Uitvoeringsprogramma VT&H 2022 Gemeente Druten

Geldend van 15-02-2022 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsprogramma VT&H 2022 Gemeente Druten

Afkortingenlijst:

Apv - Algemene Plaatselijke Verordening Bb - Bouwbesluit 2012

Bbk - Besluit bodemkwaliteit

Boa - Buitengewoon opsporingsambtenaar Bor - Besluit omgevingsrecht

Bp - Bestemmingsplan

BRIKS - Bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen Bv - Bouwverordening

IGP - Intergemeentelijk project

JA-FL - Team Juridische Advisering, domein Fysieke Leefomgeving Mor - Ministeriële regeling omgevingsrecht

ODRN - Omgevingsdienst Regio Nijmegen OM - Openbaar Ministerie

OOV - Openbare Orde en Veiligheid OV - Omgevingsvergunning

Ow - Omgevingswet

Twm - Tijdelijke wet maatregelen covid-19

VTH - Vergunningverlening, toezicht en handhaving VRGZ - Veiligheidsregio Gelderland Zuid

Wabo - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet Bibob - Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur WDW - Werkorganisatie Druten Wijchen

Wkb - Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen WM - Wet milieubeheer

Begrippenlijst:

Beleids-/uitvoeringscyclus

Beleid is het stellen van doelen en wat hiervoor nodig is binnen een bepaalde hoeveelheid tijd. In de cyclus geven wij aan welk deel we wanneer uitvoeren.

Capaciteitsraming

Het overzicht waarin de ambtelijke organisatie aangeeft wat er naar verwachting het komend jaar per taak aan uren aan besteed zal worden.

Collegeprogramma

In dit programma geeft het college van burgemeester en wethouders aan wat zij in de komende collegeperiode wil realiseren.

Duurzaamheid

Een wereld waarin mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht is, waardoor de aarde niet uitgeput wordt.

Kwaliteitseisen

De set eisen die in de Wabo gesteld wordt aan de kwaliteit van de uitvoering en invulling van VTH-taken. Deze eisen gelden ten opzichte van burgers, bedrijven, instellingen en overheden onderling.

Mediation

Dit is een vorm van bemiddeling bij conflicten. De bemiddelaar is een onpartijdig persoon die partijen, groepen of personen die een conflict met elkaar hebben, met elkaar in gesprek brengt met als doel tot een oplossing van het geschil te komen.

1. Inleiding

Het opstellen van een uitvoeringsprogramma is een verplichting op grond van artikel 7.3 van het Bor. In het uitvoeringsprogramma staan de activiteiten die wij het komende jaar zullen uitvoeren. Bepalend is daarbij ook het in § 1.3 van het Bor genoemde VTH-beleid. Het bestuursorgaan moet bij de uitvoering van de VTH taken namelijk rekening houden met de doelen en uitgangspunten die in het beleid opgenomen zijn.

1.1 Doelstellingen uit het VTH-beleid

De doelstellingen die zijn vastgelegd in het VTH-beleid zijn:

 • 1.

  een prettige, veilige samenleving zonder overlast en zonder verrommeling;

 • 2.

  tevreden burgers;

 • 3.

  een gedragsverandering van burgers ten gunste van de samenleving.

1.2 Kwaliteitsdoelen

Aanvullend kunnen de volgende kwaliteitsdoelstellingen in het beleid worden onderscheiden:

 • Het geven van vertrouwen en het versterken van eigen verantwoordelijkheid. We doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven.

Goed naleefgedrag wegen wij mee bij toezicht en hercontroles. We streven zoveel mogelijk naar risicogestuurd toezicht. Als er meer risico is op overtredingen of de veiligheid zwaar weegt, houden wij meer en vaker toezicht.

Dit kan gemeten worden door het aantal versoepelde of verzwaarde controles, door een vermindering van het aantal controles op lage risico’s en een toename van het aantal controles op hoge risico’s.

 • Het uitvoeren van wettelijke taken.

We voldoen aan de wettelijke kwaliteitsverplichtingen, zoals vastgelegd in het Bor en de Mor. We leveren een minimaal benodigd, adequaat niveau van toezicht. Dit kan gemeten worden door het niveau van het uitgevoerde toezicht te vergelijken met het minimale toereikende niveau.

 • Het in de hand houden van kosten en vergroten van efficiency

Het kwaliteitsniveau waar we naar streven moet liggen binnen de bestaande formatieruimte. Preventie en vertrouwen moeten leiden tot minder controles. Nieuwe werkwijzen zoals mobiel digitaal toezicht worden ingevoerd als dit efficiënt is. Uit de jaarlijkse begrotingen moet blijken dat de kosten voor handhaving niet toenemen. Een voorbehoud is hier echter op z’n plaats: het afgeven van meer vergunningen en de toename van ingediende meldingen leidt onvermijdelijk tot meer (verzoeken om) toezicht en daarmee tot meer handhaving.

 • Communicatie als preventief handhavingsinstrument

Door goede communicatie worden vervelende en kostbare juridische handhavingstrajecten voorkomen. Deze communicatie gaat over:

 • -

  de inhoud van wet- en regelgeving;

 • -

  verwachtingen naar elkaar en;

 • -

  de noodzaak om de regelgeving na te leven.

Het gebruik van de gemeentelijke website, het internet, e-mail en sociale media worden daarbij ingezet. De werking van de preventie kan gemeten worden door het aantal zaken dat is opgelost zonder gebruikmaking van een last onder dwangsom, last onder bestuursdwang of boete, bij te houden.

Onze medewerkers volgen cursussen waarin zij leren om brieven in begrijpelijke taal op te stellen. Deze vaardigheden passen zij ook toe bij de standaardisering van besluiten en andere juridische stukken.

 • Mediation

Onze gemeente ziet dienstverlening als belangrijke taak. In het proces van advisering en als inwoners of ondernemers niet tevreden zijn over onze dienstverlening, willen wij met elkaar in gesprek om tot een gezamenlijk gedragen advies of oplossing te komen.

We richten ons op het voorkomen van - vaak lange, tijdrovende - bezwaarprocedures en handhavingstrajecten en hechten daarom veel waarde aan de inzet van professionele mediators. Wij willen in gesprek met de belanghebbende partijen om de kwaliteit van onze besluitvorming te vergroten, om problemen te voorkomen of in een vroeg stadium op te lossen.

Daarnaast maken wij gebruik van de inzet van buurtbemiddeling. Dit is de inzet door welzijnsorganisaties bij de bemiddeling in geschillen tussen buren. Zij werken ook met mediationvaardigheden. Buurtbemiddeling kan erg effectief zijn bij handhavingstrajecten tussen burgers onderling.

Zowel bij mediation als bij buurtbemiddeling gaan we uit van vrijwilligheid en toestemming van partijen om mee te werken.

1.3 Methodiek: halen we de gestelde doelen?

Het opstellen van een jaarverslag is eveneens een verplicht onderdeel van de beleidscyclus. Monitoring en evaluatie leiden tot bijstellingen en beleidsaanpassingen.

Kwaliteits-, prestatie- en naleefdoelen worden beoordeeld aan de hand van indicatoren zoals het aantal:

 • -

  gecontroleerde vergunningen;

 • -

  uitgevoerde controles en hercontroles;

 • -

  aard van de overtredingen;

 • -

  ingediende handhavingsverzoeken;

 • -

  bestuursrechtelijke trajecten;

 • -

  in stand gebleven handhavingsbesluiten

 • -

  uren besteed aan voorlichting en communicatie.

Niet alle doelen kunnen gemeten worden met indicatoren. In die gevallen zal de beoordeling een beschrijving zijn van de stand van zaken.

1.4 Collegeprogramma Druten

Wij houden bij het opstellen van zowel het VTH-beleid als het VTH-uitvoeringsprogramma rekening met wat daarover in het collegeprogramma opgenomen is.

In het collegeprogramma van Druten staat ten aanzien van het onderwerp veiligheid; “Veiligheid: ondermijning - om criminaliteit die de samenleving ondermijnt een halt toe te roepen, investeren wij met onze buurgemeenten in acties gericht op het ontmantelen van hennepkwekerijen, drugslaboratoria en illegale ondernemingen”.

Zoals bekend vinden er in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wat de gevolgen daarvan voor het uitvoeringsprogramma zullen zijn, is uiteraard nu nog niet duidelijk. Bij de doel- en prioriteitsstellingen gaan wij uit van zowel het collegeprogramma als de zogenoemde ‘tafel van elf’. Dit is een opsomming van factoren die van belang zijn voor de naleving van regels. De systematiek van deze methode hebben wij gebruikt om de sterke en zwakke van toezicht en handhaving in kaart te brengen.

Daarnaast luisteren wij naar signalen uit de samenleving. Zowel onze bouwinspecteurs, de milieutoezichthouders van de Omgevingsdienst, onze Boa’s als contacten met externe partijen zoals VRGZ, Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland voorzien ons van een actueel beeld van maatschappelijke problemen. Deze actualiteit vertalen wij in hogere of lagere prioriteitsstelling.

1.5 Uitvoeringsprogramma in relatie tot het nieuwe en integraal VT&H-beleid

Met de gemeenten in onze regio en de ODRN wordt gewerkt aan een nieuw integraal VTH- beleid dat rekening houdt met de invoering van de Ow en de Wkb. Gestreefd wordt naar een zo uniform mogelijk VTH-beleid om op bijv. thema’s zoals ondermijning een ‘waterbedeffect’ te voorkomen.

Het VTH-beleid en de capaciteitsramingen uit dit programma vormen de basis voor de vergunningverlening en de uitvoering van de toezichts- en handhavingstaken.

De ramingen sluiten aan op de gestelde kwaliteitseisen in de Wabo.

2. Beleids- en uitvoeringscyclus

2.1 Algemeen

Het VTH-beleid en het uitvoeringsprogramma zijn onderdeel van een beleidscyclus.

We verwijzen hiervoor naar de zogenoemde ‘dubbele regelkring’ of ‘big eight’(zie figuur hieronder), waarin de verschillende stappen uit de beleids- en uitvoeringscyclus zijn vastgelegd.

afbeelding binnen de regeling

Bovenste helft: strategisch beleid. Opdrachtverlening (tactisch beleid) en evaluatie. Onderste helft: uitvoering. Uitvoeringsbeleid, uitvoering/productie en monitoring.

Beiden doorlopen de ‘plan-do-check-act’ cyclus genoemde artikelen: Besluit omgevingsrecht.

2.2 Uitwerking beleids- en uitvoeringcyclus

Binnen de beleids- en uitvoeringscyclus waarin het VTH-beleid en het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen, worden de volgende fasen onderscheiden:

1 Beleidsvorming

Het opstellen van het integrale VTH-beleidsplan op hoofdlijnen:

 • -

  uitgangspunten, achtergronden en visie;

 • -

  invulling van begrippen Integrale handhaving, toezicht;

 • -

  taken en prioriteiten;

 • -

  nalevingstrategie (toezicht-, handhaving-, gedoogstrategie en preventiestrategie).

2 Uitvoering

Het uitwerken van het beleid in een uitvoeringsprogramma. In dit programma leggen wij vast en werken wij uit hoe we onze capaciteit inzetten op de verschillende VTH taken. Hierbij houden wij rekening met de prioriteitstelling van de verschillende onderwerpen. U treft de prioriteitstelling aan in bijlage 2.

3 Evaluatie/Monitoring

Het evalueren van fase één en twee. We kijken of deze fasen gegaan zijn volgens de planning.

We stellen een evaluatierapport op. Hierin leggen wij vast of wij op de meest efficiënte wijze hebben gehandeld.

In de evaluatie gaan wij daarnaast in op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Mogelijk zijn deze van invloed geweest op het al dan niet waarmaken van het uitvoeringsprogramma. Op basis van de evaluatie trekken we conclusies en doen we aanbevelingen over mogelijke bijsturing. Zie hiervoor fase vier.

4 Bijsturing

Het bijsturen van de uitkomsten van het evaluatierapport uit fase drie.

Ieder jaar kan de evaluatie leiden tot aanpassing van het uitvoeringsprogramma. Dit betekent concreet dat er bijsturing plaats kan vinden op de volgende onderwerpen:

 • -

  visie;

 • -

  uitgangspunten;

 • -

  handhavingsthema’s en –taken;

 • -

  prioriteiten en strategieën;

 • -

  inzet van capaciteit, middelen en organisatie.

2.3 Risico’s en uitdagingen

2022 staat in het teken van de invoering van de Ow en de Wkb. De gevolgen van die invoering op onze organisatie zijn nu nog moeilijk in te schatten.

1 Systemen en processen

Druten werkte met een eigen systeem (SquitXo) voor de verwerking van omgevings- vergunningen.

Vanaf 1 juni 2022 treedt de Ow naar verwachting in werking. De organisatie werkt op dit moment aan de uniformering van werkprocessen op één ondersteunend systeem. Dit is het open source systeem ‘Openwave’ geworden. Volgens planning gaat dit nieuwe systeem begin 2022 ‘live’.

2 Ontwikkelingen in de maatschappij

De gemeente Druten heeft een grote woningbouwopgave waardoor er ook bij de organisatie extra capaciteit nodig is voor planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Het aantrekken van kundig gekwalificeerd personeel in de huidige arbeidsmarkt, vormt een grote uitdaging.

4 Nasleep van het COVID-19 virus

2020 en 2021 blijven voor altijd bekend als de jaren waarin de maatschappij door het Covid- 19 virus beïnvloed werd. Zo zijn bijvoorbeeld onze Boa’s voor een groot deel van hun formatie belast geweest met het toezicht op de naleving van de avondklok en andere maatregelen. Ook voor 2022 is het zeer waarschijnlijk dat er gevolgen zullen zijn voor ons VTH programma.

De evenementenbranche heeft anderhalf jaar stilgelegen. De verwachting is dan ook dat onze Apv medewerkers in 2022 veel meer aanvragen te behandelen zullen krijgen. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van de ontwikkeling van het virus.

5 Veranderingen in wetgeving

 • -

  Ow: zie voor meer informatie onder § 7.2

 • -

  Wkb

 • -

  Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

 • -

  Alcoholwet

 • -

  Wet Bibob – 2e tranche

 • -

  Wijzigingen in het bouwbesluit 2012

3. Beschikbare capaciteit WDW

Binnen de WDW is de volgende capaciteit beschikbaar voor de uitvoering van de VTH-taken:

Functienaam

Fte ingevuld voor VTH

taken:

in uren:

Vergunningverlening

 
 

Vergunningverlener A (bouw) + administratieve ondersteuning

9,38

13.367

Vergunningverlener B (Apv, bijzondere wetten)

2,6

3.705

Ondersteunend medewerker Apv, bijz. wetgeving

0,67

955

Toezicht

 
 

Handhaver bouwzaken

3,00

4.275

Handhaver Alcoholwet

1,33

1.895

Toezichthouder / BOA

7,28

10.374

Handhaving (1)

 
 

Juridisch Adviseurs, team JA-FL

4,77

6.792

NB: 1 fte = 1425 uur

(1) De juridisch adviseurs werken zowel voor team Fysiek, domein Publiekszaken, als voor het domein Fysieke Leefomgeving als voor team OOV, domein bedrijfsvoering. Zij adviseren op de juridische aspecten van vergunningverlening maar hebben ook een grote rol in handhavingsprocedures. Dit overzicht laat hun inzet zien m.b.t. VTH-taken en geeft geen overzicht van de totale capaciteit en inzet van team JA-FL.

4. Vergunningverlening

In de volgende hoofdstukken geven wij een korte samenvatting van het werk van onze medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de programma’s: vergunningverlening, toezicht, handhaving en overige.

4.1 Vakgebieden

1 Bouwen

Bouwwerken moeten passen in hun omgeving en zij mogen geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van bewoners en gebruikers. Het (ver)bouwen en gebruiken van woningen en andere gebouwen is daarom aan regels gebonden. Alle bouwwerken moeten aan die regels voldoen. Meestal is voor de activiteit bouwen een omgevingsvergunning nodig. In een aantal gevallen kan echter gebouwd worden zonder vergunning omdat deze bouwwerken vergunningsvrij zijn op grond van bijlage II van het Bor.

2 Milieu

Onze gemeente heeft alle milieu gerelateerde taken wettelijk verplicht overgedragen aan de ODRN. De ODRN werkt onder mandaat van de gemeente.

De ODRN stelt zelf een uitvoeringsprogramma op. Zij noemen dit een werkplan. De ODRN betrekt hierbij alle opdrachtgevende gemeenten / provincies. De ODRN voert in opdracht van haar opdrachtgevers een risicogestuurd programma uit van reguliere controles en toezichtstaken. Binnen de ODRN bestaat er daarnaast ruimte voor het oppakken van projecten en aanvullende opdrachten.

De gemeente Druten heeft ervoor gekozen om de BRIKS-taken in eigen huis uit te blijven voeren.

Het werkprogramma van de ODRN 2022 is als bijlage 3 bij dit stuk gevoegd.

3 Overige Wabo -vergunningen

Naast de omgevingsvergunningen voor de activiteit ‘Bouwen’ behandelen wij, zoals hiervoor al aangegeven, omgevingsvergunningen en meldingen voor de activiteiten reclame, inritten en uitwegen, kappen, slopen en het afwijken van bestemmingsplannen.

4 Apv en bijzondere wetgeving

Het vakgebied Apv en bijzondere wetgeving betreft voor het grootste deel de behandeling en verwerking van meldingen en vergunningen voor evenementen. Ook het verlenen van Apv- vergunningen zoals standplaatsen en vergunningen op basis van bijzondere wetgeving. Denk hierbij aan de Alcoholwet, Wet op de kansspelen etc.

5. Toezicht

In dit hoofdstuk staat een toelichting op het werk van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het uitoefenen van toezicht. Voor de duidelijkheid maken wij in dit document onderscheid tussen de programma’s ‘toezicht’ en ‘handhaving’.

In het bestuursrecht wordt gesproken over ‘handhaving’ maar dit omvat zowel toezicht, bestuursrechtelijke handhaving als opsporing. Deze begrippen moeten niet met elkaar verward worden, want ze hebben allemaal een andere betekenis.

