Regeling vervallen per 01-08-2023

Subsidieregeling Rotterdams Onderwijsbeleid 2022-2023

Geldend van 02-09-2022 t/m 31-07-2023

Intitulé

Subsidieregeling Rotterdams Onderwijsbeleid 2022-2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling van 8 februari 2022, M2201-2183;

gelet op de artikelen 3, 4, 6, 7, 13 en 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR 2014);

overwegende, dat het wenselijk is een Subsidieregeling vast te stellen, ter uitvoering van het Rotterdams onderwijsbeleid 2019-2022 Gelijke Kansen voor elk talent;

besluit:

Paragraaf 1 Algemeen deel

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • achterstandsscore: achterstandsscore als bedoeld in artikel 27 van het Besluit bekostiging WPO;

 • Children’s Zone: wijken Afrikaanderwijk, Bloemhof, Carnisse, Hillesluis, Feijenoord, Oud-Charlois en Tarwewijk;

 • ho: hoger onderwijs;

 • leerlingenaantal: aantal leerlingen of deelnemers dat in de administratie van de Dienst Uitvoering Onderwijs staat ingeschreven op een school op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het te subsidiëren school- of kalenderjaar;

 • mbo: middelbaar beroepsonderwijs;

 • po: primair onderwijs;

 • po cz: primair onderwijs in de Children’s Zone;

 • school: alle op grond van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs erkende scholen en de instellingen op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs, Wet op het hoger en wetenschappelijk onderzoek;

 • schooljaar: periode van 1 augustus tot en met 31 juli van het daarop volgende jaar;

 • vo: voortgezet onderwijs;

 • (v)so: (voortgezet) speciaal onderwijs;

 • ve: voorschoolse educatie;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten en doelgroepen.

Artikel 3 Activiteiten en doelgroepen

 • 1. Subsidies kunnen uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten in het kader van de volgende onderdelen:

  • a.

   schoolontwikkeling;

  • b.

   burgerschapsinitiatieven en deskundigheidsbevordering burgerschap;

  • c.

   zij-instroom en opscholing onderwijsassistenten;

  • d.

   werkdruk, ontzorgen, starters en stagiairs;

  • e.

   anders organiseren, innoveren en ruimte directies;

  • f.

   Rotterdamse lerarenbeurs;

  • g.

   van onderwijs naar arbeidsmarkt;

  • h.

   sociale veiligheid in en om scholen;

  • i.

   dagprogrammering;

  • j.

   dagprogrammering buiten de Children’s Zone;

  • k.

   dagprogrammering voortgezet onderwijs;

  • l.

   schakelklassen primair onderwijs;

  • m.

   Lekker Fit!;

  • n.

   Ieder Kind Een Instrument;

  • o.

   ouderbetrokkenheid;

  • p.

   veiligheid op school.

 • 2. In bijlage 1 is bepaald welke doelgroep voor welk onderdeel subsidie kan aanvragen.

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Uitsluitend kosten voor de uitvoering van activiteiten als bedoeld in artikel 3 van deze regeling en accountantskosten ten behoeve van de verantwoording van de in deze subsidieregeling bedoelde subsidies komen in aanmerking voor subsidiëring.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten met betrekking tot reguliere activiteiten, activiteiten waarvoor uit ander bronnen financiële middelen ter beschikking gesteld kunnen worden, reguliere loonkosten en overhead.

Artikel 5 Berekening van uurtarieven

Bij het hanteren van uurtarieven in de subsidieaanvraag kunnen de volgende standaardberekeningswijzen worden toegepast:

 • a.

  berekening op basis van werkelijke kosten, inclusief werkgeverslasten;

 • b.

  berekening op basis van de laatst vastgestelde genormeerde gemiddelde personeelslast voor het po, vo, (v)so; of

 • c.

  berekening die vooraf door het college is goedgekeurd.

Artikel 6 Subsidieplafond

Voor de toepassing van deze subsidieregeling geldt voor de hieronder genoemde subsidies voor de periode van 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2023 een subsidieplafond van in totaal € 46.740.000. Dit bedrag is onder voorbehoud van de jaarlijkse goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad van Rotterdam en onder voorbehoud van verkrijging van middelen van het Rijk. Het subsidieplafond bestaat uit de volgende deelplafonds:

a.

schoolontwikkeling

€ 20.000.000

b.

burgerschapsinitiatieven en deskundigheidsbevordering burgerschap

€ 1.075.000

c.

zij-instroom en opscholing onderwijsassistenten

€ 1.260.000

d.

werkdruk, ontzorgen, starters en stagiairs

€ 2.050.000

e.

anders organiseren, innoveren en ruimte directies

€ 1.420.000

f.

Rotterdamse lerarenbeurs

€ 680.000

g.

van onderwijs naar arbeidsmarkt

€ 695.000

h.

sociale veiligheid in en om scholen

€ 160.000

i.

dagprogrammering

€ 10.200.000

j.

dagprogrammering buiten de CZ

€ 2.000.000

k.

dagprogrammering voortgezet onderwijs

€ 1.200.000

l.

ouderbetrokkenheid

€ 6.000.000

Artikel 7 Wijze van verdeling en hoogte van de subsidie

De subsidies worden verdeeld overeenkomstig bijlage 2, met uitzondering van het schoolontwikkelingsbudget dat wordt verdeeld overeenkomstig bijlage 3.

Artikel 8 Aanvraag subsidie

 • 1. De subsidieaanvraag wordt via www.rotterdam.nl/bestuur- organisatie/subsidies ingediend.

 • 2. De subsidieaanvraag wordt ingediend met behulp van de door het college vastgestelde subsidieaanvraagformulieren.

 • 3. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

 • Een aanvraag voor subsidieverlening is volledig indien:

  • a.

   de subsidieaanvrager gebruik maakt van de in het tweede lid bedoelde aanvraagformulieren;

  • b.

   de aanvraagformulieren door de aanvrager volledig en naar waarheid zijn ingevuld;

  • c.

   alle gevraagde gegevens en bescheiden zijn bijgevoegd.

 • 4. Bij een aanvraag voor subsidieonderdeel Veiligheid op school wordt een geldige offerte van een auditerende instantie gevoegd.

 • 5. Voor het subsidieonderdeel Sociale veiligheid in en om scholen wordt één gezamenlijke aanvraag voor het vo en één gezamenlijke aanvraag voor het mbo ingediend, ten behoeve van scholen waar de noodzaak het hoogst is. Zowel het vo (inclusief vso) als het mbo kiest uit het eigen midden een penvoerder die namens de sector een subsidieaanvraag indient.

 • 6. De Rotterdamse vo-schoolbesturen nemen in hun jaarlijkse subsidieaanvraag voor het Rotterdams Onderwijsbeleid op hoe zij inhoud geven aan uitgangspunten die zijn vastgelegd in het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Rotterdam 2021-2026 voor wat betreft de volgende onderdelen:

  • a.

   goede opstroom- en doorstroommogelijkheden;

  • b.

   bestrijding segregatie; en

  • c.

   internationale schakelklassen.

