Regeling vervallen per 03-01-2024

ALGEMEEN AANWIJZINGSBESLUIT ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE BUNNIK 2022

Geldend van 12-02-2022 t/m 02-01-2024

Intitulé

ALGEMEEN AANWIJZINGSBESLUIT ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE BUNNIK 2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeente Bunnik 2022

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Bunnik,

de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2022,

BESLUITEN IEDER VOOR ZOVER BEVOEGD:

op grond van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2022 vast te stellen het:

ALGEMEEN AANWIJZINGSBESLUIT ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE BUNNIK 2022

I Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

directe nabijheid: een straal van 50 meter rondom een bepaalde locatie;

bebouwde kom(men): het gedeelte van de gemeente, gelegen binnen de grenzen van de bebouwde kom, zoals genoemd in artikel 1:1 van de APV.

II Aanwijzingen

Artikel APV 2022

Grondslag aanwijzing

Aanwijzing

Artikel 2:6, eerste lid

(Beperking aanbieden e.a. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen)

Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden op door het college aangewezen openbare plaatsen.

Geen aanwijzing

Artikel 2:9, eerste lid

(vertoningen op openbare plaatsen)

Het is verboden ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden op door de burgemeester in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en het milieu aangewezen openbare plaatsen.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:9, eerste lid, van de APV is het verboden binnen de bebouwde kommen van de kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden.

Artikel 2:18, eerste lid, onderdelen a en b

(Rookverbod in bossen en natuurterreinen)

Het is verboden in bossen, of binnen een afstand van dertig meter daarvan:

te roken gedurende een door het college aangewezen periode;

voor zover het de openlucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:18, eerste lid, van de APV is het verboden in bossen, of binnen een afstand van dertig meter daarvan te roken, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen:

gedurende het tijdvak van 1 maart tot 1 november;

gedurende een melding code oranje of rood aangaande natuurbrandgevaar afgegeven door de Veiligheidsregio Utrecht.

Artikel 2:48, eerste lid

(verboden drankgebruik)

Het is verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:48, eerste lid, van de APV worden de locaties, zoals aangegeven op de bijlagen 1 t/m 3, aangewezen als gebieden waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

De locaties:

De centra van de drie kernen van de gemeente Bunnik;

Bushaltes;

Stationsplein Bunnik;

Sportcomplex Tolhuislaan Bunnik;

Sportpark Singelpark Odijk;

Sportcomplex hoog Weerdenburg Werkhoven;

De Jongeren Ontmoeting plaatsen (JOP) in de drie kernen;

Het Wetstein Pfisterpark Bunnik;

Het terrein van Jong Nederland Werkhoven;

De parkeerterreinen, de skatebaan en het omliggende park bij het gemeentehuis Odijk.

Artikel 2:52

(Overlast van fiets en bromfiets op markt en kermisterrein e.d.)

Het is verboden op uren en plaatsen die door het college of de burgemeester zijn aangewezen, zich met een fiets of bromfiets te bevinden op een door het college of de burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid wordt gehouden die publiek trekt, mits dit verbod kenbaar is aan de bezoekers van het terrein.

Geen aanwijzing

Artikel 2:57, eerste lid, onder a

(Loslopende honden)

Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;

binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is;

op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.

Geen aanwijzing

Artikel 2:57, tweede lid

(Loslopende honden)

Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het eerste lid onder aanhef en onder b niet geldt.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:57, tweede lid, van de APV worden de locaties, zoals aangegeven op de bijlagen 4 t/m 6, aangewezen als plaatsen waar het verbod genoemd in het eerste lid onder aanhef en onder b niet geldt.

Artikel 2:58, eerste lid, onder c

(Verontreiniging door honden)

De eigenaar, houder of verzorger van een hond is verplicht om de uitwerpselen van de hond op te ruimen en deze te deponeren in eigen of gemeentelijke afvalbakken:

in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom;

op een gedeelte van de weg dat bestemd is of mede bestemd voor het verkeer van voetgangers buiten de bebouwde kom en

op een andere door het college aangewezen plaats buiten de bebouwde kom.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:58, eerste lid, onder c, van de APV worden de locaties, zoals aangegeven op de bijlagen 4 t/m 6 aangewezen, als plaatsen waar het verplicht is om de uitwerpselen van de hond op te ruimen en deze te deponeren in eigen of gemeentelijke afvalbakken.

Artikel 2:58, vijfde lid

(Verontreiniging door honden)

Het college kan plaatsen aanwijzen waar het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid niet geldt.

Geen aanwijzing

Artikel 2:60, eerste, tweede en derde lid

(Houden van hinderlijke of schadelijke dieren)

Het is verboden om, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer in het door het college aangewezen gebieden, ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid verboden, daarbij aangeduide dieren:

aanwezig te hebben;

aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door hen gestelde regels; of

aanwezig te hebben tot een groter aantal dan in die aanwijzing is aangegeven.

