Geluidbeleid Gemeente Beesel

Geldend van 15-02-2018 t/m heden

Intitulé

Geluidbeleid Gemeente Beesel

Samenvatting.

In 2007 is het eerste geluidbeleidsplan voor de gemeente Beesel vastgesteld. Dit voorliggende beleidsplan 2018 is een vervolg hierop. De opzet van dit plan is deels een vervolg van het beleidsplan 2011-2014.

De ambitie van de gemeente Beesel is om de relatief stille gemeente, stil te houden (stand-stillbeginsel). In elk geval de geluidwaarden in het buitengebied niet laten verslechteren en ter plaatse van bedrijventerreinen de industrie toch voldoende mogelijkheden bieden zich te ontplooien. Met betrekking tot de levendigheid, het streven tot versterken van het toerisme, hebben wij ten aanzien van evenementen een aparte nota opgesteld. Gelet op de visie blij in Beesel willen we enerzijds een levende gemeenschap en anderzijds vinden we het belangrijk dat er een fijn woonklimaat is, en hoewel we het nooit eenieder naar de zin kunnen maken, is het belangrijk om daar waar de wetgeving te kort schiet afspraken te maken over hoe wij omgaan met verschillende vormen van geluid. In deze voorliggende beleidsnota legt het college vast hoe met verschillende geluidaspecten om wordt gegaan.

Het college stelt deze beleidsnota vast.

1. Inleiding:

Geluidbeleid bestaat naar onze mening uit:

Pragmatisch oplossen van knelpunten; aanvullingen en uitwerkingen van landelijke wet- en regelgeving.

Met deze nota trachten we aan bovenstaande zaken te voldoen.

1.1 Aanleiding:

In 2007 heeft het college het eerste geluidbeleidsplan voor de gemeente Beesel vastgesteld (2006-2010), en voor de periode 2011-2014 geactualiseerd. Het is nodig dit verouderde beleid wederom te actualiseren.

In een samenleving is geluid alom. Zonder geluid is er weinig of geen contact met de buitenwereld. Echter wanneer geluid te veel wordt is er sprake van hinder. Het staat vast dat de gezondheid schade ondervindt door langdurige blootstelling aan veel geluid.

Geluidhinder kan slaapstoornis veroorzaken, stress, hoge bloeddruk enz. Men vindt stilte steeds belangrijker, desondanks is deze stilte steeds minder aanwezig. Tegenwoordig spreken we meer van rust dan van stilte.

Hinder is een subjectief begrip. Voor sommige geluidaspecten zijn normen vastgesteld om toch zoveel mogelijk objectieve beleving en acceptatie te krijgen. Worden wettelijke normen overschreden, dan kan er gehandhaafd worden.

Wij pretenderen niet dat alle geluidaspecten in deze nota aan de orde komen. Naar ons idee wel de meest belangrijke. Indien de gemeente in de toekomst met nog andere geluidproblemen geconfronteerd wordt, dan zal er mogelijk een aanpassing van het geluidbeleid nodig zijn.

1.2 Doel:

Door het vaststellen van een geluidbeleidsplan en het handelen naar dit beleid is de opzet om overmatige geluidhinder te voorkomen. De gemeente Beesel is relatief stil.

Doel is te waken dat de geluidsnormen niet overschreden worden.

De beleidsuitgangspunten en het hanteren van een geluidbelastingkaart dienen als toetsingskader voor het verlenen van milieuvergunningen, het eventueel opleggen van maatwerkvoorschriften en het vaststellen van ruimtelijke plannen en andere plannen met akoestische consequenties. Ook zijn de uitgangspunten opgenomen waar en op welke aspecten van de geluidproblematiek wij al dan niet actie ondernemen.

1.3 Ambities:

In het geluidbeleidsplan 2006-2010 is als uitgangsstelling opgenomen: de gemeente Beesel is een relatief stille gemeente en we gaan voor het standstill-principe. Deze ambitie handhaven we, ondanks dat we constateren dat door factoren van buitenaf het geluid de afgelopen jaren toch is toegenomen. We nemen wel een standpunt in met betrekking tot diverse geluidaspecten en geluidsproblemen. De oude en nieuwe standpunten zijn in een tabel aangegeven.

De ambities die een gemeente heeft op geluidgebied kunnen van laag tot hoog gaan:

Laag betekent alleen de wettelijk gestelde eisen tot uitvoering brengen.

Middel betekent dat sturende beleidsproducten aanwezig zijn en zijn vastgelegd.

Hoog betekent dat er een beleidscyclus op het geluidbeleid is.

De ambities van de gemeente Beesel zijn tussen middel en hoog, maar naar ons idee wel reëel. Als normen overschreden worden zullen we actief aan de slag gaan.

1.4 Probleeminventarisatie:

Waar ondervind men momenteel geluidsoverlast van, en waar zou men in de toekomst mogelijk overlast van kunnen ondervinden. Het is moeilijk alle geluidhinderaspecten te benoemen. Het zal onmogelijk blijken te zijn om alle aspecten van geluidhinder technisch, financieel en/of juridisch aan te pakken. Wanneer de omvang van de geluidsproblematiek groot is, zijn er vaak meer belanghebbenden en zijn er ook verschillende meningen over het oplossen hiervan. In elk geval komen wettelijke regels aan de orde en bekijken we hoe we de regels in de gemeente Beesel tot uitvoering kunnen brengen.

Daarnaast besteden we aandacht aan een veelvoud van zaken die met geluid te maken hebben en waar een gemeentelijke organisatie mee te maken krijgt of kan krijgen. We nemen een standpunt in hoe we met de verschillende geluidaspecten omgaan.

Evenementen en evenementen met een luidruchtig karakter hebben we in een aparte nota aan de orde gesteld. In dit geluidbeleid verwijzen we wel hiernaar, maar gaan we er niet diep op in. Evenementen zijn zo specifiek en de geluidproblematiek daarvan ook, dat we dit hebben opgenomen in het evenementenbeleid. Vanwege de toegenomen evenementen op het Raadhuisplein, en de daarbij gepaard gaande klachten over vooral lage tonen, hebben wij besloten om naast de bestaande dB(A) norm ook een dB(C) norm op te nemen. Deze wordt nu opgenomen in dit geluidbeleid (hoofdstuk 9.1 Evenementen) en bij actualisatie van het evenementenbeleid, zal deze norm ook in het evenementenbeleid worden opgenomen.

Deze nota is een vervolg op het beleid 2011-2014. Het is waar nodig op punten aangepast en geactualiseerd. Met deze nota moet het geluidbeleid in 2018 en verder gestalte krijgen.

Gebiedsgerichte normstelling:

Het voorgaande geluidbeleid was voorzien van twee geluidkaarten, gebaseerd op steekproefsgewijze geluidmetingen op verschillende locaties. We hebben er voor dit beleid voor gekozen om een gedetailleerdere geluidbelastingkaart op te laten stellen van het (rail)verkeersgeluid in onze gemeente, aangezien de (spoor)wegen bepalend zijn voor het algemene geluidbeeld. Tijdelijke activiteiten, stellen we in deze nota, juist vanwege de tijdelijkheid, niet aan de orde.

2. Wettelijke kaders

2.1 algemeen:

Het Rijk stelt algemene kaders waarbinnen andere overheden opereren. Er zijn op Rijksniveau wetten (Wet geluidhinder, Wet milieubeheer). De Wet geluidhinder regelt zaken met betrekking tot industrielawaai, verkeerslawaai, en raillawaai.

De Wet milieubeheer regelt geluidzaken met betrekking tot bedrijven of zogenaamde inrichtingen, en sinds juli 2012 ook specifieke geluidzaken voor rijkswegen en het hoofdspoorwegennet (de zogenaamde geluidproductieplafonds).

De Provincie heeft een omgevingsverordening Limburg. Hierin zijn onder andere de stiltegebieden aangewezen. Voor stiltegebieden zijn er regels gesteld.

De gemeenten hebben onder andere de APV (algemene plaatselijke verordening) om andere aspecten te regelen met betrekking tot geluid.

2.2 Geluidregelingen van rijk, provincie, gemeente en Europa

2.2.1 Wet geluidhinder:

Deze wet bevat regels voor wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai. Voor de verschillende onderwerpen zijn normen gesteld. Er is altijd verschil tussen bestaande en nieuwe situaties. In de regelgeving gaat men uit van (voorkeurs)grenswaarde. Een waarde die liefst niet overschreden wordt. Om te voldoen aan de (voorkeurs)grenswaarde hanteert men de volgende strategie: maatregelen aan de bron, maatregelen in de overdracht en als laatste maatregelen bij de ontvanger.