Onder ‘toezicht’ (ook wel ‘handhavingstoezicht’) verstaan we dat door het bestuur bij inwoners, bedrijven, inrichtingen (door tussenkomst van toezichthouders) wordt nagegaan of zij de bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn, daadwerkelijk naleven.

Toezichthouders voeren regelmatig controles uit. Hier gaat een preventief effect van uit. Het uitvoeren van goed toezicht kan ertoe bijdragen dat de wettelijke voorschriften zonder inzet van andere sancties worden nageleefd.

Binnen team Fysiek kennen we drie soorten toezichthouders:

 • a.

  de handhaver bouwzaken, voorheen vaak beter bekend als ‘bouwinspecteurs’;

 • b.

  de handhaver Alcoholwet en de;

 • c.

  buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa).

De Boa’s zijn ook bevoegd tot het opleggen van sancties in de strafvorderlijke zin, door het opmaken van een proces-verbaal. Bouwinspecteurs mogen dit niet.

6. Handhaving

In dit hoofdstuk staat een toelichting op het werk van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de handhaving.

Bestuursrechtelijke handhaving in de ‘enge’ zin van het woord gaat over het opleggen van bestuursrechtelijke sancties (zoals een last onder bestuursdwang, een last onder dwangsom of het intrekken van vergunningen) door een bestuursorgaan. Het opleggen van zulke sancties wordt gezien als het nemen van een besluit. Tegen besluiten kan men bezwaar maken en een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen. Tegen een beslissing op dit bezwaar kan beroep ingesteld worden en een verzoek om voorlopige voorziening worden aangevraagd. Na beroep kan een hoger beroep volgen.

De juridisch adviseurs van team JA-FL zijn voor een aanzienlijk deel van hun formatie belast met de handhaving en ondersteuning van team Fysiek, domein Fysieke leefomgeving en team OOV. De inschatting voor de capaciteitsraming is gebaseerd op de cijfers over het jaar 2021.

7. Overige werkzaamheden, projecten en onvoorziene taken

7.1 Inleiding

Onze medewerkers zijn naast hun vakspecifieke, uitvoerende taken ook verantwoordelijk voor andere taken zoals:

 • -

  bestuursondersteuning;

 • -

  collegiale advisering;

 • -

  implementatie nieuwe wetgeving;

 • -

  ondersteuning bij het opstellen van beleidsstukken;

 • -

  ondersteuning van andere teams;

 • -

  samenwerkingsverbanden met externe partijen (gemeenten, provincie, waterschappen, Rijkswaterstaat, VRGZ, politie, OM);

 • -

  aanleveren van gegevens t.b.v. team Financieel beheer – (Financiën: begroting, voorjaars- en najaarsnota, leges) en;

 • -

  andere taken die weliswaar voornamelijk uitvoerend van aard zijn, maar die niet vallen onder de 3 categorieën: Vergunningverlening, Toezicht of Handhaving.

In de rekenmodellen zijn hier uren voor begroot.

7.2 Omgevingswet (Ow)

Met de Ow bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. De wet treedt waarschijnlijk op 1 juni 2022 in werking. De komst van de Ow betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het is belangrijk dat de overheid verder gaat met de voorbereidingen. Anders lukt het niet om de wet in 2022 goed in te laten gaan. De implementatie van de wet wordt binnen de WDW multidisciplinair opgepakt. Vanuit de teams Fysiek en JA-FL participeren diverse medewerkers in het project. Hiervoor is een urenraming opgesteld. Naar verwachting kost de implementatie van de Ow en de Wkb team JA-FL zo’n 36 uur per week. Het team onderzoekt of er in 2022 net als in 2021 juridisch adviseurs ter compensatie voor ingehuurd kunnen worden.

7.3 Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Deze wet regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsbescherming voor het bouwen, de zogenaamde kwaliteitsborging. De wet versterkt de positie van de bouwende klanten.

De complexiteit van de bouwsector neemt toe. Het stelsel van kwaliteitsborging van de bouwsector zal daarom worden herzien. Dit zorgt ervoor dat de verhouding tussen de opdrachtgever van de bouw, de bouwende klant en de aannemer gelijkwaardiger wordt. Als de bouw opgeleverd wordt moet de aannemer aantonen dat aan de regels is voldaan.

Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en gemaakte afspraken is gebouwd, krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden. De aannemer moet de klant informeren. Bijvoorbeeld over de manier waarop risico's tegen schade zijn afgedekt.

De Wkb is ‘gekoppeld’ aan de invoering van de Ow en zal daarom naar verwachting op 1 juni 2022 in werking treden. Voor de implementatie van de Wkb is in 2022 de inzet nodig van

medewerkers van team Fysiek en team JA-FL.

7.4 Ondermijning

Criminelen maken gebruik van diensten van de niet criminele maatschappij; de ‘bovenwereld’.

Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Negatieve gevolgen van de invloed en druk die criminelen op onze samenleving uitoefenen:

 • -

  normvervaging;

 • -

  afname van gevoel van veiligheid en leefbaarheid.

We noemen dit ondermijning. Ondermijning heeft ongewenste effecten, bijvoorbeeld:

 • -

  het verweven raken van boven- en onderwereld;

 • -

  de aantasting van de integriteit van openbaar bestuur, ambtenaren en bedrijfsleven;

 • -

  bedreiging/afpersing van bestuurders, ambtenaren, burgers en ondernemers.

Het publieke vertrouwen in de overheid wordt hierdoor ondermijnd. Bovendien kan ondermijning, zoals gezegd tot normvervaging leiden (“iedereen pikt een graantje mee, waarom ik niet”).

De aanpak van ondermijning binnen onze gemeente wordt gecoördineerd door medewerkers van team OOV. Zij hebben aangegeven gebruik te willen maken van de oog- en oorfunctie van de toezichthouders van team Fysiek, terwijl ook de juridisch adviseurs een rol hebben in de aanpak van ondermijning. Zo worden besluiten, bezwaren en voorlopige voorzieningen bij artikel 13b Opiumwet-zaken door de juridisch adviseurs van JA-FL behandeld. Tevens worden Bibob-zaken voor de teams die team JA-FL ondersteunt, door team JA-FL behandeld.

Momenteel zijn we het nieuwe Bibob beleid aan het implementeren. Dit nieuwe beleid is vastgesteld in de hele regio Tweestromenland. Onderdeel van de implementatie is dat wij onderzoeken waar in onze organisatie de Bibob taken, inclusief de functie van Bibob coördinator, het beste ondergebracht kunnen worden.

De toezichthouders van de WDW zullen binnen het IGP ondermijning onder meer samenwerken met hun collega’s van de ODRN, de collega’s uit de regio en de politie Oost- Nederland. Binnen deze samenwerking is het Ondermijningsteam Tweestromenland (OTSL) opgericht. Binnen het OTSL worden medewerkers uitgerust en opgeleid om ondermijnende criminaliteit eerder en beter te herkennen en aan te pakken.

7.6 Juridische kwaliteitszorg

Team JA-FL zal 2022 gebruiken voor het vervolg op taken die al sinds 2019 opgepakt zijn:

 • -

  het vergroten van de juridische kwaliteitszorg binnen team Fysiek en het domein Fysieke Leefomgeving. Zo zal team JA-FL aandacht geven aan de (juridische) kwaliteit van besluiten, besluitvorming, uitgaande correspondentie, bezwaar- en beroepsprocedures, vergunningverlening etc.;

 • -

  het (ondersteunen van en helpen bij) verder actualiseren en harmoniseren van allerlei beleidsstukken en verordeningen zoals Bibob beleid, de Apv en reclamebeleid;

 • -

  het actualiseren en corrigeren van de brief formats en deze taalkundig leesbaar maken.

7.7 Projecten

Voor de uitvoering van VTH-taken is belangrijk te vermelden dat er diverse projecten lopen of gaan lopen die effect kunnen hebben op de ambtelijke inzet vanuit de teams Fysiek en JA-FL:

 • -

  Festival/evenementen controles: dit blijft een hoge prioriteit houden waarover afgestemd is tussen vergunningverleners, juristen en Boa’s.

8. Communicatie VT&H 2022

Ons college vindt het voorkomen van overtredingen belangrijk. In het VTH-beleid is daarom een preventiestrategie beschreven. Hiermee beogen wij ervoor te zorgen dat het burgers, bedrijven en overige instellingen duidelijk is hoe onze gemeente omgaat met toezicht en handhaving.

Transparantie en duidelijkheid over de invulling en uitvoering van de handhavingstaken leiden uiteindelijk tot een verbetering van de effecten van de geleverde inspanningen, dus een beter naleefgedrag. Zolang onze gemeente actief met burgers en bedrijven communiceren over hun visie en het uit te voeren beleid, zal dit duidelijkheid scheppen bij deze doelgroepen en zal dit voorkomen dat overtreders zeggen dat ze niet op de hoogte waren of hadden kunnen zijn.

9. Evaluatie

9.1 Inleiding

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat dit uitvoeringsprogramma onderdeel uitmaakt van een beleids- en uitvoeringscyclus. Bij de evaluatie van het beleid en het uitvoeringsprogramma kan op basis van de ontwikkelingen gedurende het jaar en mogelijke ontwikkelingen in het komende jaar bijsturing op visie, prioriteiten en strategieën plaatsvinden.

9.2 Evaluatie/Monitoring

Gedurende het lopende jaar is het van belang structureel te evalueren/monitoren.

Om goed te kunnen evalueren is er een aantal voorwaarden waaraan de uitvoeringsorganisatie dient te voldoen. Zo is het van belang dat eenieder die met VT&H- taken belast is, zijn werkzaamheden uitvoert op basis van het beleid en het uitvoeringprogramma. Kennis van (de uitgangspunten van) het beleid en het uitvoeringsprogramma is daarom noodzakelijk. Sturing op taken, prioriteiten, strategieën en inzet van capaciteit is ook noodzakelijk. Dit vraagt daarom de nodige aandacht van de teamleden. Het is van belang goed zicht te houden op de werkzaamheden en uit te voeren taken om te kunnen beoordelen of en in hoeverre deze in lijn met het beleid worden uitgevoerd.

Een andere belangrijke voorwaarde is het registreren van uitgevoerde taken. Ten behoeve van de evaluatie, als ook het evaluatierapport/jaarverslag, is het van belang te kunnen beschikken over zoveel mogelijk managementinformatie (kengetallen). Niet alleen ten aanzien van de uitgevoerde taken, maar ook ten aanzien van de tijd die aan deze taken besteed wordt. Deze zullen dan ook moeten worden bijgehouden en verzameld door teamleden en teamontwikkelaar. Hoe beter dit gebeurt, hoe realistischer het beeld en het programma en hoe beter de bijsturing kan plaatsvinden.

De resultaten van de evaluatie van het uitvoeringsprogramma worden neergelegd in een korte rapportage, zodat op grond daarvan conclusies kunnen worden getrokken die als basis kunnen dienen voor het gemotiveerd bijsturen van het beleid en/of het uitvoeringsprogramma.

Ondertekening

Bijlage 1: Capaciteitsramingen uitvoeringsprogramma 2022

Werkblad 1: overzicht ramingen vergunningverlening bouw

Werkblad 2: overzicht ramingen vergunningverlening Apv en bijzondere wetgeving

Werkblad 3: overzicht ramingen toezicht bouw

Werkblad 4: overzicht ramingen toezicht Apv en bijzondere wetgeving

Werkblad 5: overzicht ramingen juridische advisering en handhaving

Capaciteitsraming VTH-U.P. Vergunningverlening A (Briks-taken) 2022

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

 

Wijchen

 

Druten

2

WABO - BRIKS

Kengetallen/ aantal per jaar

Duur afhandeling gemiddeld in

uren

Minimalebenodigde capaciteit inuren

(BxC)

idem in Fte

Kengetallen/ aantal per jaar

Duur afhandeling gemiddeld in

uren

Minimalebenodigde capaciteit inuren

(CxD)

idem in Fte

3

Formele aanvragen

 

4

Formele aanvragen in behandeling genomen

314

1

314

0,22

219

1

219

0,15

5

OV, reguliere aanvragen verleend

261

2

522

0,37

206

2

412

0,29

6

OV, uitgebreide aanvragen verleend

6

4

24

0,02

2

4

8

0,01

7

OV, regulier tijdelijk verleend

6

2

12

0,01

10

2

20

0,01

8

OV, ingetrokken vergunningen

25

2

50

0,04

7

2

14

0,01

9

Vooroverleggen

 

10

OV, vooroverleg in behandeling genomen

142

1

142

0,10

85

1

85

0,06

11

OV, vooroverleg verleend

123

2

246

0,17

72

2

144

0,10

12

OV, activiteit Bouwen

 

13

OV, activiteit bouwen in behandeling genomen

382

0,45

171,9

0,12

178

1

178

0,12

14

OB verleend, bouwkosten < 50.000,-

133

4

532

0,37

109

4

436

0,31

15

OB verleend, bouwkosten 50.000,- tot 500.000,-

65

12

780

0,55

51

12

612

0,43

16

OB verleend, bouwkosten > 500.000,-

19

36

684

0,48

10

36

360

0,25

17

OV, Brandveilig gebruik

 

18

OV brandveilig gebruik in behandeling genomen

3

1

3

0,00

2

1

2

0,00

19

OV verleend

2

2

4

0,00

1

2

2

0,00

20

Melding brandveilig gebruik

23

2

46

0,03

5

2

10

0,01

21

OV, Slopen

 

22

OV, activiteit slopen in behandeling genomen

7

1

7

0,00

0

1

0

0,00

23

OV verleend

3

2

6

0,00

0

2

0

0,00

24

Sloopmeldingen

 

25

Sloopmelding inbehandeling genomen

48

1

48

0,03

23

1

23

0,02

26

SM verleend

47

2

94

0,07

22

2

44

0,03

27

Monumenten

 

28

Activiteit monument in behandeling genomen

17

1

17

0,01

10

1

10

0,01

29

Verleend

13

2

26

0,02

11

2

22

0,02

30

Uitvoeren vanwerkzaamheden

 

31

OV, activiteit uitvoering van werkzaamheden in behandeling genomen

14

1

14

0,01

8

1

8

0,01

32

Verleend

13

2

26

0,02

7

2

14

0,01

33

Uitwegen

 

34

OV, activiteit uitwegen in behandeling genomen

37

1

37

0,03

17

1

17

0,01

35

Verleend

40

1

40

0,03

26

1

26

0,02

36

Kappen

 

37

OV, activiteit kappen in behandeling genomen

16

1

16

0,01

8

1

8

0,01

38

Verleend

11

1

11

0,01

7

1

7

0,00

39

Afwijken bestemmingsplan

 

40

OV, afwijken bestemmingsplan in behandeling genomen

189

1

189

0,13

66

1

66

0,05

41

Verleend

129

2

258

0,18

75

2

150

0,11

42

Overige activiteiten vergunningverleners A

 

43

Behandelen zienswijzen

20

4

80

0,06

7

4

28

0,02

44

Nazorg na vergunningverlening

100

1

100

0,07

50

1

50

0,04

45

Budgetbeheer tbv team Fysiek

50

1

50

0,04

0

1

0

0,00

46

Algemene teamtaken voor WDW, bijv opstellen werkprocessen

100

2

200

0,14

50

2

100

0,07

47

Voorbereiding nieuweOmgevingswet, inzet teamFysiek

50

2

100

0,07

25

2

50

0,04

48

Digitalisering / archivering waaronder bijv. Squit / AVG

50

2

100

0,07

25

1

25

0,02

49

Werkzaamheden vooroverige stakeholders (welstand)

30

8

240

0,17

15

8

120

0,08

50

Applicatiebeheer

300

1

300

0,21

100

1

100

0,07

51

Teamoverleg

12

12

144

0,10

12

4

48

0,03

52

Klantcontacten KCC

2900

1

2.900

2,04

1000

1

1000

0,70

53

Totaal benodigde capaciteit Vergunningen Wijchen

8.534

5,99

 

Totaal benodigd Druten

4.418

3,10

54

Totaal beschikbare capaciteit Vergunningen Wijchen

8.911

6,25

Totaal beschikbaar Druten

4.455

3,13

55

Verschil

377

0,26

Verschil

37

0,03

Capaciteitsraming VTH-U.P. vergunningverlening B (APV - Bijzondere wetgeving) 2022

 

Wijchen

Druten

APV - bijzondere wetgeving

aantal per jaar

Duur afhandeling gemiddeld in

uren

Minimalebenodigde capaciteit in uren

(CxD)

idem in Fte

 

aantal per jaar

Duur afhandeling gemiddeld in uren

Minimalebenodigde capaciteit in uren

(GxH)

idem in Fte

APV (Openbare orde en veiligheid)

 

Evenementen kleinschalig, niet belastend (melding klein evenement)

100

3

300

0,21

50

3

150

0,11

Evenementen kleinschalig, belastend(A-evenement)

50

15

750

0,53

25

15

375

0,26

Evenementen grootschalig, niet belastend (B-evenement)

30

30

900

0,63

20

30

600

0,42

Evenementen grootschalig, belastend(C-evenement)

1

75

75

0,05

0

75

0

0,00

APV (overige vergunningen, exploitatievergunning)

17

8

136

0,10

9

8

72

0,05

BIJZONDERE WETGEVING

 

Alcoholwetvergunningen (nieuwe aanvragen)

6

20

120

0,08

5

20

100

0,07

Wijziging Alcoholwetvergunning

6

5

30

0,02

2

5

10

0,01

Ontheffingen sluitingstijden

4

2

8

0,01

2

2

4

0,00

Behandelen zienswijzen bij aanvragen

1

2

2

0,00

1

2

2

0,00

Schaarse vergunningen / standplaaten (ook vierdaagse)

260

3

780

0,55

10

3

30

0,02

Toegang centrumgebied / Bijsterhuizen

16

1,5

24

0,02

0

1,5

0

0,00

Werkzaamheden weekmarkt

4

2

8

0,01

16

2

32

0,02

werkzaamheden covid-19

80

3

240

0,17

50

3

150

0,11

 

Overige taken team Fysiek Vergunningverleners B

 
 

Budgetbeheer tbv team Fysiek

67

1

67

0,05

23

1

23

0,02

Algemene teamtaken voor WDW, bijv opstellen werkprocessen

250

1

250

0,18

150

1

150

0,11

Voorbereiding Omgevingswet

30

1

30

0,02

20

1

20

0,01

Werkzaamheden overige stakeholders

75

1

75

0,05

50

1

50

0,04

Totaal benodigd wijchen

3795

2,66

Totaal benodigd Druten

1768

1,24

Totaal beschikbaar

3132

2,20

Totaal beschikbaar

1542

1,08

Verschil

-663

-0,47

Verschil

-226

-0,16

NB: De behandeling van evenementen kost meer tijd dan regulier door de implementatie van de coronamaatregelen.

