijk met ten hoogste een categorie 1 vergunning.

Bedrijventerreinen en haven

Een bedrijventerrein en havengebied is primair bedoeld voor de vestiging van commerciële bedrijven. De inrichting van het gebied is hierop afgestemd. Ze liggen vaak aan grote uitvalswegen. Veelal richt de horeca zich op deze zakelijke markt. Sommige bedrijventerreinen lenen zich daarnaast ook goed voor de vestiging van feestzalen. De panden zijn groot, eenvoudig te bereiken en er is voldoende parkeergelegenheid. Daarbij ontbreekt (veelal) de woonfunctie waardoor de overlast beperkt is. Tenzij anders bepaald zijn nieuwe inrichtingen mogelijk met ten hoogste een categorie 1 vergunning.

2.3 Ontwikkelrichtingen vergunde horeca

In de beschrijvingen per gebied wordt nader ingegaan op de ontwikkelruimte die we bieden voor nieuwe ondernemers. Op basis van de ontwikkelingen die we zien of beogen staat opgenomen wat we toestaan aan horeca-activiteiten. Concreet kunnen de volgende ontwikkelrichtingen worden onderscheiden:

Ontwikkelen: Uitbreiding van het aantal horeca inrichtingen alsmede de uitbreiding van het aantal m2 terras van bestaande inrichtingen is mogelijk. Een verdere differentiëring is mogelijk door specifieke exploitatie categorieën en/of activiteiten te benoemen.

Consolideren: Er zijn geen nieuwe horeca inrichtingen toegestaan. Ook is een verzwaring van activiteiten en/of categorieën niet mogelijk en kan het vloeroppervlakte en terras van bestaande inrichtingen in principe niet toenemen. Dit tenzij het een gering 2 aantal m2 inpandig betreft of eisen worden gesteld in landelijke wetgeving waardoor ondernemers gedwongen worden aanpassingen in het pand aan te brengen.

Verminderen: Bij het wijzigen of beëindigen van een horeca-exploitatie wordt ingezet op het terugdringen van het aantal horeca-inrichtingen, vloeroppervlakte en terras of het terugdringen van specifieke exploitatiecategorieën en activiteiten. Indien is gekozen om een bepaalde exploitatiecategorie te verminderen, dan geldt voor al het overige de ontwikkelrichting consolideren, tenzij expliciet anders bepaald. Daar de basis voor een verminderingsbeleid altijd gelegen is in het feit dat de openbare orde en/of het woon- en leefklimaat zwaar onder druk staan, kan bij beëindiging van een exploitatie, een nieuwe ondernemer zich slechts vestigen met horeca van maximaal exploitatievergunning categorie 1. Ook zal in een dergelijk geval met de pandeigenaar gesproken worden over een alternatieve invulling (anders dan horeca) van het pand.

Exploitatie categorieën:

De combinatie van activiteiten die in een horeca-inrichting wordt aangeboden bepaalt in welke exploitatiecategorie de inrichting valt. Daarbij is relevant in hoeverre de activiteiten effect hebben op de openbare orde en het woon- en leefklimaat in de omgeving van het horecabedrijf. Hoe meer effect, des te zwaarder de exploitatiecategorie. Hoe zwaarder de categorie, des te zwaarder de toets bij vergunningverlening. Elke ondernemer kan gebruik maken van de voor hem of haar geldende vrijstelling van de exploitatievergunningplicht (categorie 0). Indien meer of zwaardere activiteiten worden aangeboden is een exploitatievergunning vereist in de categorie 1 t/m 4+.

Categorie 1 (licht) 

Inrichtingen die in aanvulling op de voor hen geldende categorie 0:

 • geopend zijn van 7.00 uur of tot 23.00 uur;

  • o

   een terras exploiteren van 07.00 tot 23.00 uur;

 • en/of een gevelterras exploiteren van meer dan 3m uit de gevel en/of een overterras tot 23.00 uur;

 • en/of alcoholhoudende drank schenken;

 • en/of in een straat gevestigd zijn waar vrijgesteld exploiteren door de burgemeester is uitgesloten.

Categorie 2 (regulier) 

Inrichtingen die in aanvulling op categorie 1:

 • geopend zijn vóór of vanaf 07.00 tot 01.00 / 02.00 uur

  • o

   een terras exploiteren van 07.00 tot 01.00 / 02.00 uur;

 • en/of kansspelautomaten aanwezig hebben;

 • en/of amusement aanbieden, anders dan door middel van twee kansspelen;

 • en/of gelegenheid bieden tot het roken van rookwaar met gebruikmaking van waterpijpen (shisha);

 • en/of gelegenheid bieden tot het uitvoeren van seksuele handelingen anders dan tegen betaling.

Categorie 3 (middelzwaar) 

Inrichtingen die in aanvulling op categorie 2:

 • 24 uur geopend zijn;

 • óf meer dan achtergrondmuziek willen produceren.

Categorie 4 (zwaar) 

Inrichtingen die in aanvulling op categorie 3:

 • 24 uur geopend zijn;

 • en meer dan achtergrondmuziek willen produceren;

 • en/óf zaalverhuur aanbieden (minder dan 2500 bezoekers).

Categorie 4+ (buiten categorie) 

Inrichtingen die in aanvulling op categorie 4:

 • grootschalige evenementen faciliteren (meer dan 2500 bezoekers)

2.4 Exploitatievergunning: activiteiten

Binnen een horeca-inrichting kunnen verschillende activiteiten worden uitgevoerd. Het kan gaan om het verstrekken van etenswaren (restaurantfunctie), maar ook om het gelegenheid bieden tot amusement en ontspanning, bijvoorbeeld in de vorm van kansspelautomaten of roken van rookwaren met behulp van waterpijpen. Op de exploitatievergunning staat aangegeven welke van onderstaande activiteiten in het horecabedrijf zijn toegestaan. Sommige combinaties van activiteiten zijn niet mogelijk.

Hoe zwaarder de gekozen activiteiten, hoe groter de impact van de horeca-inrichting op de openbare orde en het woon- en leefklimaat in de omgeving van de inrichting. Van ondernemers die horecabedrijven exploiteren in de zwaarste horecacategorie wordt dan ook een grote verantwoordelijkheid gevraagd. Ook de toets die plaatsvindt bij een aanvraag van een vergunning voor een zware categorie is zwaarder.

Overzichtstabel activiteiten

 • 1.

  binnenruimte (oppervlakte in m2)

 • 2.

  terras (oppervlakte in m2)

 • 3.

  ochtendhoreca: openingstijden binnen van 04.00 tot 23.00 uur

 • 4.

  daghoreca: openingstijden binnen van 07.00 tot 23.00 uur

 • 5.

  avondhoreca:

  openingstijden binnen van 07.00 tot 01.00 uur op zondag t/m donderdag

  openingstijden binnen van 07.00 tot 02.00 uur op vrijdag en zaterdag

 • 6.

  nachthoreca: vrije openings- en sluitingstijden (24-uur)

 • 7.

  gebruik terras van 07.00 tot 23.00 uur

 • 8.

  gebruik terras van 07.00 tot 01.00 uur zondag t/m donderdag

  gebruik terras van 07.00 tot 02.00 uur op vrijdag en zaterdag

 • 9.

  verstrekken van direct voor consumptie geschikte etenswaren voor gebruik ter plaatse en/of het verstrekken voor gebruik elders(afhaal)

 • 10.

  verstrekken van niet-alcoholhoudende drank

 • 11.

  verstrekken van alcoholhoudende drank (tevens Alcoholwetvergunning vereist)

 • 12.

  het ten gehore brengen van meer dan achtergrondmuziek

 • 13.

  beschikbaar stellen van de inrichting voor evenementen georganiseerd door derden voor maximaal 2500 bezoekers (zaalverhuur)

 • 14.

  beschikbaar stellen van de inrichting ten behoeve van grootschalige evenementen voor meer dan 2500bezoekers

 • 15.

  gelegenheid bieden tot het roken van rookwaar met gebruikmaking van waterpijpen (shisha)

 • 16.

  aanwezig hebben van maximaal twee kansspelautomaten (aanwezigheidsvergunning volgens de Wet op de Kansspelen vereist)

 • 17.

  gelegenheid bieden tot het uitvoeren van seksuele handelingen anders dan tegen betaling (ontmoetingsplekken)

 • 18.

  aanbieden van amusement, anders dan door middel van maximaal twee kansspelautomaten

2.5 Onvergunde horeca

In Rotterdam bestaan meerdere categorieën exploitatievergunningen. De aard van de activiteiten die in de horeca-inrichting worden aangeboden bepaalt welke categorie vereist is. Hoe uitbundiger de bedrijfsvoering van een horeca-inrichting, hoe uitgebreider de vereiste exploitatievergunning. Dit geeft tevens de mogelijkheid om een deel van de ondernemers die beperkte en/of zeer lichte vormen van horeca exploiteren vrij te stellen van de vergunningplicht (categorie 0). Dit is de afgelopen jaren een duidelijke lastenverlichting gebleken en sluit aan bij de high trust (high penalty) aanpak.