2.2.2 Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit:

In deze wet is een vergunningplicht voor diverse bedrijven geregeld. Het bevoegde gezag (meestal de gemeente) verleent een vergunning onder voorwaarden – indien dat mogelijk is – en stelt ook met behulp van de eisen uit wet- en regelgeving voorschriften op voor het geluid. Op industrieterreinen waar grotere lawaaimakers gevestigd zijn of kunnen gevestigd worden, dient een geluidzonering vastgelegd te zijn. Hiermee is de geluidruimte van de bedrijven geregeld. In de gemeente Beesel zijn geen gezoneerde industrieterreinen. In de gemeente Beesel hebben we enkele bedrijven die vallen onder de vergunningplicht (type C).

2.2.2.1 Activiteitenbesluit:

In 2008 is het Activiteitenbesluit in werking getreden (besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer). Hierbij vervalt voor de meeste bedrijven de vergunningplicht. De bedrijven zijn onderverdeeld in type A, type B en type C bedrijven. Voor type A geldt geen meldingsplicht meer, voor type B bedrijven geldt een meldingsplicht. Voor de bedrijven gelden dan standaardvoorschriften, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. Type C bedrijven zijn nog de zogenaamde vergunningplichtige bedrijven.

Standaardvoorschriften gelden ook voor geluid. In bepaalde gevallen kan door het stellen van maatwerkvoorschriften afgeweken worden (hoger of lager) van deze standaardvoorschriften. Het opleggen van maatwerkvoorschriften kan alleen met behulp van een procedure.

En dan nog mag je alléén goed gemotiveerd afwijken van de bestaande normen.

2.2.3 Wabo:

Op 1 oktober 2010 is de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in werking getreden. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht brengt ca. 25 regelingen samen die de fysieke leefomgeving betreffen. Het gaat hierbij om bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen, die opgaan in één vergunning, de zogenaamde Omgevingsvergunning. Maar ook de wet geluidhinder en het activiteitenbesluit vallen onder de Wabo. Zo hebben burgers en ondernemers nog maar te maken met één loket, één beschikking en één procedure. De aanvraag kan digitaal worden gedaan en behandeld. In deze Wabovergunning kan het bevoegd gezag zo nodig maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid opnemen. Daarnaast blijft de Wet milieubeheer gewoon bestaan. Het procedurele deel van de Wet milieubeheer (dat deel over de vergunningen) wordt overgeheveld naar de Wabo. Voor milieu is dit de milieuvergunning en de melding 8.19, lid 2 Wm voor het veranderen van de inrichting of de werking daarvan.

2.2.4 De Omgevingsverordening Limburg:

In de Omgevingsverordening Limburg zijn in het hoofdstuk milieubeschermingsgebieden regels opgenomen voor stiltegebieden. In stiltegebieden gelden stringente eisen voor het veroorzaken van geluid. Gebiedseigen geluid is toegestaan. Gebiedseigen geluid is bv. de boer die met zijn tractor het land bewerkt. In de gemeente Beesel ligt het provinciale stiltegebied Swalmen Tegelen. Een gebied dat zich uitstrekt langs de Duitse grens.

In de Omgevingsverordening Limburg wordt de bevoegdheid tot het verlenen van ontheffingen van de verbodsbepalingen buiten inrichtingen, volledig bij GS gelegd. Ook de handhaving zal dan via de Provincie verlopen.

2.2.5 Algemene Plaatselijke Verordening (APV):

Een plaatselijke verordening kent regelingen die

de burgers rechtstreeks binden. Geluidsregels die in het verlengde liggen van de openbare orde worden hier geregeld. Het evenementenbeleid is voor bepaalde onderdelen verankerd in de APV. Op basis van de APV kan het college bepalen dat onversterkte muziek ook moet worden beoordeeld (het Activiteitenbesluit laat dat aan het bevoegd gezag over). Het college heeft besloten geen regels hiervoor te stellen. Tot heden zijn er op een enkele uitzondering na, wat betreft joekskapel optreden op een terras bij een café, geen klachten geweest.

2.2.6 Europese richtlijnen:

In 2002 is de Europese richtlijn omgevingslawaai gepubliceerd en inmiddels verankerd in de Wet milieubeheer. In deze Europese richtlijn staat dat gemeenten geluidsbelastingkaarten moeten maken. Deze verplichting geldt voor gemeenten vanaf 100.000 inwoners. Beesel hoeft hierop geen actie te ondernemen. Toch heeft de gemeente ervoor gekozen om op vrijwillige basis zo’n geluidbelastingkaart op te stellen en het geluidbeleid hierop te baseren.

3. Ontwikkelingen:

De belangrijkste ontwikkeling is de invoering van de Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen, zodat het bijvoorbeeld makkelijker wordt om bouwprojecten te starten. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking.

4. Huidige en toekomstige situatie:

4.1 Huidige situatie:

Momenteel wordt de geluidbelasting in de gemeente Beesel voornamelijk bepaald door wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai, industrielawaai, horeca en evenementen.

Binnen de gemeente is een stiltegebied aanwezig.

4.2 Toekomstige situatie:

De toekomstige geluidsituatie in Beesel zal mede bepaald worden door factoren van buiten af.

Verkeer: verkeer zal zijn weg zoeken. Naar verwachting zal het verkeer toenemen (autonome groei), zowel op de A73 als op de lokale wegen. De gevolgen voor de toekomst zijn onzeker. Geluidvermindering door wegverkeer ten gevolge van de toepassing van stil(ler) asfalt heeft pas effect bij hogere snelheden. In de bebouwde kom zal stiller asfalt dan ook weinig toegevoegde waarde hebben.

Industrie: nieuwe technieken zorgen vaak voor minder geluidproblemen bij de industrie. De industrie in de gemeente (uitzondering voorlopig Drakenrijk en Thijssen Emans) zal ook minder geluid gaan produceren. De met nogal wat geluid gepaard gaande keramische industrie bouwt steeds meer af. Transport van goederen en de 24 uurs economie zorgt er wel voor, dat al vaker in de nacht geladen en gelost wordt bij bedrijven.

Voor het deels leegstaande industriepand tussen Keulseweg, Mariastraat, Greswarenstraat en spoor wordt er op dit moment gewerkt aan het plan “Oppe Brik”. Het ontwerp van dit plan voorziet o.a. in nieuwbouw van appartementen en grondgebonden woningen, en langs het spoor zogenaamde woon-/werkeenheden. Voor het industrieel erfgoed is gekozen om hier een school in te vestigen.

Railverkeer: de verdubbeling van het spoorwegnet tussen Roermond en Venlo, de intensivering van het goederentransport, het basisnet spoor en de al dan niet realisatie van de IJzeren Rijn en de eventuele gevolgen voor de woningen in de nabijheid van het spoor, zijn zaken waar op dit moment nog onvoldoende van bekend is. De gemeente zal waar mogelijk, de ontwikkeling nauwlettend in de gaten houden. De Provincie Limburg en ProRail bereiden een Tracébesluit voor. De verwachting is dat in de loop van 2018 ook voor de gemeente duidelijk wordt wat de geluidimpact hiervan zal worden.

Drakenrijk zal na realisering mogelijk uitgroeien tot een locatie waar jaarlijks meerdere luidruchtige evenementen kunnen plaatsvinden. Op dit moment zijn hier nog geen concrete plannen voor.

Stiltegebied: het streven van de provincie is om het stiltegebied te behouden. Het gebied om De Witte Stein behoort niet meer tot het stiltegebied sinds de actualisatie van het Provinciaal OmgevingsPlan (POL).

Hieronder wordt iets dieper ingegaan op de genoemde onderwerpen.

4.3 Wegverkeer:

In de gemeente Beesel wordt het verkeer afgewikkeld via een beperkt aantal hoofdroutes. De belangrijkste wegen zijn de A73 en de Rijksweg. Daarnaast zijn er nog diverse ontsluitingen naar de kernen en vandaar uit naar de woongebieden.

De gemeente heeft een verkeerscirculatieplan laten opstellen. Hoofddoelstelling was het verhogen van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid door een duidelijke verkeersstructuur. Bereikbaarheid is van goot belang. Binnen de gehele gemeente geldt grotendeels binnen de bebouwde kom een 30 kilometerzone en tussen de dorpskernen een 60 kilometerzone. Hierdoor wordt de geluidemissie als gevolg van deze wegen beperkt

Worden woningen gebouwd langs een weg, dan moet bekeken worden of deze woningen geen te hoge geluidbelasting ontvangen ten gevolge van het wegverkeer. De binnenwaarde in woningen moet gegarandeerd zijn. Dat wil zeggen, dat langs drukke wegen misschien woningbouw niet mogelijk is, of dat er mogelijk maatregelen getroffen moeten worden aan de weg (bijvoorbeeld een geluid reducerende wegdekverharding) of dat de snelheid van het verkeer beperkt wordt. In bepaalde gevallen kan ook het weren van vrachtverkeer een oplossing bieden.