Artikel 9 Aanvang beslistermijn aanvraag subsidie

 • 1. De subsidieaanvraag wordt uiterlijk op 1 mei 2022 ingediend.

 • 2. Het college beslist binnen acht weken na de datum genoemd in het eerste lid. Het college kan deze termijn met twaalf weken verlengen.

Artikel 10 Subsidieverantwoording

 • 1. De aanvraag tot subsidievaststelling wordt uiterlijk op 30 november na afloop van het schooljaar ingediend via www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/subsidies ingediend.

 • 2. Een aanvraag tot subsidievaststelling wordt ingediend met behulp van de door het college vastgestelde subsidieverantwoordings-formulieren. De ingediende subsidieaanvraagformulieren dienen hiervoor tevens als de vastgestelde subsidieverantwoordings-formulieren.

 • 3. Voor het subsidieonderdeel Veiligheid op school wordt bij de aanvraag tot subsidievaststelling tevens het audit-rapport overgelegd, wat volgt uit een (re-)audit als bedoeld in artikel 26, tweede lid, onderdeel a.

Paragraaf 2 Generieke subsidie

Artikel 11 Schoolontwikkeling

 • 1. De subsidie schoolontwikkeling is voor concrete activiteiten en maatregelen die bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid zoals beschreven in het onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor elk talent’ en bijdragen aan één of meer van de volgende thema’s:

  • a.

   het verbeteren van de overgangen tussen schoolsoorten om de tweedeling tussen leerlingen in de huidige praktijk te verkleinen en de uitval te verminderen;

  • b.

   de kwaliteit en toegankelijkheid van scholen, waarbij een kwalitatief goed en gevarieerd aanbod aan (voor)scholen in de hele stad, zorgt ervoor dat alle leerlingen worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen en vermindert segregatie;

  • c.

   passende zorg en ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben om in hun schoolloopbaan succesvol te kunnen zijn;

  • d.

   voldoende gekwalificeerde en goed toegeruste leraren, schoolleiders en pedagogisch medewerkers;

  • e.

   een Rotterdamse werkwijze democratisch burgerschap om kinderen en jongvolwassenen te helpen weerbare, verantwoordelijke burgers te worden die een waardevolle bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving;

  • f.

   de verbinding van het onderwijs met de arbeidsmarkt om kinderen op te leiden voor de wereld van morgen;

  • g.

   ruimte voor talentontwikkeling van alle kinderen, te beginnen met de ontwikkeling van dagprogrammering in de Children’s Zone op Zuid;

  • h.

   versteviging van de sociale veiligheid op en rond school.

 • 2. Bij de subsidie voor schoolontwikkeling wordt onderscheid gemaakt in scholen in groep 1 en scholen in groep 2.

 • 3. Groep 1 bevat po en vo scholen met het inspectieoordeel zeer zwak of onvoldoende, aangevuld met scholen die een schoolbestuur zelf aandraagt waarvan het schoolbestuur een risico ziet voor de schoolprestatie of een ander ontwikkelrisico. Deze voordracht wordt onderbouwd met de eigen kwaliteitsnormen en -ambities van het schoolbestuur. Scholen met de waardering Goed of het predicaat Excellent van de Inspectie van het Onderwijs zijn uitgezonderd voor groep 1.

 • 4. Groep 2 bevat alle po en vo scholen uitgezonderd scholen met het inspectieoordeel zeer zwak of onvoldoende en scholen die een schoolbestuur zelf aandraagt voor groep 1.

 • 5. Onverminderd artikel 12 van de SVR 2014, gelden voor de subsidieontvanger die een subsidie ontvangt voor activiteiten in het kader van schoolontwikkeling de volgende verplichtingen:

  • a.

   scholen in groep 1 zetten de middelen alleen in voor extra activiteiten gericht op verhoging van de schoolprestaties en verbetering van de schoolresultaten en daarmee het verkleinen van schoolverschillen;

  • b.

   scholen in groep 2 en het (v)so zetten de middelen in voor extra activiteiten gericht op een bijdrage aan de thema’s zoals beschreven in het onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor elk talent’;

  • c.

   de beschikbare middelen voor scholen in groep 1 worden uitsluitend op deze scholen ingezet;

  • d.

   de beschikbare middelen voor scholen in groep 2 worden door het schoolbestuur op de school of scholen naar keuze ingezet;

  • e.

   indien middelen beschikbaar voor scholen in groep 2 ingezet worden op scholen in groep 1, worden deze middelen ingezet voor extra activiteiten gericht op verhoging van de schoolprestaties en verbetering van de schoolresultaten en daarmee het verkleinen van schoolverschillen om boven de ondergrens po of norm vo te komen;

  • f.

   de subsidies berekend ten behoeve van een bepaalde sector in po, vo, (v)so worden uitsluitend in die sector ingezet.

 • 6. Bij de beoordeling van de aanvragen van scholen in groep 1 wordt advies van externe deskundigen gevraagd. Daarin wordt gekeken naar de juistheid van de analyse en de effectiviteit van de gekozen aanpak.

Paragraaf 3 Specifieke subsidies

Artikel 12 Burgerschapsinitiatieven en deskundigheidsbevordering burgerschap

 • 1. De subsidie Burgerschapsinitiatieven en deskundigheids-bevordering burgerschap is voor ondersteuning aan kleinschalige burgerschapsinitiatieven die bijdragen aan de uitgangspunten van het Rotterdamse manifest ‘Scholen: veilige oefenplaats voor burgerschap’ op scholen en ve-instellingen en is voor initiatieven die bijdragen aan deskundigheidsbevordering van leraren en overige onderwijsprofessionals met als doel van leerlingen democratische burgers te maken. Er wordt naar gestreefd dat iedere school een veilige oefenplaats is voor democratisch burgerschap.

 • 2. De subsidie voor burgerschapsinitiatieven is tevens bedoeld ter bevordering van het goede gesprek met en tussen leerlingen over sociaal maatschappelijke thema’s.

 • 3. Onverminderd artikel 12 van de SVR 2014, gelden voor de subsidieontvanger die een subsidie ontvangt voor activiteiten in het kader van Burgerschapsinitiatieven en deskundigheidsbevordering burgerschap, de volgende verplichtingen:

  • a.

   de invulling van de activiteit gaat over actuele thema’s;

  • b.

   de werkwijze sluit aan bij de leefwereld van leerlingen en jongeren;

  • c.

   de activiteit draagt ertoe bij dat de school een plek is waar leerlingen kunnen oefenen in burgerschapsvaardigheden als voorbereiding op de hedendaagse samenleving; en

  • d.

   de werkwijze wordt per onderwijssector en school op een voor de leerling passende manier uitgewerkt, waarbij maatwerk mogelijk wordt gemaakt, om commitment van de school te bewerkstellingen.