Naast bedrijven waar horeca de primaire bedrijfsvoering is, kent Rotterdam ook talloze bedrijven, instellingen en clubhuizen waar horeca slechts een ondersteunende functie heeft. Ook hiervan kan een groot deel gebruik maken van de vrijstelling van de vergunningplicht. Omdat er op basis van landelijke wetgeving, zoals de Winkeltijdenwet, ruimtelijke ordeningswet en de Alcoholwet nu eenmaal verschil zit tussen deze vormen van zeer lichte en/of ondersteunende horeca, onderscheiden we in Rotterdam drie varianten die vrijgesteld van de vergunningplicht mogen exploiteren; aangegeven als exploitatiecategorie 0.

Het betreft:

Basis vrijstelling (0.1)

 • Geopend tussen 07.00 en 22.00 uur;

 • alleen achtergrondmuziek aanbieden;

 • alleen een gevelzitplaats (max. 1m uit de gevel over de breedte van de gevel) exploiteren;

 • geen kansspelen, seks en/of drugs gerelateerde activiteiten aanbieden en/of gelegenheid bieden tot het roken met gebruik een waterpijpen;

 • de horeca-activiteiten passen binnen de bestemming van het object 3

 • de openbare inrichting niet vergunningplichtig is op grond van de Alcoholwet.

Indien een horeca-inrichting een horecabestemming heeft, dan worden de basisvoorwaarden verruimd en deels vervangen met onderstaande voorwaarden. De overige voorwaarden blijven gelijk.

Vrijstelling met horecabestemming (0.2) 

 • Geopend tussen 07.00 en 23.00 uur;

 • een gevelterras exploiteren tot max. 3m uit de gevel over de breedte van de gevel;

 • alcoholische drank schenken indien zij in het bezit zijn van een Alcoholwetvergunning.

Ook als er geen sprake is van een horecabestemming kan het zijn dat er ruimere voorwaarden gelden. Sommige instellingen en voorzieningen hebben traditiegetrouw een aanzienlijk horecadeel, maar waarbij de openbare orde niet in het geding komt. Dit is een verzamelcategorie van instellingen en bijzondere objecten: muziek- en sportverenigingen 4 , musea, theaters, filmhuizen, hotels/hostels, rouwcentra, ziekenhuizen, bejaarden- en verzorgingshuizen, gebedshuizen, bedrijfskantines en instelling voor hoger onderwijs. De overige voorwaarden blijven gelijk aan de basisvoorwaarden.

Vrijstelling voor bijzondere objecten & instellingen (0.3) 

 • Geopend tussen 07.00 en 23.00 uur;

 • een gevelterras exploiteren tot max. 3m uit de gevel over de breedte van de gevel;

 • alcoholische drank schenken indien zij in het bezit zijn van een Alcoholwetvergunning 5 .

Indien het woon- en leefklimaat in een gebied, wijk, buurt of straat onder grote druk staat, kan de burgemeester verbieden dat horeca zich daar zonder vergunning vestigt. In die gevallen is dus altijd een exploitatievergunning vereist om horeca-activiteiten te exploiteren. Indien dit leidt tot een situatie waarbij een pand dat exclusief voor horeca bestemd is niet meer geëxploiteerd kan worden, is maximaal een exploitatievergunning in categorie 1 mogelijk

2.6 Leegstaande panden

Als op het moment van vaststelling van het horecagebiedsplan een pand lange tijd leegstaat of niet wordt geëxploiteerd, geldt de ontwikkelrichting zoals deze voor het gebied en/of de straat waar het pand gelegen is. Als dat consolideren is, dan is geen nieuwe exploitatie meer mogelijk (tenzij de bestemming van het pand exclusief horeca toestaat, dan is maximaal een vergunning in exploitatiecategorie 1 mogelijk). Bepalend hierbij is het feit dat één jaar voor de vaststelling van het horecagebiedsplan de exploitatie is gestopt (uitschrijving KvK en/of inleveren exploitatie-vergunning) en nadien niet is hervat. Is het minder dan een jaar geleden dan spreken we over het hervatten van de exploitatie. Deze exploitatie kan niet groter of zwaarder (qua activiteiten) zijn dan de vorige exploitatie.

2.7 Terrasvlonders

Gedurende de zomerperiode (15 mei t/m 15 oktober) worden ondernemers in de gelegenheid gesteld om tijdelijk op één of meerdere parkeerplaatsen voor de horeca-inrichting een terrasvlonder te plaatsen en te exploiteren. Aanvragen kunnen vanaf 1 april voor het betreffende kalenderjaar ingediend worden, waarbij een behandeltermijn van 2 weken geldt. Voor de behandeling van de aanvraag terrasvlonders zijn leges verschuldigd.

De uitgangspunten voor het mogen plaatsen van een terrasvlonder zijn dat een terrasvlonder een meerwaarde moet hebben voor de omgeving. De terrasvlonder moet bijdragen aan het verlevendigen van de stad en is iets extra’s in een straat waar bezoekers gebruik van kunnen maken. Daarnaast is het belangrijk dat bezoekers die gebruik maken van een terrasvlonder daar veilig op moeten kunnen verblijven. Ook andere gebruikers van de openbare ruimte, zoals auto’s, fietsen en voetgangers mogen hier geen hinder van ondervinden.

Terrassen en daarmee ook tijdelijke terrasvlonders maken onderdeel uit van de openbare inrichting, waarvoor een vergunningplicht geldt. Het horecavergunningstelsel is de basis waarbinnen terrasvlonders worden vergund. Voor de terrasvlonders zal gewerkt worden met een tijdelijke aanvulling op de reeds bestaande exploitatievergunning en eventueel verleende Alcoholwetvergunning. Hiermee is het gebruik van de terrasvlonder gebonden aan dezelfde voorwaarden als de rest van de inrichting en het eventueel aanwezige reguliere terras.

Voor de aanvraagprocedure inclusief voorwaarden wordt verwezen naar de Horecanota 2017-2021. In het kader van het ondersteuningsplan gelden tijdelijk andere regels omtrent het plaatsen en exploiteren van terrasvlonders. Meer informatie hierover staat op www.ondernemen010.nl.

2.8 Aanvulling op het horecagebiedsplan

Een gedegen participatieproces moet leiden tot een toekomstbestendig horecagebiedsplan, waarin een duidelijke visie en ambitie per wijk, buurt en/of straat wordt verwoord. Desondanks heeft de praktijk ons de afgelopen jaren geleerd dat toch niet alle mogelijke ontwikkelingen ondervangen kunnen worden. Wanneer een horecagebiedsplan voor een bepaalde wijk, buurt of straat niet toereikend is vanwege de grote dynamiek van het gebied of juist het uiterst fragiele evenwicht van (voormalig) probleemwijken die langzaamaan opkrabbelen, dan kan de burgemeester advies vragen aan een adviescommissie. In deze gevallen geeft het horecagebiedsplan slechts de algemene kaders, maar wordt de daadwerkelijke invulling per geval getoetst door een adviescommissie. Deze werkwijze is slechts voorbehouden aan gebieden met een unieke horecaconcentratie of wanneer er in bepaalde wijken, buurten en/of straten sprake is van een situatie waar de openbare orde dusdanig onder druk staat dat een nieuwe horeca-ontwikkeling deze kan helpen of juist nog verder verstoren; een fragiel evenwicht. Het overgrote deel van een gebied dient gewoon in het horecagebiedsplan opgenomen te worden. Werken met een speciale adviescommissie wordt slechts bij hoge uitzondering voorzien.

2.8.1 Adviescommissie

Een adviescommissie heeft als taak aanvragen voor nieuwe exploitatievergunningen en/of wijzigingen van bestaande horeca-inrichtingen integraal te beoordelen en de burgemeester hierover te adviseren. De burgemeester neemt uiteraard zelf het uiteindelijke besluit om een vergunning te verlenen of te weigeren.

Het instellen van een adviescommissie wordt gedaan op basis van het horecagebiedsplan. De burgemeester kan ook op eigen initiatief een gebied aanwijzen waar hij, bij aanvragen voor een exploitatievergunning, een integraal advies van een adviescommissie ontvangt. Het belangrijkste verschil met de reguliere werkwijze op basis van het horecagebiedsplan is dat een adviescommissie geacht wordt gezamenlijk tot één advies te komen waarin alle actuele, lokale ontwikkelingen zijn meegenomen.

2.8.2 Werkwijze en samenstelling

In een adviescommissie hebben in elk geval plaats medewerkers van de gemeente 6 , het gebied en de politie. In de basis is het gebied verantwoordelijk voor de consultatie van bewoners en ondernemers. Indien het voor een specifieke aanvraag noodzakelijk is kunnen ondernemers-(verenigingen) en bewoners ook rechtstreeks gevraagd worden om deel te nemen aan een adviescommissie. Ditzelfde geldt voor andere toezichthoudende instanties zoals de DCMR en de brandweer. Door deze samenstelling is lokale en recente kennis gewaarborgd, zonder op inhoudelijke expertise in te boeten.