(*) Van de algemene teamtaken kunnen niet uitgevoerd worden:

Publiceren

100

50

Evaluatie evenementen

 
 

100

 
 
 
 

50

 

Achterstanden m.b.t. Drank- en Horeca / Exploitatievergunningen

 
 

150

 
 
 
 

75

 
 
 
 

350

 
 
 
 

175

 

Capaciteitsraming VTH-U.P. Toezicht bouw 2022

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

 

Wijchen

 

Druten

2

WABO - BRIKS

Ken- getallen

Toezichts- frequentie

Duur controle / afhandeling

dossier

Minimale benodigde capaciteit in uren Kolom C*D*E

idem in Fte 1 Fte is 1425

uur

Ken- getallen

Toezichts- frequentie

Duur controle / afhandeling

dossier

Minimale benodigde capaciteit in uren

Kolom I*J*K

idem in Fte 1 Fte is 1425

uur

3

OV, activiteit Bouw

 

4

OB verleend, bouwkosten < 50.000,-

10

1

2

20

0,01

87

1

2

174

0,12

5

OB verleend, bouwkosten < 50.000,-, onder WKB

35

1

2

70

 
 
 
 
 
 

6

OB verleend, bouwkosten 50.000,- tot 500.000,-

49

5

2

490

0,34

42

2

2

168

0,12

7

OB verleend, bouwkosten 50.000,- tot 500.000,-, onder WKB

16

3

2

96

 
 
 
 
 
 

8

OB verleend, bouwkosten > 500.000,-

9

15

2

270

0,19

5

3

2

30

0,02

9

OB verleend, bouwkosten > 500.000,-, onder WKB

3

3

2

18

 
 
 
 
 
 

10

OB, eerderverleend - uitgestelde bouwactiviteit

24

5

3

360

0,25

 
 
 
 
 

11

OB, eerderverleend - uitgestelde bouwactiviteit, onder Wkb

3

3

2

18

 
 
 
 
 
 

12

Bouwen in afwijking van de vergunning

 

13

Alle bouwwerken / gebouwen in afwijking van vergunning gebouwd

4

3

2

24

0,02

10

3

2

60

0,04

14

Bouwen zonder vergunning

 

15

Alle bouwwerken/gebouwen zondervergunning gebouwd

3

3

3

27

0,02

10

3

3

90

0,06

16

Vergunningsvrij bouwen

 

17

Toezicht op vergunningsvrij bouwen- voldoen aan bouwbesluit

6

2

1

12

0,01

30

2

1

60

0,04

18

OV, Brandveilig gebruik

 

19

Controle op brandveiligheid, metvergunning / melding

10

3

2

60

0,04

8

3

2

48

0,03

20

Controle op brandveiligheid, zondervergunning / melding

6

2

2

24

0,02

4

2

2

16

0,01

21

OV,Slopen

 

22

Toezicht op slopen met vergunning / melding

4

1

2

8

0,01

19

1

2

38

0,03

23

Slopen zonder vergunning / melding

 

24

Met asbest

2

2

2

8

0,01

3

2

2

12

0,01

25

Zonder asbest

2

2

3

12

0,01

8

2

3

48

0,03

26

Monumenten

 

27

Wijzigen monumenten zonder vergunning

3

2

2

12

0,01

3

2

2

12

0,01

28

Wijzigen monumenten met vergunning

6

2

2

24

0,02

8

2

2

32

0,02

29

Uitvoeren van werken geen gebouw zijnde

 

30

Aanleggen van werken zonder vergunning

2

2

1

4

0,00

9

2

1

18

0,01

31

Aanleggen van werken i.a.v. de vergunning

2

1

1

2

0,00

5

1

1

5

0,00

32

Bestemmingsplan toezicht

 

33

illegaal gebruik van gronden, particulier

3

2

1

6

0,00

8

1

1

8

0,01

34

illegaal gebruik van gronden, bedrijven

5

2

1

10

0,01

10

2

2

40

0,03

35

Illegaal gebruik van gebouwen

 

36

Particulier

8

2

1

16

0,01

3

2

1

6

0,00

37

Bedrijven

10

2

1

20

0,01

5

2

1

10

0,01

38

Illegale bewoning

20

3

1

60

0,04

20

2

1

40

0,03

39

Illegalebedrijfsactiviteiten

14

3

1

42

0,03

4

2

1

8

0,01

40

Sluitingen

8

3

3

72

0,05

Capaciteitsraming VTH-U.P. Toezicht bouw 2022

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

41

Preventief, niet vergunninggebonden toezicht

 
 

42

Oor en oogfunctie algemeen toezicht

35

1

1

35

0,02

40

1

1

40

0,03

43

Repressief toezicht

 

44

Klachten en/of meldingen

35

1

1

35

0,02

25

1

1

25

0,02

45

Overige vormen van toezicht

 

46

Hercontroles bouwtoezicht

40

1

1

40

0,03

25

1

1

25

0,02

47

Projecten handhaving / bouwtoezicht

 

48

Wijchen: brandveiligheid gevels

2

1

8

16

0,01

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

49

Wijchen: Illegale bewoning Wighenerhorst

35

6

1

210

0,15

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

50

Wijchen: constructie veiligheid breedplaatvloeren

1

2

5

10

0,01

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

51

Overige werkzaamheden van toezicht

 

52

Opstellen en verzenden (1e) handhavingsbrief / email

90

1

2

180

0,13

30

nvt

1

30

0,02

53

Invoering OW en Wkb

24

nvt

4

96

0,07

24

nvt

4

96

0,07

54

invoering Openwave

18

2

4

72

0,05

10

2

4

40

0,03

55

Toezicht i.h.k.v. ondermijning / OTSL / OOV

25

1

6

150

0,11

25

1

6

150

0,11

56

Teamoverleg

12

2

2

48

0,03

10

nvt

2

20

0,01

57

Intrekkingen

10

1

1

10

0,01

7

1

1

7

0,00

58

Afschouwen verleende vergunningen

140

1

1

140

0,10

50

1

1

50

0,04

59

Toezicht evenementenvergunningen

5

3

2

30

0,02

15

1

1

15

0,01

60

 
 
 
 
 
 
 
 

61

Totaal benodigde capaciteit toezicht BRIKS taken Wijchen

2857

2,00

 

benodigd Druten

1421

1,00

62

Totaal beschikbare capaciteit toezicht BRIKS taken Wijchen

2850

2,00

beschikbaar Druten

1425

1,00

63

Verschil

-7

0,00

verschil

4

0,00

64

65

66

67

68

69

Capaciteitsraming VTH - U.P. Toezicht APV / Bijz.Wetg. 2022

APV - Bijz. wetg.

Prioriteit

Kengetallen

Toezichts- frequentie

Duur controle / afhandeling

dossier

Minimale benodigde capaciteit in

uren

Kolom (C*D)*E

idem in

Fte 1 Fte is

1425 uur

 

Prioriteit

Kengetallen

Toezichts- frequentie

Duur controle

/ afhandeling

dossier

Minimale benodigde capaciteit in

uren

Kolom (J*K)*L

idem in

Fte 1 Fte is

1425 uur

Inzet Boa's

 

Surveillance

 

Klachten en meldingen

Hoog

800

1

2

1600

1,12

Hoog

400

1

2

800

0,56

Surveillance centrum

Hoog

250

1

2

500

0,35

Hoog

100

1

2

200

0,14

Surveillance wijken

Hoog

100

1

1,5

150

0,11

Hoog

50

1

2

100

0,07

Surveillance buitengebied

Hoog

50

1

1

50

0,04

Hoog

30

1

2

60

0,04

Surveillance industrieterrein

Hoog

100

1

1

100

0,07

Hoog

30

1

1

30

0,02

Surveillance scholen

Hoog

80

1

1

80

0,06

Hoog

40

1

2

80

0,06

Blauwe zone

Hoog

52

1

6

312

0,22

Midden

17

1

3

51

0,04

Jeugdoverlast

Hoog

70

1

8

555

0,39

Hoog

138

1

2

277

0,19

Honden

Hoog

50

1

2

100

0,07

Hoog

50

1

1

50

0,04

Scooters centrum/ parkeren fietsen markt

Hoog

104

1

3

312

0,22

Hoog

0

1

1

0

0,00

Adresonderzoeken

Midden

50

1

1

50

0,04

Midden

25

1

1

25

0,02

Ondermijning

Hoog

52

1

4

208

0,15

Hoog

52

1

2

104

0,07

Evenementen en horeca

 

Evenementen A

Laag

60

1

1

60

0,04

Laag

30

1

1

30

0,02

Evenementen B

Midden

125

1

2

250

0,18

Midden

50

1

2

100

0,07

Evenementen C

Hoog

2

2

12

48

0,03

Hoog

0

1

0

0

0,00

Ondersteuning DHW

Midden

50

1

2

100

0,07

Hoog

50

1

1

50

0,04

Projecten

 

Vuurwerkoverlast

Hoog

12

1

2

24

0,02

Hoog

12

1

2

24

0,02

Wighenerhorst

Hoog

420

1

1

420

0,29

Hoog

nvt

nvt

nvt

 

0,00

Fietsen (bus)station

Hoog

8

1

4

32

0,02

Hoog

4

1

1

4

0,00

Overig

 

Corona maatregelen

Hoog

52

1

5,2

274

0,19

Hoog

52

1

2,6

138

0,10

Administratieve verwerking

Hoog

600

1

1

600

0,42

Hoog

200

1

1

200

0,14

Uitvoering marktzaken

Hoog

52

1

6

312

0,22

Hoog

52

1

6

312

0,22

Netwerken externe partners

Midden

150

1

2

300

0,21

Midden

50

1

2

100

0,07

Uitstallingen centrum

Midden

25

1

2

50

0,04

Midden

12

1

2

24

0,02

Overleg algemeen (BOA overleg)

Midden

240

1

1

240

0,17

Midden

96

1

1

96

0,07

Cursussen (PHB, AED, EHBO etc)

Hoog

17

1

5

85

0,06

Hoog

17

1

2

34

0,02

Begeleiden stagiares

Midden

24

1

1

24

0,02

Midden

12

1

1

12

0,01

RTGB

Midden

5

1

32

174

0,12

Midden

2

1

32

64

0,04

Totaal benodigde toezichtcapaciteit APV / Bijz. wetg. Wijchen

7010

4,92

Benodigd Druten

2965

2,08

Totaal beschikbare toezichtcapaciteit APV / Bijz. wetg.Wijchen

6916

4,85

Beschikbaar Druten

3458

2,43

Verschil

-94

-0,07

Verschil

493

0,35

Capaciteitsraming VTH - U.P. Toezicht APV / Bijz.Wetg. 2022

APV - Bijz. wetg.

Prioriteit

Kengetallen

Toezichts- frequentie

Duur controle / afhandeling

dossier

Minimale benodigde capaciteit in

uren

Kolom (C*D)*E

idem in

Fte 1 Fte is

1425 uur

 

Prioriteit

Kengetallen

Toezichts- frequentie

Duur controle

/ afhandeling

dossier

Minimale benodigde capaciteit in

uren

Kolom (J*K)*L

idem in

Fte 1 Fte is

1425 uur

Alcoholwet

 

Evenementen A

Laag

50

0

1

0

0,00

Laag

25

0

1

0

 

Evenementen B

Midden

250

1

1

250

0,18

Midden

50

1

1

50

 

Evenementen C

Hoog

50

1

1

50

0,04

Hoog

25

1

1

25

 

Gebruik Horeca-inrichting zonder of i.a.v DHW vergunning

Hoog

175

1

1

175

0,12

Hoog

100

1

1

100

 

Inrichtingseisen Horecabedrijf

Hoog

25

1

1

25

0,02

Hoog

12

1

1

12

 

Basiscontrole

Hoog

50

1

1

50

0,04

Hoog

90

1

1

90

0,06

Ontheffingen van DHW

Hoog

25

1

1

25

0,02

Hoog

10

1

1

10

 

Toezicht op horecabedrijven

Hoog

175

1

1

175

0,12

Hoog

100

1

1

100

 

Speelautomaten (gebruik zonder of i.a.v. vergunning)

Hoog

10

1

1

10

0,01

Hoog

5

1

1

5

 

Integrale controles

Hoog

50

1

1

50

0,04

Hoog

25

1

1

25

 

Preventie Iriszorg

Hoog

100

1

1

100

0,07

Hoog

50

1

1

50

 

terrassen

Hoog

50

1

1

50

0,04

Hoog

25

1

1

25

 

Begeleiding stagiaires

Hoog

30

1

1

30

0,02

Hoog

15

1

1

15

 

Mystery shopper

Hoog

20

1

1

20

0,01

Hoog

10

1

1

10

 

Juridische ondersteuning

Hoog

100

1

1

100

0,07

Hoog

50

1

1

50

 

Leeftijdscontroles

Hoog

100

1

1

100

0,07

Hoog

30

1

1

30

0,02

Ondermijning

Hoog

50

1

1

50

0,04

Hoog

50

1

1

50

 

Totaal benodigde toezichtcapaciteit APV / Bijz. wetg. Wijchen

1260

0,88

Benodigd Druten

647

0,45

Totaal beschikbare toezichtcapaciteit APV / Bijz. wetg.Wijchen

1263

0,89

Beschikbaar Druten

631

0,44

Verschil

3

0,00

Verschil

-16

-0,01

Capaciteitsraming VTH-U.P. Juridische advisering 2022

 

Wijchen

 

Druten

Juridische Advisering (JA-FL)

Kengetallen / aantal per jaar

afhandeling gemiddeld in uren

Minimalebenodigde capaciteit in uren

(B*C)

idem in Fte

 

Kengetallen / aantal per jaar

afhandeling gemiddeld in uren

Min. benodigde capaciteit in uren

(G*H)

idem in Fte

vergunningen / meldingen BRIKS

 

J.A. als gevolg van aanvragen OV

150

1

150

0,11

75

1

75

0,05

Mediation a.g.v VV

10

5

50

0,04

5

5

25

0,02

Bezwaarprocedures als gevolg van aanvragen OV

30

20

600

0,42

15

20

300

0,21

VoVo-procedures a.g.v. aanvragen OV

2

12

24

0,02

1

12

12

0,01

Beroepsprocedures a.g.v. aanvragen OV

6

12

72

0,05

3

12

36

0,03

Hoger beroepsprocedures a.g.v. aanragen OV

3

16

48

0,03

1

16

16

0,01

Bibob toetsen

19

16

304

0,21

10

16

160

0,11

handhaving BRIKS

 

J.A. als gevolg van HH

120

1

120

0,08

60

1

60

0,04

J.A. bij HH uitvoering realisatie overeenkomsten

10

1

10

0,01

2

1

2

0,00

J.A. bij opstellen eerste HH-brief

15

1

15

0,01

5

1

5

0,00

Vooraankondigingen

22

4

88

0,06

10

4

40

0,03

Lasten onder dwangsom

11

24

264

0,19

6

24

144

0,10

Lasten onder bestuursdwang

1

24

24

0,02

1

24

24

0,02

Mediation a.g.v HH

6

5

30

0,02

4

5

20

0,01

Bezwaarprocedures a.g.v. H.H.

8

20

160

0,11

6

20

120

0,08

VoVo-procedures a.g.v. H.H.

1

12

12

0,01

 

1

12

12

0,01

Beroepsprocedures a.g.v. HH

3

12

36

0,03

3

12

36

0,03

Hoger beroepsprocedures a.g.v. H.H.

1

15

15

0,01

1

15

15

0,01

Opstellen gedoogbeschikkingen

2

24

48

0,03

1

24

24

0,02

vergunningen / meldingen APV, bijz. wetg.

 

J.A. als gevolg van aanvragen en meldingen APV, bijz.wetg

15

1

15

0,01

5

1

5

0,00

Bezwaarprocedures

8

20

160

0,11

8

20

160

0,11

VoVo-procedures

0

12

0

0,00

0

12

0

0,00

Beroepsprocedures

1

12

12

0,01

0

12

0

0,00

Hoger beroepsprocedures

0

15

0

0,00

0

15

0

0,00

Bibob toetsen

10

16

160

0,11

7

16

112

0,08

handhaving APV, bijz. wetg.