Artikel 13 Zij-instroom en opscholing onderwijsassistenten

 • 1. De subsidie Zij-instroom en opscholing onderwijsassistenten is voor het stimuleren van zij-instroom en opscholen van onderwijsassistenten om de druk op de Rotterdamse arbeidsmarkt te verlichten en de diversiteit binnen teams te vergroten.

 • 2. De subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • a.

   zij-instroom in beroepstraject;

  • b.

   zij-instromers die een deeltijdopleiding of een duale opleiding volgen;

  • c.

   onderwijsassistenten die instromen in de lerarenopleiding of de pabo.

 • 3. Onverminderd artikel 12 van de SVR 2014, gelden voor de subsidieontvanger die een subsidie ontvangt voor activiteiten in het kader van zij-instroom de volgende verplichtingen:

  • a.

   de zij-instromer volgt onderwijs om zijn bevoegdheid als docent in het po of (v)so te behalen;

  • b.

   de zij-instromer wordt ingezet op een Rotterdamse school en heeft hiervoor een getekende overeenkomst bij het schoolbestuur of intermediairs; en

  • c.

   de zij-instromer in beroep ontvangt salaris gedurende zijn opleiding.

 • 4. Onverminderd artikel 12 van de SVR 2014, gelden voor de subsidieontvanger die een subsidie ontvangt voor activiteiten in het kader van opscholing onderwijsassistenten de volgende verplichtingen:

  • a.

   de onderwijsassistent volgt onderwijs om zijn bevoegdheid als docent in het po of (v)so te halen;

  • b.

   de onderwijsassistent is werkzaam op een Rotterdamse schoollocatie;

  • c.

   de onderwijsassistent wordt in tijd gefaciliteerd door zijn schoolbestuur om de opleiding te volgen; en

  • d.

   de onderwijsassistent volgt de opleiding aan een Rotterdamse pabo.

Artikel 14 Werkdruk, ontzorgen, starters en stagiairs

 • 1. De subsidie Werkdruk, ontzorgen, starters en stagiairs is voor ondersteuning van initiatieven ten behoeve van begeleiding van startende docenten of stagiairs of ten behoeve van werkdrukvermindering.

 • 2. De extra rijksmiddelen in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid die onderdeel zijn van het beschikbare subsidiebedrag zijn beschikbaar voor po cz en (v)so en hebben als doel om teams te ontzorgen en om stagiairs en starters te binden aan locaties in de Children’s Zone of het (v)so.

 • 3. Onverminderd artikel 12 van de SVR 2014, gelden voor de subsidieontvanger die een subsidie ontvangt voor activiteiten in het kader van Werkdruk, ontzorgen, starters en stagiairs de volgende verplichtingen:

  • a.

   de activiteiten hebben direct effect op vermindering van de ervaren werkdruk, zorgen voor efficiëntere inzet van startende docenten of maken de begeleiding van startende docenten en stagiairs mogelijk en zijn duurzaam van aard;

  • b.

   de opgedane kennis is overdraagbaar aan andere besturen of scholen, waarbij aan de subsidieaanvrager een actieve bijdrage kan worden gevraagd bij deze kennisdeling; en

  • c.

   middelen die beschikbaar zijn voor Children’s Zone-locaties en (v)so worden alleen op Children’s Zone-locaties en aan (v)so besteed.

Artikel 15 Anders organiseren, innoveren en ruimte directies

 • 1. De subsidie Anders organiseren, innoveren en ruimte directies is voor ondersteuning van de ontwikkeling en uitvoering van projecten in het kader van ‘Noodplannen lerarentekort G5 Rotterdam’.

 • Deze subsidie dient ter stimulering van experimenten en pilots, die op de lange termijn bijdragen aan een andere opbouw van de organisatie of die bijdragen aan het duurzaam aantrekkelijk maken van het beroep van leraar en ter versterking van de inzet van directies en teams voor de ontwikkeling en uitvoering van deze initiatieven.

 • 2. De subsidie Anders organiseren, innoveren en ruimte directies kan ingezet worden voor scholing, ontwikkeling of begeleiding van schoolteams ter ondersteuning van de ontwikkeling en uitvoering van projecten in het kader van anders organiseren en het plan Slim organiseren po en so Rotterdam.

 • 3. Bij de aanvraag worden de volgende onderdelen inzichtelijk gemaakt:

  • a.

   het effect van de activiteiten op het lerarentekort in Rotterdam;

  • b.

   het aantal bij het project betrokken scholen.

 • 4. Onverminderd artikel 12 van de SVR 2014, gelden voor de subsidieontvanger die een subsidie ontvangt voor activiteiten in het kader van Anders organiseren, innoveren en ruimte voor directies de volgende verplichtingen:

  • a.

   de opgedane kennis is overdraagbaar aan andere besturen en scholen, waarbij van de subsidie-aanvrager een actieve bijdrage kan worden gevraagd bij deze kennisdeling; en

  • b.

   middelen die beschikbaar zijn voor Children’s Zone-locaties en (v)so worden alleen ingezet voor Anders organiseren, innoveren en ruimte voor directies op Children’s Zone-locaties en (v)so.

Artikel 16 Rotterdamse lerarenbeurs

 • 1. De subsidie Rotterdamse lerarenbeurs is voor het stimuleren van het beste onderwijs in Rotterdam door medewerkers die bij de uitoefening van hun beroep direct bijdragen aan de bevordering van het leerproces, te ondersteunen in hun ontwikkeling en hen te boeien en te binden aan het uitoefenen van hun vak in Rotterdam.

 • 2. Uitsluitend de volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   opleidingskosten, inclusief studiemateriaal;

  • b.

   kosten voor meerjarige professionaliseringsactiviteiten die al aangevangen en nog niet afgerond zijn.

 • 3. Het college verleend geen subsidie voor:

  • a.

   het behalen van een hogere of tweede bevoegdheid;

  • b.

   professionaliseringsactiviteiten die de school of het bestuur kan organiseren in kader van (verplichte) scholing;

  • c.

   reis- en verblijfkosten en kosten voor vervangingsuren.

 • 4. Onverminderd artikel 12 van de SVR 2014, gelden voor de subsidieontvanger die een subsidie ontvangt voor activiteiten in het kader van de Rotterdams lerarenbeurs de volgende verplichtingen:

  • a.

   de beurs is complementair aan de maatregelen die het schoolbestuur of de ve- of mbo-instelling neemt om de medewerkers verder te professionaliseren;

  • b.

   de beurs is complementair aan de landelijke lerarenbeurs die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar stelt;

  • c.

   de beurs komt tegemoet aan de persoonlijke scholingsbehoefte van de medewerkers voor wie de beurs aangevraagd wordt;

  • d.

   de beurs wordt ingezet voor een activiteit die een bijdrage levert aan de bekwaamheid van de medewerkers die werkzaam zijn in het onderwijs zoals opgenomen in de Wet op de beroepen in het onderwijs, of die werkzaam zijn bij een ve-instelling en die bij de uitoefening van hun beroep direct bijdragen aan het leerproces van peuters, leerlingen en studenten; en

  • e.

   medewerkers ten behoeve waarvan de Rotterdamse lerarenbeurs wordt aangevraagd hebben een vaste aanstelling van ten minste 0,575 fte indien zij werkzaam zijn in het po, het vo of het v(s)o, hebben een vaste aanstelling van ten minste 0,5 fte indien zij werkzaam zijn in het ve of hebben een aanstelling van ten minste een half jaar indien zijn werkzaam zijn in het mbo.