Geen aanwijzing

Artikel 2:65

(Bedelarij)

Het is verboden in door het college aangewezen gebieden op een openbare plaats te bedelen om geld of andere zaken.

Geen aanwijzing

Artikel 2:73, eerste lid

(Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling)

Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:73, eerste lid worden de volgende plaatsen aangewezen waar het verboden is om consumentenvuurwerk te gebruiken:

De Gaarde, Bunnik;

Seniorencomplex Bunninchem, Bunnik;

MFA Kersentuin, Bunnik;

Winkelcentrum De Meent, Odijk;

Kinderboerderij Dier en Wij, Odijk;

Ds Herm Pollaan, Werkhoven;

Seniorencomplex De WeerdenHof, Werkhoven;

Hof van Rhijnwijck (Barbeellaan 65 en Salamander).

Artikel 3:4 concentratie seksinrichtingen

Het college kan delen van de gemeente aanwijzen waarbinnen voor het vestigen van een seksinrichting geen vergunning wordt verleend. Daarbij kan worden bepaald dat de aanwijzing slechts geldt voor seksinrichtingen van seksbedrijven van een nader aangewezen aard.

Geen aanwijzing

Artikel 4:2, eerste lid

(Aanwijzing collectieve festiviteiten)

De geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 van deze verordening gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

Geen aanwijzing

Artikel 4:13, eerste lid

(Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen en dergelijke)

Het is verboden op, door het college in het belang van uiterlijk aanzien van de gemeente, aangewezen plaats buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht en buiten de weg gelegen, in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:

onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of vaartuigen of onderdelen daarvan;

bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan;

kampeermiddelen als bedoeld in artikel 4:17 of onderdelen daarvan, voor zover het plaatsen of aanwezig hebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins voor een commercieel doel;

mestopslag, gierkelders of andere verzamelplaatsen van vuil, een verzameling ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:13, eerste lid, van de APV is het binnen de bebouwde kommen van de kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht en buiten de weg gelegen, in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid één of meer in dat artikellid aangeduide voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben.

Artikel 4:19, eerste lid

(Aanwijzing kampeerplaatsen)

Het college kan plaatsen aanwijzen waarop het verbod van artikel 4:18, eerste lid niet van toepassing is.

Geen aanwijzing

Artikel 5:3, eerste lid

(Te koop aanbieden van voertuigen)

Het is verboden op een door het college aangewezen weg een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:3, eerste lid, van de APV is het binnen de bebouwde kommen van de kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven verboden een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

Artikel 5:6, eerste lid (Kampeermiddelen en andere voertuigen)

Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt:

langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:6, eerste lid, van de APV is het binnen de bebouwde kommen van de kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven verboden een voertuig, dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, op alle wegen langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben.

Artikel 5:8, eerste lid (Grote voertuigen)

Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:8, eerste lid, van de APV is het binnen de bebouwde kommen van de kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven, buiten de hieronder genoemde parkeerplaatsen, verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren.

De voor het parkeren van grote voertuigen bestemde parkeerplaatsen zijn:

Rumpsterweg ter hoogte van nummer 18; en

Rumpsterweg tegenover nummer 23.

Artikel 5:8, tweede lid

(Grote voertuigen)

Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte.

Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:8, tweede lid, van de APV is op wegen binnen de bebouwde kommen van de kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven, buiten de hieronder genoemde parkeerplaatsen, verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren.

De voor het parkeren van grote voertuigen bestemde parkeerplaatsen zijn:

Rumpsterweg ter hoogte van nummer 18; en

Rumpsterweg tegenover nummer 23.

Artikel 5:10, eerste lid (Parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders dan op de rijbaan)

Het is verboden een voertuig te parkeren op een door het college aangewezen, niet tot de rijbaan behorend weggedeelte.

Geen aanwijzing

Artikel 5:12, eerste lid

(Overlast van fiets of bromfiets)

Het is verboden om een fiets of bromfiets, op een door het college aangewezen op de weg gelegen plaats, onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimte of plaats te laten staan.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:12, eerste lid, van de APV zijn als plaatsen op de weg aangewezen het centrum van Bunnik en Odijk; de Vletweide in Bunnik aan beide zijden van de weg, alle locaties zoals aangegeven op de bijlagen 7 t/m 9.

Artikel 5:12, derde lid

(Overlast van fiets of bromfiets)

Het is verboden om op een door het college aangewezen op de weg gelegen plaats, langer dan een door het college te bepalen periode zonder wezenlijke tijdsonderbreking gebruik te maken van voorzieningen voor het stallen van fietsen en bromfietsen.