 

J.A. als gevolg van HH APV, bijz.wetg

30

1

30

0,02

10

1

10

0,01

Waarschuwingen

15

6

90

0,06

5

6

30

0,02

Vooraankondigingen

6

4

24

0,02

4

4

16

0,01

Lasten onder dwangsom

2

24

48

0,03

1

24

24

0,02

Lasten onder bestuursdwang

1

24

24

0,02

1

24

24

0,02

Bezwaarprocedures

3

20

60

0,04

2

20

40

0,03

VoVo-procedures

1

12

12

0,01

 

0

12

0

0,00

Beroepsprocedures

1

12

12

0,01

1

12

12

0,01

Hoger beroepsprocedures

0

15

0

0,00

0

15

0

0,00

Hennepproject politie - woningsluitingen (waarschuwingen)

8

10

80

0,06

7

10

70

0,05

Hennepproject - bezwaarzaken

2

16

32

0,02

3

16

48

0,03

Hennepproject - (hoger) beroep

0

16

0

0,00

1

16

16

0,01

Capaciteitsraming VTH-U.P. Juridische advisering 2022

Projecten

 
 

Wighenerhorst - Vooraankondigingen

25

12

300

0,21

 
 
 
 

Wighenerhorst - Last onder dwangsom

25

16

400

0,28

 
 
 
 

Wighenerhorst - Minnelijke oplossing zonder procedure

6

6

36

0,03

 
 
 
 

Wighenerhorst - Bezwaarprocedures

20

16

320

0,22

 
 
 
 

Wighenerhorst - Beroepsprocedures

5

12

60

0,04

 
 
 
 

Wighenerhorst - Voorlopigevoorziening

2

12

24

0,02

 
 
 
 

Wighenerhorst - Hoger Beroepsprocedures

2

16

32

0,02

 
 
 
 

Wighenerhorst - invorderingsprocedure (voornemen en beschikking

10

16

160

0,11

 
 
 
 

Wighenerhorst - invorderingsprocedure (bezwaar)

10

16

160

0,11

 
 
 
 

Wighenerhorst - invorderingsprocedure (beroep)

2

16

32

0,02

 
 
 
 

J.A. t.a.v. realisatieovereenkomsten

1

3

3

0,00

1

3

3

0,00

Wrakingen

3

4

12

0,01

3

4

12

0,01

Juridische kwaliteitszorg

 

Overige ureninzet JA-FL

50

1

50

0,04

20

1

20

0,01

Opleidingen en cursussen

100

1

100

0,07

50

1

50

0,04

Overige inzet JA-FL bij opstellen beleid overige teams (VTH beleid, Ow en Wkb)

100

1

100

0,07

50

1

50

0,04

Inzet team JA-FL voor andere taken dan VTH

 

Diverse ondersteuning domein Fysieke Leefomgeving etc

500

1

500

0,35

250

1

250

0,18

Totaal benodigde capaciteit JA-FL Wijchen

4.968

3,49

Totaal benodigde capaciteit JA-FL Druten

2.003

1,41

Totaal beschikbare capaciteit JA-FL Wijchen

4.528

3,18

Totaal beschikbare capaciteit JA-FL Druten

2.264

1,59

Verschil

-440

-0,31

Verschil

261

0,18

Door capaciteitstekort voert JA-FL de volgende taken niet uit:

Juridische kwaliteitszorg

Oude handhavingszaken (pre 2018) in Wijchen

Bijlage 2: Prioriteitenoverzicht 2022

Prioriteitenoverzicht Bouwen en bestemmingsplannen

Taak

Beschrijving

Aanvullende opmerkingen

Prioriteit: hoog

Bouwstop

Bouwen zonder of in afwijking van de OV geconstateerd

 

Legale nieuw- ofverbouw

Toezicht op verleende OV voor activiteit bouwen: hoofdgebouw en bedrijfswoningen

 

Legale bestaande bouw: brandveiligheid

Tijdig vaststellen van brand

§ 6.5 Bb

Vluchten bij brand

§ 6.6 Bb

Veilig vluchten bij brand

§ 7.2 Bb

OV voor activiteit brandveilig gebruik

 

Legale bestaande bouw: overig

Toezicht bestaande woningen/woongebouw op Bb en Bv

 

Toezicht bestaande overige gebouwen /bouwwerken op Bb en Bv

 

Toezicht bestaande gebouwen op ernstige mate van strijd met welstand inclusief verwaarlozing (exces) en extreme verwaarlozing van bouwwerken

 

Illegale bouwactiviteiten

Toezicht op illegaal (ver)bouwen hoofdgebouw

 

Tijdelijke omgevingsvergunning

Toezicht houden op verwijderen van bouwwerken en/of beëindiging gebruik na verstrijken termijn

 

Slopen meldingsplichtig

Met asbest

Toezicht asbest is overgedragen aan ODRN

Bestemmingsplan toezicht

Toezicht op bewoning i.s.m. BP en strijdig gebruik door bedrijven, kantoren, detailhandel

Handhaving bij bewoning in loodsen, bedrijfspanden, kantoren en bijgebouwen bij een woning heeft een hogere prioriteit dan bewoning van een bedrijfswoning.

Bewoning anders dan door één huishouden (kamerverhuur, woningsplitsing, bewoning bijgebouwen), indien in strijd met het BP

Opslag (aan het gebruik onttrokken [afval-]) materialen die een bedreiging vormen voor volksgezondheid en/of veiligheid mens en dier

 

Gemeentegrond

Illegale bouwactiviteiten of strijdig gebruik BP op gemeentegrond

 

Monumenten, beschermd stads-

/dorpsgezicht

Toezicht op verleende OV monument of beschermd stads/dorpsgezicht

 

Toezicht op illegaal (ver)bouwen / slopen beschermd stads-/dorpsgezicht

 

Toezicht op illegaal veranderen, bouwen, slopen monument

 

Taak

Beschrijving

Aanvullende opmerkingen

Prioriteit: gemiddeld

Legale nieuw- ofverbouw

Toezicht verleende OV voor activiteit bouwen van bijbehorende bouwwerken bij woningen

 

Toezicht verleende OV voor activiteit bouwen van bijbehorende bouwwerken bij overige hoofdgebouwen

 

Illegale bouwactiviteiten

Controle illegaal (ver)bouwen van bijbehorende bouwwerken bij woningen

 

Controle illegaal (ver)bouwen van bijbehorende bouwwerken bij overige hoofdgebouwen

 

Bestemmingsplan toezicht

Gebruik recreatieterreinen

 

Gebruik van woningen, bewoning van recreatiewoningen chalets, caravans e.d.

 

Woningen niet bestemd voor burgerwoning (burgerbewoning in bedrijfswoning)

 

Opslag overige (aan het gebruik onttrokken [afval-]) materialen

 

Legale bestaande bouw: brandveiligheid

Bestrijden van brand

§ 6.7 Bb

Bereikbaarheid voor hulpverleners

§ 6.8 Bb

Gebruiksmeldingen

 

Taak

Beschrijving

Aanvullende opmerkingen

Prioriteit: laag

Legale nieuw- ofverbouw

Toezicht op verleende OV voor activiteit bouwen: bouwwerken geen gebouw zijnde

 
 

Toezicht op verleende OV voor activiteit bouwen: ondergeschikte bouwdelen aan / bij een hoofdgebouw (dakkapel / kozijnen)

 
 

Toezicht BP bij strijdig gebruik van gronden wat geen direct gevaar en/of onevenredige aantasting voor het woon- en leefmilieu van de omgeving oplevert

 

Legale bestaandebouw

Toezicht gebruik open erven en terreinen i.a.v. Bouwbesluit 2012

 

Illegale bouwactiviteiten

Toezicht illegaal (ver)bouwen bouwwerken geen gebouw zijnde

 

Toezicht Illegaal (ver)bouwen van ondergeschikte bouwdelen aan/bij hoofdgebouw

 

Slopen meldingsplichtig (zonder asbest)

Toezicht en controles op slopen zonder asbest.

 

OV voor werken en werkzaamheden

Controle op illegale werken of werkzaamheden

 

Toezicht op OV voor werken of werkzaamheden

 

Prioriteitenoverzicht APV en bijzondere wetgeving

Taak

Beschrijving

Aanvullende opmerkingen

Prioriteit: hoog

Bijzondere wetgeving

Wet Bibob

 

Artikel 13b Opiumwet

 

Covid 19

 

Toezicht op growshops / coffeeshops

0-optie beleid coffeeshops

Apv algemeen: surveillance

Toezicht centrumgebieden

 

Industrie- en bedrijventerreinen

 

Bebouwde kom

 

Apv: Openbare orde

Bestrijding vanongeregeldheden

 

Veiligheid op openbare plaatsen

Zware evenementen, categorie C

Evenementen

 

Maatregelen tegen overlast en baldadigheid zoals hondenoverlast en (brom)fietsen, scooters in centrumgebied en bebouwde kom

 

Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden, cameratoezicht en gebiedsontzegging

 

Drugsoverlast

 

Parkeren (overlast/parkeerverbod) bedrijventerreinen

 

Vuurwerk

 

Apv: Seksinrichtingen, -winkels en straatprostitutie

bodem-, weg- enmilieuverontreiniging

 

Apv: bescherming milieu en natuurschoon. Uiterlijk aanzien van de gemeente

Illegaal horeca-/slijterijbedrijf

 

Alcoholwet

Verstoring openbare orde, veiligheid of zedelijkheid door alcoholverstrekking

 

Verstrekken alcohol aan (mogelijk) minderjarige

 

Verstrekken alcohol zonder ontheffing

 

Overtreding paracommerciële bepalingen

 
 
 

Afvalstoffenverordening

ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen en verkeerd aanbieden huishoudelijk afval (restafval in GFT etc)

 

Taak

Beschrijving

Aanvullende opmerkingen

Prioriteit: gemiddeld

Bijzondere wetgeving

Winkeltijden

 

Wet op de kansspelen

 

Apv algemeen

Buitengebied

 

Recreatieterreinen

 

Apv: Openbare o

Evenementen

Lichte en middelzware evenementen, categorie A en B

Vertoningen e.d. op openbare plaatsen (straatartiesten)

 

Bruikbaarheid en aanzien openbare plaatsen

 

Toezicht op openbare inrichtingen

 

Maatregelen tegen overlast en baldadigheid (verboden drankgebruik) zoals

 

Plakken / kladden

 

hinderlijk gedrag op openbare plaatsen / publiek toegankelijke ruimten

 

Geluidhinder en verlichting

 

Apv: bescherming milieu en natuurschoon. Uiterlijk aanzien van de gemeente

Bewaren houtopstanden

 

Maatregelen tegen ontsiering (handelsreclame) en stankoverlast

 

Parkeerexcessen zoals:

 

Defecte voertuigen, wrakken, caravans, aanhangwagens

 

Parkeren reclamevoertuigen, grote en/of uitzichtbelemmerende voertuigen

 

Parkeren bedrijventerreinen

 

Apv: andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente

Collecteren, venten, standplaatsen, snuffelmarkten

 

Crossterreinen, gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden

 

Vuur stoken

 

Illegaal horeca-/slijterijbedrijf, verouderde of vervallen vergunning

 

Alcoholwet

Alcohol verstrekken/laten nuttigen op niet vergunde plek

 

Illegale verkoopalcohol

 

Aanwezigheid leidinggevende of barvrijwilliger

 

Personeel jonger dan 16 jaar

Illegale aanwezigheid / nuttigen alcohol in bedrijfsmatige inrichting of voor publiek toegankelijke ruimte

Personeel dronken of onder invloed van drugs

Afvalstoffenverordening

Zwerfafval

Inzamelen huishoudelijk afval door een ander dan aangewezen inzamelaar

Autowrakken

Taak

Beschrijving

Aanvullende opmerkingen

Prioriteit:laag

Apv: Openbare orde

Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen

 

Betogingen

 

Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf

 

Maatregelen tegen overlast en baldadigheid zoals

 

Betreden gesloten woning of lokaal

 

(Brom)fietsen en scooters buiten bebouwde kom, op industrieterreinen

 

Verblijfsontzeggingen

 

Vervoer plakgereedschap en inbrekerswerktuigen

 

Skaten, rolschaatsen, skateboarden op verboden plaatsen

 

Overlast van dieren

 

Bestrijding akkerdistels en Jacobskruiskruid

 
 
 

Apv: bescherming milieu en natuurschoon. Uiterlijk aanzien van de gemeente

Kamperen buitenkampeerterreinen

 

Apv: andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente

Parkeerexcessen zoals:

 

parkeren voertuigen autobedrijf / te koop aanbieden van voertuigen

 

Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen, bromfietsen etc.

 

Overlast veroorzaakt door (brom)fietsen, scooters

 

Openbaar water:

 

Voorwerpen op, in of boven openbaar water

 

Ligplaats vaartuigen / aanwijzingen ligplaats/ verbod innemen ligplaats

 

Beschadigen van waterstaatswerken / reddingsmiddelen/veiligheid op het water

 

Overlast vaartuigen

 

Verstrooiing vanas

 

Gevonden voorwerpen

 

Alcoholwet

Aanwezigheid vergunning, ontheffing stickers e.d. + overige administratieve bepalingen

 

Illegale bedrijfsactiviteiten in horeca / slijterbedrijf

 

Illegaal bezorgen van alcohol aan huis

 

Niet voldoen aan eisen verkoop alcohol (onderscheid met niet alcoholische dranken, minderjarige zonder begeleiding in slijter e.d.

 

Illegale verkoop alcohol bij tankstations

 

Afvalstoffenverordening

Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen overig

 

Inzamelen bedrijfsafvalstoffen

 

Overige onderwerpen: opslag afvalstoffen

 

Bijlage 3: Werkplan ODRN 2022

Werkplan 2022

V1

afbeelding binnen de regeling

Datum: 10-12-2021

Werkplan 2022 V1 In samenspraak opgesteld met:

afbeelding binnen de regeling

Inleiding

De ODRN levert producten en diensten aan verschillende opdrachtgevers. Het gaat hierbij om de uitvoering van wettelijke taken voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) taken als gevolg van vastgestelde lokale beleidsregels en aanvullende projecten. De ODRN is een partner in het VTH-proces en levert een wezenlijke bijdrage aan een veilige, gezonde, duurzame en aantrekkelijke leefomgeving. Onze ambitie is om onze taken goed, efficiënt en met oog voor de klant uit te voeren.

Het komende jaar kent bijzondere uitdagingen. Zo gaat de ODRN in 2022 voortvarend verder met de ontwikkelagenda met als doel de organisatie te versterken. Ook bereiden we ons voor op de invoering van de Omgevingswet en de Wet private kwaliteitsborging. Uiteraard doen we er alles aan om ook tijdens crises zoals COVID-19 de productie op peil te houden. In deze tijd van turbulentie en onzekerheid streeft de ODRN naar stabiliteit en continuïteit. Dat maken we via dit Werkplan aan de voorkant zichtbaar zodat wij en onze opdrachtgevers ook ‘aan de achterkant’ weten waar we samen aan toe zijn.

Doelstelling

Het doel van het werkplan is om bij de start van 2022 duidelijke afspraken te hebben over de werkzaamheden en de omvang ervan.

Planningscyclus

De ODRN heeft een planning & control cyclus waarin we drie keer per jaar een klantrapportage opstellen, te weten in mei, september en februari. De eerste twee houden zicht op de voortgang en bieden de gelegenheid om tussentijds te sturen op strategie, doelen en prioriteiten. De laatste is een eindrapportage. Daarnaast levert de ODRN jaarlijks een jaarverslag op (in maart van het volgende kalenderjaar en beoordeeld door de accountant).

Daarnaast vindt de uitwerking van het werkplan vanaf 2020 in twee fases plaats. In het eerste kwartaal van het jaar worden de gesprekken met onze opdrachtgevers gevoerd over het werkplan voor het daaropvolgend jaar. Na de zomer (rond augustus en september) vindt vervolgens een revisie op het concept werkplan plaats aan de hand van gesprekken die worden gevoerd met de opdrachtgevers. Het uiteindelijke doel is om uiterlijk november de definitieve afspraken over het werkplan te hebben gemaakt en het werkplan begin december aan de opdrachtgevers aan te bieden.

Zie de volgende pagina voor een visualisatie van de planningscyclus.

Uitgangspunten

 • -

  Dit werkplan baseert zich op de aantallen producten en projecten die door de opdrachtgever zijn bepaald.

 • -

  Er is gewerkt met de Producten & Diensten Catalogus (PDC) 2022.

 • -

  De afspraken met de opdrachtgevers zijn gemaakt op clusters in plaats van individuele producten. Dit geeft de ODRN meer de ruimte om toe te werken naar een vereenvoudiging van de PDC.

 • -

  In de adviesaantallen van de ODRN is zo goed mogelijk rekening gehouden met en geanticipeerd op ontwikkelingen zoals de stikstofproblematiek en COVID-19, maar ook de Omgevingswet en de leges die vanaf dat moment voor ‘milieu’ geheven kunnen worden.

 • -

  De invoering van de omgevingswet gaat vooralsnog plaatsvinden op 1 juli 2022. De gemaakte afspraken in het werkplan zijn op basis van de huidige PDC. Bij de invoering van de omgevingswet zal er een nieuwe PDC in werking treden. Afgesproken is dat begin 2022, in het geval de invoering van de omgevingswet niet wordt uitgesteld, een vertaling van het werkplan worden gemaakt naar de nieuwe PDC. Daarbij worden de gemaakte financiële afspraken gebruikt als uitgangspunt.

 • -

  Op het moment dat het aantal vergunningaanvragen toe- of afneemt, fluctueren toezicht, advies en handhaving in verhouding mee. Op het moment dat hier sprake van is, heeft dit mogelijk gevolgen voor het vastgestelde werkplan en de vastgestelde begroting. Bij BRIKS-producten staat hier ook een toe- of afname van leges tegenover. Bij milieuproducten is hier nu nog geen sprake van.

 • -

  Aanvullende projecten worden enkel in samenspraak met de ODRN en door middel van het invullen en indienen van het daartoe vastgestelde opdrachtformulier in behandeling genomen.

afbeelding binnen de regeling

Opdracht

Advies

Voorafgaand aan dit werkplan, en daarmee aan de opdracht van de opdrachtgevers aan de ODRN, heeft de ODRN een advies gegeven dat is gebaseerd op wet- en regelgeving, het lokale beleid, toekomstige verwachtingen en de definitieve realisatie van de afgelopen jaren. Ook zijn lopende zaken en concrete lokale en landelijke ontwikkelingen hierbij meegenomen. Het staat opdrachtgevers vrij om wijzigingen aan te dragen.

Afwijken van het advies kan echter ook betekenen dat wordt afgeweken van het eigen beleid. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de opdrachtgever.

Vergunningverlening BRIKS

Voor vergunningverlening BRIKS wordt de werkvoorraad bepaald door de taken die de opdrachtgevers inbrengen bij de ODRN en het aantal aanvragen dat daarop binnenkomt. Het aantal aanvragen wordt ook veelal bepaald door economische en maatschappelijke ontwikkelingen waar de ODRN geen invloed op heeft. Om de werkzaamheden voor 2022 in te schatten is daarom gekeken naar de aantallen producten in de afgelopen jaren en trends die in Nederland waarneembaar zijn.