Artikel 17 Van onderwijs naar arbeidsmarkt

 • 1. De subsidie Van onderwijs naar arbeidsmarkt is voor activiteiten die eraan bijdragen dat jongeren een bewuste keuze maken voor beroepen, branches of beroepssectoren, en voor het verbeteren van de doorstroming van jongeren naar hogere onderwijsniveaus en de arbeidsmarkt.

 • 2. Onverminderd artikel 12 van de SVR 2014, gelden voor de subsidieontvanger die een subsidie ontvangt voor activiteiten in het kader Van onderwijs naar arbeidsmarkt de volgende verplichtingen:

  • a.

   de activiteit draagt bij aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding en is vernieuwend of aanvullend op wat redelijkerwijs van een school of schoolbestuur verwacht mag worden op basis van de geldende wet- en regelgeving; en

  • b.

   de activiteiten in het kader van loopbaanoriëntatie en -begeleiding voldoen aan ten minste één van de volgende kenmerken;

   • er is samenwerking tussen vo en mbo of hbo bij uitvoering van deze subsidie;

   • de subsidie wordt besteed aan het verbeteren van de doorstroom van vo naar mbo of hbo, binnen mbo of van mbo naar hbo;

   • in de loopbaanoriëntatie of -begeleiding wordt expliciet aandacht besteed aan één of meerdere Rotterdamse tekort- en groeisectoren, te weten techniek, IT, zorg en aan onderwijs gericht op het niveau om toe te treden tot de arbeidsmarkt;

   • de subsidie wordt besteed aan de professionalisering van docenten, dan wel aan een kwalitatieve of kwantitatieve verbetering van ouderbetrokkenheid bij loopbaanbegeleiding;

   • de subsidie wordt besteed aan het aanleren, in de praktijk brengen en verbeteren van netwerkvaardigheden van jongeren ter vergroting van gelijkere kansen op de arbeidsmarkt en economische zelfstandigheid;

   • de subsidie draagt bij aan een betere arbeidsmarktparticipatie door meisjes en door jongeren met een migratieachtergrond door de economische zelfstandigheid te benadrukken.

 • 3. Naast het in het vorige lid bepaalde voldoet de subsidieontvanger tevens aan ten minste een van de volgende verplichtingen:

  • a.

   de activiteiten dragen expliciet en concreet bij aan het vergroten van het aantal studenten in de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo en aan het vergroten van de doorstroming binnen mbo naar de beroepsbegeleidende leerweg;

  • b.

   de activiteiten richten zich op innovatieve ontwikkeling van arbeidstoeleiding voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, maar niet op de uitvoering;

  • c.

   de activiteiten dragen bij aan het aanleren van werknemersvaardigheden (waaronder digitale), ten behoeve van een door COVID-19 veranderde arbeidsmarkt;

  • d.

   de activiteiten dragen bij aan de doorstroming van studenten binnen het mbo naar opleidingsrichtingen met grotere baankansen;

  • e.

   de activiteiten dragen bij aan het verminderen van stagediscriminatie door gerichte acties voor docenten, begeleiders en studenten;

  • f.

   de activiteiten dragen bij aan activiteiten die jongeren bewust maken van leven lang ontwikkelen;

  • g.

   de activiteiten dragen bij tot innovatie van opleidingen door een betere aansluiting op de arbeidsmarkt gekenmerkt door een hechte samenwerking van het onderwijs met het bedrijfsleven.

Artikel 18 Sociale veiligheid in en om scholen

 • 1. De subsidie Sociale veiligheid in en om scholen is voor versteviging van de sociale veiligheid op en rond school.

 • 2. Onverminderd artikel 12 van de SVR 2014, gelden voor de subsidieontvanger die een subsidie ontvangt voor activiteiten in het kader van de veiligheid op scholen, de volgende verplichtingen:

  • a.

   de subsidie wordt ingezet voor trainingen voor het versterken van individuele leraren en lerarenteams rond omgaan met agressie en de straatcultuur in de klas of op school;

  • b.

   de subsidie wordt ingezet om tijdelijk beveiliging in te huren wanneer er een toename wordt geconstateerd van de (ervaren) onveiligheid;

  • c.

   de subsidie wordt ingezet om agressie onder jongeren te beteugelen en hen weerbaar tegen groepsdruk te maken;

  • d.

   de subsidie wordt ingezet om signalering ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder leraren en teams te versterken; of

  • e.

   de subsidie wordt ingezet om de weerbaarheid ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag van leerlingen en studenten te vergroten.

Paragraaf 4 Subsidie Dagprogrammering

Artikel 19 Dagprogrammering

 • 1. De subsidie Dagprogrammering is voor dagprogrammering op po-scholen in de Children’s Zone. De dagprogrammering draagt bij aan goede onderwijsresultaten, bredere vorming en een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Dagprogrammering is de uitbreiding van de onderwijstijd op basisscholen met tien lesuren per leerling per week (400 uur per leerling).

 • 2. Activiteiten die worden gesubsidieerd vanuit de subsidie Lekker Fit! en IKEI kunnen deel uitmaken van de dagprogrammering.

 • 3. Onverminderd artikel 12 van de SVR 2014, gelden voor de subsidieontvanger, die een subsidie ontvangt voor activiteiten in het kader van de dagprogrammering verplichtingen zoals opgenomen het Programma van eisen Dagprogrammering.

Artikel 20 Dagprogrammering buiten de Children’s Zone

 • 1. De subsidie Dagprogrammering buiten de Children’s Zone is voor dagprogrammering op po scholen in wijken buiten het gebied van de Children’s Zone, maar wel in het werkgebied van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, zijnde Charlois, Feijenoord en IJsselmonde. De dagprogrammering draagt bij aan goede onderwijsresultaten, bredere vorming en een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Dagprogrammering is de uitbreiding van de onderwijstijd op basisscholen met tien lesuren per leerling per week (400 uur per leerling).

 • Scholen worden in de gelegenheid gesteld om vanuit het bestaande extra aanbod (leertijduitbreiding inclusief Lekker Fit! en IKEI) stapsgewijs toe te werken naar een volledig programma van tien uur.

 • 2. Activiteiten die worden gesubsidieerd vanuit de subsidie Lekker Fit! en IKEI kunnen deel uitmaken van de dagprogrammering.