Een adviescommissie wordt, namens de burgemeester, door Directie Veiligheid van de gemeente voorbereid en voorgezeten. De frequentie van overleggen is afhankelijk van de aard van het gebied, het aantal aanvragen en eventuele actualiteiten.

2.9 Horecagebiedsplan in relatie tot de bestemming

Het horecagebiedsplan is niet het enige waaraan een aanvraag voor een exploitatievergunning getoetst wordt. Naast andere onderdelen waaraan wordt getoetst, moet ook de bestemming van het pand de horeca-activiteiten toestaan. Grofweg is het onderscheid dat in het bestemmingsplan staat waar horeca zich kan vestigen en in het horecagebiedsplan wat voor horeca zich daar kan vestigen.

Als een ondernemer een horeca-inrichting wil starten op een plek waar de bestemming geen horeca toestaat, dan kan hij een ontheffingsaanvraag doen via een omgevingsvergunning. Bij positief besluit op deze aanvraag krijgt de ondernemer toestemming om horeca-activiteiten te ontplooien. Bij het beoordelen van een ontheffingsaanvraag zal worden nagegaan welke horecaontwikkeling op basis van het horecagebiedsplan wenselijk is. Indien ontwikkelen van horeca in dat gebied gewenst is, zal waarschijnlijk positief worden besloten op de aanvraag. Andersom, wanneer in het horecagebiedsplan de ontwikkelrichting verminderen of consolideren is gekozen, zal waarschijnlijk negatief worden besloten.

Het verkrijgen van een omgevingsvergunning betekent niet dat de ondernemer automatisch ook een exploitatievergunning krijgt. Deze aanvraag wordt getoetst aan de hand van andere criteria.

3. Gebied Prins Alexander

3.1 Beschrijving algemeen

Het gebied is vergelijkbaar met een middelgrote stad als Delft. In Prins Alexander wonen ruim 95.000 mensen en er is werkgelegenheid voor ruim 37.000 mensen. Er zijn ca. 6.000 bedrijven, waarvan circa ⅔ zelfstandigen zonder personeel (zzp). In Prins Alexander is het goed wonen, werken en leven. De kwaliteit van het gebied moeten voor inwoners, ondernemers en bezoekers behouden blijven en waar mogelijk worden versterkt. Hierdoor blijft Prins Alexander hét gebied van Rotterdam dat mensen weet aan te trekken en te binden. Prins Alexander biedt de rust en ruimte, ook voor gezinnen en midden- en hogere inkomens. Hiermee vervult dit gebied een aanvullende functie ten opzichte van alle grootstedelijke kwaliteiten die elders in de stad voorhanden zijn.

Het gebied is uniek binnen Rotterdam: moderne ééngezinswoningen en appartementen in een aantrekkelijke groene woonomgeving. Het gebied wordt goed beheerd. Er zijn voldoende voorzieningen in een veilige en kindvriendelijke omgeving en ruime recreatieve en sportieve mogelijkheden, zowel in het gebied zelf als in de omgeving. Prins Alexander is aantrekkelijk voor gezinnen en midden- en hogere inkomens, 53% van de huishoudens behoort tot deze categorieën. Ook biedt het gebied de mogelijkheid aan sociale en economische stijgers uit andere delen van Rotterdam en daarbuiten om een stap te maken op de woonladder.

Prins Alexander is aantrekkelijk voor bedrijven, in het bijzonder voor zakelijke dienstverlening, detailhandel, bouwnijverheid, gezondheids- en welzijnszorg en onderwijs. De bedrijven zijn gevestigd in het centrum van Prins Alexander (de Alexanderknoop) en op de bedrijfsterreinen in de wijken. In het centrum van het gebied ligt het tweede winkelgebied van Rotterdam, genaamd Alexandrium. Het Alexandrium is een zeer succesvol winkelgebied in termen van bezoekersaantallen, omzetcijfers en aantrekkingskracht. Dit centrum is goed bereikbaar met auto, fiets, trein, metro en bus.

De ontwikkeling van de Alexanderknoop creëert kansen voor dit gebied om zich te ontwikkelen tot een vernieuwd centrum voor de regio Rotterdam Oost; van anoniem, monotoon werk- en winkelgebied naar een levendige mix van functies met levendigheid, ook buiten kantoor- en winkeltijden, door het versterken van de woon-, winkel-, vrijetijds- en werkfuncties in een groene en aantrekkelijke buitenruimte. Het stationsgebied is reeds gemoderniseerd, de Marten Meesweg wordt getransformeerd tot een groene boulevard, moderne woontorens worden toegevoegd en de verblijfsfunctie op het Alexanderplein wordt versterkt.

Het gebied Prins Alexander is hoofdzakelijk een woongebied. Het gebied heeft acht wijken: Kralingseveer, Prinsenland, ’s Gravenland, Het Lage Land, Oosterflank, Ommoord, Zevenkamp en Nesselande. Het centrumgebied en het Alexandrium Shopping Center, Megastores en Woonmall vallen onder de wijk Oosterflank, maar gezien dit gebied los gezien kan worden van de woonwijk, zal deze apart worden toegelicht in dit horecagebiedsplan.

Horeca ontwikkelingen

De aanwezige horeca in het gebied sluit over het algemeen aan op de vraag en heeft vooral een wijkfunctie. Horeca-inrichtingen zijn vooral gevestigd in winkelcentra of in winkelplinten. In de winkelcentra zijn veelal woningen boven de winkelplint of in het winkelcentrum aanwezig. De woonfunctie kan onder druk komen te staan door de functies die in de plint zijn gevestigd. Het is dan ook van belang om op deze plekken een goede balans te houden tussen de horecafunctie en de woonfunctie en overlast te voorkomen door over het algemeen daghoreca toe te staan en/of bepaalde horeca activiteiten, die de druk op het woon en leefklimaat vergroten, uit te sluiten. Het centrumgebied (De Alexanderknoop) brengt een andere dynamiek met zich mee, wat ook een andere horeca ontwikkeling en flexibiliteit vraagt. Ook is kritisch gekeken naar de verschillende bedrijventerreinen welke horeca ontwikkeling er op welke locatie een toegevoegde waarde heeft en welke risico’s dit mogelijk met zich meebrengt.

Op een aantal locaties in het gebied is het voor ondernemers toegestaan om vrijgesteld van de exploitatievergunningplicht te exploiteren. Variant 0.1 is een lichte (vaak ondersteunende) horeca functie. Deze variant is op een aantal locaties mogelijk. Variant 0.2 is voor een groot deel van het gebied uitgesloten. Met het oog op de toenemende ondermijnende criminaliteit, maar ook om zicht te hebben wie zich in het gebied vestigt als ondernemer en hier handhavend op te kunnen treden, is een vergunningplicht noodzakelijk. Variant 0.3 om vrijgesteld van de vergunningplicht te mogen exploiteren is een lichte variant van horeca activiteiten die ondersteunend zijn aan een ‘bijzonder object’ zoals omschreven in de Horecanota Rotterdam 2017-2021. Deze variant wordt op verschillende locaties mogelijk gemaakt in het gebied. Het risico dat deze vorm van horeca een dermate druk op het woon-en leefklimaat heeft, is gering.

Uitgesloten horeca activiteiten

Omdat de balans in een woonomgeving behouden moet worden zijn bepaalde (zwaardere) horeca activiteiten, die over het algemeen een grotere druk op het woon- en leefklimaat met zich meebrengt, niet toegestaan. Activiteit 3 (ochtendhoreca) wordt dan ook alleen in het centrumgebied mogelijk gemaakt en verder in alle wijken in het gebied Prins Alexander uitgesloten. Ook geldt voor het gebied Prins Alexander dat er geen ontwikkeling van activiteit 15 (gelegenheid bieden om gebruik te maken van een waterpijp) toegestaan is.

Activiteit 17 (gelegenheid bieden tot het uitvoeren van seksuele handelingen anders dan tegen betaling) past niet binnen de woonomgeving en voegt verder ook niets toe aan de verlevendiging die op bepaalde locaties in geringe mate wel wordt beoogd.

Andere activiteiten zoals zaalverhuur voor evenementen en 24-uurs openstellingen zijn in dit gebied uitgesloten. De daarbij horende categorie exploitatievergunning is dan ook niet opgenomen als gewenste ontwikkelrichting.