Vergunningverlening Milieu

Vergunningverlening milieu zorgt voor een adequate vergunningverlening en afhandeling van meldingen bij bedrijven en projecten. Vergunning- en ontheffingsaanvragen moeten, voor zover van toepassing, binnen wettelijke termijnen worden afgehandeld en meldingen moeten beoordeeld worden op juistheid en volledigheid. Daarnaast voeren wij ambtshalve wijzigingen uit gericht op het actualiseren van vergunningen om aan beleidsambities te voldoen. Voor de geadviseerde aantallen hebben wij aansluiting gezocht bij het werkprogramma 2021, de realisatie van het jaar 2018, 2019 en 2020, en het beleid.

Toezicht BRIKS

Voor de taken van Toezicht en Handhaving BRIKS (VTH) is een risicoanalyse ontwikkeld waarbij verschillende disciplines en daarbij relevante beleidsvelden zijn betrokken. In de risicoanalyse is het effect ingevuld aan de hand van thema's. Het betreft o.a. de thema’s brandveiligheid, constructieve veiligheid, asbest, beeldkwaliteit en duurzaamheid. De inschatting van het benodigd aantal zaken en het daarbij behorend budget komen voort uit deze risicoanalyse. Hiermee wordt voldaan aan het VTH beleid.

Toezicht Milieu

Bij de beoordeling van de geadviseerde aantallen voor Toezicht Milieu 2022 sluiten we aan bij de keuzes die in het werkplan 2020 en 2021 door de opdrachtgever zijn gemaakt op basis van ons advies. We kijken daarnaast naar de hoeveelheid vergunningen die de afgelopen jaren zijn verstrekt en vertalen dat – mede op basis van een risico-analyse – naar het aantal controles toezicht Milieu.

Advisering

Het adviesproces is dynamisch en afhankelijk van verschillende factoren waaronder de hoeveelheden handhavingszaken, vragen en verstrekte vergunningen. Dit maakt dat het advies voor het werkplan 2022 zich voornamelijk baseert op de realisatiegegevens van de afgelopen jaren. Trends die hierbij naar voren komen worden vertaald naar het advies. Ook wordt er gekeken naar de ontwikkeling van nieuw beleid dat, in veel gevallen, vaak zorgt voor een toename in het aantal vragen. Ontwikkelingen zoals de omgevingswet, PFAS en stikstof als ook de realisatie van 2019. 2020 en 2021 maakt dat voor 2022 de inzet gelijk, dan wel een toename kent t.o.v. 2021.

Totaal Werkplan

In dit hoofdstuk vindt u de financiële uitwerking van het werkplan.

Totaal werkplan ODRN 2022

Figuur 1 laat het werkplan zien voor de gemeentelijke opdrachtgevers en de provincie Gelderland incl. de aanvullende budgetten (figuur 5) en figuur 2 laat het totaal zien excl. de bedragen vanuit aanvullende budgetten.

Werkplan uitgesplitst

Het werkplan is opgebouwd uit twee verschillende posten. Figuur 3 laat het totaal aan reguliere producten per opdrachtgever zien. Figuur 4 het totaal van de projecten binnen het werkplan.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Daarnaast brengen enkele opdrachtgevers nog aanvullende projecten in die uit andere middelen worden gefinancierd. Deze staan vermeld in figuur 5.

afbeelding binnen de regeling

VTH-Taken

In dit hoofdstuk komen de reguliere VTH-taken van de ODRN aan de orde. We hanteren de categorieën BRIKS en Milieu. Binnen elke categorie maken we onderscheid tussen Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Advies.

BRIKS

Vergunningverlening

Doel De ODRN maakt binnen de daarvoor gestelde termijnen integrale, in begrijpelijke taal opgestelde en goed afgestemde omgevingsvergunningen die juridisch correct zijn en die de belangen van aanvragers en omwonenden/bedrijven/belanghebbenden beschermen.

Omschrijving We beoordelen vergunningaanvragen opjuistheid en volledigheid en voorzien die binnen de wettelijke termijn van een antwoord.

Opdrachtgever

Aanvang

Wijzigingen

Totaal vergunningverlening BRIKS

Berg en Dal

753.373

 

753.373

Beuningen

451.028

451.028

Druten

34.903

34.903

Gelderland

448.622

448.622

Heumen

272.841

272.841

Nijmegen

3.047.163

3.047.163

Wijchen

108.066

108.066

TOTAAL

€ 5.115.996

 

€ 5.115.996

Toezichtig en handhaving

Doel De ODRN draagt bij aan een leefbare, duurzame, energiezuinige en veilige leefomgeving door het houden van toezicht op vergunde zaken binnen het BRIKS-domein en de correcte naleving daarvan.

Omschrijving Het toezicht BRIKS gebeurt planmatig en risico-gestuurd. Toezicht vindt ook  plaats naar aanleiding van klachten en de afhandeling daarvan, voortvloeiend uit piketdienst of samenhangend met een project of toezichtthema. Klachten zijn vaak onvoorzien.

Opdrachtgever

Aanvang

Wijzigingen

Totaal toezicht BRIKS

Berg en Dal

466.669

 

466.669

Beuningen

247.509

247.509

Druten

30.693

30.693

Gelderland

303.958

303.958

Heumen

229.997

229.997

Nijmegen

1.869.913

1.869.913

Wijchen

59.288

59.288

TOTAAL

€ 3.208.027

 

€ 3.208.027

Juridisch

Doel De ODRN handhaaft op overtredingen door deze binnen de wettelijke kaders te  bestraffen en ongedaan te laten maken. In het geval van langdurige overtreders worden strafzaken begonnen. Daarbij de wet- en regelgeving in het fysieke domein hanterend ter voorkoming van onder meer onveilige en ongezonde situaties en aantasting van de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving. Voorafgaand aan het handhavend optreden geeft de ODRN juridisch advies met als doel om aan de voorkant overtredingen te voorkomen.

Omschrijving Er bestaan verschillende handhavingsmiddelen die de ODRN als uitvoerder  namens het bevoegd gezag kan inzetten bij het zien van een overtreding. Die middelen liggen op bestuursrechtelijk, strafrechtelijk en privaatrechtelijk gebied. Daarbij werken we samen met het Openbaar Ministerie en de politie.

Opdrachtgever

Aanvang

Wijzigingen

Totaal handhaving BRIKS

Berg en Dal

305.190

305.190

Beuningen

195.497

195.497

Druten

0

0

Gelderland

56.351

 56.351

Heumen

25.610

25.610

Nijmegen

468.511

 468.511

TOTAAL

1.051.159

1.051.159

Overig

Doel De ODRN voert gesprekken met de opdrachtgevers over de productie en levert daarnaast interne en externe ondersteuning.

Omschrijving Gedurende het jaar vinden geregeld gesprekken plaats met de opdrachtgever  over de ontwikkelingen. Het is belangrijk dat de opdrachtgever geïnformeerd is over de stand van zaken. Verder vindt er ondersteuning plaats bij interne en externe werkzaamheden.

Opdrachtgever

Aanvang

Wijzigingen

Totaal advies BRIKS

Berg en Dal

17.312

 

17.312

Beuningen

7.729

7.729

Druten

2.017

2.017

Gelderland

20.994

20.994

Heumen

12.104

12.104

Nijmegen

14.532

14.532

Wijchen

2.017

2.017

TOTAAL

€ 76.705

 

€ 76.705

TOTAAL AAN BRIKS

Figuur 6 laat zien welke kosten met de BRIKS-werkzaamheden zijn gemoeid.

afbeelding binnen de regeling

Mileu

Vergunningverlening

Doel De ODRN maakt binnen de daarvoor gestelde termijnen integrale, in begrijpelijke taal opgestelde en goed afgestemde omgevingsvergunningen die juridisch correct zijn en die de belangen van aanvragers en andere partijen beschermen.

Omschrijving De ODRN beoordeelt vergunningaanvragen op ontvankelijkheid en stelt besluiten  op in relatie tot het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van activiteiten. De werkzaamheden zijn gericht op het oprichten of veranderen van een bedrijf, het actualiseren van vergunningen, het behandelen van meldingen, het opleggen van maatwerkvoorschriften of het beëindigen van activiteiten.

Opdrachtgever

Aanvang

Wijzigingen

Totaal vergunningverlening Milieu

Berg en Dal

141.769

 

141.769

Beuningen

190.618

190.618

Druten

215.324

215.324

Gelderland

2.832.201

2.832.201

Heumen

89.116

89.116

Nijmegen

623.739

623.739

Wijchen

334.228

334.228

TOTAAL

€ 4.426.995

 

€ 4.426.995

Toezicht en handhaving

Doel De ODRN houdt toezicht op de naleving van de milieuwetgeving– voornamelijk bij bedrijven - met als doel dat individueel geldende rechtsregels en voorschriften op milieugebied aantoonbaar worden nageleefd om o.a. veiligheid, gezondheid, leefbaarheid te borgen en het veiligheidsbewustzijn toe te laten nemen.

Omschrijving We doen (risicogerichte)inspectiebezoeken en eventuele andere  interventies (o.a. informatievoorziening vooraf) die erop gericht zijn het gedrag zo te beïnvloeden dat het ten minste aan de gestelde eisen voldoet.

Opdrachtgever

Aanvang

Wijzigingen

Totaal toezicht Milieu

Berg en Dal

265.880

 

265.880

Beuningen

256.794

256.794

Druten

185.245

185.245

Gelderland

797.166

797.166

Heumen

123.887

123.887

Nijmegen

974.393

974.393

Wijchen

320.321

320.321

TOTAAL

€ 2.923.686

 

€ 2.923.686

Juridisch

Doel De ODRN handhaaft op overtredingen door deze binnen de wettelijke kaders te  bestraffen en ongedaan te laten maken. In het geval van langdurige overtreders worden strafzaken begonnen. Daarbij de wet- en regelgeving in het fysieke domein hanterend ter voorkoming van onder meer onveilige en ongezonde situaties en aantasting van de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving. Voorafgaand aan het handhavend optreden geeft de ODRN juridisch advies met als doel om aan de voorkant overtredingen te voorkomen.

Omschrijving Er bestaan verschillende handhavingsmiddelen die de ODRN als uitvoerder  namens het bevoegd gezag kan inzetten bij het zien van een overtreding. Die middelen liggen op bestuursrechtelijk, strafrechtelijk en privaatrechtelijk gebied. Daarbij werken we samen met het Openbaar Ministerie en de politie.

Opdrachtgever

Aanvang

Wijzigingen

Totaal handhaving Milieu

Berg en Dal

€ 37.338

 

€ 37.338

Beuningen

€ 29.865

 

€ 29.865

Druten

€ 23.639

 

€ 23.639

Gelderland

€ 169.078

 

€ 169.078

Heumen

€ 14.912

 

€ 14.912

Nijmegen

€ 122.909

 

€ 122.909

Wijchen

€ 19.766

€ 19.766

TOTAAL

€ 417.507

€ 417.507

Overig

Doel De ODRN voert gesprekken met de opdrachtgevers over de productie en levert daarnaast interne en externe ondersteuning.

Omschrijving Gedurende het jaar vinden geregeld gesprekken plaats met de opdrachtgever  over de ontwikkelingen. Het is belangrijk dat de opdrachtgever geïnformeerd is over de stand van zaken. Verder vindt er ondersteuning plaats bij interne en externe werkzaamheden.

Opdrachtgever

Aanvang

Wijzigingen

Totaal advies Milieu

Berg en Dal

17.312

 

17.312

Beuningen

9.242

9.242

Druten

9.078

9.078

Gelderland

51.255

51.255

Heumen

12.104

12.104

Nijmegen

24.619

24.619

Wijchen

12.104

12.104

TOTAAL

€ 135.714

 

€ 135.714

TOTAAL AAN MILEU

Figuur 7 toont de totaalkosten aan Milieu-werkzaamheden.

afbeelding binnen de regeling

Provincie Gelderland

Naast de VTH-taak voert de ODRN ook projecten uit voor de provincie Gelderland. In dit hoofdstuk lichten we ze toe. Projecten met een budget van boven de €50.000 of met een speciaal kenmerk worden specifiek benoemd. Projecten die op dezelfde manier of in programma’s uitgevoerd worden, worden geclusterd behandeld.

Gelderland

 • 1.

  Aandachtsgebieden

Doel Het bepalen van aandachtsgebieden.

Werkzaamheden Het berekenen van de aandachtsgebieden die nogniet bepaald zijn.

Effect Inzicht in de aandachtsgebiedenzodat het bevoegd gezag beter en gericht kan  sturen op de veiligheid.

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Aandachtsgebieden

33.000

 

33.000

TOTAAL Aanvullend

€ 33.000

 

€ 33.000

 • 2.

  Adviseringsprojecten

Doel Verstrekken van adviezen ter versterking van besluitvorming.

Werkzaamheden De ODRN verleent advies bij uiteenlopende projecten. Het gaat dan onder andere om advisering Wnb, circulaire economie, externe veiligheid, advisering bij tenders, enz.

Effect Het maken van betere afwegingen en keuzes.

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Advies circulaireeconomie

9.737

 

9.737

Advies externe veiligheid algemeen

5.000

5.000

Adviseren bij tenders

10.000

10.000

Advies Wnb provinciale bedrijven

80.000

80.000

Wnb-gemeentelijkebedrijven

50.000

50.000

TOTAAL Aanvullend

€ 154.737

 

€ 154.737

 • 3.

  Afstemming Wabo en PAS

Doel Proces van Wabo-vergunningverlening waar mogelijk door laten gaan en  gelijktijdig het onderdeel Natuur op orde te krijgen.

Werkzaamheden Het voeren van (afstemmings-)overleggen gericht op het op orde krijgen van  het Wabo- vergunningverlening proces en het onderdeel Natuur. Dit betekent dat de bestuurlijke lijn vertaald wordt naar uitvoering. Dit gebeurt door het opstellen van handreikingen en werkinstructies. Daarnaast wordt in sommige gevallen casuïstiek besproken.

Effect Het Wabo-vergunningproces, en dan met name het onderdeelNatuur, is op  orde.

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Afstemming Wabo en PAS

30.000

 

30.000

TOTAAL

€ 30.000

€ 30.000

 • 4.

  Beheer actualiteit inrichtingen

Doel Actuele overzichten van Complexe bedrijven, inrichtinggegevens  en vigerende vergunningen.

Werkzaamheden Gegevens dienen continu geactualiseerdte wordenop ontwikkelingen en veranderingen.

Effect Er kan sneller geacteerdworden in gevallen waarin veiligheid in het geding  komt.

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Beheer actualiteit inrichtingen

57.500

 

57.500

TOTAAL

€ 57.500

€ 57.500

 • 5.

  Circulaire Economie

Doel Doel is dat de GelderseOmgevingsdiensten door ondermeer het vergroten  van het kennisniveau en het aanleren van praktische vaardigheden de vergunningverleners, toezichthouders, juridische medewerkers en overige medewerkers beter in staat zullen zijn om het VTH-instrumentarium in te zetten ter bevordering van de circulaire economie.

Werkzaamheden Onder begeleiding (projectleiding en procesbegeleider)en metinput  van deskundigen wordt er gewerkt aan de volgende deelresultaten:

Circa 42 VTH-medewerkers uit het Gelders Stelsel hebben een basiscursus gevolgd en werkopdrachten uitgevoerd in hun eigen (of van één van de andere deelnemers) werkpraktijk. Hierbij worden minimaal 30 bedrijven bezocht (of zoveel als noodzakelijk voor het leerproces). Voor dit leerproces wordt een programma opgesteld met behulp van de Werkgroep CEA VTH.

Gezamenlijk met de provincie gaan we in gesprek met onze andere opdrachtgevers, de Gelderse gemeenten. Waar mogelijk worden werkafspraken gemaakt met betrekking tot de inzet VTH op CE-gebied.

Effect Door dit leertraject zullen de VTH-medewerkers belemmeringen voor  nieuwe circulaire initiatieven vroegtijdig kunnen signaleren, mogelijk wegnemen en kansen helpen benutten. Uiteindelijk zal dit ook moeten leiden tot een werkprogramma voor de Omgevingsdiensten (vastgelegd in het UP) om circulaire economie structureel mee te nemen in de VTH-werkzaamheden.

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Circulaire Economie - Projectleiding

€ 50.167

 

€ 50.167

Circulaire Economie - Externe werkzaamheden

€ 26.500

 

€ 26.500

TOTAAL Aanvullend

€ 76.667

 

€ 76.667

 • 6.

  Energie in de milieuvergunning

Doel In de kadernota Gaaf Gelderland staat: “Onsstreven is dat Gelderland in 2050 volledig klimaatneutraal is. … In 2030 willen wij – als tussenstap – dan ook verder zijn dan landelijk is afgesproken.” In 2019 is gestart met een apart actualisatieprogramma voor energie. Dit programma is bedoeld om vergunningen versneld te actualiseren op het thema energie.

Werkzaamheden Actualiseren van 50 vergunningen voor uitsluitend het aspect  energie.

Effect Bijdrage aan een klimaatneutraal Gelderland.

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Energie in de milieuvergunning

70.000

 

70.000

TOTAAL

€ 70.000

€ 70.000

 • 7.

  Langetermijn aanpak (p)ZZS uitvraag

Doel Inzicht hebben in de emissies van (p)ZZS naar lucht en water (indirecte lozingen) of via andere afvoerstromen om zo te kunnen beoordelen of de vergunningensituatie actueel is of niet voor het aspect (p)ZZS.

Werkzaamheden Beoordelen of een vergunning actueel is voor de emissies van(p)ZZS naar lucht en afvalwater. Hiervoor wordt contact opgenomen met het bedrijf, met het verzoek om informatie aan te leveren om vergunningen op actualiteit te kunnen beoordelen. Deze actualisaties worden uitgevoerd in combinatie met andere actualisaties.

Effect Inzicht hebben in de actualiteit van vergunningen voor het aspect  (p)ZZS.

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Langetermijn aanpak ZZS uitvraag

85.000

 

85.000

TOTAAL

€ 85.000

€ 85.000

 • 8.

  Programma BRZO Oost

Doel Invulling geven aan het verder ontwikkelen van enimplementeren van  de VTH-Brzo taken en samenwerking tussen diverse betrokken partijen. Daarnaast voorbereiden op de AADV en de implementatie van Digi-V.