Daarnaast zijn er mogelijkheden in de overdracht. Geluidsschermen, geluidwallen, afschermende gebouwen zorgen voor minder geluid op de gevels van woningen.

Aan de gevels zelf is iets te doen, maar ook aan de indeling van de woning. Het is mogelijk om de geluidgevoelige ruimten, zoals slaapkamers, woonkamer en woonkeuken aan de verkeersluwe zijde te situeren. Zogenaamde dove gevels (geen ramen, gang erachter of dergelijke) is ook een mogelijkheid. Isolatie door extra dik glas, kleinere ramen, suskasten enz. zorgen ook voor een aanvaardbaar binnenniveau.

In voorkomende gevallen, wanneer de bij wet genoemde (voorkeurs)grenswaarde overschreden wordt en woningbouw toch wenselijk is, kunnen zogenaamde hogere waarden vastgesteld worden.

4.3.1 A-lijst en B-lijst sanering:

Het Rijk is verantwoordelijk voor de A-lijst en B-lijst saneringen.

In de gemeente is geen zogenaamde A-lijst voor woningen langs wegen. Deze lijst heeft betrekking op woningen die gesaneerd c.q. aangepast zouden moeten worden in verband met te hoge geluidsbelasting uit het verleden. Er is wel een B-lijst gebaseerd op verkeersgegevens uit1987. Het Rijk stelt nog geen geld beschikbaar om maatregelen aan deze woningen te treffen. Door aanleg A73 en snelheidsbeperkingen in de bebouwde kom, is het zeker dat de lijst niet meer actueel is. Het Rijk heeft nog geen nieuw initiatief genomen voor het actualiseren van de lijst.

4.3.2 A73 en geluidwallen en/of geluidschermen:

De aanleg van de A73 over de voormalige Streekweg was een complexe materie op geluidgebied. Samen met de Provincie hebben wij gecontroleerd of de procedures en berekeningen op de juiste wijze zijn uitgevoerd. Er zijn geen juridische fouten gemaakt bij de aanleg van de weg wat betreft de geluidaspecten. Ondanks dit zijn er bijvoorbeeld bij de Krommenhoek hoge geluidbelastingen op de woningen. In 2010 zorgde de gemeente dat er een landschapselement (geluidwal) kwam ter hoogte van de Krommenhoek.

Zoals aangegeven was de geluidbelasting op deze woningen al relatief hoog. Op andere plaatsen langs de A73 was het niet zinvol om een extra wal aan te leggen, aangezien de binnenwaarden in de woningen ten gevolge van het verkeer op de A73 wel voldeed aan de wettelijke eisen.

Langs het spoor ter hoogte van Leeuwen ligt een geluidswal. Deze is indertijd aangelegd om een goed geluidwoonklimaat te garanderen bij de achterliggende woningen. Geluidschermen zijn er alleen langs de A73.

4.3.3 Gebied 30 km/uur:

Wanneer sprake is van een 30 km/uur weg, is er geen wettelijke geluidzone, dus ook geen wettelijke geluidnorm. Op grond van jurisprudentie dient er in het kader van een goede ruimtelijke ordening desondanks een beoordeling gemaakt te worden van de geluidkwaliteit langs deze wegen.

4.3.4 Geluidproductieplafonds voor wegen:

Met ingang van juli 2012 zijn langs rijkswegen (en spoorwegen) op een groot aantal punten maximale toegestane geluidwaarden vastgesteld (zogenaamde geluidproductieplafonds). Hiermee is een groot probleem uit de Wet geluidhinder, geen rem op de onbeheerste groei van verkeerslawaai bij geluidsgevoelige bestemmingen, aangepakt.

4.4 Railverkeer:

De spoorlijn Roermond-Venlo loopt door de gemeente. Woningen die dicht op het spoor liggen hebben een hoge geluidbelasting. De laatste woningen die te hoge geluidsbelasting – in de woning – hadden zijn in 2010 gesaneerd (maatregelen aan de gevels). Wanneer ProRail en de Provincie Limburg de beoogde spoorverdubbeling realiseren, en de intensiteit van het railverkeer toeneemt, zijn zij er voor verantwoordelijk dat het binnen niveau ook in de toekomstige situatie aan de wettelijke normen voldoet. Dit geldt niet alleen voor de voormalige saneringswoningen, maar ook voor alle overige bestaande geluidgevoelige woningen/objecten.

4.5 Bedrijven:

In de gemeente zijn 3 bedrijventerreinen: Maasveld, Roversheide en Molenveld.

De bedrijven hebben of een milieuvergunning (type C) of zijn een meldingsplichtige inrichting (type B). Uitzonderlijk op het bedrijventerrein zijn type A bedrijven.

In de gemeente zijn enkele Provinciale bedrijven. Dat wil zeggen, dat de Provincie daarvoor vergunning verleent. Dat waren Thijssen Emans aan de St. Jorisstraat, Thijssen Emans aan de Molenweg en Heytstraat/St. Jozefweg, Muijsers potgrond aan de Rijksweg en het Drakenrijk. Met invoering van de Wabo is het Drakenrijk en Muijsers potgrond teruggevallen onder de bevoegdheid van de gemeente. De gemeente heeft geen gezoneerde industrieterreinen.

4.6 Horeca:

In de gemeente zijn circa 35 horecabedrijven gevestigd (café en/of restaurant). De Lommerbergen, kantines of dergelijke bij sportaccommodaties rekenen wij niet hiertoe.

Geluid bij horeca is vaak en zal vaak een probleem blijven. Dat komt omdat in een horeca-bedrijf muziekgeluid aanwezig is. Het soort muziek, het volume en de isolatie van het pand bepalen de geluiduitstraling naar buiten.

In het algemeen vallen alle horecaondernemingen onder het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn regels gesteld met betrekking tot de geluidemmissie. Door het college zijn vaste (collectieve) dagen vastgesteld waarop de geluidnormen verruimd worden. Dat zijn o.a. carnaval en kermis. Ook zijn er nog 9 dagen per jaar dat een inrichting kan melden dat er meer geluid geproduceerd kan worden dan normaal. Zowel tijdens een collectieve dag als tijdens een incidentele dag mag de inrichting 20 dB(A) meer produceren dan normaal.

4.7 Evenementen (inclusief buurtfeesten):

Evenementen zijn activiteiten die voor een groter deel van de bevolking georganiseerd worden. Specifieke beleidsregels (inclusief geluidsnormen) voor evenementen zijn opgenomen in de Notitie Evenementenbeleid. Er wordt een dB(C) norm toegevoegd, zie hoofdstuk 9.1

4.8 Stiltegebied:

4.8.1 Algemeen

Zoals al eerder is aangegeven bevindt zich een door de provincie aangewezen stiltegebied langs de Duitse grens. Dit gebied overschrijdt de gemeentegrenzen en loopt van Swalmen tot Tegelen.

In een stiltegebied is het de bedoeling dat de van oorsprong zijnde rust, gehandhaafd blijft. Stiltegebieden staan echter onder druk. Meer verkeer, meer vrije tijd, toeristische activiteiten, uitbreiding van wegen en industrieterreinen, hobbyactiviteiten zorgen voor een steeds grotere negatieve geluidinvloed op het stiltegebied. Ondanks dat sinds de openstelling van de A73 de geluidniveaus in het stiltegebied zijn toegenomen, blijven we vasthouden aan een geluidnorm voor het stiltegebied van 35 dB(A), om verdere verstoring te beperken.

4.9 Gebiedsgerichte grenswaardenkaart:

Op de kaart met gebiedsgerichte grenswaarden is aangegeven welke grenswaarde wordt gehanteerd voor geluid in verschillende gebieden.

4.10 Geluidsituatie 2017 en verder:

In 2017 zijn geluidmetingen verricht van het omgevingsgeluid. Om de geluidbelasting van de A73, tezamen met het spoor, en het heersende achtergrondniveau nauwkeurig in kaart te brengen zijn er geluidbelastingkaarten opgesteld van de gemeente. Op deze kaarten is in stappen van 5 dB aangegeven hoe hoog de geluidbelasting.

5. Referentieniveaus:

In bijlage D is een samenvatting van een akoestisch onderzoek opgenomen die de referentieniveaus geluidsnormen per gebiedstype aangeeft.

6. Diverse geluidaspecten in de gemeente:

In bijlage E is een overzicht opgenomen van diverse geluidzaken waarmee de gemeente te maken krijgt (of kan krijgen).

7. Opsomming van handelingen:

In bijlage F volgt een opsomming van handelingen of apparatuur waarbij geluid wordt geproduceerd.

8. Diverse geluidbronnen en de beleidsvisie:

In bijlage G benoemen we de diverse bronnen en de visie van de gemeente. In de navolgende tabel is de beleidsregel per onderwerp weergegeven.