Nieuwe hotelontwikkelingen

Rotterdam is al enige tijd volop in ontwikkeling; we voeren de goede lijstjes aan en zien elk jaar het aantal toeristen stijgen. Dit zien we ook terug in het aantal aanvragen voor het starten van een nieuw hotel, vooral het centrumgebied is populair hiervoor. Bij nagenoeg alle initiatieven is ook sprake van de exploitatie van horeca. Wanneer plannen nog niet concreet zijn, worden deze niet in dit plan meegenomen. Gelet hierop, de snelheid van de ontwikkelingen en de nog onvoorzienbare wenselijkheid van de vorm van horeca bij hotels in de verschillende wijken/straten kan het noodzakelijk zijn dit tussentijds te bekijken. Hierbij staat de balans tussen levendigheid en leefbaarheid centraal.

3.2 Ommoord

3.2.1 Algemene ontwikkelrichting

Ommoord is een wijk in het Noordwesten van het gebied Prins Alexander. De wijk wordt begrensd door de A20 in het zuiden, de Rotte in het noorden en de wijk Zevenkamp in het oosten. Het is een ruim opgezette, groene wijk met zowel hoog- als laagbouw. Opvallend is het ruime aanbod van voorzieningen voor onder meer dagelijkse goederen en scholen, sportvoorzieningen en de nabijheid van natuur en recreatieve mogelijkheden, bijvoorbeeld langs de rivier de Rotte of in het recreatie- en watersportgebied de Rottemeren. Ook opvallend is de relatief oudere bevolking in de wijk. In Ommoord is 31% 65 jaar of ouder. Er is een goede basis voor wonen, voorzieningen, zorg en welzijn aanwezig om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De wijk Ommoord is overwegend een woongebied. Balans en rust in de wijk is het uitgangspunt en de horeca mag hierin niet de overhand krijgen. De algemene ontwikkelrichting in Ommoord:

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe en bestaande horeca-inrichtingen:

Consolideren

Vrijgesteld van de vergunningplicht

0.1 en 0.3 toegestaan

Uitgesloten activiteiten in Ommoord

Activiteit 3 en 15

De locaties waar een andere ontwikkelrichting geldt, zijn in de volgende paragrafen omschreven.

3.2.2 Winkelcentrum Hesseplaats (inclusief Pearl Buckplaats)

3.3.3 Winkelcentrum Binnenhof

3.2.4 Continental Art Centre, Robert Kochstraat 342

3.2.5 LCC Romeynshof, Stresemannplaats 8

3.2.6 Kinderboerderij De Blijde Wei

3.2.7 Bedrijventerrein Ommoord

3.2.2 Winkelcentrum Hesseplaats (inclusief Pearl Buckplaats)

Winkelcentrum Hesseplaats biedt een ruim aanbod van winkels met een beperkt aanbod aan horeca. De nadruk ligt op detailhandel. De horeca is ondersteunend aan het winkelend publiek en het aanbod is voldoende. Om de balans tussen wonen, detailhandel en de reeds aanwezige horeca te behouden, wordt geen verdere ontwikkeling van vergunde horeca toegestaan.

Ontwikkelrichting

Nieuwe en bestaande horeca-inrichtingen:

Consolideren

Vrijgesteld van de vergunningplicht

0.1 en 0.3 toegestaan

3.2.3 Winkelcentrum Binnenhof

Winkelcentrum Binnenhof wordt ontwikkeld en woningen worden toegevoegd. Door deze herontwikkeling zal het winkelcentrum een upgrading krijgen. Winkelunits worden samengevoegd en functies kunnen (mogelijk tijdelijk) worden verplaatst. Om het verplaatsen van functies mogelijk te maken en in de toekomst ook de flexibiliteit te houden om horeca toe te voegen, is ontwikkeling wenselijk.

Ontwikkelrichting

Nieuwe horeca-inrichtingen:

Ontwikkelen met maximaal 2 horeca-inrichtingen tot en met categorie 2, met uitzondering van activiteit 3, 15, 16 en 17

Bestaande horeca-inrichtingen:

Ontwikkelen tot en met categorie 2, met uitzondering van activiteit 3, 15, 16 en 17

Vrijgesteld van de vergunningplicht

0.1 en 0.3 toegestaan

3.2.4 Continental Art Centre, Robert Kochplaats 342

Het Continental Art Centre is een locatie waar sinds 1989 verschillende activiteiten en projecten hun huisvesting kregen. Het gebouw is verschillende keren uitgebreid in m2. In 2002 werd er een vleugel aangebouwd met kantoorruimten, grote opslagruimte en woonruimte voor de beheerder. In 2007 werd een theater bijgebouwd, een foyer en kleedruimten. De afgelopen twee jaren is het pand door verschillende huurders in gebruik genomen. Een concrete wens om horeca te ontwikkelen is vanuit de nieuwe huurder niet aangegeven.

Gelet op de locatie in een woonwijk is een lichte vorm van horeca in de toekomst toegestaan, maar een terras behoort vanwege de mogelijke druk op het woon-en leefklimaat niet tot de mogelijkheden.

Ontwikkelrichting

Nieuwe en bestaande horeca-inrichtingen:

Ontwikkelen tot en met categorie 1, met uitzondering van activiteit 2.

Vrijgesteld van de vergunningplicht

0.1 toegestaan

3.2.5 LCC Romeynshof, Stresemannplaats 8

Op deze locatie zal nieuwbouw gerealiseerd worden. Een multifunctionele accommodatie met een bibliotheek, het CJG, de SKVR, een theaterzaal en een Huis van de Wijk. Voor deze nieuwe locatie van het LCC (Lokaal Cultureel Centrum) Romeynshof bestaat er de wens om de horecafunctie overdag uit te breiden, zodat deze wijkaccommodatie in de nieuwe situatie een nog bredere buurtfunctie kan vervullen voor de omgeving.

Ontwikkelrichting

Nieuwe en bestaande horeca-inrichtingen:

Ontwikkelen tot en met categorie 1

Vrijgesteld van de vergunningplicht

0.1 en 0.3 toegestaan

3.2.6 Kinderboerderij De Blijde Wei

Door het verzelfstandigen van de kinderboerderijen in Rotterdam, is het mogelijk om voor de huidige horeca activiteiten een exploitatievergunning aan te vragen. De horeca activiteiten blijven ondersteunend aan de kinderboerderij.

Ontwikkelrichting

Nieuwe en bestaande horeca-inrichtingen:

Ontwikkelen tot en met categorie 1,

met uitzondering van activiteit 11

Vrijgesteld van de vergunningplicht

0.1 en 0.3 toegestaan

3.2.7 Bedrijventerrein Ommoord

Het bedrijventerrein Ommoord is goed bereikbaar via de President Rooseveltweg. De ring Rotterdam is om de hoek en het winkelcentrum De Binnenhof is op loopafstand. Het bedrijventerrein is goed bereikbaar met de auto vanaf de snelwegen A16 en A20.

In de directe omgeving zijn verschillende bushaltes en het metrostation Binnenhof is op loopafstand. Om het risico van ondermijnende activiteiten op deze locatie, waar in de avonduren weinig toezicht en (sociale) controle is, te verminderen is een ontwikkeling van nieuwe horeca-inrichtingen niet wenselijk met uitzondering van een locatie. Hier is de horeca ondersteund aan de hoofdfunctie en zal het eerder omschreven risico nihil zijn.

Ontwikkelrichting

Nieuwe horeca-inrichtingen:

Consolideren

Uitzondering

Aan de Vlambloem 45-47 is ontwikkeling mogelijk tot en met categorie 1

Bestaande horeca-inrichtingen

Ontwikkelen tot en met categorie 1, met uitzondering van activiteit 11

Vrijgesteld van de vergunningplicht

0.1 en 0.3 toegestaan

3.3 Zevenkamp

3.3.1 Algemene ontwikkelrichting

De wijk Zevenkamp is in de jaren ’80 gebouwd en bestaat uit een centrumgedeelte (binnen de Zevenkampse Ring) en een deel erbuiten. Zevenkamp is overwegend een woongebied. Het centrumgedeelte bestaat vooral uit portiekwoningen, daarbuiten zijn er voornamelijk eengezinswoningen met een tuin. De wijk kent ook diverse voorzieningen voor ouderenhuisvesting en heeft een bijzondere speeltuin die geschikt is voor alle kinderen, ook die met een beperking. Bovendien heeft de grote Rotterdamse voetbalvereniging Xerxes er haar thuisbasis. De wijk Zevenkamp is aan de noordkant via het Wollefoppenpark direct gelegen aan de Zevenhuizerplas en is gelegen aan diverse recreatieve routes.

Omdat bepaalde delen van Zevenkamp onder druk staan en het woon- en leefklimaat fragiel is, geldt de algemene ontwikkelrichting:

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe en bestaande horeca-inrichtingen:

Consolideren

Vrijgesteld van de vergunningplicht

0.1 en 0.3 toegestaan

Locaties waar nog een voorzichtige ontwikkeling mogelijk is, worden in de volgende paragrafen beschreven.

