Gemeente Middelburg - Verordening waterbergingsfonds Gemeente Middelburg

Geldend van 24-02-2022 t/m heden

Intitulé

Gemeente Middelburg - Verordening waterbergingsfonds Gemeente Middelburg

De raad van de gemeente Middelburg;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 december 2021;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat de gemeente in de Verordening afvoer hemel- en grondwater Middelburg de regel heeft opgenomen dat lozen van afstromend hemelwater bij nieuwe gebouwen slechts is toegestaan als is voorzien in de aanleg van een waterberging van 5.000 liter;

overwegende dat de gemeente in de Verordening afvoer hemel- en grondwater Middelburg de mogelijkheid heeft opgenomen om aan een omgevingsvergunning voor het afwijken van die regel een financiële voorwaarde te verbinden;

overwegende dat de hoogte van de financiële voorwaarde en het beheer van het waterbergingsfonds nader moeten worden uitgewerkt;

overwegende dat afkopen kan tot een maximum van 3.000 m2 verhard oppervlak en boven deze hoeveelheid de waterberging altijd moet worden aangebracht in het projectgebied;

besluit vast te stellen de

Verordening waterbergingsfonds Middelburg

Artikel 1 Waterbergingsfonds

Het college van burgemeester en wethouders stort de bedragen die zij heeft ontvangen op grond van een financiële voorwaarde bij een omgevingsvergunning voor het afwijken van een regel in de Verordening afvoer hemel- en grondwater Middelburg over hemelwaterberging in een waterbergingsfonds.

Artikel 2 Uitgaven uit het waterbergingsfonds

  • 1. Het college van burgemeester en wethouders legt binnen tien jaar na de datum waarop de omgevingsvergunning voor het afwijken van die regel is verleend de financieel gecompenseerde hemelwaterberging aan. De hemelwaterberging kan ook voorafgaand aan de verlening van de omgevingsvergunning worden aangelegd.

  • 2. De waterberging wordt aangelegd binnen het bemalingsgebied waarin het perceel waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft, is gelegen, of binnen het direct bovenstrooms of direct benedenstrooms gelegen bemalingsgebied.

  • 3. Als het college van burgemeester en wethouders de hemelwaterberging niet binnen tien jaar heeft aangelegd, stort zij op verzoek van de vergunninghouder het betaalde bedrag terug.

Artikel 3 Financiële bijdrage aan het waterbergingsfonds

  • 1. De hoogte van de financiële voorwaarde bij de omgevingsvergunning bedraagt € 100,-- per m3 excl. btw.

  • 2. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd het bedrag, bedoeld in het eerste lid, te wijzigen.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op de plaatsing in het Gemeenteblad.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening waterbergingsfonds Middelburg.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Middelburg, gehouden op 27 januari 2022.

De griffier, De voorzitter,

A.A.A. Rijpert mr. H.M. Bergmann

Toelichting

Artikel 1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor het afwijken van de regels over hemelwaterberging in de Verordening afvoer hemel- en grondwater Middelburg. Dit artikel regelt dat er een waterbergingsfonds is, waarin burgemeester en wethouders de bedragen storten die zij ontvangen op grond van financiële voorwaarden bij een omgevingsvergunning voor het afwijken van de regels over hemelwaterberging in die verordening. B&W houden een administratie bij van de ontvangen bedragen en de uitgaven die worden gedaan om de compenserende hemelwaterberging, die met de financiële voorwaarden bij de vergunning is afgekocht, te realiseren.

De financiële voorwaarden bij een omgevingsvergunning voor afwijken van de Verordening afvoer hemel- en grondwater Middelburg wordt alleen ingezet voor zover de waterberging niet op eigen terrein kan worden gerealiseerd. Als realisatie op eigen terrein deels mogelijk is, maar niet volledig, dan kan alleen het deel dat redelijkerwijs niet op eigen terrein kan worden gerealiseerd, worden afgekocht.

Artikel 2

Eerste lid

Als een omgevingsvergunning voor afwijken van de Verordening afvoer hemel- en grondwater Middelburg is verleend waarin de realisatie van (een deel van) de vereiste hemelwaterberging financieel is afgekocht, dan moet er wel zicht zijn op spoedige realisatie van die waterberging. Daarom bepaalt het eerste lid van dit artikel dat het college van burgemeester en wethouders binnen tien jaar na het verlenen van die vergunning de compenserende hemelwaterberging moet hebben gerealiseerd. Een termijn van tien jaar is wenselijk om enerzijds te zorgen dat de kans op wateroverlast beperkt blijft, en anderzijds het college van burgemeester en wethouders voldoende tijd te geven om de hemelwaterberging efficiënt te realiseren.

Tweede lid

De te realiseren hemelwaterberging moet wel bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast voor het perceel waarvoor de vergunning is verleend. Het tweede lid schrijft daarom voor dat de hemelwaterberging in hetzelfde bemalingsgebied moet worden aangelegd waarin het betreffende perceel is gelegen, of binnen een direct bovenstrooms of direct benedenstrooms gelegen bemalingsgebied. Binnen deze bemalingsgebieden functioneert het rioolsysteem als een communicerend vat. Extra hemelwaterberging op een plek in een van de bemalingsgebieden komt ten goede aan alle gekoppelde bemalingsgebieden. In de overeenkomst Oprichting waterbergingsfonds gemeente Middelburg hebben de gemeente en Waterschap Scheldestromen vastgelegd om een waterbergingsfonds in te stellen. Met deze verordening geeft de gemeente invulling aan deze afspraak.

Derde lid

Het derde lid maakt het mogelijk dat de vergunninghouder het gestorte bedrag terugvordert als het college van burgemeester en wethouders de compenserende hemelwaterberging niet tijdig heeft gerealiseerd.

Artikel 3

Eerste lid

Het moet vooraf duidelijk zijn voor een initiatiefnemer wat de kosten zijn van het afkopen van de vereiste hemelwaterberging. Een initiatiefnemer mag niet achteraf met onverwacht hoge kosten worden geconfronteerd. Daarom is in dit artikel de hoogte van de financiële voorwaarde bij de omgevingsvergunning vastgelegd, in euro per m3 te realiseren hemelwaterberging.

Tweede lid

Het college van burgemeester en wethouders kan het bedrag voor de compensatie wijzigen. Als blijkt dat het genoemde bedrag (gemiddeld over alle compensatieprojecten) niet kostendekkend is, zullen zij het bedrag in het eerste lid aanpassen om het in overeenstemming te brengen met de werkelijke kostprijs van de compenserende hemelwaterberging. Ook kunnen hiermee prijsstijgingen door inflatie worden verwerkt.