Algemene regels plaatsen uitstallingen gemeente Hellendoorn 2021

Geldend van 07-07-2022 t/m heden

Intitulé

Algemene regels plaatsen uitstallingen gemeente Hellendoorn 2021

Nijverdal, 25 januari 2022 Nr. 2021-031657

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn;

gelet op het bepaalde in artikel 156 van de Gemeentewet en artikel 2:10, vijfde lid onder b van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2020;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende algemene regels:

Algemene regels plaatsen uitstallingen gemeente Hellendoorn 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze algemene regels wordt verstaan onder:

 • a.

  uitstalling: alles wat direct voor of naast de gevel van een pand wordt geplaatst om de aandacht te vestigen op de onderneming die in dat pand gevestigd is. Bijvoorbeeld een bloembak, reclamebord, vlag op voet, menukaart of winkelpresentatie (bijvoorbeeld mand of rek met goederen). Een uitstalling kan zowel op eigen grond als op de openbare weg worden geplaatst;

 • b.

  gevel: de buitengevel van een pand. Voor ondernemingen gevestigd onder de arcade aan het Henri Dunantplein geldt de buitengevel van de inrichting als gevel en niet de buitengevel van bovengelegen woningen (de kolommen);

 • c.

  inrichting: een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer;

 • d.

  weg: een weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid sub b van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2 Locatie plaatsen uitstalling

 • 1.

  Een uitstalling moet direct tegen de voor- en/of zijgevel van de bijbehorende inrichting worden geplaatst en mag tot maximaal 1,5 meter uit de gevel reiken.

 • 2.

  Indien aan de voor- en/of zijgevel een terras is gesitueerd, mag de uitstalling tot maximaal 1 meter uit het terras van de bijbehorende inrichting worden geplaatst.

 • 3.

  Een uitstalling mag uitsluitend worden geplaatst indien een vrije (loop)ruimte voor voetgangers en mindervaliden van minimaal 1,5 meter, gerekend vanaf de uitstalling naar de rijbaan, het fietspad, de groenstrook, enz. kan worden gegarandeerd.

 • 4.

  De aangegeven looplijn voor blinden en slechtzienden moet worden vrijgehouden. Aan weerszijden van deze looplijn moet een afstand van minimaal 0,5 meter worden vrijgelaten.

 • 5.

  Plaatsing van uitstallingen op openbare parkeergelegenheden is niet toegestaan.

 • 6.

  Plaatsing van uitstallingen in openbaar groen is niet toegestaan.

 • 7.

  Per inrichting mogen maximaal twee reclameborden worden geplaatst.

 • 8.

  De inrichting en naast- en bovengelegen panden moeten altijd toegankelijk blijven. De toegankelijkheid tot de hiervoor genoemde panden moet eveneens worden gewaarborgd voor mindervaliden.

 • 9.

  Een uitstalling mag op geen enkele wijze in, op of aan gemeentelijke grond worden verankerd.

 • 10.

  In afwijking van het genoemde in het eerste lid geldt voor uitstallingen op de in bijlage I aangegeven locaties dat reclameborden en uitstallingen van goederen tot maximaal/op het op de kaart aangegeven gebied mogen worden geplaatst.

 • 11.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid geldt voor uitstallingen op industrieterreinen en in het buitengebied dat zij op eigen terrein moeten worden geplaatst.

Artikel 3 Tijdstip plaatsen uitstalling

Een uitstalling mag alleen tijdens de openingsuren van de onderneming, waartoe de uitstalling behoort, aanwezig zijn.

Artikel 4 Aard uitstalling

 • 1.

  Een uitstalling mag alleen betrekking hebben op de goederen die tot het branchepatroon van het ter plaatse gevestigde bedrijf behoren, uitgezonderd bloembakken en dergelijke.

 • 2.

  Directe verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan.

Artikel 5 Omvang uitstalling

 • 1.

  De maximale hoogte van een uitstalling, welke maximaal 0,5 meter uit de gevel van het pand, waartoe de onderneming behoort, is geplaatst, is 2 meter.

 • 2.

  De maximale hoogte van een uitstalling, welke verder dan de in het eerste lid genoemde afstand uit de gevel van het pand waartoe de onderneming behoort is geplaatst, is 1,5 meter.

Artikel 6 Voorkomen gevaarlijke situaties en overlast

 • 1.

  Een uitstalling mag geen overlast of onveilige situaties veroorzaken.

 • 2.

  Een uitstalling mag het vrije gebruik van straatmeubilair (banken, fietsenrekken, afvalbakken, brievenbussen, enz.) niet belemmeren.

Artikel 7 Overige bepalingen

 • 1.