 • 3. Onverminderd artikel 12 van de SVR 2014, gelden voor de subsidieontvanger, die een subsidie ontvangt voor activiteiten in het kader van de dagprogrammering buiten de Children’s Zone verplichtingen zoals opgenomen in het Programma van eisen Dagprogrammering.

Artikel 21 Dagprogrammering Voortgezet Onderwijs

 • 1. De subsidie Dagprogrammering Voortgezet Onderwijs is een pilot en beschikbaar voor dagprogrammering op acht scholen voor voortgezet onderwijs in het werkgebied van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. De dagprogrammering draagt bij aan goede onderwijsresultaten, bredere vorming en een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Dagprogrammering is de uitbreiding van de onderwijstijd op scholen voor voortgezet onderwijs met zes lesuren per leerling per week (240 uur per leerling). Het extra programma is bedoeld voor een derde van de leerlingen.

 • 2. Onverminderd artikel 12 van de SVR 2014, gelden voor de subsidieontvanger, die een subsidie ontvangt voor activiteiten in het kader van de dagprogrammering verplichtingen zoals opgenomen het Programma van eisen Dagprogrammering.

 • 3. De subsidieaanvrager behoort tot het bestuur van één van de volgende scholen:

 • Bestuur

  School

  CVO

  Calvijn Business School

  CVO

  Calvijn Juliana

  CVO

  Calvijn Zuider Mavo

  CVO

  CBS Plus

  SIVOR

  Avicenna College

  BOOR

  Hugo de Groot

  LMC

  Nova College Veenoord

  LMC

  Nova College Zuidrand

Paragraaf 5 Overige subsidies

Artikel 22 Schakelklassen primair onderwijs

 • 1. De subsidie Schakelklassen primair onderwijs is voor de eerste opvang van nieuwkomers in het primair onderwijs, waarin kinderen die minder dan twee jaar in Nederland zijn, 12 maanden de gelegenheid wordt geboden de Nederlandse taal te leren om daarna in te stromen in het reguliere onderwijs.

 • 2. Onverminderd artikel 12 van de SVR 2014, gelden voor de subsidieontvanger, die een subsidie ontvangt voor activiteiten in het kader van de schakelklassen primair onderwijs de volgende verplichtingen:

  • a.

   een schakelklas eerste opvang bevat ten minste 8 leerlingen en ten hoogste 15 leerlingen uit de groepen drie tot en met acht;

  • b.

   continuïteit van de schakelklassen eerste opvang nieuwkomers geldt als prioriteit; en

  • c.

   expertise op het gebied van opvang nieuwkomers is aanwezig.

 • 3. Een schakelklas kan aangevraagd worden als op de teldatum 1 november, 1 februari en 1 mei 16 leerlingen aanwezig zijn, mits de bestaande klassen met 15 leerlingen gevuld zijn. Met behulp van drie telmomenten wordt vastgesteld of uitbreiding of overheveling van klassen nodig is.

 • 4. De 1 februari telling, voorafgaande aan de subsidieverlening, is richtinggevend voor de verlening van de subsidie Schakelklassen primair onderwijs.

 • 5. De subsidieaanvrager behoort tot het bestuur van één van de volgende scholen.

Bestuur

School

Gebied

BOOR

OBS de Kameleon

Charlois

BOOR

Over de Slinge

Charlois

BOOR

De Catamaran

IJsselmonde

BOOR

De Notenkraker

Hoogvliet

BOOR

OBS Dakpark

Delfshaven

BOOR

OBS Kasteel Spangen

Delfshaven

RVKO

Emmausschool

Delfshaven

RVKO

Stephanus

Schiebroek

RVKO

Rozenhorst

Rozenburg

PCBO

Pniëlschool

Feijenoord

PCBO

CBS de Sleutel

Feijenoord

PCBO

Da Costa

Feijenoord

K&O

Talmaschool

Kralingen-Crooswijk

K&O

Talmaschool (Albert Plesmanschool)

Prins Alexander

ICBO

De Wissel

Feijenoord

Artikel 23 Lekker Fit!

 • 1. De subsidie Lekker Fit! is gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Via het programma Lekker Fit! versterkt de gemeente gezond en fit opgroeien in Rotterdam en een gezonde leefstijl voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

 • 2. Uitsluitend reeds deelnemende scholen komen in aanmerking voor de subsidie Lekker Fit!, waarbij geldt dat indien een plek vrijkomt een nieuwe school geselecteerd kan worden op basis van de prioriteringswijze als bedoeld in bijlage 2.

 • 3. De afspraken met de scholen over de uitvoering worden vastgelegd in een intentieovereenkomst.

Artikel 24 Ieder Kind Een Instrument

 • 1. Met de subsidie ‘Ieder Kind Een Instrument’ geeft de school muziekles een vaste plek binnen het curriculum waardoor de leerlingen een kans krijgen zich muzikaal te ontwikkelen.

 • 2. In samenspraak met de school ontwerpt de SKVR een programma dat aansluit bij de visie van de school.

Artikel 25 Ouderbetrokkenheid

 • 1. De subsidie Ouderbetrokkenheid is voor het aanstellen van een medewerker ouderbetrokkenheid om de school te helpen de betrokkenheid en het onderwijsondersteunend gedrag van ouders optimaal te stimuleren.

 • 2. Indien een school een medewerker ouderbetrokkenheid in dienst wenst te nemen waarvoor subsidie in natura wordt ontvangen, dan kan hiervoor een financiële subsidie worden aangevraagd.

 • 3. Onverminderd artikel 12 van de SVR 2014, gelden voor de subsidieontvanger die een subsidie ontvangt voor Ouderbetrokkenheid de volgende verplichtingen:

  • a.

   de medewerker geeft mede uitvoering aan het vastgestelde ouderbeleidsplan van de school;

  • b.

   de medewerker stimuleert onderwijsondersteunend gedrag van ouders;

  • c.

   de medewerker wordt, indien van toepassing, ook ingezet om de ouders in de voorschoolse educatie te ondersteunen bij het uitvoeren van de oudercomponent van het programma van de voorschoolse educatie;

  • d.

   de medewerker geeft, indien van toepassing, invulling aan de doorgaande lijn ouderbetrokkenheid voorschoolse educatie-basisschool; en

  • e.

   de medewerker in het po heeft of is studerend voor een diploma op minimaal mbo 4-niveau, bij voorkeur in een pedagogische-didactische richting en beheerst de Nederlandse taal op niveau 2F; of

  • f.

   de medewerker in het vo heeft of is studerend voor een diploma op minimaal hbo-niveau, bij voorkeur in een pedagogische-didactische richting en beheerst Nederlands op niveau 3F.

Artikel 26 Veiligheid op school

 • 1. De subsidie Veiligheid op school is voor een initiële audit of een re-audit ten behoeve van het certificaat Veilige School.