Werkzaamheden Accountoverleggen met provincies. Landelijke en regionale overleggen voor de  6 BrzoOD’s (MO) en voor BRZO+ (landelijke MO RMO en RMO Oost). Deelname aan landelijke Brzo-bijeenkomsten en expertmeetings voor kennisoverdracht en kennisontwikkeling, communicatie en accountbeheer naar Brzo-/RIE4-bedrijven. Verder te onderzoeken of deelname aan het AADV programma middels Digi-V wenselijk en mogelijk is.

Effect Excellente uitvoering van de Brzo VTH-werkzaamheden als ook de implementatie en invoering AADV en Digi-V.

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

AADV (BRZO)

€ 38.160

 

€ 38.160

BRZO Oost Projecten

€ 164.307

 

€ 164.307

TOTAAL

€ 202.467

 

€ 202.467

 • 9.

  Programma Gezonde en Veilige Leefomgeving (PGVL)

Doel Voldoen aan wettelijketaken en beleidsmatige doelen m.b.t.luchtkwaliteit en verkeerslawaai.

Werkzaamheden Uitvoeren van beheers- en beleidsmatigewerkzaamheden m.b.t.  luchtkwaliteit en verkeerslawaai.

Effect Een gezonde en veilige leefomgeving m.b.t. luchtkwaliteit en  verkeerslawaai.

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Programmaproject Uitvoering werken

€ 40.000

 

€ 40.000

Programmaproject Mobiliteit en programmabureau

Programmaproject Luchtadvies

€ 35.578

€ 207.773

 

€ 35.578

€ 207.773

Programmaproject Geluidadvies

€ 160.000

 

€ 160.000

TOTAAL Aanvullend

€ 443.351

 

€ 443.351

*Hierbij gaat het om projecten die uitgevoerd worden voor andere afdelingen binnen de provincie Gelderland. Over de projecten en bedragen wordt nog onderhandeld. Zodra hier meer over bekend is worden de bedragen gecorrigeerd.

 • 10.

  Regiespoor 1

Doel Ambtshalve actualisaties afronden.

Werkzaamheden Aansturen en ondersteunen ambtshalve actualisaties die uitgevoerd worden door Omgevingsdienst NL.

Effect Vergunningen bedrijvenzijn actueel.

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Regiespoor 1

€ 22.000

 

€ 22.000

Uitbesteding spoor1

€ 64.743

 

€ 64.743

TOTAAL

€ 86.743

 

€ 86.743

 • 11.

  Reguliere werkzaamheden

Doel Specialistische advisering of taakuitvoeringvoor of namens de provincie Gelderland.

Werkzaamheden Diverse specialistische werkzaamheden, meestal met een beleidsuitvoerend karakter, niet gekoppeld aan activiteiten uit de PDC.

Effect Uitvoering geven aan (landelijke) werkafspraken, kennisuitwisseling en kennisoverdracht

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Coördinatie EPRTR landelijk

€ 12.706

 

€ 12.706

Implementatie afspraken Eural 190805 RWZi slib

€ 4.280

 

€ 4.280

Landelijke werkgroep en begeleidingscommissie BSSA

€ 12.840

 

€ 12.840

Rapportages provincie Gelderland

€ 32.100

 

€ 32.100

TOTAAL

€ 61.926

 

€ 61.926

12. Risicokaart

Doel Produceren en beheren van de Risicokaart.

Werkzaamheden De ODRN voert beheers- en beleidsmatige werkzaamheden uit voor de Risicokaart. Het gaat om het actualiseren van informatie over provinciale en gemeentelijke inrichtingen. Daarnaast adviseert de ODRN o.a. IPO en gemeenten in verband met het gebruik en de inrichting van de Risicokaart en de ontwikkeling van het portaal Risicokaart

Effect Een actuele risicokaart die de burger informeert over de risicosituaties in hun woonomgeving. Daarnaast is er een actuele Risicokaart beschikbaar voor professionals die werken in de ruimtelijke ordening, vergunningverlening, handhaving, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Coördinatie en functioneel beheer Risicokaart

105.160

 

105.160

TOTAAL

€ 105.160

€ 105.160

 • 13.

  Programma complexe vergunningverlening (samen sterk)

Doel Brede aanpak van decomplexe VTH-programma’s.

Werkzaamheden In samenwerking met de ODRA en de provincie worden programma’s op het  gebied van complexe VTH opgepakt en uitgevoerd. Daar valt het actueel houden van digitale vergunningen, opleidingen en kennisoverdracht van vergunningverleners Wnb en Wabo onder.

Effect Kennisoverdracht en gerichte en efficiente inzet vanexpertise en specialisme.

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Programma complexe vergunningverlening

280.000

 

280.000

TOTAAL

€ 280.000

€ 280.000

 • 14.

   Omgevingswet incl. dossieroverdracht

Doel Zorgen dat de ODRN en de provincie per 1-7-2022(provinciale)  vergunningen kan ontvangen, begeleiden, behandelen en verlenen overeenkomstig de Omgevingswet.

Werkzaamheden Er worden overleggen gevoerd en bijeenkomsten bijgewoond waar  informatie wordt uitgewisseld en praktijkproeven worden uitgevoerd. Daarnaast wordt onderzoek gedaan, worden processen uitgewerkt en is het nodig dat de ODRN in samenwerking met de provincie en de ODRA nieuwe werkafspraken maakt en waar nodig de bestaande werkprocessen aanpast. Ook is het nodig om voor de inwerkingtreding te oefenen met deze nieuwe processen en afspraken zodat er tijdig kan worden bijgestuurd.

Effect Een goede en soepele transitie en implementatie van de  Omgevingswet.

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Omgevingswet incl. Dossieroverdracht

91.350

 

91.350

TOTAAL

€ 91.350

€ 91.350

 • 15.

   Overige projecten

Doel Invulling geven aan eenmaligeniet-reguliere projectgebonden  werkzaamheden.

Werkzaamheden Divers.

Effect Afgebakende opdrachten met duidelijk resultaat.

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Flexbudget

€ 0

 

€ 0

Onvoorzien

€ 21.000

 

€ 21.000

Slopen van een energiecentrale

€ 15.000

 

€ 15.000

Specialisme stortplaatsen

€ 4.815

 

€ 4.815

Tanatex

€ 30.495

 

€ 30.495

Toezicht bestaande bouw Radboud UMC

€ 25.000

 

€ 25.000

TOTAAL

€ 96.310

 

€ 96.310

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Dashboard 3, 4 en 5

€ 21.000

 

€ 21.000

TOTAAL Aanvullend

€ 21.000

 

€ 21.000

 • 16.

   Verbreden en doortrekken A15

Doel Invulling geven aan eenmalige niet-reguliere projectgebonden  werkzaamheden.

Werkzaamheden Proces begeleiding vergunningen en overleg gemeenten.

Effect Afgebakende opdrachten met duidelijk resultaat.

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Verbreden en doortrekken A15

4.000

 

4.000

TOTAAL Aanvullend

€ 4.000

 

€ 4.000

Totaal aan provinciale projecten

In de tabel hieronder staan de kosten voor de provinciale opdrachtgever.

Opdrachtgever

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Gelderland

800.106

 

800.106

TOTAAL

€ 800.106

 

€ 800.106

Opdrachtgever

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Gelderland

€ 1.099.104

 

€ 1.099.104

TOTAAL Aanvullend

€ 1.099.104

 

€ 1.099.104

Regionaal

De gemeentelijke opdrachtgevers hebben projecten benoemd, waarvan ze gevraagd hebben aan de ODRN om ze moet uit te voeren. Dit zijn opdrachten die gemeentegrenzen overstijgen en waar alle gemeentes dankzij een verdeelsleutel een (evenredige) bijdrage aan leveren.

Regionale projecten Mileu

 • 1.

  Aanpak ondermijning (IGP) 2022

Doel Terugdringen van ondermijnende criminaliteit.

Werkzaamheden Samen met verschillende overheidspartners controlesuitvoeren. 

Effect Minder criminaliteit, hogere pakkans.

Opdrachtgever

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Berg en Dal

€ 24.236

 

€ 24.236

Beuningen

€ 24.000

 

€ 24.000

Druten

€ 5.350

 

€ 5.350

Heumen

€ 15.868

 

€ 15.868

Nijmegen

€ 74.900

 

€ 74.900

Wijchen

€ 8.560

 

€ 8.560

TOTAAL

€ 152.914

 

€ 152.914

Opdrachtgever

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Heumen

€ 10.000

 

€ 10.000

TOTAAL

Aanvullend

€ 10.000

 

€ 10.000

 • 2.

  Energiecontroles

Doel Energiebesparing helpen realiseren bij bedrijven en instellingen.

Werkzaamheden Informatievoorziening en uitvoeren van energiecontroles.

Effect Energiebespraring.

Opdrachtgever

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Berg en Dal

10.576

10.576

Beuningen

29.084

29.084

Heumen

10.576

10.576

TOTAAL

€ 50.236

€ 50.236

Opdrachtgever

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Druten

6.610

6.610

Nijmegen

171.860

171.860

Wijchen

55.879

55.879

TOTAAL Aanvullend

€ 234.349

€ 234.349

 • 3.

  Gelderse milieusamenwerking

Doel De ODRN is eenvan deze ven Omgevingsdiensten binnen het Gelders Stelsel. Op milieugebied willen we meer en vooral stelselbreed samenwerken om de kwaliteit van uitvoering te verbeteren en de kosten te drukken.

Werkzaamheden Bijdragen aan en implementeren van verbetervoorstellen, bijvoorbeeld  door gerichtere aanpak, andere handelingswijze, voorlichting en verantwoording richting opdrachtgevers, etc.

Effect Betere kwaliteiten uniformering van werkzaamheden binnen het  Stelsel.

Opdrachtgever

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Berg en Dal

€ 5.350

 

€ 5.350

Beuningen

€ 8.025

 

€ 8.025

Druten

€ 2.675

 

€ 2.675

Heumen

€ 5.350

 

€ 5.350

Nijmegen

€ 10.700

 

€ 10.700

Wijchen

€ 5.350

 

€ 5.350

TOTAAL

€ 37.450

€ 37.450

 • 4.

  Ketentoezicht

Doel Intensivering van de samenwerking met het Gelders Stelsel en de  veiligheidsdiensten om samen toezicht te houden op milieucriminaliteit binnen afvalverwerkingsstromen en deze zoveel mogelijk te beperken. Denk aan asbestverwerking, e-waste (elektronica), grondstromen, etc.

Werkzaamheden Wij participeren in overleggen en projecten met de partner partijen en voeren de jaarlijkse toezicht programma’s uit.

Effect Betere naleving binnen de milieuketen.

Opdrachtgever

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Berg en Dal

€ 8.972

 

€ 8.972

Beuningen

€ 2.991

 

€ 2.991

Druten

€ 2.393

 

€ 2.393

Heumen

€ 1.196

 

€ 1.196

Nijmegen

€ 33.495

 

€ 33.495

Wijchen

€ 2.393

 

€ 2.393

TOTAAL

€ 51.440

 

€ 51.440

 • 5.

  Post divers

Doel Dat kleine kostenposten sneller door de ODRNkunnen worden opgepakt en afgerond.

Werkzaamheden Denk aan het bijhouden van de website die voorziet in informatie over afbestverwijdering, bijwonen van regionale overleggen, etc.

Effect Sneller oppakken en afronden kleinere kosten.

Opdrachtgever

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Berg en Dal

€ 2.000

 

€ 2.000

Beuningen

€ 2.000

 

€ 2.000

Druten

€ 2.000

 

€ 2.000

Heumen

€ 2.000

 

€ 2.000

Nijmegen

€ 2.000

 

€ 2.000

Wijchen

€ 2.000

 

€ 2.000

TOTAAL

€ 12.000

 

€ 12.000

 • 6.

  Programma externe veiligheid (IOV4)

Doel Het ondersteunen van gemeenten bij opstellen en uitvoeren  van externe veiligheidsbeleid. Het ontwikkelen en behouden van kennis op dit terrein.

Werkzaamheden Het gaat om advisering bij ruimtelijke ordening en externe veiligheid in Wabo en WRO trajecten en advisering bij beleidsontwikkeling i.h.k.v. de Omgevingswet. Daarnaast vindt er regionaal en lokaal overleg plaats ten behoeve van kennisuitwisseling en behoud van expertise.

Effect Omgevingsveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling.

Opdrachtgever

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Nijmegen

22.780

 

22.780

TOTAAL

€ 22.780

 

€ 22.780

Opdrachtgever

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Berg en Dal

3.350

 

3.350

Beuningen

4.690

4.690

Druten

2.000

2.000

Heumen

2.680

2.680

Wijchen

6.666

6.666

TOTAAL Aanvullend

€ 19.386

 

€ 19.386

 • 7.

  Versterkte uitvoering energietoezicht 2

Doel Naleefgedrag bevorderen. 

Werkzaamheden Uitvoeren EMLhercontroles.

Effect Terugdringen van het energieverbruik.

Opdrachtgever

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Berg en Dal

€ 2.948

 

€ 2.948

Beuningen

€ 2.144

 

€ 2.144

Druten

€ 1.876

 

€ 1.876

Heumen

€ 1.608

 

€ 1.608

TOTAAL

€ 8.576

 

€ 8.576

Opdrachtgever

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Nijmegen

14.472

 

14.472

Wijchen

4.556

4.556

TOTAAL Aanvullend

€ 19.028

 

€ 19.028

Totaal aan regionale projecten

In de tabel hieronder staan de kosten per regiogemeente met onderaan het totaaloverzicht voor alle regionale projecten samen.

Opdrachtgever

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Berg en Dal

€ 54.082

€ 54.082

Beuningen

€ 68.244

€ 68.244

Druten

€ 7.068

€ 7.068

Heumen

€ 36.598

€ 36.598

Nijmegen

€ 143.875

€ 143.875

Wijchen

€ 9.743

€ 9.743

TOTAAL

€ 319.610

€ 319.610

Opdrachtgever

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Berg en Dal

€ 3.350

€ 3.350

Beuningen

€ 4.690

€ 4.690

Druten

€ 15.836

€ 15.836

Heumen

€ 12.680

€ 12.680

Nijmegen

€ 186.332

€ 186.332

Wijchen

€ 75.661

€ 75.661

TOTAAL Aanvullend

€ 298.549

€ 298.549

Lokaal

Lokale projecten

Naast de reguliere taken en de regionale projecten zijn er ook lokale projecten die vanuit de ODRN-begroting worden bekostigd. Ze zijn vaak gemeente-specifiek en uniek. Hieronder een overzicht.

Berg en Dal

 • 1.

  Brandveiligheid zorgcomplexen

Doel Naar aanleiding van controles VRGZ zijn diverse gebreken geconstateerd. Met toezichten handhaving wordt hiertegen opgetreden.

Werkzaamheden In 2020 zijn verschillende zaken en overleggen opgestart die in 2021een vervolg  krijgen.

Effect Brandveiligheid zorgcomplexenop ordebrengen en afdwingen naleving.

 • 2.

  Energielabels kantoren

Doel Energiebesparing bij bedrijven.

Werkzaamheden Onderzoek doen naar de aanpak van toezicht en handhaving. Daarbij is sprake van een orientatie van de wet- en regelgeving en het inzichtelijk krijgen van de daarbijkomende mogelijkheden.

Effect Kantoren in 2023 hebbeneen energielabel C of beter.

 • 3.

  LFG klachten

Doel Onderzoek Laag Frequent Geluid (LFG).

Werkzaamheden Werkzaamheden worden door Nijmegen uitgevoerd. De kosten die  Nijmegen uitvoert worden via de ODRN in rekening gebracht.

Effect Bron achterhalen en indien mogelijk oplossen.

 • 4.

  Permanente bewoning

Doel Terugdringen van onrechtmatige bewoning van  recreatiewoningen

Werkzaamheden Brieven versturen naar personen die bij inschrijving in de gemeente als hoofdverblijf een recreatiewoning opgeven.

Effect Recreatief gebruiken van vakantieparken weer mogelijk  maken.

 • 5.

  Project Refter

Doel Brandveiligheidsniveau op het wettelijkniveau brengen. Naleving daarvan  afdwingen.

Werkzaamheden Het gaat om bestaande werkzaamheden van het uitvoerenvan toezicht en het handhaven van naleefgedrag.

Effect Op orde brengen van brandveiligheidsniveau en versterken van het naleefgedrag.

 • 6.

  Project natuur en handhaving

Doel Inzet op handhaving en controle.

Werkzaamheden De ODRN voert toezicht- en handhavingswerkzaamheden  uit.

Effect Versterken van het naleefgedrag.

 • 7.

  OMW Omgevingsplan BRIKS

Doel Advies geven en helpen opzetten omgevingsplan  BRIKS.

Werkzaamheden In het verlengde van de omgevingswet dient een omgevingsplan te worden  opgesteld. De ODRN adviseert de opdrachtgever in het opstellen van het omgevingsplan.

Effect Een omgevingsplan met goed uitgewerkte aspecten, beleidskeuzes en  inzichten.

 • 8.

  OMW Omgevingsplan Milieu

Doel Advies geven en helpen opzetten omgevingsplan  Milieu.

Werkzaamheden In het verlengde van de omgevingswet dient een omgevingsplan te worden  opgesteld.De ODRN adviseert de opdrachtgever in het opstellen van het omgevingsplan.

Effect Een omgevingsplan met goed uitgewerkte aspecten, beleidskeuzes en  inzichten.

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Brandveiligheidzorgcomplexen

€ 1.940

 

€ 1.940

Energielabels kantoren

€ 3.000

 

€ 3.000

Permanente bewoning

€ 15.000

 

€ 15.000

Project Refter

€ 13.250

 

€ 13.250

Project natuur enhandhaving

€ 25.000

 

€ 25.000

LFG klachten

€ 3.000

 

€ 3.000

TOTAAL

€ 61.190

 

€ 61.190

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

OMW OmgevingsplanBRIKS

5.150

 

5.150

OMW Omgevingsplan Milieu

5.150

5.150

TOTAAL Aanvullend

10.300

10.300

Beuningen

 • 1.

  Advisering monumentensubsidies

Doel De ODRN beoordeelt aanvragen om monumentensubsidie voor  een goede subsidiebeschikking en subsidievaststelling.