  In afwijking van artikel 5, tweede lid mag bij openingen en formele jubilea een uitstalling, die niet tegen de gevel van het pand, waartoe de onderneming behoort, wordt geplaatst, maximaal 2 meter hoog zijn.

 • 2.

  De uitstalling ten behoeve van openingen en formele jubilea mag maximaal vier opeenvolgende openingsdagen worden geplaatst.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om (voor een bepaalde afgebakende periode) ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 2, eerste tot en met derde lid, en artikel 5.

 • 4.

  Een uitstalling moet op eerste aanzegging worden verwijderd indien dit noodzakelijk is in verband met de uitvoering van werken, het houden van evenementen, in het belang van de verkeersveiligheid, dan wel ter realisering van overige gemeentelijke plannen. In deze gevallen is geen schadevergoeding verschuldigd.

 • 5.

  Aanwijzingen van de brandweer, politie en daartoe aangewezen ambtenaren van de gemeente met betrekking tot een uitstalling moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen ertoe leiden dat uitstallingen verplaatst of verwijderd moeten worden. In die gevallen is geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 8 Inwerkingtreding en intrekking

Deze "Algemene regels plaatsen uitstallingen gemeente Hellendoorn 2021" treden in werking met ingang van de eerste dag na die van haar bekendmaking. Tegelijkertijd vervallen de "Algemene regels voor het plaatsen van uitstallingen in het kader van deregulering" (besluit van 22 maart 2011, kenmerk 10INT02236).

Het college voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

Toelichting Algemene regels plaatsen uitstallingen gemeente Hellendoorn 2021

De algemene regels uitstallingen hebben geen betrekking op de reclame-uitingen waarop het reclamebeleid of de algemene regels voor spandoeken van toepassing zijn.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 geeft de definities van de belangrijkste begrippen.

Een uitstalling heeft tot doel om mensen te attenderen op de aanwezigheid van de winkel en de daar verkochte producten. Een uitstalling moet een bepaalde aantrekkingskracht hebben op mensen en dus aantrekkelijk zijn. Het is niet toegestaan om bijvoorbeeld afvalcontainers of opslag van producten als uitstalling te plaatsen.

Artikel 2 Locatie plaatsen uitstalling

Eerste lid

In het verleden is gekozen voor een afstand van 1,5 meter, omdat winkeluitstallingen in de vorm van kledingrekken vaak binnen deze breedte passen. Een kleinere afstand past niet.

Tweede lid

In deze ruimte kan een ondernemer bijvoorbeeld planten ter verwelkoming of menuborden plaatsen. Wanneer een terras is gelegen naast een ander pand, mag de uitstalling niet aan de zijkant van het terras worden geplaatst als daarmee de uitstalling voor het naastgelegen pand komt te staan.

Derde lid

Om te zorgen voor voldoende loopruimte en voldoende ruimte voor mindervaliden wordt een vrije ruimte van minimaal 1,5 meter ten opzichte van de rijbaan, fietspaden, parkeergelegenheid, groenstroken, enz. gehanteerd.

Vierde lid

Om visueel beperkte personen, die gebruik maken van de looplijnen, voldoende ruimte te geven, moet minimaal 0,5 meter van weerskanten van de looplijn worden vrijgelaten.

Vijfde en zesde lid

Deze leden spreken voor zich.

Zevende lid

Om een wildgroei aan uitstallingen in de vorm van reclameborden te voorkomen, is een maximum gesteld aan het aantal te plaatsen reclameborden.

Achtste lid

Dit lid spreekt voor zich.

Negende lid

Het verbod op het verankeren van uitstallingen aan gemeentelijke grond moet voorkomen dat gemeentelijk eigendom (de bestrating) wordt beschadigd.

Tiende lid

In het centrum van Nijverdal (het winkelachtje) is het op bepaalde plaatsen wenselijk (en mogelijk) om af te wijken van het bepaalde in het eerste lid. Daarom is het op bepaalde locaties toegestaan reclameborden verder uit de gevel te plaatsen. Dit vergroot de zichtbaarheid van deze ondernemingen. Door terugspringende gevels komen reclameborden anders soms op een minder zichtbare plek te staan. Op de bijgevoegde kaart in bijlage I staat aangegeven voor welke locaties dit geldt. Belangrijk is dat de reclameborden op één lijn staan. Dit om het straatbeeld niet onnodig te ontsieren en om een vrije doorgang te houden voor voetgangers.

Elfde lid

Op industrieterreinen en in het buitengebied is er voldoende ruimte om uitstallingen op eigen grond te plaatsen. Uitstallingen zijn daarom niet toegestaan op de openbare weg en/of grond van de gemeente.