 • 2. Onverminderd artikel 12 van de SVR 2014, gelden voor de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

  • a.

   de uitvoering van een audit of re-audit geschiedt ter verkrijging of behoud van het certificaat Veilige School; en

  • b.

   de certificering voor het verkrijgen of behoud van het certificaat Veilige School, vindt plaats conform het Rotterdams certificeringskader.

Paragraaf 6 Slotbepalingen

Artikel 27 Inwerkingtreding en werkingsduur

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt op 1 augustus 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze subsidieregeling zijn verstrekt.

Artikel 28 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Rotterdams Onderwijsbeleid 2022-2023.

Dit gemeenteblad ligt ook ter inzage bij het Concern Informatiecentrum Rotterdam (CIR): 010-417 2514 of bir@rotterdam.nl

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 februari 2022.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad ligt ook ter inzage bij het Concern Informatiecentrum Rotterdam (CIR): 010-417 2514 of bir@rotterdam.nl

Bijlage 1 Activiteiten en doelgroepen als bedoeld in artikel 3, tweede lid

In onderstaande tabel wordt uitgewerkt door welke doelgroepen de diverse subsidies kunnen worden aangevraagd.

 

ve

po

(incl. Children’s Zone)

po

(alleen Children’s Zone)

vo

so

vso

mbo

ho

Generieke subsidie

Schoolontwikkeling

 

x

 

x

x

x

 
 

Specifieke subsidies

Burgerschapsinitiatieven onderwijs

x

x

 

x

x

x

x

 

Zij-instroom en opscholing onderwijsassistenten

 

x

 
 

x

x

 
 

Werkdruk, ontzorgen, starters en stagiairs

 

x

x

x

x

x

x

 

Anders organiseren, innoveren en ruimte directies

 

x

x

 

x

x

 
 

Rotterdamse lerarenbeurs

x

x

 

x

x

x

x

 

Van onderwijs naar arbeidsmarkt

 
 
 

x

 

x

x

x

Sociale veiligheid in en om scholen

 
 
 

x

 

x

x

 

Subsidies Dagprogrammering

Dagprogrammering

 
 

x

 
 
 
 
 

Dagprogrammering buiten de Children’s Zone

 

x *

 
 
 
 
 
 

Dagprogrammering Voortgezet Onderwijs

 
 
 

x

 
 
 
 

Overige subsidies

Schakelklassen primair onderwijs

 

x

 
 
 
 
 
 

Lekker Fit!

x

x

 
 
 
 
 
 

Ieder KindEen Instrument

 

x

 
 
 
 
 
 

Ouderbetrokkenheid

 

x

 

x

x

x

 
 

Veiligheid op school

 
 
 

x

 

x

x

 

Bijlage 2 Wijze van verdeling en hoogte van de subsidie als bedoeld in artikel 7

Subsidieonderdeel

Wijze van verdelen

Maximale hoogte van de subsidie

Generieke subsidie

Schoolontwikkeling

Na aftrek van de subsidie voor het (v)so wordt voor het po en het vo het totaal beschikbare bedrag voor deze subsidie vooraf verdeeld volgens de methodiek beschreven in bijlage 3 Berekening schoolontwikkelingsbudget.

Voor het (v)so€ 10.000 per vestigingsnummer.

Specifieke subsidies

Burgerschapsinitiatieven en deskundigheidsbevordering burgerschap

Het totaal beschikbare bedrag voor deze subsidie wordt vooraf verdeeld per bestuur/instelling op basis van het leerlingenaantal per bestuur/instellingen en aantal peuters per instelling (twee- en driejarigen). Het beschikbare bedrag per instelling is opgenomen in het vastgestelde subsidieaanvraagformulier.

 

Zij-instroom en opscholing onderwijsassistenten

Het totaal beschikbare bedrag voor deze subsidie wordt vooraf verdeeld op basis van vaste voet en leerlingenaantal.

Maximaal € 5.000 per zij- instromer, maximaal 2 jaar achtereenvolgens aan te vragen.

Maximaal € 5.000 per onderwijsassistent, maximaal 4 jaar achtereenvolgens aan te vragen.

Werkdruk, ontzorgen, starters en stagiairs

Het totaal beschikbare bedrag voor deze subsidie wordt voor het po, vo en (v)so vooraf verdeeld op basis van vaste voet en leerlingenaantal per bestuur. Het beschikbare bedrag per instelling is opgenomen in het vastgestelde subsidieaanvraagformulier.

Voor po cz en (v)so zijn extra middelen beschikbaar. De aanvullende middelen worden evenredig verdeeld per po cz-locatie en voor (v)so op basis van leerlingaantallen. Voor het mbo wordt het subsidiebedrag verdeeld op basis van staffel leerlingenaantal.

Eventueel restbudget per bestuur po en (v)so uit dit onderdeel mag ingezet worden voor Anders organiseren, innoveren en ruimte directies.

 

Anders organiseren, innoveren en ruimte directies

Het totaal beschikbare bedrag voor deze subsidie wordt voor het po en (v)so vooraf verdeeld op basis van leerlingenaantal per bestuur. Het beschikbare bedrag per instelling is opgenomen in het vastgestelde subsidieaanvraagformulier.

Voor po cz en (v)so zijn extra middelen beschikbaar. De aanvullende middelen worden evenredig verdeeld per cz-locatie en voor (v)so op basis van leerlingaantallen. Eventueel restbudget per bestuur (po en (v)so uit dit onderdeel mag ingezet worden voor Werkdruk, ontzorgen starters en stagiairs.

 

Rotterdamse lerarenbeurs

De toekenning geschiedt op basis van inhoudelijke toetsing aan de verplichtingen zoals bedoeld in artikel 16. Indien het subsidieplafond niet bereikt wordt, kunnen alle aanvragen die voldoen aan de verplichtingen zoals bedoeld in artikel 16 gehonoreerd worden.

Bij het bereiken van het subsidieplafond worden de volgende criteria toegepast:

 • 1.

  voorrang wordt verleend aan medewerkers die in schooljaar 2021-2022 geen Rotterdamse lerarenbeurs hebben ontvangen of gebruikt;

 • 2.

  a. indien na toepassing van het eerste criterium het subsidieplafond nog steeds wordt bereikt, wordt voorrang verleend aan medewerkers die werkzaam zijn in het ve, sbo, so, vso en praktijkonderwijs;

 • b. indien na toepassing van het eerste criterium het subsidieplafond nog niet is bereikt, wordt voor het overige te verdelen subsidiebedrag tot aan bereiken van het subsidieplafond voorrang verleend aan medewerkers die werkzaam zijn in de ve, sbo, so, vso en het praktijkonderwijs;

 • 3.

  a. indien na toepassing van het tweede criterium nog altijd sprake is van bereiken van het subsidieplafond, wordt een loting toegepast op de aanvragen van het ve, sbo, so, vso en het praktijkonderwijs;

  b. indien na toepassing van het tweede criterium het subsidieplafond nog niet is bereikt, wordt voor het overige te verdelen subsidiebedrag tot aan het bereiken van het subsidieplafond een loting toegepast op de resterende aanvragen van po, vo (uitgezonderd praktijkonderwijs) en mbo.