3.3.2 Winkelcentrum Zevenkamp (gelegen aan het Ambachtsplein) en Recreatiecentrum Zevenkampse Ring

3.3.3 Ecotuin Wollefoppenpark

3.3.4 Winkelstrip Nieuw Verlaat

3.3.2 Winkelcentrum Zevenkamp (gelegen aan het Ambachtsplein) en Recreatiecentrum Zevenkampse Ring

Het Winkelcentrum Zevenkamp aan het Ambachtsplein wordt aangepakt. Een supermarkt wordt toegevoegd en er ligt een plan voor de buitenruimte. Dit winkelgebied kan namelijk kwalitatief beter functioneren. Dit wordt nu voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van het winkelcentrum en wordt versterkt door de ligging van het centrum ten opzichte van andere winkelsteunpunten en -centra in de buurt (Hesseplaats en Nesselande). Ook is er sprake van jeugdoverlast op het plein. Door middel van een wijkactieplan en inzet van diverse partners wordt ingezet op verminderen van de jeugdoverlast en het vergroten van de veiligheid op deze locatie.

In de toekomstige structuur zal het Ambachtsplein een positie als buurtwinkelcentrum blijven innemen. Door het herstructureringsplan zal er een kwaliteitsslag gemaakt worden van het plein door onder andere een extra supermarkt toe te voegen aan het winkelaanbod. Er wordt door verschillende ingrepen gewerkt aan een vitaal winkelcentrum, waarbij het winkelgebied aantrekkelijker wordt om te verblijven.

Door een (dag)horeca-ontwikkeling mogelijk te maken kan dit de verblijfsfunctie faciliteren en de aantrekkelijkheid en de levendigheid op het plein vergroten. Ook kan daghoreca een positieve bijdrage leveren aan het plein, op de uitstraling en het bieden van sociale controle, en op die manier een bijdrage leveren in de aanpak van de jeugdoverlast.

Gelet op de huidige situatie en de druk op het woon- en leefklimaat, het uiterst fragiele evenwicht ten aanzien van de openbare orde en de inzet die het vraagt van partijen om op een voorzichtige wijze de balans in dit winkelcentrum naar een hoger niveau te tillen, is een voorzichtige uitbreiding van daghoreca mogelijk, maar waarbij de aanvulling op het huidige horeca aanbod wordt getoetst door een Horeca Advies Commissie. Horeca die vrijgesteld van de vergunningplicht wordt geëxploiteerd is vanwege de kwetsbaarheid van dit gebied niet toegestaan.

Ontwikkelrichting

Nieuwe horeca-inrichtingen:

Ontwikkelen met maximaal 2 nieuwe horeca-inrichtingen tot en met categorie 1 na advies van de Horeca Advies Commissie

Bestaande horeca-inrichtingen:

Ontwikkelen tot en met categorie 1

Uitzondering

Voor het Recreatiecentrum Zevenkampse Ring geldt ontwikkelen met activiteit 2 en 7.

Vrijgesteld van de vergunningplicht

0.3 toegestaan

3.3.3 Ecotuin Wollefoppenpark

Wollefoppengroen & co is een initiatief van betrokken buurtbewoners van de wijk Zevenkamp in Rotterdam. Samen met bewoners is er een Eetbaar Park gemaakt op een voormalig manifestatieterrein. De doelstelling is om mensen uit de wijk elkaar te laten ontmoeten in de buitenruimte. Ook wordt met elkaar ingezet om het Wollefoppenpark en omgeving op te knappen, met behoud van de bestaande groene waarden. Het Wollefoppenpark is belangrijk, want het verbindt de wijk Zevenkamp en haar bewoners met de Zevenhuizerplas en (via het Nessebos) met het Rottermerengebied. Openbaar groen is het cement van de wijk en het doel is om alle bewoners van de wijk Zevenkamp verschillende mogelijkheden te bieden elkaar te ontmoeten in de buitenruimte. Om dit initiatief naar een hoger niveau te tillen, is ook een horecafunctie op deze locatie gewenst.

Ontwikkelrichting

Nieuwe en bestaande horeca-inrichtingen:

Ontwikkelen met maximaal 1 horeca-inrichting tot en met categorie 1

Vrijgesteld van de vergunningplicht

Toegestaan

3.3.4 Winkelstrip Nieuw Verlaat

Winkelcentrum Nieuw Verlaat voldoet in de dagelijkse behoefte aan boodschappen. De aanwezige horeca is beperkt, maar de balans is aanwezig. Door uitbreiding van vergunde horeca zal de druk op het woon-en leefklimaat toenemen.

Daarom zijn alleen ondersteunende horeca-activiteiten (aan de winkelfunctie) toegestaan.

Ontwikkelrichting

Nieuwe en bestaande horeca-inrichtingen:

Consolideren

Vrijgesteld van de vergunningplicht

0.1 en 0.3 toegestaan

3.4 Nesselande

3.4.1 Algemene ontwikkelrichting

In het noordoosten van het gebied Prins Alexander ligt de wijk Nesselande. De wijk is ontwikkeld als een VINEX-locatie. De eerste woningen zijn rond 2001 gebouwd. De wijk heeft een groot aanbod van ruime woningen met een tuin en appartementen. De woningvoorraad bestaat voor 70% uit koopwoningen en 30% huurwoningen. Het woningaanbod bestaat grotendeels uit vrijstaande woningen en appartementen aan de bovenkant van de woningmarkt, maar er zijn ook goedkopere sociale huurwoningen en seniorenwoningen. In de Waterwijk zijn er kavels waar bewoners zelf een vrijstaande woning hebben gebouwd. Een eigen metrostation maakt een snelle verbinding naar het winkelcentrum Alexandrium, station Rotterdam Alexander en het centrum van Rotterdam mogelijk.

Nesselande is een kindvriendelijke wijk, waar onderwijs-, welzijns- en zorgorganisaties al vanaf de start van de wijk met elkaar samenwerken in De Brede School Nesselande. Naast de tweede locatie van De Brede School is het hockeycomplex van OMHC gelegen.

De wijk ligt aan de Zevenhuizerplas met een groot strand. Aan de strandboulevard ligt het wijkwinkelcentrum met horecavoorzieningen. Bij zonnig en warm weer wordt het strand druk bezocht. Aan de zuidkant van de Zevenhuizerplas zijn er recreatieve voorzieningen en mogelijkheden voor het houden van evenementen. Het strand, de boulevard en de horeca in het winkelcentrum zijn in de zomerperiode voor veel mensen van buiten de wijk aantrekkelijk.

Nesselande is nog niet af. Aan de Siciliëboulevard, de Menorcalaan en Cypruslaan is in 2019 de bouw van deelplan Kopenhagen gestart, waarbij een derde woontoren en eengezins-woningen en bedrijfsruimte wordt gerealiseerd. Het gaat om 121 woningen en circa. 1800 m2 commerciële ruimtes. De eerste woningen worden in de zomer van 2021 opgeleverd.

Direct aan de Zevenhuizerplas naast het Noorderstrand aan de Kretalaan zijn in totaal 55 strandhuizen, kadewoningen, steigervilla’s en appartementen in aanbouw. De eerste woningen worden naar verwachting eind 2021 opgeleverd. Aan de Wollefoppenweg komen op de Common Green 116 huurwoningen. De start van de bouw van deze woningen is eind 2021 gepland.

Aan de Kosboulevard is de bouw van een hotel met wellness voorzieningen en een recreatie-/ activiteitenhal voorzien. Naar verwachting krijgt het hotel ook een horecafunctie. Omdat Nesselande hoofdzakelijk een woongebied is, is de algemene ontwikkelrichting consolideren. Door horeca te concentreren aan het Maltaplein en de Siciliëboulevard is ervoor gekozen om vrijgestelde initiatieven op andere locaties in de wijk niet toe te staan. Op deze manier wordt de balans tussen verlevendiging en de woonfunctie behouden.

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe en bestaande horeca-inrichtingen:

Consolideren

Vrijgesteld van de vergunningplicht

Niet toegestaan

Uitzonderingen hierop zijn in de volgende paragrafen beschreven.

3.4.2 Centrumgebied Nesselande

3.4.3 Bedrijventerrein Nesselande

3.4.2 Centrumgebied Nesselande, bestaande uit het Maltaplein, Siciliëboulevard en Kosboulevard

De horeca is vooral gelegen in het winkelcentrum Nesselande. Omdat de wijk Nesselande een woongebied is, is het niet wenselijk om horeca in de woonwijk te ontwikkelen, maar te concentreren in het centrumgebied. In de zomermaanden hebben de horeca-ondernemers meer aanloop van bezoekers, door de recreatieve functie die het strand biedt. Het strand van Nesselande heeft in de zomerperiode een bovenwijkse functie, die beter benut kan worden.