Geluidsaspect

Nieuwe regeling

Opmerkingen

Airco

Alleen bij klachten en >10 dB boven omgevingslawaai overwegen

In eerste instantie middels gesprek

Bouwwerkzaamheden (ook spoorwerk-zaamheden)

Circulaire bouwlawaai (alleen in extreme gevallen; geen normale bouwwerkzaamheden)

Regelen in APV vergunning (maatwerk)

Burenlawaai

Geen normen (zie airco)

In eerste instantie buurtbemiddeling, daarna opschaling naar politie, woningvereniging etc.

Crossgeluid (en lawaaisport)

Maximaal 1 weekend per jaar door motorcrossclub; andere lawaaisporten niet mogelijk (bigwheel, autocross of dergelijke)

Uitspraak over andere lawaaisporten

Dieren

Terughoudend, zonodig politie, woningvereniging, daarna pas gesprek gemeente

Zie hondenkennels

Geluidwagens

Geen regeling (terughoudend)

Verbod lijkt voorlopig overbodig *

Hagelkanonnen

Geen regeling

Komt (nog) niet voor *

Hondenkennels

Alleen buiten bebouwde kom; maar niet in stiltegebied

Regelen via RO *

Hoogfrequent geluid

Geen regeling

Komt zelden voor

Kanon- of kamerschoten

Alleen bij deze genoemde tradities

Kerkklokken

Uitspreken niet regelen

Kermis

Evenementennorm per attractie

Laagfrequent geluid

Geen regeling

Komt zelden voor

Mobiele puinbrekers

Conform regeling mobiele puinbrekers (75 dB(A))

Mollenverjagers

Geen regeling

Mosquito’s

Geen regeling

(indien veel klachten over hangjeugd komen dan overwegen)

Motoren, “boom-boomauto’s”

Geen regeling

Moeilijk handhaafbaar

Muziek

Evenementen, buurtfeesten conform evenementenbeleid;

Buren conform burenlawaai; inrichtingen wet milieubeheer (geldende handleiding)

Nb onversterkte muziek niet wijzigen; niet beoordelen

Pompen voor beregening

In uitzonderlijke gevallen wet milieubeheer; anders overleg

Normen activiteitenbesluit

Schietgeluiden

Activiteitenbesluit, bepalen schietgeluid niet beoordelen, dus niet handhaven

Terrassen***

Conform activiteitenbesluit

Verwarmd en overdekt: stemgeluid telt mee

Vliegvelden

Geen regeling

Niet toestaan via bestemmingsplan

Vogelschrikkanonnen

Algemeen verbod

Gesterkt door oude uitspraak raad van state

Vuurwerk

Alleen tijdens grote evenementen (Koningsdag, opening markt)

Zwembaden

Alleen bij klachten en >10 dB boven omgevingslawaai overwegen handhavend op te treden

In eerste instantie middels gesprek (zaak Beesel rechtbank conform) *

9. Geluidnormen voor evenementen:

Zaken die met evenementen en buurtfeesten te maken hebben, zijn zo specifiek, dat hiervoor een apart beleid is geschreven. Met inachtneming van paragraaf 9.1 verwijzen wij voor de actuele normen en regels naar het evenementenbeleid.

9.1 invoering nieuwe geluidsnorm

Aangezien in het huidige evenementenbeleid een dB(C) norm ontbreekt, wordt deze in dit geluidbeleid meegenomen en zal dit bij actualisatie van het evenementenbeleid, daarin worden overgenomen. De huidige geluidsnormen bij evenementen worden evenals de normen in het activiteitenbesluit uitgedrukt in dB(A). De dB(A) norm is gebaseerd op het geluid zoals dit door het menselijk oor waarneembaar is. Bij muziekgeluid van evenementen zorgen met name de bassen voor overlast. De dB(C)-waarden zijn geschikter om deze

bassen te meten en te reguleren dan de dB(A)-waarden.

Door ook hier een norm voor op te nemen willen we een basbewust geluidbeleid vaststellen.

Dat betekent dat bij de verleende evenementenvergunningen naast een dB(A) norm ook een dB(C) norm wordt opgelegd. Voor evenementen gelden de dB(C)-normen zoals vermeld in bijlage H.

10. Geluidnormen per lawaaisoort:

In bijlage I is een tabel opgenomen waarin de (voorkeurs)grenswaarden voor geluidgevoelige objecten zijn aangegeven.

11. Specifieke aspecten

11.1 Industrielawaai:

In de gemeente Beesel zijn geen gezoneerde industrieterreinen. Er zijn geen zones en geluidruimten vastgesteld voor gebieden.

In het Activiteitenbesluit is aangegeven hoeveel geluid vanwege een inrichting op de gevel van de dichtstbijzijnde woning gemaakt mag worden. Voor wat betreft horeca wordt nog steeds bepaald, dat bedrijfswoningen van derden niet meetellen in de geluidnormen/gevelbelasting.

De gemeente Beesel heeft 3 bedrijventerreinen te weten Roversheide, Molenveld en Maasveld.

Verder gelden voor bedrijven de geluidwaarden zoals deze zijn bepaald in het Activiteitenbesluit. Daar waar geen woningen binnen 50 meter van de inrichting aanwezig zijn gelden de waarden uit het Activiteitenbesluit op 50 meter afstand.

Deze waarden zijn:

50 dB(A) in de dagperiode (van 07:00 tot 19:00 uur)

45 dB(A) in de avondperiode (van 19:00 tot 23:00 uur)

40 dB(A) in de nachtperiode (van 23:00 tot 07:00 uur)

11.2 Raillawaai:

Al aangegeven is, dat er nog onduidelijkheid bestaat over verdubbeling van het spoor Venlo Roermond. Er is ook (nog) geen zicht op elektrificatie, de gevolgen van een eventuele IJzeren Rijn, de gevolgen van het basisnet, de aanleg van passeerstroken.

11.3 Wegverkeerslawaai:

Voor de A73 zijn in juli 2012 zogenaamde geluidproductieplafonds vastgesteld. Deze zijn openbaar in te zien op de website van Rijkswaterstaat. Uit het nalevingsverslag over het jaar 2015 blijkt dat het geluidproductieplafond ter hoogte van Beesel nagenoeg bereikt is, en op een enkel referentiepunt zelfs een lichte overschrijding laat zien. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in rijkswaterstaat in december 2017 een tijdelijke ontheffing verleent voor de naleving van de geluidproductieplafonds met een maximum van 0,9 dB gedurende de kalenderjaren 2017, 2018 en 2019. In 2020 wordt er grootschalig asfaltonderhoud uitgevoerd waarbij de (dreigende) overschrijding van de geluidproductieplafonds wordt weggenomen.

11.4 Terrassen:

Horecaterrassen moeten voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Niet verwarmde enoverdekte terrassen zijn in het Activiteitenbesluit uitgesloten van toetsing aan de geluidvoorschriften.

Extra regels voor terrassen zullen worden opgenomen in een apart terrassenbeleid.

11.5 Kermis:

Volgens het evenementenbeleid mogen luidruchtige evenementen plaatsvinden waar bepaalde normen gelden. Niet omschreven was of de kermis als één object wordt beschouwd, of dat de waarden gelden voor elke attractie apart. De kermis is in feite het enige evenement waarbij op een locatie verschillende geluidbronnen, verschillende muziek produceren. Tijdens een kermis is er dus een aantal attracties; deze maken alle geluid. Wanneer de norm zou gelden voor het totaal, dan zou er per attractie (bv. bij 10 attracties) elk echter 10 dB(A) minder gemaakt mogen worden. Het college kiest ervoor de gestelde norm vast te leggen per attractie. De normen voor de kermis zijn opgenomen in het evenementenbeleid.

12. Handhaving:

Bij de handhaving wordt de wetgeving gevolgd en het door de gemeente vastgestelde handhavingprotocol. Het college heeft zich uitgesproken om meer aandacht te besteden aan handhaving.

In het geluidbeleidsplan 2006-2010 was opgenomen dat bij een eerste constatering bij horecaondernemers onder de grens van 5 dB(A) niet gehandhaafd zou worden. De reden hiervoor was, dat er mogelijk slechts sprake was van een incident. Tevens wilden we de mogelijkheid uitsluiten dat door meet- of andere onnauwkeurigheden er onterecht gehandhaafd zou worden. Ook was bekend dat de rechter in het geval van strafrechtelijke vervolging normaal seponeert onder een overschrijding van 5 dB(A). Vandaar dat we kozen voor enkele constateringen van het overschrijden van de normen.

De Raad van State heeft echter in een zaak uitgesproken dat de gevolgde werkwijze niet mogelijk is. Met andere woorden: overschrijding is overschrijding.

Handhaving vindt dus plaats conform het vastgestelde handhavingprotocol.