Artikel 3 Tijdstip plaatsen uitstalling

Een uitstalling mag niet buiten de openingsuren van de onderneming, waartoe de uitstalling behoort, aanwezig zijn. Een uitstalling heeft tot doel om extra aandacht op de onderneming te vestigen, zodat consumenten de onderneming bezoeken. Wanneer de onderneming gesloten is, heeft het geen zin om de uitstalling te laten staan. Consumenten kunnen immers de onderneming niet bezoeken. Daarnaast is er geen verantwoordelijke voor de uitstalling aanwezig wanneer de onderneming gesloten is. Wanneer de uitstalling wordt beklad, beschadigd of verplaatst, is niemand ter plaatse die hier wat aan kan doen. Hierdoor kunnen onwenselijke en gevaarlijke situaties ontstaan.

Artikel 4 Aard en uitstraling uitstalling

Eerste lid

Een uitstalling heeft tot doel om mensen naar de onderneming te trekken. Hiervoor is het relevant dat de uitstalling representatief is voor dat wat de onderneming te bieden heeft. Het uitstallen van andere producten dan die tot het branchepatroon behoren, is daarom niet toegestaan.

Tweede lid

Verkoop direct vanuit de uitstalling is niet toegestaan. Een product mag wel meegenomen worden naar binnen om daar afgerekend te worden. Het is niet toegestaan om de uitstalling te gebruiken als verkapte standplaats. Voor standplaatsen gelden aparte regels.

Artikel 5 Omvang uitstalling

Eerste lid

De kleinste vlag op voet is al snel 2 meter hoog. Ook winkelpresentaties direct tegen de gevel zijn soms hoger dan, de in de vorige beleidsregels opgenomen, 1,75 meter. Dergelijke uitstallingen zijn niet per se onwenselijk. Daarom wordt de maximale hoogte vergroot naar 2 meter. Om gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties te voorkomen, mogen deze uitstallingen alleen in de eerste 0,5 meter tegen de gevel worden geplaatst. Wanneer deze uitstallingen tegen de gevel worden geplaatst, zal hierdoor weinig overlast worden ervaren.

Tweede lid

Voor uitstallingen welke van het pand af staan, wordt een maximale hoogte van 1,5 meter gehanteerd. Dit is een hoogte waar door de meeste mensen nog overheen gekeken kan worden. Bovendien is de hoogte van uitstallingen daarmee gelijk aan de hoogte van terrasschermen. Ook betekent dit minder verrommeling en wordt op deze manier een overgang van straatniveau naar het winkelpand gerealiseerd. Tevens zullen uitstallingen van dit formaat minder snel omvallen, waardoor gevaarlijke situaties worden voorkomen en de kans op letsel minder groot is dan bij een hogere uitstalling.

Artikel 6 Voorkomen gevaarlijke situaties en overlast

Eerste lid

Een uitstalling mag niet om kunnen vallen of uitstekende delen hebben, waardoor bezoekers gevaar lopen. Wanneer slecht weer wordt voorspeld en de kans op omvallen bestaat, mogen uitstallingen niet worden geplaatst. Knipperende neonverlichting, opblaasbare uitstallingen waarvoor een blazer nodig is, enz. kunnen overlast veroorzaken. Op basis van deze bepaling kan daartegen worden opgetreden.

Tweede lid

Straatmeubilair is geplaatst om ter plaatse te functioneren. Vaak is dit meubilair verankerd aan de grond, waardoor verplaatsen niet mogelijk is. Uitstallingen mogen dit gebruik niet belemmeren.

Artikel 7 Overige bepalingen

Eerste lid

Hierbij valt te denken aan het plaatsen van een ballonnenboog. Deze moet voldoende hoog zijn om mensen door te laten.

Tweede lid

Om te voorkomen dat hoge uitstallingen voor een lange periode worden geplaatst, wordt een maximale termijn gesteld aan de uitzondering in het eerste lid.

Derde lid

Er kan bijvoorbeeld ontheffing worden verleend voor het plaatsen van hogere uitstallingen als dit bijdraagt aan het straatbeeld en geen onveilige situaties veroorzaakt. Er kan bijvoorbeeld ook ontheffing worden verleend voor het plaatsen van uitstallingen verder dan 1,5 meter uit de gevel op eigen grond, mits dit geen onveilige situaties en overlast veroorzaakt en niet leidt tot verrommeling van het straatbeeld. Ook is het mogelijk om een collectieve uitzondering voor een aantal ondernemingen of een bepaald gebied op te nemen van bijvoorbeeld deze laatst genoemde regel. Dit kan worden beperkt qua tijd, dus de ontheffing kan voor een bepaalde periode worden afgegeven.

Vierde en vijfde lid

Deze leden spreken voor zich.

Artikel 8 Inwerkingtreding en intrekking

Dit artikel spreekt voor zich.

Bijlage I Uitstallingen

afbeelding binnen de regeling