Verordening nadeelcompensatie Oldambt 2022

Geldend van 09-02-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening nadeelcompensatie Oldambt 2022

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt van 21 december 2021;

gelet op de artikelen 108 en 149 van de Gemeentewet, titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 15.1 van de Omgevingswet;

B e s l u i t:

Vast te stellen de Verordening nadeelcompensatie Oldambt 2022

Artikel 1. Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening heeft betrekking op aanvragen om schadevergoeding als bedoeld in artikel 4:126, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, waarvan de aanvrager stelt dat die wordt veroorzaakt door een bestuursorgaan van de gemeente.

 • 2.

  Deze verordening heeft geen betrekking op aanvragen om schadevergoeding waarop van toepassing is de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Oldambt 2021, vastgesteld op 10 november 2020.

Artikel 2. Heffen recht

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om schadevergoeding wordt een recht van € 300,- geheven.

Artikel 3. Aanvraag

 • 1.

  De aanvrager van schadevergoeding maakt gebruik van een door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld (elektronisch) aanvraagformulier.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 4:127 van de Algemene wet bestuursrecht bevat een aanvraag mede:

 • a.

  als het schade betreft wegens winst- of inkomstenderving: jaarrekeningen over het jaar waarin schade is geleden en voor zover van toepassing de drie daaraan voorafgaande jaren en de aanslagen vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting;

 • b.

  als het schade betreft wegens gederfde huurinkomsten: een afschrift van de huurovereenkomst of gebruiksovereenkomst en een eigendomsakte.

Artikel 4. Adviescommissie

 • 1.

  Het bestuursorgaan wint slechts advies in bij een adviescommissie voor zover dat naar zijn oordeel noodzakelijk is om op de aanvraag om schadevergoeding te kunnen beslissen.

 • 2.

  Advies als bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval niet ingewonnen als:

 • a.

  de aanvraag naar het oordeel van het bestuursorgaan kennelijk ongegrond is, omdat zich kennelijk een weigeringsgrond voordoet als bedoeld in artikel 4:126, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  de schade kennelijk niet kan worden toegerekend aan een door het bestuursorgaan genomen besluit of verrichte handeling;

 • c.

  de aanvraag naar het oordeel van het bestuursorgaan voldoende gelijkenis vertoont met andere aanvragen waarvoor al advies is uitgebracht;

 • d.

  de schadevergoeding kennelijk minder bedraagt dan € 500,- bij een aanvraag van een natuurlijke rechtspersoon of € 1.000,- bij een aanvraag van een zakelijke rechtspersoon;

 • e.

  naar het oordeel van het bestuursorgaan in de gemeentelijke organisatie voldoende deskundigheid voor de beoordeling van de aanvraag aanwezig is.

 • 3.

  Een adviescommissie bestaat uit een of meer deskundigen.

 • 4.

  Een adviescommissie kan worden benoemd als:

 • a.

  vaste commissie, waarbij de leden door burgemeester en wethouders voor een termijn van maximaal vier jaar worden benoemd met de mogelijkheid tot herbenoeming voor maximaal vier jaar, of

 • b.

  tijdelijke commissie voor advisering met betrekking tot een of meer aanvragen, door het bestuursorgaan dat de aanvragen behandelt.

Artikel 5. Procedure

 • 1.

  Als advies wordt ingewonnen bij een adviescommissie, informeert het bestuursorgaan de aanvrager en belanghebbenden.

 • 2.

  Bij de toepassing van de artikelen 4:7 en 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht wordt naast de aanvrager voor zover van toepassing betrokken:

 • a.

  degene die de activiteit verricht en met wie een overeenkomst als bedoeld in artikel 13.3c, eerste lid, van de Omgevingswet is gesloten, en

 • b.

  als sprake is van een schadeveroorzakend besluit naar aanleiding van een aanvraag, zoals geregeld in artikel 13.3d van de Omgevingswet, de aanvrager van dat besluit of degene die de toegestane activiteit verricht, tenzij:

 • i.

  de schadevergoeding redelijkerwijze voor rekening behoort te blijven van het bestuursorgaan, of

 • ii.

  de schadevergoeding voldoende op een andere manier is verzekerd.

Artikel 6. Uitbetaling

Bij geheel of gedeeltelijke toewijzing van een aanvraag om schadevergoeding, wordt de toegewezen schadevergoeding uiterlijk betaald bij het onherroepelijk worden van het besluit op de aanvraag.

Artikel 7. Aanvraag voorschot

Het bestuursorgaan kan, vooruitlopend op de beslissing op een aanvraag om schadevergoeding, een voorschot verlenen als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een verplichting tot betaling zal worden vastgesteld.

Artikel 8. Intrekking oude regeling

De Procedureverordening advisering voor tegemoetkoming in planschade gemeente Oldambt wordt ingetrokken.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking gelijk met de Wet houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) en titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening nadeelcompensatie Oldambt 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 januari 2022. FORMTEXT      

De griffier, De voorzitter,

J. van der Meer C.Y. Sikkema