Nota bene: bij het overschrijden van de normen tijdens de collectieve en/of incidentele dagenregeling was wel bepaald, dat tegen overschrijding zelfs met 1 dB(A) het handhavingprotocol zou worden toegepast, aangezien er al een overschrijding was van 20 dB(A) boven de normaalwaarden.

13. Lijst afkortingen en verklaringen:

 • A-lijst lijst opgegeven aan het Ministerie van VROM, van woningen die een te hoge geluidbelasting hadden – op een bepaalde datum – ten opzichte van de (voorkeurs)grenswaarde; er moe(s)ten maatregelen volgen om het binnen niveau te garanderen.

 • B-lijst lijst opgegeven aan het Ministerie van VROM, van woningen die een hoge geluidbelasting hadden (maar lager dan de A-lijst) – op een bepaalde datum – ten opzichte van de (voorkeurs)grenswaarde. Mogelijk dat op termijn eventuele maatregelen genomen zouden worden om het binnenniveau te garanderen

 • APV Algemene Plaatselijke Verordening.

 • Gezoneerde industrieterreinen: indien bij de vaststelling van een bestemmingsplan aan gronden een zodanige bestemming wordt gegeven dat daardoor conform de Wet geluidhinder een industrieterrein ontstaat, wordt daarbij tevens een rond het betrokken terrein gelegen zone vastgesteld, waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan.

  *industrieterrein: terrein waaraan in hoofdzaak een bestemming is gegeven voor de vestiging van inrichtingen en waarvan de bestemming voor het gehele terrein of een gedeelte daarvan de mogelijkheid insluit van vestiging van inrichtingen, behorende tot een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorie van inrichtingen, die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken;

 • PMV Provinciale milieuverordening

 • Stand-still zorgen dat er geen verslechtering van de geluidsituatie optreedt.

 • Swung “Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid”.

 • Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • Wgh Wet geluidhinder.

 • Wm Wet milieubeheer.

 • Wro Wet ruimtelijke ordening.

 • Zonering: rond het betrokken industrieterrein gelegen wordt een zone vastgesteld, waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan; dit geldt voor industrieterreinen met zogenaamde “grote lawaaimakers”. Deze aangewezen bedrijven zijn er niet binnen de gemeente Beesel.

Ondertekening

Geluidbeleidsplan gemeente Beesel vastgesteld

d.d. 29 januari 2018

Burgemeester en wethouders van Beesel

Dr. P. Dassen-Housen

Burgemeester

Dhr. H. Lommerse

plv Secretaris

Bijlage A (voorbeelden):

Een voorbeeld van verschillende belanghebbenden is te geven met het volgende:

Om ontsluiting van een wijk of een gebied te realiseren zijn er wegen nodig. Ook wegen om doorgaand verkeer te laten afvloeien.

Het verkeer geeft geluidsoverlast. Kunnen woningen dan aan deze weg gebouwd worden? Zijn er nu wegen waar dan aanmerkelijk meer verkeer over komt? Het is noodzakelijk om woningen te bouwen. Maar de meeste mensen willen in een rustige omgeving wonen.

Met technische maatregelen is iets aan de geluidsoverlast te doen. Het verkeer kan beperkt worden door andere wegen aan te leggen; door obstakels aan te leggen, zodat de snelheid van het verkeer eruit wordt gehaald; door maatregelen zoals geluidschermen; door maatregelen zoals isolatie aan de gevel.

Wanneer een bedrijf werkzaamheden verricht, gaat dit meestal gepaard met geluid. Is het mogelijk om het bedrijf op een grote afstand van woningen te hebben, zodat bij de woning geen geluid doordringt? Kun je met maatregelen het geluid van het bedrijf inperken? Kun je een buffer aanbrengen? Kun je de woningen op grotere afstand leggen?

Bijlage B (knelpunten en mogelijke oplossingen):

In navolgende tabel zijn de knelpunten waar de gemeente Beesel mee te maken heeft aangegeven (niet elk hier aan gegeven knelpunt wordt als echt onoverkomelijk knelpunt gezien)*:

Knelpunt

Mogelijke technisch of juridische oplossing

Mogelijke beleidsmatige oplossing

Geluidsoverlast door bedrijven in de woonomgeving

Maatwerkvoorschriften (is aanscherpen vergunning)

Handhaven

Uitplaatsen

Gebiedsgerichte normstelling

Bestemmingsplan

Geluidbeleidsplan

Woningen op bedrijventerreinen

Ambtshalve aanpassing vergunningen

Maatwerkvoorschriften

Opkoopregeling

Masterplan bedrijventerrein

Bestemmingsplan

Nota industrielawaai

Overschrijding (voorkeurs)grenswaarde bij bestaande en nieuwe woningen door wegverkeer en raillawaai

Hogere waarde procedure

Geluidsisolatie woningen

Geluidsscherm

Afschermende bebouwing

Aanpassingen aan woningen (creëren dove gevels

Stil asfalt

Verkeers- en vervoerplan

Structuurplan

Bestemmingsplan

ISV meerjarenprogramma

Geluidbeleidsplan

Milieubeleidsplan

Horecalawaai

APV-vergunningen

Maatwerkvoorschriften

Handhaven

Horecaconcentratiegebied in BP regelen

Nota geluid bij evenementen

Nota industrielawaai/

geluidbeleidsplan

Geluid van evenementen

Vergunning op maat

APV

Evenementennota

Communicatie

Geluidstoename buitengebied

Geluidbelastingkaart

Vergunningen

Maatwerkvoorschriften

Handhaving

Gebiedsgerichte normstelling in nota industrielawaai

Bepaalde activiteiten weren uit gebied middels vastleggen in bp

Burenlawaai

APV

Bouwvergunning

Communicatie

Sociaal beleid

Afkalven stiltegebied

Snelheidsbeperking verkeer

Geluidsschermen/wallen

Stil asfalt

Afsluiten wegen

Afsluiten voor recreanten

Aanscherpen vergunningen

Beperken evenementen

Afkopen

Aanpassen stiltegebied

Verkeers- en vervoerplan

Bepaalde activiteiten beperken via structuurplan of gebiedsvisie

Geluidbeleidsplan

Bestemmingsplan

Beperking bouwmogelijkheden als gevolg van geluidcontouren

Aanpassen geluidzone

Hogere waarde procedure

Aanleg geluidwallen

Aanscherpen vergunningen

Aanpassen bestemmingsplan

Achteruitgang leefkwaliteit door gebrek aan rust

Geluidbelastingkaart

Maatwerkvoorschrfiten

Afsluiten van wegen

Geluidsschermen/wal

Stil asfalt

Gebiedsgerichte normstelling in nota industrielawaai

Geluidbeleidsplan

Bestemmingsplan

Standaardgeluidruimte bedrijven

Geluidbelastingkaart

Maatwerkvoorschriften

Gebiedsgerichte normstelling

Laden en lossen vrachtauto’s in woongebieden

Maatwerkvoorschriften

Nota industrielawaai

Bouwlawaai (bouw en civielwerk)

Voorschriften APV/circulaire bouwlawaai

Geluidarm materieel

Strategisch inrichten bouwlocatie

Gedragsregels

Bouwlawaai-protocol

* tabel volgens “handreiking aanpak gemeentelijk milieubeleid” Regiegroep Geluid Limburg.

Bijlage C (hoofdwet, uitvoeringsbesluiten, tools):

Tabel*:

Hoofdwet

Uitvoeringsbesluiten

Tools

Wet geluidhinder

Zonering langs infrastructuur

Zonering industrielawaai

Besluit geluidhinder

Hogere waarde procedure

Reken en meetvoorschriften

Wet milieubeheer

Wm vergunningen

Activiteitenbesluit

Besluit geluid milieubeheer

Handreiking industrielawaai en vergunningverlening

Gemeentewet

APV

Bouwverordening

Circulaire bouwlawaai

Woningwet

Bouwbesluit

WRO

Bestemmingsplan

Streekplan/POL

Wegenverkeerswet

Snelheidsbeperkingen

Afsluiten wegen

* tabel volgens “handreiking aanpak gemeentelijk milieubeleid” Regiegroep Geluid Limburg.

Uit voorgaande opsomming blijkt dat er vanuit de zienswijze van deze nota vaak sprake is van lawaai in plaats van geluid. Juist wordt gekozen voor de term lawaai, omdat aan lawaai mensen zich storen, terwijl geluid gezien wordt als een vanzelfsprekendheid bij een bepaalde activiteit.

Bijlage D (samenvatting van referentieniveau metingen):

Deze bijlage is een zeer beknopte samenvatting van rapport: 170627 0404005 rap Referentieniveau metingen Reuver rev. 00 opgesteld door Antea Group en behoort bij kaartnummer 404005-S3-1

Voor meetresultaten die in de tabel aangegeven zijn met een * wordt in verband met opmerkingen betreffende het resultaat van de meting naar de rapportage verwezen.