Het is de wens om het centrumgebied te versterken door verlevendiging en het aantrekkelijker maken van het plein en de boulevard. Het aantrekkelijker maken van het plein en de boulevard kan bijdragen aan de verblijfsfunctie van deze locatie. Daarom wordt ook de mogelijkheid gecreëerd om bestaande locaties te verplaatsen naar de Siciliëboulevard en het Maltaplein. De balans tussen verlevendiging en de woonfunctie blijft belangrijk en daarom wordt voorzichtig, maar wel specifiek per locatie, omgegaan met horeca ontwikkelingen in het centrumgebied. Er wordt rekening gehouden met de komst van een hotel met restaurantfunctie op de kop van de Kosboulevard en met een te bouwen recreatievoorziening, waarbij een ondersteunende horecafunctie denkbaar is. Per locatie is de ontwikkeling benoemd.

Sicilëboulevard incl. plint 3e toren

Ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen-inrichtingen:

Ontwikkelen met 1 horeca-inrichting tot en met categorie 1

Bestaande horeca inrichtingen:

Ontwikkelen met de activiteiten 1, 2, 7, 8 en 11 binnen de reeds vergunde categorie

Vrijgesteld van de vergunningplicht

Toegestaan

Maltaplein

Ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen-inrichtingen:

Ontwikkelen met 1 horeca-inrichting tot en met categorie 1

Bestaande horeca inrichtingen:

Ontwikkelen met de activiteiten 1, 2, 7, 8 en 11 binnen de reeds vergunde categorie

Vrijgesteld van de vergunningplicht

Toegestaan

Kosboulevard

Ontwikkelrichting

Nieuwe inrichtingen-inrichtingen:

Consolideren

Bestaande horeca inrichtingen:

Ontwikkelen met 1 horeca-inrichting tot en met categorie 2 met uitzondering van de activiteit 3, 15, 16, 17 en 18.

Vrijgesteld van de vergunningplicht

0.1 en 0.3 toegestaan

3.4.3 Bedrijventerrein Nesselande

Een lichte en ondersteunende vorm van horeca is gewenst. Zeker als het hoofddoel van deze vorm van horeca erop gericht is om de bedrijven en haar leveranciers en bezoekers te bedienen. Doordat er ’s avonds geen sociale controle is en om het risico op ondermijnende activiteiten op bedrijventerreinen te verkleinen, is uitbreiding van vergunde horeca niet toegestaan, maar horeca-activiteiten vrijgesteld van de vergunningplicht wel.

Ontwikkelrichting

Nieuwe en bestaande horeca-inrichtingen

Consolideren

Vrijgesteld van de vergunningplicht

Niet toegestaan

3.5 Het Lage Land

3.5.1 Algemene ontwikkelrichting

De wijk Het Lage Land dateert voor het grootste deel uit de jaren zestig. Er wonen ca. 11.000 inwoners. De woningbouw wordt getypeerd door lage flatgebouwen en eengezinswoningen, die in de vorm van zogenaamde stempels zijn gerealiseerd. Er zijn ongeveer 5000 woningen waarvan ca. 36% koopwoningen en 64% huurwoningen. Het Lage land beschikt over twee wijkwinkelcentra, het Jacob van Campenplein en Winkelcentrum Het Lage land, waarbinnen de meeste horecagelegenheden zijn gevestigd. Aan het Jacob van Campenplein is horeca gevestigd dat voldoende aansluit bij de vraag. Verdere ontwikkeling van horeca is hier dan ook niet gewenst. Voor Winkelcentrum Het Lage Land is uitbreiding van daghoreca nog wel gewenst. Voor vitale winkelcentra is een goede mix van winkels belangrijk. Een winkelgebied moet een compleet en afgerond geheel zijn met goede parkeerfaciliteiten. Ook de inrichting van de buitenruimte speelt een belangrijke rol in het functioneren van een winkelgebied. Het Lage Land scoort op alle indexen en alle thema’s (ruim) boven het Rotterdams gemiddelde. De wijk kent nauwelijks openbare orde en veiligheidsproblemen. Daarnaast behoren het bedrijventerrein “Hoofdweggebied”, de locatie van het Volkstuingebied aan het Koperpad, inclusief het P&R terrein ook bij de CBS wijk het Lage Land.

Het Lage Land is hoofdzakelijk een woongebied. De twee winkelcentra Jacob van Campenplein en het winkelcentrum Het Lage Land hebben over het algemeen voldoende horeca-aanbod. Vanwege de ontwikkeling van het winkelcentrum het Lage Land en de herinrichting van de buitenruimte, is hier een voorzichtige uitbreiding gewenst. Ook wordt terughoudend omgegaan met andere horeca-activiteiten en zijn lichte (onvergunde) vormen van horeca voor het Lage Land niet toegestaan.

Omdat de woonfunctie in Het Lage Land het uitgangspunt is en de rust behouden moet worden, is de algemene ontwikkelrichting:

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe en bestaande horeca-inrichtingen

Consolideren

Vrijgesteld van de vergunningplicht

0.3 toegestaan

Uitgesloten activiteiten in Het Lange Land

Activiteit 3 en 15

Op een aantal locaties is een voorzichtige uitbreiding mogelijk. Deze uitzonderingen zijn in de volgende paragrafen beschreven

3.5.2 Winkelcentrum Het Lage Land bestaande uit het Samuel Esmeijerplein, Marinus Bolkplein en Jan Bijloostraat

3.5.3 Lieven de Keystraat 1

3.5.4 Bedrijventerrein Het Lage Land

3.5.2 Winkelcentrum Het Lage Land bestaande uit het Samuel Esmeijerplein, Marinus Bolkplein en Jan Bijloostraat

Dit winkelcentrum wordt een ontmoetingsplek van de wijk en daarbij is het noodzakelijk de verblijfsfunctie ervan te versterken. Het winkelcentrum biedt een breed assortiment aan aanbod van middenstand en dienstverlening. Daarnaast beschikt het winkelcentrum over een goed functionerende weekmarkt, waarmee in synergie er sprake is van een goed economisch klimaat. De kwaliteit van het winkelcentrum is voor de wijk en verder in de omgeving als winkelvoorziening van belang en er bestaat behoefte aan het verder vormgeven van ontmoetings- en verblijfsmogelijkheden voor het winkelend publiek. Hiermee wordt een beroep gedaan op de horeca en uitbreiding van terrasmogelijkheden.

In 2020 is de buitenruimte heringericht en daarmee vernieuwd en verbeterd. De vernieuwde buitenruimte schept mogelijkheden voor het optimaliseren van de gewenste verblijfsfunctie van het winkelcentrum waarbij de entree van het winkelcentrum aan de parkeerplaats op de Remmet van Milplaats van het winkelcentrum vraagt om een nieuwe inrichting van terrassen die bijdragen aan de kwaliteit van het plein. Een uitbreiding cq wijziging in de terrasopstelling aan de zijde Remmet van Milplaats voorkomt tevens conflict met de marktopstelling op het plein. Gelet op de hoofdzakelijke woonfunctie en om de druk op het woon-en leefklimaat te beperken, is een verdere ontwikkeling van ondersteunende horecafuncties, die vooral gericht zijn op afhaal- en bezorgfuncties, niet wenselijk.

Ontwikkelrichting

Nieuwe horeca-inrichtingen:

Ontwikkelen tot en met categorie 1

Bestaande horeca- inrichtingen:

Ontwikkelen binnen de reeds vergunde categorie met activiteit 1, 2, 7 en 8

Vrijgesteld van de vergunningplicht

0.3 toegestaan

3.5.3 Lieven de Keystraat 1

Het pand aan de Lieven de Keystraat 1 is eigendom van de gemeente Rotterdam en wordt momenteel gebruikt als educatieve tuin door beheerder Stichting Natuurstad. Om deze functie in de toekomst meer te kunnen benutten en als buurtfunctie te faciliteren, is een ondersteunende vorm van horeca gewenst.

Ontwikkelrichting

Nieuwe en bestaande horeca-inrichtingen:

Ontwikkelen tot en met categorie 1

Vrijgesteld van de vergunningplicht

0.1 en 0.3 toegestaan

3.5.4 Bedrijventerrein Lage Land

Het bedrijventerrein Lage Land, ook wel “Hoofdweggebied” genoemd, de locatie van het Volkstuingebied aan het Koperpad, inclusief het P&R terrein behoren ook tot de wijk Het Lage Land. Op dit grote bedrijventerrein is ook horeca gevestigd. Kleine industrie op deze locatie maakt steeds vaker plaats voor ondernemingen met leisure activiteiten met de daarbij toenemende vraag aan (ondersteunende) horeca. Het bedrijventerrein is gelegen nabij een op- en afrit van de rijkswegen A20 en A16 en op ca. 400 meter afstand van trein- / metro- en busstation Rotterdam Alexander. Een bestaande horeca inrichting in dit gebied is discotheek Club Blu. Per maand vinden er meerdere feesten plaats. Verdere uitbreiding van avond- en nachthoreca of terrassen is op dit bedrijventerrein niet gewenst, omdat het bedrijventerrein in de avond over het algemeen verlaten is. Het bedrijventerrein ligt nabij het Winkelcentrum Alexandrium waar er wel ruimere ontwikkelmogelijkheden van horeca wenselijk zijn. Bedrijventerreinen kunnen een vruchtbare bodem bieden om ondermijnende activiteiten te ontplooien. Om de situatie beheersbaar te houden, is een uitbreiding van nieuwe horeca niet mogelijk. Wel zijn ondersteunende horeca-activiteiten bij bijvoorbeeld leisure-initiatieven wel mogelijk. Deze veelal lichte vorm van daghoreca heeft geen negatieve invloed op de openbare orde en veiligheid.