Maximaal € 1.500 per medewerker, zoals bedoeld in artikel 15.

Van onderwijs naar arbeidsmarkt

De toekenning geschiedt op basis van inhoudelijke toetsing aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 17. Plannen die voldoen aan meerdere verplichtingen en plannen die gericht zijn op beroepsbegeleidende leerweg krijgen prioriteit bij de honorering.

Subsidie op basis van ingediende plan en begroting.

Sociale veiligheid in en om scholen

Voor zowel het vo als het mbo is

€ 80.000 beschikbaar. Voor dat bedrag kan een gezamenlijk plan ingediend worden. Zowel het vo als het mbo kiest uit het eigen midden een penvoerder die namens de sector een voorstel indient.

Per sector is maximaal

€ 80.000 beschikbaar.

Subsidie Dagprogrammering

Dagprogrammering

De middelen worden vooraf verdeeld op basis van het leerlingenaantal en een uurtarief.

 

Dagprogrammering buiten de Children’s Zone

De middelen worden vooraf verdeeld op basis van het leerlingenaantal en een uurtarief.

 

Dagprogrammering Voortgezet Onderwijs

De middelen worden vooraf verdeeld op basis van het leerlingenaantal en een uurtarief.

 

Overige subsidies

Schakelklassen primair onderwijs

Toekenning geschiedt op basis van continuering. 

Per schakelklas, waarin minimaal 940 uur per schooljaar wordt lesgegeven, is een bedrag van maximaal € 40.000 beschikbaar.

Lekker Fit!

De huidige verdeling wordt gehandhaafd. Indien een plek vrijkomt kan een nieuwe school geselecteerd worden op basis van overgewichtcijfers, SES, of een school in een prioriteitswijk ligt, de aanwezigheid van een gymzaal in de buurt en de motivatie van de school om mee te doen.

 

Ieder Kind Een Instrument

Het huidige aantal IKEI-scholen wordt gehandhaafd. De schoolweging wordt gebruikt voor de selectie van scholen. IKEI wordt bij voorkeur ingezet op Rotterdamse scholen met een hoge schoolweging. De ondergrens ligt hierbij op 30. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan scholen in de Rotterdamse Children’s Zone. De schoolweging is het gemiddelde van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende schoolweging voor de schooljaren, 2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021. Dit gemiddelde wordt jaarlijks berekend door de Inspectie van het Onderwijs.

 

Ouderbetrokkenheid

Voor de financiële subsidie geldt dat de toekenning geschiedt op basis van continuering.

Voor de subsidie in natura geldt dat plekken die vrijkomen niet worden opgevuld.

De subsidie in natura kan voortgezet worden als een financiële subsidie, mits de school de medewerker ouderbetrokkenheid waarvoor de subsidie in natura wordt ontvangen in dienst neemt.

€ 35.000 voor 0,8 fte.

Veiligheid op school

Toekenning van een audit geschiedt als voldaan wordt aan de verplichtingen, bedoeld in paragraaf 5, artikel 24.

Subsidie bedraagt maximaal € 3.000 per (re-) audit, per school maximaal 2 keer aan te vragen vanaf schooljaar 2019-2020.

Bijlage 3: Berekening verdeling schoolontwikkelingsbudget als bedoeld in artikel 7

Gebruikte bronbestanden

Basisbestanden van DUO: data.duo.nl

Primair onderwijs, leerlingen

 • 01. Leerlingen po per onderwijssoort, cluster en leeftijd

 • 02. Leerlingen bo naar gewicht, samenwerkingsverband, impulsgebied en schoolgewicht

 • Bestand van het CBS betreffende de Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep van de door het ministerie goedgekeurde verplichte eindtoets basisschool.

Voortgezet onderwijs, leerlingen

 • 01. Leerlingen per vestiging naar onderwijstype, lwoo-indicatie, sector, afdeling, opleiding

 • 02. Leerlingen per vestiging naar postcode leerling en leerjaar.

Overige bestanden

 • Wetten.overheid.nl: Van de Regeling Leerplusarrangement vo, Nieuwkomers vo en eerste opvang Vreemdelingen 2009 de meest recente bijlage 5: Lijst met postcodes van de armoedeprobleemcumulatiegebieden.

Inzet van het beschikbare bedrag

Het beschikbare bedrag van € 20.000.000 wordt voor het schoolontwikkelingsbudget gesplitst naar po, vo en (v)so en ingezet conform verder beschreven systematiek.

Algemene uitgangspunten voor berekening

 • In de berekeningen wordt voor het begrip school steeds uitgegaan van officiële vestigingen van DUO, de hoofd- of nevenvestigingen (aangeduid met het 4-cijferige brin-nummer plus het 2-cijferige volgnummer).

 • Zes-cijferig brin-nummer. Voor de bestanden van DUO moet het brin-nummer en vestigingsnummer eerst samengevoegd worden.

 • Het aantal leerlingen op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan de aanvraag is bepalend. In de berekeningen worden drie hoofdgroepen onderscheiden namelijk: po, vo en (v)so.

 • De scholen en leerlingen worden aan de drie hoofdgroepen toegedeeld.

Beschikbare bedragen

De beschikbare middelen zijn onderverdeeld naar drie hoofdgroepen: po, vo en (v)so (zie onderstaande tabel). De scholen voor (v)so kunnen maximaal € 10.000 subsidie per vestiging krijgen. De te verdelen middelen voor po en vo worden berekend door het totale budget te verminderen met € 10.000 per schoolvestiging (v)so per hoofdgroep (zie onderstaande tabel).

Hoofdgroepen

Totaal beschikbare budget

po

€ 13.080.000

vo

€ 6.540.000

(v)so

€ 380.000

Berekening schoolontwikkelingsbudget primair onderwijs

Uitgangspunten:

 • achterstandsscore: achterstandsscore, als bedoeld in artikel 27 van het Besluit bekostiging WPO

 • Rotterdamse achterstandsscore = achterstandsscore * versterking achterstand (B)

 • Versterking achterstand (B) = weging van de achterstandsscore = 2

 • Vaste voet per school = € 10.000

Berekening:

Stap 1: Bereken het totaal van de Rotterdamse achterstandsscore

= Tel alle berekende Rotterdamse achterstandsscores bij elkaar op

Stap 2: Correctie voor totaalbedrag Vaste Voet

= € 13,08 miljoen – aantal scholen * € 10.000 = € 11,14 miljoen

Stap 3: Bedrag per leerlingen

= € 11,14 miljoen / (leerlingen + totaal Rotterdamse achterstandsscores)

Stap 4: Bereken het bedrag per school

= € 10.000 + Bedrag per leerlingen * (aantal leerlingen school + Rotterdamse achterstandsscore van de school)

Berekening schoolontwikkelingsbudget voortgezet onderwijs

Uitgangspunten:

 • Van het totaal beschikbare budget wordt 1/3 van het schoolontwikkelingsbudget beschikbaar gesteld aan de leerlingen in het vmbo, lwoo en praktijkonderwijs.

