Beleidsregel Hinder van houtkachels/open haarden

Geldend van 31-03-2014 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Hinder van houtkachels/open haarden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel,

Overwegen:

- dat het college bevoegd is handhavend op te treden tegen hinder van houtkachels/ open haarden op grond van het Bouwbesluit;

- dat het college op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een onderzoeksplicht heeft bij de voorbereiding van besluiten (tot het opleggen van een stookverbod dan wel afwijzing van een handhavingsverzoek);

- dat de beoordeling of er sprake is van hinder dient te geschieden aan de hand van algemene maatstaven;

- dat dergelijke maatstaven ontbreken;

- dat de kosten voor het inhuren van een deskundig bureau kostbaar zijn;

- dat de uitkomst van een onderzoek, omdat wettelijke maatstaven ontbreken, onzeker is.

besluit tot het vaststellen van de

Beleidsregel Hinder van houtkachels/ open haarden.

Artikel 1

Het college van burgemeester en wethouders treedt, onverminderd hetgeen in de volgende artikelen is bepaald, slechts handhavend op bij verzoeken tot handhaving van hinder van houtkachels/open haarden. Het college zal niet actief onderzoek doen naar hinder van houtkachels/ open haarden in het algemeen.

Artikel 2

 • 1.

  Het onderzoek van het college naar hinder bestaat uit een onderzoek of de houtkachel/ open haard en de uitmonding daarvan voldoet aan de voorschriften van afdeling 3.8. van het Bouwbesluit. Tijdens dit onderzoek controleert het college of geschikte brandstof wordt gebruikt.

 • 2.

  Indien de betreffende houtkachel/ open haard niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen van het Bouwbesluit en/of geen geschikte brandstof wordt gebruikt, zal het college handhavend optreden door het opleggen van een stookverbod. Het stookverbod wordt ingetrokken op het moment dat de houtkachel/ open haard (weer) voldoet aan het Bouwbesluit en/of het college constateert dat niet langer ongeschikte brandstof wordt gebruikt.

 • 3.

  Indien de betreffende houtkachel/ open haard aan de daaraan gestelde eisen van het Bouwbesluit voldoet en geschikte brandstof wordt gebruikt, wordt het handhavingsverzoek afgewezen. Daartoe is van belang dat niet elke verspreiding van rook tot gevolg heeft dat er sprake is van een hinderlijke of schadelijke situatie. Bovendien is de gemeente Beesel een landelijke gemeente. De aanwezigheid van kachels en open haarden is een gegeven.

Artikel 3

 • 1.

  Voor bedrijven kunnen aanvullende regels gelden op basis van het Activiteitenbesluit en/of een (omgevings)vergunning. Het college onderzoekt of deze regels worden nageleefd.

 • 2.

  Indien de regels als bedoeld in artikel 3 lid 1 niet worden nageleefd, treedt het college handhavend op.

Artikel 4

De regeling kan worden aangehaald als Beleidsregel hinder van houtkachels/ open haarden.

Artikel 5

De regeling treedt op 31 maart 2014 in werking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 10 maart 2014

Burgemeester en wethouders van Beesel,

secretaris,

drs. R.R.M. Haffman

burgemeester,

dr. P. Dassen-Housen

TOELICHTING

Wat de aanleiding?

De gemeente Beesel heeft te maken met burgers die een klacht indienen over rook- en stankoverlast afkomstig van houtkachels/open haarden van buren of andere omwonenden. Het in behandeling nemen van dergelijke zaken is een tijdrovende en tevens een kostbare aangelegenheid. Juristen dienen de zaak inhoudelijk te boordelen en toezichthouders moeten regelmatig controles ter plaatse uitvoeren om te achterhalen of er sprake is van hinder/overlast en wat deze overlast inhoudt. Daarnaast is de bewijsvoering een belangrijk element wat niet gemakkelijk boven de tafel te krijgen is.

Doel van de beleidsregel?

In de regel dient handhavend opgetreden te worden bij constatering van overtreding van wet- en regelgeving, zeker indien een derde belanghebbende verzoekt om handhavend optreden. De beginselplicht tot handhavend optreden kan worden begrensd door redelijk te achten handhavingsbeleid. In de beleidsregel geeft het college aan in welke gevallen het handhavend optreedt en op welke wijze.

Er wordt zoals neergelegd in deze beleidsregel alleen handhavend opgetreden tegen rook- en of stankoverlast van houtkachels/ open haarden in geval van een schriftelijk verzoek tot handhaving dat gericht is op het herstellen van een overtreding in de zin van artikel 7.22 van het Bouwbesluit 2012. Wanneer er een conflict is, kan eventueel ook van mediation gebruik worden gemaakt.

Wat is de werkwijze bij rook- en stankoverlast?

De volgende werkwijze volgt het college in geval van een verzoek tot handhaving met betrekking tot rook- en stankoverlast van houtkachels/ open haarden. Wanneer een verzoek tot handhaving wordt ingediend, onderzoekt het college of de houtkachel/ open haard en de uitmonding daarvan voldoet

de voorschriften van afdeling 3.8. van het Bouwbesluit. Tijdens dit onderzoek controleert het college ook of geschikte brandstof wordt gebruikt. Hiermee wordt gangbaar stookhout bedoeld. Denk hierbij aan onbehandeld (dus niet geïmpregneerd, gebeitst of geverfd) hout, maar ook houtpellets vallen hieronder. Zaken die niet benoemd zijn, zijn aan de toezichthouder om te kwalificeren als geschikt dan wel ongeschikt hout om te stoken.

Indien de houtkachel/ open haard niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen van het Bouwbesluit en/of niet geschikte brandstof wordt gebruikt, treedt het college handhavend op door het opleggen van een stookverbod. Het stookverbod wordt ingetrokken op het moment dat de houtkachel/ open haard (weer) voldoet aan het Bouwbesluit en/of door de gemeente wordt geconstateerd dat niet langer ongeschikte brandstof wordt gebruikt. Als de betreffende houtkachel/ open haard aan de daaraan gestelde eisen van het Bouwbesluit voldoet en de juiste brandstof wordt gebruikt, wordt het handhavingsverzoek afgewezen. Tegen dit besluit staan rechtsmiddelen open. Ook staat voor verzoeker de weg naar de burgerlijke rechter nog open. De gemeente Beesel kan hierin een informerende rol spelen.