Ontwikkelrichting

Nieuwe horeca-inrichtingen

Consolideren

Uitzondering 1

Voor de Hoofdweg 260 geldt ontwikkelen tot en met categorie 2, met uitzondering van activiteit 8, 15, 16, 17 en 18 en is exploiteren vrijgesteld van de vergunningplicht 0.1 en 0.3 toegestaan

Bestaande horeca-inrichtingen:

Ontwikkelen tot en met categorie 1, met uitzondering van activiteit 2 en 7.

Vrijgesteld van de vergunningplicht

0.1 en 0.3 toegestaan

3.6 Oosterflank

3.6.1 Algemene ontwikkelrichting

Oosterflank is gebouwd in de jaren tachtig en bestaat uit eengezinswoningen en (voornamelijk lage) appartementencomplexen. In het oosten ligt de met groen omgeven Capelseweg, die de gemeentegrens met Capelle aan den IJssel markeert. De wijk ligt ook in het zuiden aan de gemeentegrens met Capelle; een groene buffer met sportvoorzieningen en uitloper van het Schollebos. Aan de westzijde wordt Oosterflank begrensd door de metro langs de Prins Alexanderlaan. De wijk is gebouwd als ‘bloemkoolwijk’, een wijk met woonerven. Tussen de huizenrijen en flats zijn singels en groenstroken met bomen aangelegd. De wijk bestaat uit zo’n 5.400 woningen. De Evenaar en De Grote Beer zijn de hoofdwegen in de wijk. De wijk wordt ontsloten door de metro met de haltes Prinsenlaan, Oosterflank en Alexander.

Oosterflank heeft ruim 10.500 inwoners en een vrij gemiddelde leeftijdsopbouw. Het aandeel ouderen is iets hoger dan gemiddeld. In het noorden van Oosterflank ligt winkelgebied Alexandrium en het kantoren– en bedrijventerrein rond de Marten Meesweg. Het winkelcentrum Alexandrium heeft een regionale functie en dit gebied wordt ontwikkeld. De woonwijk, het winkelcentrum en de kantorenlocatie liggen weliswaar in dezelfde CBS-wijk, maar de woonwijk functioneert als een losse entiteit. Voor het woongebied geldt de algemene ontwikkelrichting:

Algemene ontwikkelrichting

Consolideren

Vrijgesteld van de vergunningplicht

0.1 en 0.3 toegestaan.

Uitgesloten activiteiten in Oosterflank

Activiteit 3 en 15

Voor één locatie geldt een andere ontwikkelrichting en die wordt in de volgende paragraaf omschreven.

3.6.2 De Wende, Vaasahof 75

In 2018 zijn in woon- en zorgcomplex De Wende verschillende doelgroepen gehuisvest. Onderzocht wordt welke functies er in de plint mogelijk worden gemaakt. Het is wenselijk om hier een horecafunctie aan toe te voegen. De wens is om de oorspronkelijke restaurantvoorziening voor de bewoners van De Wende verder te ontwikkelen naar een meer wijk gerelateerde functie. Gelet op de locatie en hoofdzakelijk woonfunctie in het gebied, wordt voorzichtig omgegaan met een horeca ontwikkeling.

Ontwikkelrichting

Nieuwe en bestaande horeca-inrichtingen:

Ontwikkelen tot en met categorie 1

Vrijgesteld van de vergunningplicht

0.1 en 0.3 toegestaan

3.7 Centrumgebied Alexanderknoop

3.7.1 Alexanderknoop inclusief het Prins Alexanderplein, WC Alexandrium Megastores en Alexandrium Woonmall, Marten Meesweg, G.H. Betzweg, George Hintzenweg, Pegasusweg, de Hoofdweg (deel tussen Capelseweg en de Prins Alexanderlaan), Grote Beer en de “satelliet” van het Alexandrium Shoppingcenter.

De Alexanderknoop is in ontwikkeling. Het gebied moet groeien tot een nieuw stadshart aan de noordzijde van Rotterdam. Door onder andere transformatie van functies, het toevoegen van woningen door moderne appartementencomplexen, een winkelcentrum dat ontwikkeld wordt, het Alexanderplein (stadsproject) dat heringericht wordt en het aanpakken van de buitenruimte zal leiden tot het versterken van (de verblijfsfunctie van) dit gebied. De visie in het Ontwikkelperspectief wordt verder uitgewerkt.

In 2020 is het vernieuwde NS station Prins Alexander officieel in gebruik genomen. Maar de ontwikkeling gaat verder. Het doel is om ook tot een substantiële kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte te komen, in het bijzonder van de Marten Meesweg en het Prins Alexanderplein, deze herinrichting start in 2022. Het stationsgebied Rotterdam Alexander ligt in het hart van een belangrijk economisch centrum aan de oostkant van Rotterdam, het stadsgebied Prins Alexander met circa 94.000 inwoners en aansluitend Capelle en Nieuwerkerk aan den IJssel. Vele infrastructurele verbindingen komen in deze Alexanderknoop samen: (intercity-)treinen, metro’s, bussen alsmede de directe toegang tot de autosnelweg A20. Het gebied bestaat uit een groot winkelgebied (shoppingcenter, megastores en woonmall) maar huisvest ook grote kantoren, ondernemingen en onderwijsinstellingen. Met ruim 17.000 in- en uitstappers per dag is het station hiervoor een belangrijke toegangspoort. Het is het derde grote station van Rotterdam (na Rotterdam CS en station Blaak).

De ontwikkeling van de Alexanderknoop creëert kansen voor dit gebied om zich te ontwikkelen tot een vernieuwd centrum voor de regio Rotterdam Oost; van anoniem, monotoon werk- en winkelgebied naar een levendige mix van functies met levendigheid, ook buiten kantoor- en winkeltijden, door het versterken van de woon-, winkel-, vrijetijds- en werkfuncties in een groene en aantrekkelijke buitenruimte.

Het toevoegen van horeca in het ontwikkelgebied de Alexanderknoop is wenselijk om bij te dragen aan de gebiedsontwikkeling.

Ontwikkelrichting

Nieuwe en bestaande horeca-inrichtingen:

Ontwikkelen tot en met categorie 2, met uitzondering van activiteiten 15, 16 en 17

Uitzondering 1

Aan de Grote Beer is ontwikkeling tot en met categorie 1 toegestaan en is exploiteren vrijgesteld van de vergunningplicht niet toegestaan

Uitzondering 2

Voor de Hoofdweg (tussen de Capelseweg en de Prins Alexanderlaan) geldt ontwikkelen tot en met categorie 2, met uitzondering van activiteiten 8, 15, 16 en 17 en is exploiteren vrijgesteld van de vergunningplicht 0.1 en 0.3 toegestaan

Uitzondering 3

Voor de Kreeftstraat en de Voermanweg geldt consolideren.

Vrijgesteld van de vergunningplicht

0.1 en 0.3 toegestaan

Uitzondering

Voor de Kreeftstraat en Voermanweg is vrijgesteld van de vergunningplicht niet toegestaan.

3.7.2 Alexandrium Shopping Center (ASC)

Het Alexandrium Shoppingcenter beperkt zich tot de units die alleen vanuit het winkelcentrum toegankelijk zijn en dus niet meer toegankelijk zijn wanneer het winkelcentrum is afgesloten. Er wordt ingezet om het gebied buiten het ASC te verlevendigen en aantrekkelijker te maken. Ook ten aanzien van het winkelcentrum ligt er een ontwikkelplan waaraan uitvoering wordt gegeven waardoor ook het Shoppingcenter naar een hoger niveau wordt getild. De ontwikkeling van het ASC is een onderdeel van de totale ontwikkeling van het gebied.

Voor de “satelliet”van het ASC geldt de ontwikkelrichting die is genoemd in paragraaf 3.7.1.

Voor het Alexandrium Shoppingcenter geldt de volgende ontwikkelrichting.

