Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Maashorst

Geldend van 15-02-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Maashorst

Het college van de gemeente Maashorst;

Gelezen het voorstel aan burgemeester en wethouders van 27 januari 2022;

gelet op artikel 231 van de Gemeentewet, artikel 1, eerste lid, van de Ambtenarenwet 2017 en artikel 2.1 van de CAO Gemeenten

besluit vast te stellen het volgende:

de volgende functionarissen, ieder voor zich, aan te wijzen als gemeenteambtenaar belast met zowel de heffing als de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b respectievelijk c, van de Gemeentewet:

 • Specialist Financiële Administratie;

 • Teammanager Financiën.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na de dag van bekendmaking in het Gemeenteblad.

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Maashorst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 1 februari 2022.

de secretaris,

drs. D. van Deurzen

de burgemeester,

drs. P. Rüpp

Toelichting over Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant

De gemeente Maashorst neemt deel aan de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant, hierna: BSOB. De heffings- en invorderingsambtenaar benoemd in dit aanwijzingsbesluit is niet bevoegd tot de heffing- en invordering van gemeentelijke belastingen die middels delegatie aan de BSOB zijn overgedragen.

De BSOB is belast met de heffing en invordering van de volgende belastingen:

 • -

  onroerendezaakbelasting;

 • -

  rioolheffing;

 • -

  afvalstoffenheffing;

 • -

  op of voor 1 oktober 2009 ingestelde waterschapsbelastingen;

 • -

  parkeerbelasting;

 • -

  toeristenbelasting;

 • -

  reclamebelasting;

 • -

  forensenbelasting.