1ste wijziging Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op Roerende woon- en bedrijfsruimten gemeente Oldambt 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

1ste wijziging Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op Roerende woon- en bedrijfsruimten gemeente Oldambt 2022

De raad van de gemeente Oldambt;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 januari 2022;

gelet op artikel 221 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de

1ste wijziging VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN BELASTINGEN OP ROERENDE WOON- EN BEDRIJFSRUIMTEN 2022,

luidende als volgt:

I Artikel 7 Belastingtarieven

 • 1.

  Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

 • a.

  de gebruikersbelasting 0,4473%;

 • b.

  de eigenarenbelasting

 • 1.

  voor roerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1940%;

 • 2.

  voor roerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,5694%.

II Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de vierde dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

III

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: '1ste wijziging Verordening op Roerende woon- en bedrijfsruimten Oldambt 2022'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oldambt,

d.d. 31 januari 2022.

De griffier, De voorzitter,

Jelte van der Meer Cora-Yfke Sikkema

Ondertekening