Werkzaamheden Beoordelen aanvraag, situatieverkenning te plaatse en het toepassen van de monumentenverordening van opdrachtgever en provincie.

Effect Subsidies voor onderhoudswerkzaamheden aan monumentenkomen volgens  de regels terecht bij de monumenteneigenaren.

 • 2.

  Festival down the Rabbit Hole

Doel Komen tot een goed en juridisch houdbare vergunning en toezien op het correct uitvoeren van deze vergunning. Dit gebeurt in overleg met de initiatiefnemer, gemeente en ODRN.

Werkzaamheden De gemeente Beuningen stelt een evenementenvergunningop, coördineert dit als  ook de inzet van externe adviseurs. De gemeente legt de concept aanvraag voor aan de ODRN voor de handhaafbaarheidstoets. Nadat de tenten zijn geplaatst voert de (bouw)piketmedewerker van dienst (ODRN) gezamenlijk met VRGZ een controle uit op de constructieve veiligheid van de tenten. De ODRN ziet toe en handhaaft op het geluidsaspect en behandelt de geluidsklachten. De overige toezichtstaken worden door de gemeente uitgevoerd.

De ODRN biedt ondersteuning en advies bij eventuele bezwaar en beroep. Bezwaar en beroep in samenspraak met en mogelijk advisering vanuit een advocatenkantoor.

Effect Een goede afstemming tussen bevoegd gezag, initiatiefnemeren de ODRN en gecoördineerde toezicht en handhaving.

 • 3

    Onvoorzien

Doel Onvoorziene werkzaamhedenkunnen van dit budget gebruik maken.

Werkzaamheden Kan worden bepaald gedurende het jaar.

Effect Kan eerst gebruik gemaakt worden van dit budget alvorens aanvullende budgetten beschikbaar worden gesteld. Daarnaast kan er sneller geschakeld worden in het geval van urgentie.

 • 4

  Uitvoeren zonebeheer Schoenaker

Doel Het zonebeheer bestaat uit het bewaken vande grenswaarden op de geluidzone.

Werkzaamheden Bedrijven wordt een passende hoeveelheid geluidruimte geboden. Dit doet de  ODRN door het opleggen van normen in de vergunningen of door maatwerkvoorschriften geluid te stellen. Daarnaast wordt het zonemodel actueel gehouden en worden akoestische rapporten beoordeeld.

Effect Inzicht in de geluidruimtedie nog beschikbaar is voor eventuele toekomstige ontwikkelingen.

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Onvoorzien

10.000

 

10.000

TOTAAL

€ 10.000

 

€ 10.000

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Advisering monumentensubsidie

8.000

 

8.000

Festival down the Rabbit Hole

8.000

8.000

Uitvoeren zonebeheer Schoenaker

8.346

8.346

TOTAAL Aanvullend

€ 24.346

 

€ 24.346

Druten

 • 1.

  Warme overdracht bodemdossiers

Doel Taken worden overgedragen van de provincie naar de gemeentes bij het ingaan  van de omgevingswet. Het is de bedoeling de gegevens zo volledig en correct mogelijk over te dragen.

Werkzaamheden Voorbereidende werkzaamheden die de compleetheid en de inhoud van de dossiers controleert.

Effect De transitie van de taken zo goed mogelijk te laten verlopen zodat er zo min mogelijk risico's worden gelopen.

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Warme overdracht bodemdossiers

8.000

 

8.000

TOTAAL

€ 8.000

 

€ 8.000

Heumen

 • 1.

  Noodopvang vluchtelingen Heumensoord

Doel Controleren van de inrichtingseisenen deconstructieve veiligheid van  Heumensoord

Werkzaamheden Toezicht houden op en beoordelen van constructieve gegevens.

Effect Een veiligverblijf garanderen voor vluchtelingen.

 • 2.

    Project Heumensbos

Doel Zorgen dat vergunningverlening,toezicht en handhaving BRIKS en milieu  bij camping Heumensbos op orde is.

Werkzaamheden In 2019 is geconstateerd dat er opgebied van vergunningverlening, toezichten handhaving BRIKS en Milieu zaken niet in orde zijn. In overleg wordt een prioritering en aanpak vastgesteld.

Effect Heumensbos als camping voldoetaan vergunningverlening BRIKS en milieu.

 • 3.

    Vierdaagsekamp Heumensoord

Doel Controleren van de inrichtingseisenen deconstructieve veiligheid van het  tentenkamp.

Werkzaamheden Toezicht houdenop en beoordelen van constructieve gegevens.

Effect Een veiligverblijf garanderen voor lopers/deelnemers van de  Vierdaagse.

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Project Heumensbos

€ 3.000

 

€ 3.000

Vierdaagsekamp Heumensoord

€ 4.047

 

€ 4.047

TOTAAL

€ 7.047

 

€ 7.047

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Noodopvang vluchtelingen Heumensoord

€ 7.590

 

€ 7.590

TOTAAL

Aanvullend

€ 7.590

 

€ 7.590

Nijmegen

 • 1.

  Actualiseren vergunningvoorschriften type C

Doel Screenen welke vergunningen op gebied van energie geactualiseerd dienen te worden en vervolgens ambtshalve wijzigen op energievoorschriften van die vergunningen waar actualisatie nodig is.

Werkzaamheden De werkzaamheden voor de uitvoering van de actualisaties bestaan  globaal uit inventariseren energiegegevens en dossier, opvragen eventuele ontbrekende gegevens en waar nodig aanvullend bedrijfsbezoek, afstemming concept ontwerp actualisatie met vergunninghouder, publiceren ontwerpbesluit, verwerken zienswijzen en publiceren definitief besluit. Ondersteuning bij bezwaar en beroep.

Effect Ook type C bedrijven zullenenergiebesparende maatregelen treffen  met een terugverdientijd < 5 jaar

 • 2.

  Byondis Campus

Doel Byondis heeft diverse vergunningtrajecten ingediend voorverschillende  projecten. Aan deze private gebiedsontwikkeling ligt het masterplan “Byondis Campus” met samenhangende fasering en planning ten grondslag die gerealiseerd wordt.

Werkzaamheden De ODRN zet een aanspreekpunt/procesregisseur in. Deze procesregisseur zal zich richten op de procesregie van de verschillende (lopende en geplande) trajecten. Het betreft hier een duo-functie vanuit de gemeente en ODRN richting Byondis. Naar verwachting zal de procesregisseur bij de ODRN aan het begin bezig zijn om inzicht te krijgen in de materie, organiseren en structureren. Als het eenmaal loopt, is monitoring, bijsturing en afstemming met de gemeente nodig.

Effect Tot een betere afstemming en stroomlijning van processente komenmet als effect een tijdsbesparing voor zowel ODRN, de gemeente als Byondis later in het traject én minder reparatie-acties achteraf.

 • 3

  Controle vierdaagse/overige evenementen

Doel Controleren of de bedrijven in de binnenstad voor en tijdens de Vierdaagse  en overige evenementen voldoen aan de regelgeving.

Werkzaamheden Voorkomen van (geluid-)overlast vooromwonenden door actieve  controles.

Effect Naleefgedrag bevorderen en aangenaam,veilig leefklimaat  garanderen.

 • 4.

  De Hulsen

Doel Vervangende nieuwbouw van woonzorgvoorzieningde Hulsenaande Nieuwe Dukenburgseweg in Nijmegen. Onderdeel hiervan is tijdelijke huisvesting op het naastgelegen Compaqterrein. De ODRN wordt hiervoor om advies gevraagd.

Werkzaamheden Advies leveren overde te volgen procedure en de te doorlopen stappen voor  de tijdelijke huisvesting van circa 85 cliënten van De Hulsen. Maar ook voor het tijdelijk wonen in het kader van de Woondeal Winkelsteeg. Dit kan via de Crisis- en herstelweg of via een reguliere kruimelprocedure. 

Effect De ODRN adviseert bij het vinden van de meestefficiënte en effectieve  procedure voor de tijdelijke huisvesting, maar ook voor het tijdelijk wonen vanuit de Woondeal Winkelsteeg. Het eerste effect bestaat uit de tijdige bouw en oplevering van de nieuwbouw van De Hulsen.

 • 5.

  Energielabels kantoren

Doel Energiebesparing bij bedrijven.

Werkzaamheden Mogelijk aanpak van toezicht en handhaving onderzoeken. Hier is nog sprake van orientatie van de regelgeving en mogelijkheden.

Effect Kantoren in 2023 hebben een energielabel C of beter.

 • 6.

  Flexbudget veiligheid

Doel Snel kunnen acteren ingevallen bij  veiligheidsvraagstukken.

Werkzaamheden Het gaat om diversewerkzaamheden. Denk aan controleGoffert, sexinrichtingen,  enz.

Effect Verhogen en snelleroppakken van veiligheidsissues.

 • 7.

  Handhaving reclame binnenstad

Doel Voorkomen van ontsierende reclame aan de gevels van gebouwen in de binnenstaden het handhaven op deze reclame volgens het beleid.

Werkzaamheden Actieve controle op(geluid-)overlast voor omwonenden Inventariseren, toepassen beleid, aanschrijven en vergunningverlening.

Effect Een fraaie binnenstad, waarin alleen reclames hangendie voldoen aan  het vastgestelde beleid.

 • 8.

  Horeca Actie Team (HAT)

Doel Bevordering van de wet-/regelgeving bij horecabedrijvendoor  multidisciplinaire en risicogerichte aanpak horeca.

Werkzaamheden Vanuit de ODRN wordt er personeel gedetacheerd bij deafdeling Veiligheid  ter inzet binnen het gemeentelijke Horeca Actie Team (HAT).

Effect Uniforme, integrale en risicogerichte werkwijze voor toezicht / controleop de horecabedrijven.

   

 • 9.

  Informeel vooroverleg projecten

Doel In een vroeg stadium delen van kennis en leveren van een bijdrage die nodig is  om een project te ontwikkelen.

Werkzaamheden Aanschuiven bij overleggen op verzoek en met instemming van Nijmegen.

Effect Verbetering van de voorbereidingvan (grote/complexe)  projecten.

   

 • 10.

    Kamerverhuur

Doel Het tegengaan van illegale kamerbewoning.

Werkzaamheden Op basis van een piepsysteem controles uitvoeren bij kamergewijsbewoonde  panden die mogelijk illegaal zijn of die niet aan wettelijke eisen voldoen en deze aanpakken.

Daarnaast op afroep een bijdrage leveren aan meldpunt overlast kamerverhuur van de gemeente Nijmegen (top X-panden), op afroep bijwonen van hoorzittingen betreffende kamerverhuur en structureel deelnemen aan de AWO (ambtelijke werkgroep omzettings- en ontrekkingsvergunningen). Werkzaamheden worden uitgevoerd conform de opdracht vastgesteld op 1-10-2021. De projectleider gemeente Nijmegen is medeopstellen en hiermee akkoord gegaan.

Effect Meer balans tussen voldoende en goede studentenhuisvesting en het tegengaan van overlast door kamerverhuur en illegale situaties.

   

 • 11.

  NDW tijdelijke woningen

Doel Ontwikkelen en realiseren van 500 tijdelijke woningen met een tijdelijke bestemming(15 jaar) en bijbehorende voorzieningen die binnen 1 jaar gebouwd moeten worden. Dit alles onder de Crises- en herstelwet.

Werkzaamheden Voortraject vergunningaanvraag tijdelijke woningen waarbij wordt deelgenomen aan de benodigde overleggen en meegedacht wordt over procedures, aanvragen etc.

Effect Soepel verloopvergunningtraject door vooraf duidelijkheid over dete  volgen procedure en aandachtspunten.

   

 • 12.

  Periodiek overzicht klachten S@men Nijmegen-West/Weurt

Doel Monitoren van klachten en zorgen alshet gaatom luchtkwaliteit,gezondheid  en overlast die wordt ervaren door omwonenen van het industriegebied Nijmegen-West Weurt.

Werkzaamheden Een periodieke uitdraai (volledige dump) van alle data over de gewenste  perioden.

Effect Samen met de verzamelde luchtkwaliteitsgegevens leiden alledata tot meer inzicht en waar mogelijk ook tot het wegnemen/verminderen van de zorgen van omwonenden.

     

 • 13.

  Toezicht controle uitvoering energievoorschriften

Doel Naleving van de voorschriften bevorderen en waar nodig afdwingen.

Werkzaamheden Uitvoeren van toezicht bijtype C-bedrijven op de geactualiseerde voorschriften.

Effect Het terugdringen van hetenergieverbruik onder andere middels het terugdringen  van de CO2-uitstoot.

 • 14.

  Wijkoverleg Nijmegen West

Doel Informatievoorziening richtingde wijkcommiteesop orde houden.

Werkzaamheden Pro-actief aansluiten bij wijkoverleggen.Dit gaat in nauwe samenwerking  met de gemeente Nijmegen.

Effect De wijkcommitees blijven goed op de hoogtevan dekomende  en lopende vergunningprocedures.

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Actualiseren vergunningvoorschriften type C

€ 14.000

 

€ 14.000

Controle vierdaagse/overige evenementen

€ 10.834

 

€ 10.834

De Hulsen

€ 3.000

 

€ 3.000

Energielabels kantoren

€ 8.480

 

€ 8.480

Flexbudget veiligheid

€ 2.000

 

€ 2.000

Handhaving reclamebinnenstad

€ 25.550

 

€ 25.550

Horeca Actie Team

€ 45.475

 

€ 45.475

Kamerverhuur

€ 50.000

 

€ 50.000

NDW tijdelijke woningen

Periodiek overzicht klachten S@men

€ 4.000

€ 4.600

 

€ 4.000

€ 4.600

Nijmegen-West/Weurt

 
 

TOTAAL

€ 167.939

€ 167.939

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Byondis Campus

3.680

 

3.680

Informeel vooroverleg projecten

40.000

40.000

Toezicht uitvoering energievoorschriften

12.250

12.250

Wijkoverleg Nijmegen West

20.000

20.000

TOTAAL Aanvullend

€ 75.930

 

€ 75.930

Wijchen

 • 1.

  Geluidsmeting Emporium

Doel Het handhaven van de geluidsnormen tijdens het  festival.

Werkzaamheden Geluidsmetingen, afstemming met geluidstechnici op hetterrein  en eventueel handhaven.

Effect Een goede afstemming tussen bevoegd gezag, initiatiefnemer en de ODRN waarbij de inzet van geluidsmetingen en handhaving gecoördineerd is. Duidelijkheid voor Emporium waaraan het zich moet houden.

 • 2.

  Warme overdracht bodemdossiers

Doel Taken worden overgedragen van de provincie naar de gemeentes bij het ingaan  van de Omgevingswet. Het is de bedoeling de gegevens zo volledig en correct mogelijk over te dragen.

Werkzaamheden Voorbereidende werkzaamheden die decompleetheid en de inhoud van de dossiers controleert.

Effect De transitievan de taken zo goedmogelijk te laten verlopen zodat er zo min mogelijk risico's worden gelopen.

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Warme overdracht bodemdossiers

8.000

 

8.000

TOTAAL

€ 8.000

 

€ 8.000

Project

Aanvang

Wijzigingen

Totaal

Geluidsmeting Emporium

€ 5.564

 

€ 5.564

TOTAAL Aanvullend

€ 5.564

 

€ 5.564

Bijlage 4: Leidraad hoogte dwangsommen en begunstigingstermijnen

1.Inleiding

In deze leidraad staan de hoogtes van de dwangsombedragen die de gemeente Druten oplegt bij handhavend optreden. Ook staan in deze leidraad de termijnen die de gemeente gebruikt voor het ongedaan maken van overtredingen.

Wij wijzen op afdeling 5.3.1 en 5.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Hierin staat dat het dwangsombedrag “in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsom” moet staan.

Deze leidraad heeft als doel uniformiteit, transparantie en efficiëntie te realiseren door het stellen van standaardtermijnen en standaardsancties voor veel voorkomende overtredingen. In deze leidraad staat een opsomming van de standaardsancties voor zulke overtredingen.

2.Hoogte van de dwangsom

In de tabellen die bij deze leidraad horen, zijn de bedragen opgenomen die wij toepassen bij het bepalen van de hoogte van een dwangsom. Wij stemmen de hoogte van de dwangsom doelgericht af op de ernst van de overtreding (evenredigheid). De dwangsommen hebben als doel de overtreding tegen te gaan of te voorkomen (effectiviteit). Hoe de hoogte van een dwangsom zich exact laat berekenen, kan niet in alle gevallen precies worden vastgelegd.

De volgende elementen bepalen de hoogte van een dwangsom:

 • 1.

  de (geschatte) kosten die de overtreder moet maken om de overtreding op te heffen. Met andere woorden: de dwangsom moet hoger zijn dan het (geschatte) financiële voordeel;

 • 2.

  van de dwangsom moet voldoende dwang uitgaan om de overtreding op te heffen of te beëindigen;

 • 3.

  met de dwangsom willen wij herhaling voorkomen, schade beperken en ervoor zorgen dat er herstel is van de oorspronkelijke toestand;

 • 4.

  door de dwangsom willen wij het voordeel wegnemen, dat de overtreder heeft genoten door zijn handelen in strijd met de regels;

 • 5.

  wij hechten veel belang aan de naleving van de regels die het milieu, de ruimtelijke ordening, natuur en landschap of de volksgezondheid veiligstellen. Deze elementen wegen wij dan mee:

  • a.

   De geloofwaardigheid van de (normerende) overheid;

  • b.

   De mogelijkheid tot overheidscontrole (meetvoorschriften c.a.);

  • c.

   Eerlijke concurrentieverhoudingen en

  • d.

   Rechtsgelijkheid;

 • 6.

  de financiële draagkracht van de overtreder.

Na het opleggen van een dwangsom dient, bijvoorbeeld wekelijks, een hercontrole te worden uitgevoerd, totdat de dwangsom is volgelopen. Als de dwangsom niet effectief blijkt te zijn, dan kan een nieuwe dwangsombeschikking worden opgelegd met hogere dwangsombedragen of er kan gekozen worden voor de toepassing van een last onder bestuursdwang. In dat geval herstellen wij de situatie op kosten van de overtreder. Indien mogelijk verhalen wij de kosten op de overtreder.