 • Het aantal leerlingen dat een opleiding in het vmbo, lwoo en praktijkonderwijs volgt, wordt voor het vo bepaald op basis van de leerlingen per schoolvestiging (bronbestand vo 01). De leerlingen in een gemengde opleiding havo/vwo/vmbo zijn voor 50% / 50% verdeeld over havo/vwo en vmbo.

 • Het resterende bedrag wordt over alle leerlingen (van praktijkonderwijs tot gymnasium) voortgezet onderwijs verdeeld.

  Het bedrag per leerling wordt bepaald op basis van het beschikbare gecorrigeerde vo-budget, het leerlingaantal op de betreffende schoolvestigingen en het aantal leerlingen dat daarvan woont in een APC-gebied. De berekening is als volgt:

Berekening vmbo, lwoo en pro

Stap 1: Bereken bedrag per leerling vmbo, lwoo en pro

= (1/3 van totale beschikbare gecorrigeerde bedrag voor hoofdgroep vo) / (aantal leerlingen vmbo, lwoo en pro)

Stap 2: Bereken het bedrag alle leerlingen per leerling vo

= (totale beschikbare gecorrigeerde bedrag voor hoofdgroep vo min bedrag voor vmbo, lwoo en praktijkonderwijs) / (totaal aantal leerlingen hoofdgroep vo + 10 maal aantal leerlingen uit APC-gebieden)

Stap 3: Bereken het bedrag per school

= (bedrag per leerling vmbo, lwoo en pro + bedrag alle leerlingen per leerling vo) * aantal leerlingen op school

Toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de begrippen uitgelegd die in de subsidieregeling worden gehanteerd. Aanvullend op de begrippenlijst opgenomen in artikel 1 zijn de volgende begrippen ook van belang:

 • Leerlingaantal: de gemeente hanteert de tellingen die in januari 2022 op de website van DUO beschikbaar zijn; er vinden geen aanpassingen meer plaats, behalve als er significante groei heeft plaatsgevonden;

 • Nationaal Programma Rotterdam Zuid: het programma is een samenwerkingsverband van Rijk, gemeente, schoolbesturen, woningcorporaties, zorginstellingen en werkgevers van Zuid, politie en Openbaar Ministerie met als doel om Zuid in 2030 op het niveau van G4 steden gemiddeld te komen; dat geldt voor zowel school als werk als wonen.

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

In deze artikelen wordt uitgelegd welke kosten voor subsidie in aanmerking komen. De bedoelde accountantskosten in dit artikel maken deel uit van het totaal verleende bedrag. Er worden geen extra middelen beschikbaar gesteld.

Artikel 8 Aanvraag subsidie

In dit artikel wordt uitgelegd hoe subsidie voor Rotterdams onderwijsbeleid kan worden aangevraagd. De subsidie voor het schooljaar 2022-2023 kan worden aangevraagd tot en met 1 mei 2022. Na het indienen van deze aanvraag is een hersteltermijn mogelijk. Deze termijn wordt in overleg met de gemeente bepaald.

Voor schoolbesturen met één school bestaat de subsidieaanvraag uit een PDF-aanvraagformulier bestuursanalyse en een Excel-aanvraagformulier school. Voor iedere school in groep 1 schoolontwikkeling dient een PDF-aanvraagformulier schoolanalyse te worden ingediend.

Voor schoolbesturen met meer dan één school bestaat de subsidieaanvraag uit een PDF-aanvraagformulier bestuursanalyse, een Excel-aanvraagformulier bestuur en per school een Excel-aanvraagformulier school. Voor iedere school in groep 1 schoolontwikkeling dient een PDF-aanvraagformulier schoolanalyse te worden ingediend.

Voor houders ve-instellingen bestaat de subsidieaanvraag uit een Excel-aanvraagformulier ve-instelling.

De formulieren zijn opvraagbaar via het webportaal van de gemeente Rotterdam. Schoolbesturen en houders ve-instelling die voor schooljaar 2021-2022 reeds subsidie ontvingen voor Rotterdams onderwijsbeleid ontvangen de aanvraagformulieren per e-mail.

Artikel 11 Schoolontwikkeling

Bij de subsidie voor schoolontwikkeling wordt onderscheidt gemaakt in scholen in groep 1 en scholen in groep 2. Voor deze toedeling hanteert de gemeente het inspectieoordeel wat op 1 maart voorafgaand aan de aanvraag beschikbaar is. In overleg met de gemeente kan er beargumenteerd worden afgeweken van deze peildatum indien er zicht is op een meer recent inspectieoordeel.

Artikel 18 Sociale veiligheid in en om scholen

Deze subsidie ter bevordering van de veiligheid op scholen is bestemd voor het mbo en het vo (inclusief vso). Er wordt voor zowel de besturen in het mbo als de besturen in het vo een bedrag beschikbaar gesteld. Voor dit bedrag kan een gezamenlijke aanvraag ingediend worden voor inzet op veiligheid op de scholen die hier het meest behoefte aan hebben.

Artikel 19 Dagprogrammering en Artikel 20 Dagprogrammering buiten de Children’s Zone

Dagprogrammering beslaat 10 uur per week boven op de reguliere onderwijstijd. In totaal is Dagprogrammering op jaarbasis 400 uur bovenop de reguliere 940 uur. Schoolbesturen dienen op basis van het programma van eisen een aanvraag in voor 10 uur dagprogrammering per week. Een deel van dagprogrammering is subsidiabel, die uren zijn onder regie van de school. Een deel van de verstrekking is in natura (zoals Lekker Fit!, IKEI). Het programma van eisen wordt door de gemeente met de betrokkenen afgestemd en gedeeld. Scholen van buiten de Children’s Zone, maar in het werkgebied van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, kunnen kiezen voor een groeimodel. De stap van nul naar tien extra activiteituren per week kan voor de schoolorganisatie te groot zijn, de scholen kunnen ervoor kiezen om in stappen toe te werken naar 10 uur dagprogrammering per week. Uit de aanvraag moet blijken wat het groeipad van de school naar 10 uur dagprogrammering is.

Artikel 22 Schakelklassen primair onderwijs

Voor de uitvoering is expertise op het gebied van opvang nieuwkomers vereist. Deze expertise is aanwezig bij een beperkt aantal scholen.

Deze scholen die hier bedoeld worden, zijn opgenomen in Artikel 22 lid 5. Voor een nieuwe aanvraag subsidie schakelklassen kan contact opgenomen worden met de beleidsadviseur schakelklassen van de gemeente Rotterdam.