Ontwikkelrichting

Nieuwe en bestaande horeca-inrichtingen:

Ontwikkelen tot en met categorie 1

Vrijgesteld van de vergunningplicht

0.1 en 0.3 toegestaan

3.8 Prinsenland (inclusief ’s Gravenland en Brainpark III)

3.8.1 Algemene ontwikkelrichting

De wijk Prinsenland is voor een groot deel in de jaren negentig tot stand gekomen. De wijk Prinsenland is overwegend een woongebied. Veel woningen vallen in de duurdere koop- en huursector. Uitbreiding van bestaande horeca kan alleen als dit geen gevolgen heeft voor het woon- en leefklimaat. In woongebieden wordt daarom behoudend met uitbreiding en nieuwe horeca-inrichtingen omgegaan. Hiervoor geldt de algemene ontwikkelrichting:

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe en bestaande horeca-inrichtingen:

Consolideren

Vrijgesteld van de vergunningplicht

0.1 en 0.3 toegestaan

Op een aantal locaties is voorzichtige uitbreiding van horeca wel mogelijk. Deze locaties worden hieronder omschreven:

3.8.2 Zorg- en Welzijnscentrum Zjaak aan de Maria Wesselingstraat 8

3.8.3 Prinsenpark

3.8.4 Bramanteplein 2

3.8.5 Bedrijvenpark Prinsenland

3.8.2 Zorg- en Welzijnscentrum Zjaak aan de Maria Wesselingstraat 8

Voorheen werd dit gebouw gebruikt als activiteitencentrum/ buurthuis. Momenteel wordt dit deels verhuurd aan ondernemers/zzp’ers die hier hun werkplek hebben. Een ondersteunende horecafunctie voor toekomstige, mogelijk ook sociale-maatschappelijke, verhuur blijft wenselijk.

Ontwikkelrichting

Nieuwe en bestaande horeca-inrichtingen:

Ontwikkelen tot en met categorie 1

Vrijgesteld van de vergunningplicht

0.1 en 0.3 toegestaan

3.8.3 Prinsenpark

Het Prinsenpark is een populaire bestemming voor de bewoners van Prins Alexander. Het park wordt actief gebruikt door bezoekers die hier komen voor rust, ontspanning, verschillende vormen van recreatie en sportieve activiteiten. De gemeente wil de functie van het park versterken. Het toevoegen van horeca kan bijdragen aan het versterken van de verblijfsfunctie

van het Prinsenpark.

Om te voorkomen dat het woongenot in de nabije omgeving verstoord wordt en het woon- en leefklimaat snel onder druk staat door het toevoegen van horeca, is enige voorzichtigheid geboden en zijn maximaal 2 horeca-ontwikkelingen mogelijk.

Het realiseren van kleinschalige daghoreca ín het park zou dit kunnen faciliteren. Bewoners, beheerder en Huis van de Wijk De Prinsenhof onderzoeken hiervoor de samenwerkingsmogelijkheden. Ook werkt ViPp, het wijknetwerk Vrienden in het Prinsenpark, hier nauw mee samen ten aanzien van een parkprogramma.

Daarnaast is er ruimte voor één horecalokaliteit aan de Berninistraat 230. Hier wordt, gelegen aan de waterplas van het Prinsenpark, een woontoren ontwikkeld. Omdat het park verschillende gebruikers kent, we de verblijfsfunctie willen versterken, het park met het water willen verlevendigen en dus de gebruikers willen faciliteren, is ervoor gekozen ook deze tweede mogelijkheid aan het water op te nemen.

Ontwikkelrichting 1

Nieuwe en bestaande horeca-inrichtingen:

Ontwikkelen met maximaal 1 nieuwe horeca-inrichting tot en met categorie 1

Vrijgesteld van de vergunningplicht

0.1 en 0.3 toegestaan

Berninistraat 230

Ontwikkelrichting

Nieuwe en bestaande horeca-inrichtingen:

Ontwikkelen met maximaal 1 nieuwe horeca-inrichting tot en met categorie 1

Vrijgesteld van de vergunningplicht

Niet toegestaan

3.8.4 Ontmoetingscentrum Prinsenhof, Bramanteplein 2

Ontmoetingscentrum Prinsenhof is het Huis van de Wijk in Prinsenland. OC Prinsenhof faciliteert en organiseert, samen met haar (sociale) partners en vrijwilligers, activiteiten en ondersteuning door en voor bewoners van de wijk. Het ontmoetingscentrum brengt (sociale) dienstverlening, dagbesteding en vrijwilligerswerk samen.

Ontwikkelrichting

Nieuwe en bestaande horeca-inrichtingen:

Ontwikkelen tot en met categorie 2, met uitzondering van de activiteiten 3, 15, 16, 17 en 18.

Vrijgesteld van de vergunningplicht

Niet toegestaan

3.8.5 Bedrijventerrein Prinsenland

Het bedrijvenpark is gelegen naast de A16 en in de nabijheid van het Kralingse Bos. Door de ligging dichtbij het centrum van Rotterdam en de A16 is de bereikbaarheid goed. Uitbreiding van zogenaamde avond- en nachthoreca is op de bedrijventerreinen minder gewenst, omdat deze terreinen in de avond over het algemeen verlaten zijn. Desalniettemin kan bepaalde horeca juist weer een aanvulling zijn binnen dit bedrijvengebied, zeker wanneer de horeca er op gericht is de bedrijven, haar leveranciers en bezoekers te bedienen.

Ontwikkelrichting

Nieuwe en bestaande horeca-inrichtingen:

Ontwikkelen tot en met categorie 1, met uitzondering van activiteit 2, 7 en 11.

Vrijgesteld van de vergunningplicht

0.1 en 0.3 toegestaan

3.8.6. Brainpark III

Dit gebied was oorspronkelijk een onderdeel van het Rivium en ligt daarom ook ten oosten van de A16. Toen de verkoop en verhuur van de kantoorpanden stagneerde, rond 2000, heeft Rotterdam een deel van dit terrein overgenomen en toegevoegd aan het Brainpark, genaamd Brainpark III. Het grenst aan Capelle aan de IJssel. De komende jaren zal er mogelijk ontwikkeld worden en daarom is flexibiliteit van eventueel daghoreca wenselijk.

Ontwikkelrichting

Nieuwe en bestaande horeca-inrichtingen:

Ontwikkelen tot en met categorie 1

Vrijgesteld van de vergunningplicht

Toegestaan

3.9 Kralingseveer

De wijk Kralingseveer is de oudste en kleinste wijk van het gebied Prins Alexander. Het heeft een dorps karakter en telt ongeveer 1.700 inwoners. De wijk wordt omsloten door bedrijventerrein Rivium, Capelle aan den IJssel en de rivier de Nieuwe Maas. Er staan veelal eengezinswoningen. De wijk heeft geen eigen winkelcentrum. Kralingseveer heeft 3 commerciële horeca-inrichtingen. Kralingseveer is overwegend een woongebied. Het woon- en leefklimaat is fragiel en staat relatief snel onder druk. De afgelopen jaren is zorgvuldig gekeken waar een eventuele horeca-ontwikkeling een toegevoegde waarde heeft, zonder dat de druk op het woon-en leefklimaat wordt beïnvloed. Ook van een ondersteunende vorm van horeca, vrijgesteld van de vergunningplicht, wordt niet verwacht dat dit gevolgen heeft voor de openbare orde en is daarom toegestaan.

Algemene ontwikkelrichting

Nieuwe horeca-inrichtingen:

Consolideren

Bestaande horeca-inrichtingen:

Ontwikkelen binnen de reeds vergunde categorie met activiteit 1, 2, 4, 5, 7 en 8.

Vrijgesteld van de vergunningplicht

0.1 en 0.3 toegestaan

Dit gemeenteblad ligt ook ter inzage bij het Concern Informatiecentrum Rotterdam (CIR): 010-417 2514 of bir@rotterdam.nl

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit voor zover het de aanwijzing op grond van artikel 2:28a, eerste lid, onderdeel c, APV Rotterdam 2012 betreft binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 • -

  naam en adres van de indiener

 • -

  telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is

 • -

  datum bezwaarschrift

 • -

  de gronden van het bezwaar

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

De burgemeester, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden op Bezwaar | Rotterdam.nl. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50591, 3007 BM te Rotterdam.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.


Noot
1

Het horecagebiedsplan is niet de enige toetsingsgrond. Alle aanvragen worden onder meer getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening en het geldende bestemmingsplan, ook zal de burgemeester adviezen inwinnen bij politie en toezichthouders.

Noot
2

Onder geringe uitbreiding wordt verstaan: een interne uitbreiding van het voor publiektoegankelijke vloeroppervlakte van niet meer dan 10% ten opzichte van de bestaande situatie, met een maximum van 20m2.

Noot
3

Deze eis vloeit voort uit de wettelijke kader omtrent ruimtelijke ordening en geldt voor alle vormen van horeca. Indien geen sprake is van een ‘horecabestemming’ zullen de activiteiten in de regel een sterk ondergeschikt karakter moeten hebben.

Noot
4

Voor muziek- en sportverenigingen geldt dat uit de bestemming dient te volgen dat sport en/of muziek de primaire functie van het object is.

Noot
5

In Rotterdam mogen sportvereniging, jeugdorganisaties, onderwijsinstellingen en bioscopen geen sterke drank schenken, tenzij de burgemeester daar schriftelijk een ontheffing voor heeft verleend.

Noot
6

Tenminste bestaande uit directie Veiligheid, Stadsontwikkeling en Stadsbeheer.