Locatie 3.1: Hazenkamp / Sportlaan

Tabel: Meetresultaten L95-niveau

datum

periode

tijd (uur)

L95-niveau (dB(A))

21 maart '17

dag

09.40 -10.10

40

21 maart '17

avond

21.03 -21.33

36

5 april '17

dag

10.20-10.50

39

6 april '17

avond

18.22-18.52

36

Locatie 3.2: Hazenkamp / De Koel

Tabel: Meetresultaten L95-niveau

datum

periode

tijd (uur)

L95-niveau (dB(A))

21 maart '17

dag

10.13 - 10.46

43*

21 maart '17

avond

20.30 - 21.00

35

5 april '17

dag

11.02 - 11.32

38

april '17

avond

20.11 - 20.42

35

Locatie 3.3: Charles Ruysstraat / Mariastraat

Tabel: Meetresultaten L95-niveau

datum

periode

tijd (uur)

L95-niveau (dB(A))

21 maart '17

dag

11.07-11.38

47*

29 maart '17

avond

19.31-20.01

45*

5 april '17

dag

11.47-12.17

40

14 juni '17

avond

19.18-19.48

39

Locatie 3.4: Sint Jozefweg / Heytstraat

Tabel: Meetresultaten L95-niveau

datum

periode

tijd (uur)

L95-niveau (dB(A))

21 maart '17

dag

13.00-13.30

48*

21 maart '17

avond

21.48-22.20

39

14 juni '17

dag

11.07-11.37

44

14 juni '17

avond

20.03-20.33

40

Locatie 3.5: Parklaan / Pater Regoutlaan

Tabel: Meetresultaten L95-niveau

datum

periode

tijd (uur)

L95-niveau (dB(A))

21 maart '17

dag

11.49-12.19

37

29 maart '17

avond

20.22-20.52

37

5 april '17

dag

13.30-14.01

38*

14 juni '17

avond

20.46-21.16

35

Locatie 3.6: Raadhuisplein

Tabel: Meetresultaten L95-niveau

datum

periode

tijd (uur)

L95-niveau (dB(A))

29 maart '17

avond

21.14-21.45

48*

5 april '17

dag

14.27-14.57

51*

14 juni '17

dag

10.28-10.58

52*

14 juni '17

avond

21.24-21.55

46

Locatie 3.7: Bergerhofweg / St. Annastraat

Tabel: Meetresultaten L95-niveau

datum

periode

tijd (uur)

L95-niveau (dB(A))

21 maart '17

dag

13.44-14.37

45

21 maart '17

avond

19.44-20.14

42

5 april '17

dag

12.27-12.58

42

6 april '17

avond

20.57-21.27

42

Bijlage E (diverse gemeentelijke geluidzaken):

In navolgend overzicht zijn diverse geluidzaken waarmee een gemeente te maken krijgt (kan krijgen) alfabetisch opgesomd, zonder volledig te zijn.

 • Bouwlawaai: het geluid dat ten gevolge van bouwwerkzaamheden (in ruime zin des woords) op gevels van woningen en daardoor in woningen komt.

 • Burenlawaai: het geluid dat particulieren maken door handelingen te verrichten of door gedrag dat op gevels van woningen en daardoor in woningen komt.

 • Dierenlawaai: het geluid dat door dieren wordt geproduceerd en op gevels van woningen en daardoor in woningen komt.

 • Evenementenlawaai: het geluid dat ten gevolge van evenementen op gevels van woningen en daardoor in woningen komt.

 • Industrielawaai: het geluid dat bedrijven produceren en hoeveel van dat geluid op gevels van woningen en daardoor in woningen komt.

 • Natuurlawaai: het geluid dat ten gevolge van natuurverschijnselen (storm, wind, donder) op gevels van woningen en daardoor in woningen komt. Aan dit aspect zal geen aandacht worden besteed, omdat dit niet plaatsvindt door direct of indirect menselijk handelen.

 • Spoorweglawaai: het geluid dat ten gevolge van voorbijrijdende treinen op gevels van woningen en daardoor in woningen komt.

 • Verkeerslawaai: het geluid dat ten gevolge van gemotoriseerd verkeer plaatsvindt op wegen en op gevels van woningen en daardoor in woningen komt.

 • Vliegtuiglawaai: het geluid dat ten gevolge van overvliegende, startende en landende vliegtuigen op gevels van woningen en daardoor in woningen komt.

Bijlage F (handelingen):

Hierna volgt een limitatieve opsomming (hoewel niet volledig) van handelingen welke direct of indirect door mensen verricht worden en welke geluid (lawaai) veroorzaken of geluid dat door apparaten gemaakt wordt. Ook wordt geluid door dieren genoemd.

 • Bouwlawaai: geluid van werkzaamheden in de bouw (machinegeluid, heien, slijpen enz. enz.), aanleg van wegen al dan niet met kunstwerken, onderhoudswerkzaamheden aan het spoor.

 • Burenlawaai: handelingen zoals uitoefenen werkzaamheden in en om het huis, hobby’s, muziek in huis of tuin, slaande deuren.

 • Dierenlawaai: kraaiende hanen, blaffende honden, krijsende vogels enz.

 • Evenementenlawaai: geluid van muziek bij feesten, concerten en het stemgeluid.

 • Industrielawaai:

 • Fabriekslawaai, motoren, processen, handelingen in bedrijven, op bedrijfsterreinen, laden en lossen, horecalawaai (in de breedste zin des woords), trillingen t.g.v. werkzaamheden.

 • Spoorweglawaai: voortsnellend spoorwegverkeer van locomotieven, wagons, treinen door motorgeluid, railgeluid en trillingen.

 • Verkeerslawaai: voortsnellend verkeer, stilstaand verkeer met draaiende motoren, optrekkend en afremmend verkeer over Rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen; bandengeluid en motorgeluid.

 • Vliegtuiglawaai: geluid van overvliegende, startende en landende vliegtuigen, MLA’s, helikopters.

Bijlage G (diverse geluidbronnen):

Hierna zijn diverse geluidbronnen (op alfabetische volgorde) aan de orde gesteld en wat de visie is van de gemeente over deze onderwerpen.

 • Airco’s: airco’s kunnen (in de zomerperiode) weleens overlast veroorzaken door het steeds gedurende lange tijd en vooral ’s nachts monotone geluid. Wanneer de airco deel uitmaakt van een inrichting, dan gelden de waarden voor geluid zoals deze in het Activiteitenbesluit staan. Wanneer er bij particulieren een airco is, wordt zonodig getoetst aan de handleiding meten en rekenen industrielawaai. Tot heden zijn er slechts zeer sporadisch klachten over airco’s bij particulieren geweest. Door gesprekken zijn de klachten beëindigd (tijdstippen; afscherming, onderhoud, contact leverancier). Zie ook zwembadpompen; gelijke insteek wordt gevolgd.

 • Bouwwerkzaamheden: het verrichten van bouwwerkzaamheden levert altijd geluid op: zagen, kappen, heien, slijpen, machines enz. zorgen voor geluid. Voor bouwwerkzaamheden is door het ministerie een circulaire bouwlawaai opgesteld. Voor bouwwerkzaamheden, behalve de “normale woningbouw” worden de regels van deze circulaire gevolgd. Als voorbeeld gelden vergunningen voor de aanleg van kunstwerken voor de A73 maar ook de nachtonderhoudswerkzaamheden voor het spoor. Vergunningen zijn maatwerk en worden afgegeven op grond van de APV.

 • Burenlawaai: een van de grootste ergernissen is burenlawaai. Van woongeluiden, hobbywerkzaamheden, tot het maken van muziek, van overlast van te harde televisie tot geluid van huisdieren. Scheidingswanden bij aanpandige woningen dienen te voldoen aan een bepaalde isolatie-eis. Tot een tiental jaren geleden werden regelmatig controlemetingen uitgevoerd bij woningen of de scheidingswanden aan deze eisen voldeden. Gebleken is, dat bij de “normale uitvoering” van woningen volgens de bouwvoorschriften, voldaan wordt aan deze minimumeis. Ondanks dit kan men rekening houden met zijn buren door geluid te beperken. De maatschappij verhardt zich. Burenruzies komen vaker voor tengevolge van geluidsoverlast. In extreme gevallen wordt de woningstichting, de politie en/of de gemeente ingeschakeld. De gemeente vindt mediation wenselijk, doch zal om schijn te vermijden dat keuze gemaakt wordt voor een partij, niet deelnemen aan mediation. Naar mening van het college is het niet wenselijk om normen te bepalen voor burenlawaai. Namelijk bij het overschrijden van deze normen zou dan ook bestuursrechtelijk handhavend opgetreden moeten worden. Het college is van mening, dat er slechts bij meer dan 10 dB(A) overschrijding van het referentieniveau (e.e.a. gebaseerd op een uitspraak van de Raad van State) maatregelen opgelegd zouden kunnen worden.