Geen aanwijzing

Artikel 5:12a, eerste lid

(Overlast van weesfietsen)

Het is verboden in een door het college aangewezen openbaar (brom) fietsstallingsgebied fietsen of bromfietsen langer dan een door het college bepaalde periode onafgebroken te stallen.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:12a eerste en tweede lid van de APV zijn als fietsenstallingsgebied aangewezen:

Het NS stationsgebied van Bunnik;

Het studentencomplex Vletweide in Bunnik;

De fietsenstallingen bij de bushaltes gelegen bij: de Zeisterweg/N229 in Odijk, de Singel/N229 in Odijk, de Provincialeweg in Werkhoven;

De fietsbrug over de A12 in Bunnik,

Alle locaties zoals aangegeven op de bijlagen 7 t/m 9.

De in het eerste lid bedoelde stallingsperiode is bepaald op 3 weken.

Artikel 5.12a, tweede lid

(Overlast van weesfietsen)

Het college kan openbare (brom) fietsstallingsgebieden aanwijzen, waar het, in belang van het beheer van de openbare ruimte, verboden is een fiets of bromfiets langer dan een door het college te bepalen periode onafgebroken te stallen.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:12a eerste en tweede lid van de APV zijn als fietsenstallingsgebied aangewezen:

Het NS stationsgebied van Bunnik;

Het studentencomplex Vletweide in Bunnik;

De fietsenstallingen bij de bushaltes gelegen bij de Zeisterweg/N229 in Odijk, de Singel/N229 in Odijk en de Provincialeweg in Werkhoven;

De fietsbrug over de A12 in Bunnik;

Alle locaties zoals aangegeven op bijlage 7 t/m 9.

Artikel 5:15

(Ventverbod)

Het is verboden te venten:

op door het college in het belang van de openbare orde aangewezen openbare plaatsen; of

dagen of uren.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:15, eerste lid, van de APV is het binnen de bebouwde kommen van de kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven verboden te venten.

Artikel 5:18, tweede lid

(Standplaatsvergunning, weigerings- en intrekkingsgronden)

Het college kan locaties in de gemeente aanwijzen waar een standplaats mag worden ingenomen.

De locaties voor vaste en incidentele standplaatsen zijn opgenomen in de diverse geldende bestemmingsplannen.

Artikel 5:32, tweede lid

(Crossterreinen)

Het college kan terreinen aanwijzen waarvoor het verbod [zie lid 1] niet van toepassing is. Het kan daarbij regels stellen voor het gebruik van deze terreinen:

in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;

in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving en ter bescherming van andere milieuwaarden;

in het belang van de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste lid bedoelde wedstrijden en ritten of van het publiek.

Geen aanwijzing

Artikel 5:33, tweede lid

(Beperking verkeer in natuurgebieden)

Het college kan terreinen aanwijzen waarvoor het in het eerste lid gestelde verbod niet van toepassing is. Het kan daarbij regels stellen ten aanzien van het gebruik van deze terreinen in het belang van:

het voorkomen van overlast;

de bescherming van natuur- of milieuwaarden;

de veiligheid van het publiek.

Geen aanwijzing

Artikel 5:36

(Asverstrooiing)

Het college kan voor een bepaalde termijn verbieden dat op andere plaatsen dan die genoemd in het eerste lid asverstrooiing plaatsvindt.

Geen aanwijzing

Artikel 5:38, eerste lid

(Detectieverbod)

Het is verboden om zich, zonder vergunning van het college, met een metaaldetector te bevinden op een door het college aangewezen plaats.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:38, eerste lid, van de APV is verboden om zich, zonder vergunning van het college, op het gebied rond Fort Vechten, zoals aangegeven op de bijlage 10, met een metaaldetector te bevinden.

III Slotbepalingen

Dit besluit wordt aangehaald als: “Algemeen aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2022”

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt;

Met ingang van het onder het tweede lid genoemde tijdstip wordt het Algemeen aanwijzingsbesluit algemene plaatselijke verordening Bunnik 2020 ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten in hun vergadering van 18 januari 2022

Odijk, 18 januari 2022

Burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. mr. G. Veenhof dhr. R. van Bennekom

Bijlage 1 APV 2022

BUNNIK - Alcoholverbod in rood gearceerd gebied

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2 APV 2022

ODIJK - Alcoholverbod in rood gearceerd gebied

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 3 APV 2022

WERKHOVEN - Alcoholverbod in rood gearceerd gebied

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 4 APV 2022

Aanlijngebod honden Bunnik

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 5 APV 2022

Aanlijngebod honden Odijk

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 6 APV 2022

Aanlijngebod honden Werkhoven

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 7 APV 2022

Langstalverbod weesfietsen Bunnik

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 8 APV 2022

Langstalverbod weesfietsen Odijk

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 9 APV 2022

Langstalverbod weesfietsen Werkhoven

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 10 APV 2022

Detectieverbod Fort Vechten

afbeelding binnen de regeling