4.Diversiteit dwangsom

De dwangsommen kunnen op drie manier worden vastgelegd:

Een bedrag ineens

Een ‘bedrag ineens’ komt in aanmerking als de overtreder één keer voor een bepaalde datum een bepaalde handeling moet verrichten. Voor het bedrag ineens wordt het bedrag gebruikt dat in de tabellen als ‘maximum’ bedrag is genoemd.

Dwangsom per overtreding

Als er regelmatig voorschriften worden overtreden dan ligt het voor de hand om de dwangsom te bepalen per overtreding. Worden er diverse voorschriften overtreden dan kan per overtreden voorschrift een dwangsom worden opgelegd. Als het gaat om overtredingen die een continu karakter hebben en dus niet op zichzelf staande overtredingen, dan kan uit het oogpunt van rechtszekerheid geen dwangsom worden opgelegd per overtreding.

Dwangsom per tijdseenheid

Een dwangsom per tijdseenheid komt aan de orde als er sprake is van een continue overtreding van voorschriften. Deze vorm is aan te bevelen als het gaat om overtredingen die niet afzonderlijk zijn te constateren, omdat de overtreder constant in overtreding is. In dit soort situaties kan geen dwangsom per overtreding worden opgelegd.

Vaststelling maximumbedrag

Als een dwangsom wordt opgelegd dan moet het bestuursorgaan een bedrag noemen waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd. Dit geldt uiteraard alleen voor de dwangsom per overtreding en de dwangsom per tijdseenheid. Als de dwangsom op één bedrag ineens wordt bepaald, dan is daarmee impliciet het maximum vastgesteld. In de tabellen is het maximumbedrag de hoogte van de dwangsom maal vijf.

5.Termijn voor beëindiging

We kunnen alleen een last onder dwangsom opleggen en invorderen als de overtreder de kans heeft gehad om de overtreding op te lossen.

De enige uitzondering hierop is de spoedeisende bestuursdwang.

De termijn moet zo worden gekozen dat de overtreder voldoende tijd heeft om de overtreding ongedaan te (laten) maken. In de geest van de wet dient de begunstigingstermijn zo kort mogelijk te zijn.

De begunstigingstermijn moet overeenkomen met de tijd die nodig is om de overtreding ongedaan te maken. Een begunstigingstermijn is niet nodig als de overtreder meteen de overtreding kan oplossen of als het gaat om het voorkomen van herhaling.

In de tabellen zijn de termijnen opgenomen die in beginsel toegepast moeten worden bij een bestuursrechtelijk handhavingstraject.

6.Afwijken leidraad

Dit document gebruiken wij als leidraad voor de hoogtes van dwangsommen en de duur van begunstigingstermijnen. Soms moeten wij hiervan afwijken. In dat geval geldt er een hardheidsclausule. Dit houdt in dat dit document het uitgangspunt is, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot het met de handhaving te dienen doelen. Bij afwijking van dit document dient de hoogte van het bedrag en de termijn gemotiveerd te worden vastgesteld.

Tabel indicatieve dwangsomhoogten

In de tabellen zijn niet alle taken genoemd. Zo zijn handhaving van het illegaal kappen van bomen, handhaving van de Wet op de kansspelen en op de Wet wapens en munitie niet genoemd. Deze zijn niet genoemd omdat wij hier de afgelopen jaren nauwelijks op hebben gehandhaafd. Ook is de handhaving van de Opiumwet niet opgenomen, omdat we hiervoor afzonderlijk beleid hebben opgesteld.

Als een overtreding niet in de tabellen is opgenomen, motiveren wij de hoogte van de dwangsom (of een andere sanctie) en de begunstigingstermijn in het besluit. Als het mogelijk is, zoeken wij aansluiting bij een soortgelijke overtreding.

De tabel ‘Sanctiemiddelen Milieu’ is opgesteld door de ODRN, omdat zij deze taken voor ons uitvoeren. Deze tabel hanteert de ODRN voor de hele regio (Nijmegen, Berg en Dal, Heumen, Wijchen, Druten en Beuringen).

NB. Na de invoering van de Ow en de Wkb, zullen wij dit overzicht compleet herzien.

Sanctiemiddelen bouwen en ruimtelijke ordening

Omschrijving

Minimale hoogte dwangsom

Maximum

Beg. termijn

Bouwen van een gebouw zonder of in afwijking van de

vergunning

Max 10 m2 = € 1.500,-

€ 7.500,-

Minimaal 4 weken

Max 30 m2 = € 3.000,-

€ 15.000,-

 
 

Max 50 m2 = € 5.000,-

€ 25.000,-

 
 

>50 m2 = € 10.000,-

€ 50.000,-

 
 

Let wel: bij een gemeentelijk monument of

beschermd stads- en dorpsgezicht

verdubbelen deze bedragen

 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik i.s.m. het bestemmingsplan

-Strijdigheid verband houdend met bewoning

-Strijdig gebruik bedrijfspanden

-Opslag (afval)materialen

€ 2.500,- per maand

€ 7.500,-

Minimaal 1 maand

Plaatsen reclameobject zonder vergunning

€ 500,- tot € 2.000,-

Afhankelijk van de omvang en winstmodel

€ 2.500,-

Minimaal 1 tot 2

weken

 

€ 10.000,-

Bouwen van een ander bouwwerk (geen gebouw zijnde)

€ 700,-

€ 3.500,-

Minimaal 1 tot 2 weken

Overtreden van een bouwstop / stillegging

Max 10 m2 = € 1.500,-

€ 7.500,-

geen

 

Max 30 m2 = € 3.000,-

€ 15.000,-

 
 

Max 50 m2 = € 5.000,-

€ 25.000,-

 
 

>50 m2 = € 10.000,-

€ 50.000,-

 

Ernstige mate van strijd met redelijke eisen van welstand / exces

€ 5.000,-

€ 25.000,-

Minimaal 4 weken

Aanlegactiviteiten zonder of in afwijking van de vergunning

€ 5.000,-

€ 15.000,-

Minimaal 4 weken

Overtreding van het Bouwbesluit 2012 of de

bouwverordening (m.u.v. brandveiligheid)

Licht € 500,-

€ 2.500,-

Minimaal 3 weken

Matig € 1.000,-

€ 5.000,-

Bij ernstige

tekortkoming of

gevaar kan

termijn korter

 

Ernstig € 5.000,-

€ 25.000,-

 

Buitencategorie € 10.000,-

€ 50.000,-

 
 
 

Slopen zonder of in afwijking van melding / vergunning

Zonder asbest: € 500,- Met asbest: ODRN

€ 2.500,-

geen

Sanctiemiddelen Apv, bijzondere wetgeving en brandveiligheid

Thema

Overtreding

Hoogte dwangsom

Maximum

Beg. termijn

Apv

Artikel 2:28 exploitatievergunning: in werking zonder vergunning of in werking in strijd met voorschriften

Bij voortdurende overtreding: € 500,- per constatering en anders:

1. tot 100 m2: € 1.000,- p.wk.

2. 100 tot 500 m2: € 3.000,- p.wk.

3. > 500 m2: € 5.000,- p.wk.

5x de hoogte van de opgelegde dwangsom

Min. 1 tot 4 weken

Artikel 2:29 overtreding sluitingstijden

1. tot 100 m2: € 1.000,- per const.

2. 100 tot 500 m2: € 3.000,-

p.const.

3. > 500 m2: € 5.000,- p.const.

5x de hoogte van de opgelegde dwangsom

Geen of 1 week

Artikel 2.10 het plaatsen van voorwerpen op of aan een openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan (o.a. uitstallingen en terrassen)

€ 250,-

€ 1.250,-

1 week

Artikel 2:12 het maken, veranderen van een uitweg zonder of in afwijking van een vergunning

€ 1.000,-

€ 5.000,-

4 weken

Artikel 2:25 houden van een evenementzonder vergunning

Afhankelijk van de grootte van het evenement: van € 1.000,- tot € 10.000,-

Bedrag ineens

Geen

Overige overtredingen van hoofdstuk 2: openbare orde

€ 500,-

€ 2.500,-

1 tot 4 weken

Overtredingen van hoofdstuk 3: seksinrichtingen,

-winkels en straatprostitutie e.d.

€ 1.500,-

€ 7.500,-

1 tot 4 weken

Overtredingen van hoofdstuk 4: bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

€ 1.500,-

€ 7.500,-

1 maand

Overtredingen van hoofdstuk 5: andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente

€ 1.500,-

€ 7.500,-

1 tot 4 maanden

Alcoholwet

Van toepassing is het geldende preventie en handhavingsplan Alcoholwet

 
 
 

Brand- veiligheid

Spoedeisend of acuut gevaar

Sluiting voor de duur van het aanbrengen van primaire voorzieningen

Nvt

Zeer kort (minimaal 1 dag)

Overtreding van cat.1:

 • 1.

  Geen gebruiksvergunning / melding

 • 2.

  Niet naleven van brandveiligheidsvoorschriften van de vergunning of het Bouwbesluit 2012

1. € 500,- per week

2. € 100,- tot € 1.000,- per week en per voorziening of maatregel

1. €2.500,-

2. € 500,- tot € 5.000,- per voorziening of maatregel

In beide gevallen is de termijn afhankelijk van ernst situatie en de duur van aanbrengen voorzieningen. Advies: 1

tot 2 maanden

Overtreding van cat.2:

(gemiddeld tot laag brandveiligheidsrisico)

Waarschuwing, daarna sancties volgens categorie 1

1. € 2.500,-

2. € 500,- tot €

5.000,- per voorziening of maatregel

Idem, zie cat. 1.

Sanctiemiddelen Milieu (bodem, lucht, water, afval, externe veiligheid, energie en overige overtredingen)

Overtreding

Kwalificatie

Sanctiesoort

Dwangsomhoogte

Begunstigings- termijn

Bodem

Keuring ondergrondse tank niet (op tijd) uitgevoerd

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 – 3 maanden

Keuring bovengrondse tank niet (op tijd) uitgevoerd

Licht

Dwangsom

€ 1.500,-

1 – 3 maanden

Ontbreken voorzieningen (vulbeveiligingen, anti hevelklep etc.)

Licht

Dwangsom

€ 500,- tot € 1.500,-

1 – 3 maanden

Onvoldoende of geen controle van lekdetectie (pot) systeem

Licht

Dwangsom

€ 1.000,-

1 – 3 maanden

Geen vloeistofdichte vloer of (lek)bak aanwezig

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 – 3 maanden

Vloer of (lek)bak niet bestand niet bestand tegen chemische inwerking van stof

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 – 3maanden

Vloer niet gekeurd op vloeistofdichtheid door erkendeinstelling

Matig

Dwangsom

€ 1.750,-

1 – 3maanden

Stoffen in bodem brengen, vervuilend en spoed vereist

Ernstig

PV +

bestuursdwang

N.v.t.

1 week

Geen hemelwaterbescherming of gecontroleerde afvoer aanwezig

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 – 3 maanden

Lekbak onvoldoende gedimensioneerd in relatie totopslag

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 – 3 maanden

Stoffen in bodem brengen, niet of nauwelijks vervuilend, niet spoedeisend

Licht

Zelf laten verwijd.

+ Dwangsom

€ 1.000,-

1 – 3 maanden

Lekke leidingen veroorzaken bodemvervuiling, spoedeisend

Ernstig

PV +

bestuursdwang

N.v.t.

1 week

Geen vloeistofdichte vloer rondom afleverzuil

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 – 3 maanden

Vaatwerk / accu’s niet in lekbakken

Licht

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

Tank niet tegen aanrijden beschermd

Licht

Dwangsom

€ 1.500,-

1 maand

Ondergrondse tank niet gesaneerd

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

3 maanden

Tank niet boven lekbak

Matig

Dwangsom

€ 2.000,-

2 maanden

Opslag vaste mest niet op mestdichte plaat

Licht

Dwangsom

€ 1.000,-

1 – 3maanden

Water / sludgecontrole niet uitgevoerd

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

Overtreden PGS 30

Matig

Dwangsom

€ 1.000,- tot 2.500,-

1 – 3maanden

Geen grondwatermonitoring

Matig

Dwangsom

€ 2.000,-

1 maand

Overtreding maatwerkvoorschriften

Matig

Dwangsom

€ 500,- tot 1.500,-

Situationeel

Verkennend bodemonderzoek niet uitgevoerd

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 – 3 maanden

Nul- en eindsituatie niet uitgevoerd

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 – 3 maanden

Onvoldoende toezicht en instructies

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 – 4 weken

Niet of onvoldoende uitvoeren van beheermaatregelen in bedrijfsvoering

Matig/ernstig

PV+Dwangsom (evt. bestuursdwang)

€ 1.500,-

1 – 4 weken

Financiële zekerheid

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 maand

Nieuw geval bodemverontreiniging i.k.v. zorgplicht Wbb niet gemeld

Matig

Dwangsom / PV

€ 2.500,-

1 maand

 
 
 
 
 

Overtreding

Kwalificatie

Sanctiesoort

Dwangsomhoogte

Dwangsomter mijn

Lucht

Overschrijding emissie eisen

Zwaar

Dwangsom

€ 2.500,-

2 weken

Metingen niet of niet correct uitgevoerd

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 maand

Gasafvoer niet conform voorschriften

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 maand

Schoorsteen niet op hoogte

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 – 3 maanden

Keuring / inspectie stookinstallatie niet uitgevoerd (ook afkeur)

Matig

Dwangsom

€ 1.500,- per installatie

1 – 3 maanden

Keuring / inspectie brandstoftoevoerleiding niet uitgevoerd (ook afkeur)

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 – 3 maanden

Niet voldoen aan onderhoud / controle stookinstallatie

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 – 3 maanden

Keuring / inspectie koelinstallatie niet uitgevoerd (ook afkeur)

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 – 3 maanden

Niet voldoen aan onderhoud / controle koelinstallaties

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 – 3 maanden

Onderzoek emissiebeperkingen niet uitgevoerd

Matig

Dwangsom

€ 2.000,-

1 – 3 maanden

Voorschriften stankhinder niet naleven. geuroverlast veroorzaken

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 maand

Stofoverlast veroorzaken (o.a. door ontbreken stoffilter)

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 – 3 maanden

Ontbreken filterinstallatie

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 – 3 maanden

Ontbreken / niet tijdig herstellen / niet tijdig uitvoeren van controles en keuringen dampretour stage II

Matig

Dwangsom

€ 2.000,-

2 maanden

Ontbreken / niet tijdig herstellen / niet tijdig uitvoeren van controles en keuringen hittegevoelige elementen

Matig

Dwangsom

€ 2.000,-

2 maanden

Ontbreken ontgeuringsinstallatie

Matig

Dwangsom

€ 5.000,-

3 maanden

Overtreding maatwerkvoorschriften

Matig

Dwangsom

€ 500,- tot 1.500,-

Situationeel

Ontbreken CFK logboek

Licht

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

Overschrijding vergunde ammoniakemissie / max. emissiewaarden Besluit huisvesting

Ernstig

Dwangsom

€ 25,- per kg overschrijding

1 – 3 maanden

Overtreding

Kwalificatie

Sanctiesoort

Dwangsomhoogte

Dwangsomtermijn

Water

Lozen afvalwater zonder of i.s.m. vergunning

Ernstig

PV / bestuursdwang

N.v.t.

1 dag

Olie / water / vetafscheider niet (tijdig) legen

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

Situationeel

Olie / water / vetafscheider niet controleren op doelmatig functioneren (5jaarlijkse inspectie)

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

Olie / water / vetafscheider die niet voldoet aan en / of wordt gebruikt conform van toepassing zijnde NEN-norm

Matig

Dwangsom

€ 1.000,- tot 2.500,-

2 – 4 weken

Niet meten of niet aanleveren van de analyses

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

Monstervoorziening niet aanwezig

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

Overschrijding eisen emissie (parameter afhankelijk)

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

2 weken

Overschrijding administratief voorschrift

Matig

Dwangsom

€ 500,-

2 weken

Niet melden calamiteiten/ ongewone voorvallen

Matig

PV / bestuursdwang

€ 2.500,-

1 dag na calamiteit / ongeval

Geen melding Bbk en lozingenbesluit vaste objecten

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 dag na start werkzaamheden

Overtreding maatwerkvoorschriften

Matig

Dwangsom

€ 500,- tot 1.500,-

Situationeel

Illegale grondwateronttrekking (Gww) vergunbaar

Matig

PV

N v.t

1 dag

Besluit lozen buiten inrichtingen (art 3.4 en/of 3.26) (gewasbeschermingsmiddelen)

Ernstig

PV / bestuursdwang

€ 1.000,-

1 dag

Overtreding

Kwalificatie

Sanctiesoort

Dwangsomhoogte

Dwangsomtermijn

Geluid en trillingen

Overschrijding geluidsniveau (incidenteel)

Matig

Dwangsom

€ 500,-

1 week

Overschrijding geluidsniveau (structureel)

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 week

Overlast, in werking buiten vergunde uren

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 dag

Niet meten

Licht

Dwangsom

€ 500,-

1 maand

Voorzieningen niet aangebracht

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 – 3 maanden

Voorschriften m.b.t. gedrag niet naleven

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 dag

Niet voldoen aan voorschriften m.b.t. trilling

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 – 3 maanden

Overtreding maatwerkvoorschriften

Matig

Dwangsom

€ 500,- tot 1.500,-

Situationeel

Overtreding

Kwalificatie

Sanctiesoort

Dwangsomhoogte

Dwangsomtermijn

Afval

Opslag niet overeenkomstig voorschriften

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1-3 maanden

BA niet regelmatig afvoeren

Licht

Dwangsom

€ 1.000,-

1-3 maanden

GA afval niet correct afvoeren

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

Niet registreren verwijdering GA

Licht /matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 maand

Niet vergunde opslag BA

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 maand

Niet vergunde opslag GA

Matig

Dwangsom

€ 5.000,-

2 weken

Verbranden afval

Matig

Dwangsom / PV

€ 500,- tot 2.500,-

2 weken

Niet scheiden

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

Zwerfafval

Licht

Dwangsom

€ 500,-

1 dag

Overtreding maatwerkvoorschriften

Matig

Dwangsom

€ 500,- tot 1.500,-

Situationeel