 • Crossgeluid en lawaaisport: in het vorige beleidsplan is aangegeven, dat er ruimte bestaat voor een weekend per jaar voor lawaaisport. Dat houdt in, dat er vanwege traditie eenmaal per jaar (max. 1 weekend) medewerking wordt verleend aan een motorcross welke georganiseerd wordt door of namens de MCC Beesel (mits aan bepaalde randvoorwaarden zoals afstand, toestemming eigenaren terrein, bezwaren etc. wordt voldaan). Dat houdt in, dat er geen ruimte is voor andere lawaaisportactiviteiten zoals bigwheelraces of dergelijke. Het rijden met crossmotoren, quads, brommers of dergelijke door natuur- en bosgebieden kan mogelijk alleen bestreden worden door bepalingen in het bestemmingsplan c.q. de wegenverkeerswetgeving. Indien nodig zullen maatregelen genomen moeten worden. Het crossen door bossen gebeurt sporadisch. Het vergt veel mensuren om dit aan te pakken.

 • Dieren. Zie hondenkennels.

 • Evenementen en buurtfeesten. Door mensen of groepen van mensen worden feesten georganiseerd met als doel gezelligheid, gemeenschapsbinding, herdenking van speciale gebeurtenis enz. enz. Is het voor een buurt of beperkt gezelschap, dan spreken we van een buurtfeest of klein evenement. Is het voor een groter publiek dan spreken we van evenement. Aangezien er bij dergelijke evenementen vaak sprake is van al dan niet overdadig muziekgeluid waar een grotere groep omwonenden overlast van kan ondervinden, is hiervoor een aparte beleidsnota gemaakt. Vanwege de complexe aspecten wordt hier dan ook niet verder op deze materie ingegaan en wordt verwezen naar dit evenementenbeleid.

 • Geluidwagens: bij het waarschuwen van de bevolking ten gevolge van rampen en calamiteiten worden geluidwagens ingezet. Dit hoeft niet geregeld te worden. Geluidwagens worden ook gebruikt voor het in wijken bekend maken van de komst van het mobiele depot voor klein chemisch afval. Tevens worden geluidwagens gebruikt voor de aankondiging van evenementen, inzamelacties van verenigingen, loterijen enz. In het verleden is al eens voorgesteld een verbod op deze (schreeuwende) reclames op te nemen. Dat verbod is niet ingevoerd. We constateren, dat er nog amper gebruik wordt gemaakt van geluidwagens voor dit doel. Een verbod lijkt nu overbodig.

 • Hagelkanonnen: ter bescherming van fruitteelt kan bij dreigende hagel met zogenaamde hagelkanonnen een knal worden veroorzaakt welke in de hogere luchtlagen zorgt dat er geen of minder hagel neervalt. De knallen zijn gigantisch en hoger dan 140 dB(A). In onze gemeente komt dit fenomeen (nog) niet voor. Zou een aanvraag hiervoor komen dan wordt een vergunning geweigerd.

 • Hondenkennels en (hinderlijke) dieren: er zijn dieren welke door hinderlijk geluid overlast veroorzaken: blaffende honden, schreeuwende kaketoes, blatende schapen, mekkerende geiten enz. enz. Het is heel erg moeilijk om hier objectief over te oordelen (onder meer uitspraken van de Raad van State). In voorkomende gevallen kan in overleg met de politie het APV-artikel met betrekking tot dit aspect uit de kast worden gehaald. Een en ander moet met de nodige voorzichtigheid worden toegepast. Vaak is er sprake van burenruzie en wordt deze uitgevochten over de gemeente en het geluid van een huisdier (oppassen voor “de kanarie van mijn buurman maakt zoveel herrie”; dit wordt dan aangewend om partij te kiezen in een burenruzie). Bij hondenkennels dient via het bestemmingsplan ervoor gezorgd te worden, dat deze niet in de bebouwde kom kunnen. Slechts in het buitengebied waar geen woningen in de buurt zijn. In een stiltegebied moeten hondenkennels geweerd worden.

 • Hoogfrequent geluid: oudere mensen horen hoogfrequent geluid steeds minder. Wel jongeren zijn gevoelig hiervoor (zie ook mosquito’s). Ook hiervoor is behalve een (voorlopig) verbod op mosquito’s geen beleid voor nodig.

 • Kanon- of kamerschoten: op 11 november worden ter gelegenheid van het inluiden van carnaval uit traditie enkele kanonschoten afgevuurd. Tevens kan dit gebeuren wanneer er bij een schutterij een speciaal feest is. Dit is eenmalig gedurende een zeer korte periode. Dit wordt ondanks het hoge geluidniveau toegestaan (traditie).

 • Kerkklokken: het luiden van kerkklokken is in Limburg traditie. Objectief gezien kan er sprake zijn van enige geluidhinder, doch gelet op de traditie en de acceptatie (tot nu toe) wordt geen actie ondernomen door toetsing van gelui van kerkklokken (en het carillon bij de kerk Offenbeek) aan enige norm.

 • Kermis: evenement voor een groot deel van de gemeenschap. Traditie is dat hierbij nogal wat geluid geproduceerd wordt. Er zijn diverse attracties met elk zijn eigen geluidbron en soort muziek. De normen voor evenementen gelden per attractie.

 • Laagfrequent geluid: laagfrequentgeluid of bromtonen kunnen zeer irritant zijn. Deze werken in op de gemoedstoestand en op de gezondheid. Laagfrequent geluid kan voorkomen bij transformatoren, ventilatoren, koelkasten. Soms is de oorzaak niet te achterhalen. Wanneer het in een woning is kan zelfs door resonantie dit geluid optreden. Sommige mensen zijn zeer gevoelig hiervoor. Omdat dit zelden voorkomt, de oorzaak vaak niet bekend is (maatwerk) is er geen beleid voor te maken. Laagfrequent geluid kan onder meer leiden tot tinitus (oorsuizen).

 • Mobiele puinbrekers: bij sloop van gebouwen komt puin vrij; steeds meer wordt ter plaatse het vrijkomende puin gebroken met mobiele puinbrekers. De bepalingen uit het besluit mobiele puinbrekers worden gevolgd (max. 75 dB(A) op de gevel van woningen).

 • Mollenverjagers e.d.: er is apparatuur in de handel welk een hoogfrequent geluid produceert. Dit is om mollen of ander schadelijk klein wild te verdrijven. Slechts eenmaal is hier een probleem over geweest. In goed overleg is dit opgelost. Mochten er in de toekomst vaker klachten komen, dan kan dan bekeken worden of hiervoor apart iets geregeld moet worden.

 • Mosquito’s: op diverse plaatsen zijn jongeren die uit verveling of om andere redenen zich ergens ophouden (hangjongeren). Dit is een maatschappelijk probleem. Wanneer er erge overlast is kunnen jongeren “verjaagd” worden door gebruik te maken van zogenaamde mosquito’s. Dit is elektronische apparatuur welke hoge frequenties uitzendt. Ouderen horen deze frequenties niet (meer). Jongeren die nog ene beter gehoor hebben ondervinden dit geluid als zeer irritant. Ze zullen dan ook ter plaatse verdwijnen. Er zijn enkele gemeenten waar min dit middel toepast. Er zijn ook gemeenten waar men absoluut niets van dit middel wil weten. Vooralsnog wordt er geen toestemming verleend om gebruik te maken van deze instrumenten.

 • Motoren, boom-boomauto’s en brommers: het geluid uit uitlaten van brommers, motoren en auto’s en of dit aan de eisen voldoet is naar ons idee een taak van de politie. Tegen zogenaamde Boom-boomauto’s (auto’s waarin “grootvermogen” aan muziekinstallaties zijn ingebouwd en waar men op afstand een auto al hoort aankomen door de in de auto geproduceerd geluid, is naar ons idee ook een zaak voor de politie. De door deze auto’s geproduceerde geluiden worden wel vaak als hinderlijk ervaren. In Vlissingen kan men bij een meldpunt van de gemeente aangeven wanneer men vaker last heeft van het geluid van brommers. Hoewel ook in onze gemeente enkele brommers zijn met een hinderlijk geluid, of waarmee eigenaren zich hinderlijk gedragen, is er voorlopig geen reden om hier een meldpunt voor in het leven te roepen. Dan zou er ook handhavend opgetreden moeten worden. Wat naar onze mening wel kan is dat de politie eventueel wel op kan treden tegen muziekgeluid uit auto’s van hangjongeren of dergelijke, welke regelmatig op eenzelfde locatie staan. Of dit dan het gewenste resultaat heeft wordt hier niet beoordeeld.

