Algemene regels plaatsen uitstallingen gemeente Hellendoorn 2021

Geldend van 19-02-2022 t/m 06-07-2022

Intitulé

Algemene regels plaatsen uitstallingen gemeente Hellendoorn 2021

Nijverdal, 25 januari 2022 Nr. 2021-031657

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn;

gelet op het bepaalde in artikel 156 van de Gemeentewet en artikel 2:10, vijfde lid onder b van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2020;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende algemene regels:

Algemene regels plaatsen uitstallingen gemeente Hellendoorn 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze algemene regels wordt verstaan onder:

 • a.

  uitstalling: alles wat direct voor of naast de gevel van een pand wordt geplaatst om de aandacht te vestigen op de onderneming die in dat pand gevestigd is. Bijvoorbeeld een bloembak, reclamebord, vlag op voet, menukaart of winkelpresentatie (bijvoorbeeld mand of rek met goederen). Een uitstalling kan zowel op eigen grond als op de openbare weg worden geplaatst;

 • b.

  gevel: de buitengevel van een pand. Voor ondernemingen gevestigd onder de arcade aan het Henri Dunantplein geldt de buitengevel van de inrichting als gevel en niet de buitengevel van bovengelegen woningen (de kolommen);

 • c.

  inrichting: een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer;

 • d.

  weg: een weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid sub b van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2 Locatie plaatsen uitstalling

 • 1.

  Een uitstalling moet direct tegen de voor- en/of zijgevel van de bijbehorende inrichting worden geplaatst en mag tot maximaal 1,5 meter uit de gevel reiken.

 • 2.

  Indien aan de voor- en/of zijgevel een terras is gesitueerd, mag de uitstalling tot maximaal 1 meter uit het terras van de bijbehorende inrichting worden geplaatst.

 • 3.

  Een uitstalling mag uitsluitend worden geplaatst, indien een vrije (loop)ruimte voor voetgangers en mindervaliden van minimaal 1,5 meter, gerekend vanaf de uitstalling naar de rijbaan, het fietspad, de groenstrook, enz. kan worden gegarandeerd.

 • 4.

  De aangegeven looplijn voor blinden en slechtzienden moet worden vrijgehouden, aan weerszijden van deze looplijn moet een afstand van minimaal 0,5 meter worden vrijgelaten.

 • 5.

  Plaatsing van uitstallingen op openbare parkeergelegenheden is niet toegestaan.

 • 6.

  Plaatsing van uitstallingen in openbaar groen is niet toegestaan.

 • 7.

  Per inrichting mogen maximaal twee reclameborden worden geplaatst.

 • 8.

  De inrichting en naast- en bovengelegen panden moeten altijd toegankelijk blijven. De toegankelijkheid tot de hiervoor genoemde panden moet eveneens worden gewaarborgd voor mindervaliden.

 • 9.

  Een uitstalling mag op geen enkele wijze in, op of aan gemeentelijke grond worden verankerd.

 • 10.

  In afwijking van het genoemde in het eerste lid geldt voor uitstallingen op de in de bijlage I aangegeven locaties dat reclameborden en uitstallingen van goederen tot maximaal/op het op de kaart aangegeven gebied mogen worden geplaatst.

 • 11.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid geldt voor uitstallingen op industrieterreinen en in het buitengebied dat zij op eigen terrein moeten worden geplaatst.

Artikel 3 Tijdstip plaatsen uitstalling

Een uitstalling mag alleen tijdens de openingsuren van de onderneming waartoe de uitstalling behoort aanwezig zijn.

Artikel 4 Aard uitstalling

 • 1.

  Een uitstalling mag alleen betrekking hebben op de goederen die tot het branchepatroon van het ter plaatse gevestigde bedrijf behoren, uitgezonderd bloembakken en dergelijke.

 • 2.

  Directe verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan.

Artikel 5 Omvang uitstalling

 • 1.

  De maximale hoogte van een uitstalling, welke maximaal 0,5 meter uit de gevel van het pand waartoe de onderneming behoort is geplaatst, is 2 meter.

 • 2.

  De maximale hoogte van een uitstalling, welke verder dan de in het eerste lid genoemde afstand uit de gevel van het pand waartoe de onderneming behoort is geplaatst, is 1,5 meter.

Artikel 6 Voorkomen gevaarlijke situaties en overlast

 • 1.

  Een uitstalling mag geen overlast of onveilige situaties veroorzaken.

 • 2.

  Een uitstalling mag het vrije gebruik van straatmeubilair (banken, fietsenrekken, afvalbakken, brievenbussen, enz.) niet belemmeren.

Artikel 7 Overige bepalingen

 • 1.

  In afwijking van artikel 5, tweede lid mag bij openingen en formele jubilea een uitstalling die niet tegen de gevel van het pand waartoe de onderneming behoort worden geplaatst maximaal 2 meter hoog zijn.

 • 2.

  De uitstalling ten behoeve van openingen en formele jubilea mag maximaal vier opeenvolgende openingsdagen worden geplaatst.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om (voor een bepaalde afgebakende periode) ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 2, eerste tot en met derde lid en artikel 5 van deze algemene regels.

 • 4.

  Een uitstalling moet op eerste aanzegging worden verwijderd, indien dit noodzakelijk is in het verband met de uitvoering van werken, het houden van evenementen, in het belang van de verkeersveiligheid, dan wel ter realisering van overige gemeentelijke plannen. In deze gevallen is geen schadevergoeding verschuldigd.

 • 5.

  Aanwijzingen van de brandweer, politie, en daartoe aangewezen ambtenaren van de gemeente met betrekking tot een uitstalling moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen ertoe leiden dat uitstallingen verplaatst of verwijderd moeten worden. In die gevallen is geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 8 Inwerkingtreding en intrekking

Deze "Algemene regels plaatsen uitstallingen gemeente Hellendoorn 2021" treden in werking met ingang van de eerste dag na die van haar bekendmaking. Tegelijkertijd vervallen de "Algemene regels voor het plaatsen van uitstallingen in het kader van deregulering" (besluit van 22 maart 2011 kenmerk 10INT02236).

Het college voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,