 • Muziek: muziek is een aaneenschakeling van verschillende tonen. Er zijn vele soorten muziek en evenzoveel liefhebbers van de soorten. Er zijn mensen die van klassieke muziek houden, er zijn mensen die van housemuziek houden. Alles over een kam scheren is dus moeilijk. Ook bij het beoordelen van muziekgeluid. Vind ik de muziek van Frans Bauer leuk, dan kan deze niet hard genoeg klinken. Vind ik dit vreselijke muziek, dan zijn enkele decibellen al te veel. Vandaar dat bij muziek (en geluid) objectieve normen worden vastgesteld. Ook wordt voorgeschreven hoe geluid gemeten moet worden, welke correcties erop toegepast moten worden en hoe de waarden beoordeeld moeten worden. Dit ligt vast in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. Betreft het specifiek geluid van wegverkeer of spoorweg, dan zijn hiervoor aparte berekenings- en meetmethoden bepaald. In het Activiteitenbesluit staat aangegeven, dat onversterkte muziek niet beoordeeld wordt. Mits er niet in een verordening regels gesteld worden. Het college heeft eerder bepaald, dat er voor onversterkte muziek geen regels worden opgenomen. Dat betekent dat zowel in inrichtingen als buiten inrichtingen onversterkte muziek kan (straatmuzikant, joekskapel, harmonie). In de nota evenementenbeleid is een tabel opgenomen hoeveel decibellen worden geproduceerd op een bepaalde afstand van staartmuzikant tot houseparty.

 • Pompen voor beregening: door ons zijn een aantal jaren geleden metingen uitgevoerd bij beregeningspompen. Indertijd waren er nogal wat oude dieselpompen zonder demping. Inmiddels is dat sterk verbeterd. Zijn er klachten dan wordt er tweesporenbeleid ingezet: de boer wordt gevraagd in elk geval rekening te houden met tijdstippen, afscherming enz. Aan de klager wordt begrip gevraagd met betrekking tot de droogte, de tijdelijkheid en het tijdstip. In het algemeen zijn problemen vrij snel in der minne geschikt. Blijft een boer halsstarrig dan kan op basis van de wet milieubeheer opgetreden worden. De opstelling van een beregeningspomp kan dan als een inrichting worden gezien, aangezien de pomp (meestal) op een vaste plek staat.

 • Schietgeluiden: de schutterijen in Beesel heeft sinds zeker de 70er jaren een schieterrein aan de Bussereindseweg/Muizenhoekerweg in de nabijheid van café Janissen. De schutterij heeft sinds 2010 een kogelvanger. De schutterij St. Barbara heeft sinds begin 80er jaren een schietterrein aan de Polderweg. Deze schutterij heeft meerdere kogelvangers. Sinds 2010 vallen de schutterijen onder het Activiteitenbesluit. Volgens dit besluit kan het college voor het optredend geluid bij kogelvangers extra regels stellen. In het besluit is voor traditioneel schieten een vrijstellingsmogelijkheid opgenomen voor de algemene geluidsnormen. Dit op basis van de motie Vietsch c.s. (29383, nr. 90), die de Tweede Kamer op 4 maart 2008 heeft aangenomen. Voorwaarde voor deze vrijstelling is dat hiervoor regels bij gemeentelijke verordening moeten zijn vastgesteld. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om voor het traditioneel schieten bij gemeentelijke verordening in afwijking van de in het Activiteitenbesluit opgenomen geluidvoorschriften van het besluit ter voorkoming van geluidhinder regels te stellen. Het college heeft zich in het verleden al uitgesproken om het geluid bij schutterijen niet te beoordelen op de circulaire schietlawaai. Dit zou namelijk in kunnen houden, dat er extra beperkingen opgelegd moeten worden over het maximaal aantal schoten per uur, per week en per jaar, dat er extra maatregelen getroffen moeten worden of dat een schietterrein verplaatst zou moeten worden. Gelet op het feit dat er sprake is van een jarenlange traditie, een jarenlange locatiegebondenheid en het ontbreken van klachten, wordt bepaald dat in verordening bepaald wordt dat schietgeluid van schutterijen, niet beoordeeld wordt. N.b. de nieuwere kogelvangers zijn en worden steeds geluidsarmer.

 • Terrassen: terrassen maken meestal deel uit van een horeca-inrichting. Wanneer terrassen overdekt zijn en verwarmd worden, wordt het stemgeluid meegenomen bij de beoordeling van het geluid. Een en ander conform het bepaalde in het Activiteitenbesluit.

 • Vliegvelden, MLA-terreinen: De Provincie is het bevoegd gezag in het kader van de regionale luchtvaart (vliegvelden, helihavens, MLA’s (microlightairplane). Het bestemmingsplan laat deze vliegvelden niet toe. Gelet op de stille gemeente passen dergelijke ontwikkelingen niet binnen onze gemeente.

 • Vogelschrikkanonnen: ter bescherming van fruit en landbouwgewassen worden knallen van meer dan 120 dB(A) veroorzaakt om schadelijk wild en gevogelte te weren van akkers en boomgaarden. Een twintigtal jaren geleden heeft de gemeente Beesel met succes een algemeen verbod afgekondigd voor deze knalapparatuur. De Raad van State heeft de gemeente in het gelijk gesteld. De overlast ten gevolge van deze schrikkanonnen wordt groter beschouwd dan het financieel voordeel voor de kweker. Een verbod is gemeentebreed. Deze knalapparatuur mag ook niet gebruikt worden in carnavalsoptochten.

 • Vuurwerk: alleen ter gelegenheid van grote feesten (Koningsdag, opening markt e.d.) wordt groot vuurwerk toegestaan. Dus voor bruiloften e.d. zal geen toestemming worden verleend. Er wordt dan gesproken over evenementen. Alleen landelijke vergunninghouders krijgen een vergunning van de Provincie na een verklaring van geen bezwaar door de burgemeester. Het beleid is terughoudend. Een en ander geldt voor groot vuurwerk. Buiten genoemde gevallen is alleen tijdens oud en nieuw is, zoals elders in Nederland landelijk geregeld, het afsteken van consumentenvuurwerk toegestaan.

 • Zwembaden: diverse mensen hebben tegenwoordig zwembaden. Er zijn pompen die zorgen voor circulatie van het water. Deze pompen kunnen geluidsoverlast veroorzaken. Het zijn geen inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer. Het overmatige geluid dat veroorzaakt wordt zou aangepakt kunnen worden via de APV (overige geluidhinder artikel 4.1.5) of via de bouwverordening (algemene overlast artikel 7.3.2). Er zijn op dit moment geen normen vastgelegd waaraan voldaan zou moeten worden. In eventuele gevallen wordt het Activiteitenbesluit milieubeheer als leidraad gehanteerd.

Bijlage H dB(C) norm bij evenementen:

Evenement

Norm

opmerking

1.

Luidruchtig evenement*

(binnen de bebouwde kom)

overdag 98 dB(C), na 19.00 uur 93 dB(C) op gevel van dichtstbijzijnde woning of op 50 meter afstand (indien geen woning)

Waarde beoordeeld op weergave meetapparatuur (geen correcties toepassen).

2.

Luidruchtig evenement*

(buiten de bebouwde kom)

overdag 93 dB(C), na 19.00 uur 88 dB(C) op gevel van de dichtstbijzijnde woning of op 50 meter afstand (indien geen woning)

Waarde beoordeeld op weergave meetapparatuur (geen correcties toepassen).

3.

Buurtfeest

(binnen de bebouwde kom)

overdag 95 dB(C), na 19.00 uur 90 dB(C) op gevel van de dichtstbijzijnde woning of op 50 meter afstand (indien geen woning)

Waarde beoordeeld op weergave meetapparatuur (geen correcties toepassen).

4.

Buurtfeest

(buiten de bebouwde kom)

overdag 90 dB(C), na 19.00 uur 85 dB(C) op gevel van de dichtstbijzijnde woning of op 50 meter afstand (indien geen woning)

Waarde beoordeeld op weergave meetapparatuur (geen correcties toepassen).

5.

Meethoogte en meettijd, meetplaats

Meethoogte 1,5 meter; zuivere meettijd 2 minuten Bij gevel 2 meter uit gevel.

*Bij grote luidruchtige evenementen (een C-evenement of een B-evenement (>7,5 punt), waar minstens 1000 bezoekers komen, een groot gedeelte van de gemeenschap is betrokken (of het evenement heeft een groot draagvlak en met een regionale uitstraling) mag 2 dB(C) meer geproduceerd worden dan voor overige luidruchtige evenementen

Bijlage I Diverse kaarten:

Kaartnr. 404005-S3 Gecumuleerd (railverkeer en wegverkeer) Lnight

Kaartnr. 404005-S3-1 Gecumuleerd (railverkeer en wegverkeer) icm L95 metingen

Kaartnr. 404005-S5 Gebiedsgerichte grenswaarden