Beheerplan Begraafplaats Thijmhof 2022-2026

Geldend van 10-02-2022 t/m heden

Intitulé

Beheerplan Begraafplaats Thijmhof 2022-2026

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Gemeente Waddinxveen beheert en exploiteert de algemene begraafplaats Thijmhof, gelegen aan de Alberdingk Thijmlaan 8. Een kwalitatief goede begraafplaats draagt bij aan het welzijn van onze samenleving.

Het areaal op deze begraafplaats bestaat uit 2.547 graven, 177 urnenplaatsen en ruim 8.000 m² verharding, 330 meter riolering en bijna 30.000 m² openbaar groen. Als beheerder zijn we verantwoordelijk om dit areaal in goede staat te houden, waarbij het areaal niet sneller degenereert dan op grond van de gemiddelde levensduur mag worden verwacht.

Daarnaast voeren we service- en dienstverlening uit op de begraafplaats. Gemiddeld vinden er jaarlijks 105 begrafenissen plaats en worden er 7 urnen bijgezet. Ook administreren we de grafbezetting, beantwoorden we vragen en geven we aanwijzingen aan bezoekers van begraafplaats Thijmhof.

1.2 Doel

In het Beheerplan Begraafplaats Thijmhof geven we inzicht in de bestaande kwaliteit, de vertaling van het beleid en de planning van werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiële middelen. Ook gaan we in op de service- en dienstverlening op de begraafplaats. We maken inzichtelijk welke budgetten noodzakelijk zijn om onze ambities uit te kunnen voeren.

De raad heeft door de Visie Beheer Openbare Ruimte vast te stellen, aangegeven dat we de openbare ruimte beheren op basis van gedifferentieerde kwaliteitsniveaus. Voor de begraafplaats geldt dat we het onderhoud op beeldkwaliteitsniveau A uitvoeren.

Dit beheerplan speelt een belangrijke rol in de beleidsverantwoording van het college aan de raad. Om de raad in haar kaderstellende en controlerende taak te ondersteunen zijn we, conform de BBV, verplicht inzicht te geven in de kostendekking van het beheer en de exploitatie van de begraafplaats en de financiële voorzieningen die we daarvoor gebruiken.

1.3 Resultaat

In de beheerperiode 2022-2026 willen we de volgende resultaten behalen:

Resultaten beheerperiode 2022-2026

We geven uitvoering aan het beheer en onderhoud op gedifferentieerde kwaliteitsniveaus

We behalen een hoge graad van service- en dienstverlening

We monitoren de graad van service- en dienstverlening met een enquête onder onze inwoners

We werken de administratie van grafbezetting jaarlijks bij

1.4 Afbakening

Het beheerplan geeft inzicht in het beheer en onderhoud en de kosten en baten van onze service- en dienstverlening voor de periode 2022-2026. Het betreft de algemene begraafplaats inclusief het poortgebouw. Buiten dit plan valt de oude begraafplaats gelegen aan de Kerkweg-West. Op deze begraafplaats wordt enkel door bestaande rechthebbenden begraven. De begraafplaats wordt onderhouden uit de reguliere beheerbudgetten.

2 Kaders

2.1 Wettelijke kaders

Wet op de lijkbezorging

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) bevat voorschriften en aanwijzingen over de wijze waarop de lijkbezorging kan en moet plaatsvinden. Onder meer zijn regels gesteld over lijkschouwing en identificatie; de voorwaarden waaraan begraving of crematie moet voldoen; en de termijn waarbinnen begraving of crematie moet plaatsvinden. Door middel van een wetswijziging is geregeld dat die termijn per 1 januari 2010 maximaal zes werkdagen bedraagt (artikel 16 Wlb).

Het uitgangspunt van de Wlb is dat de lijkbezorging primair geen taak van de overheid is, maar een zaak van burgers, die zorg dragen voor elkaar. In de eerste plaats zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor de uitvaart. Hoewel de wetgever erkent dat dit soms ook van vrienden, niet gehuwde partners et cetera mag worden verwacht. Om die reden is er nadrukkelijk niet voor gekozen om een specifieke persoon aan te wijzen, die aansprakelijk en verantwoordelijk is voor de lijkbezorging. Evenmin is bepaald wie de meest aangewezen nabestaande zou zijn om de uitvaart te regelen.

Pas als werkelijk niemand in de lijkbezorging voorziet, moet de burgemeester daarvoor zorg dragen. Uitgangspunt van de Wlb is dat deze wet primair bedoeld is om de lijkbezorging te regelen van mensen zonder nabestaanden. Zijn er wel nabestaanden, dan moet nagegaan worden of deze bereid zijn opdracht te geven voor de lijkbezorging. Is dat niet het geval, dan is de burgemeester verantwoordelijk. De kosten daarvan komen ten laste van de gemeente, die het wettelijk recht heeft om deze kosten te verhalen op de nalatenschap en de nabestaanden. Leidend principe van de Wlb is dat de gemeente in het belang van de volksgezondheid en openbare orde voor de lijkbezorging zorg draagt en dat nabestaanden de kosten voor hun rekening nemen en deze niet afwentelen op de belastingbetaler.

De gemeente heeft wel als plicht de akte van overlijden op te maken (burgerlijke stand). De aangifte van overlijden vindt in de regel door de uitvaartverzorger plaats. De uitvaartondernemer dient voor de uitvaart ook een schriftelijk ‘verlof tot begraven en cremeren’ te vragen van de ambtenaar van de burgerlijke stand (artikel 11 Wlb).

Onze gemeente heeft sinds vele jaren een eigen begraafplaats en biedt deze diensten aan haar inwoners aan. Begraafplaats Thijmhof is begin jaren ‘70 gesticht en actief in gebruik. In dit beheerplan en de vigerende gemeentelijke verordening op lijkbezorgingsrechten staat hoe de gemeente hiermee om gaat.

Verordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten

De volgende onderdelen, afkomstig uit de verordening, zijn van belang om in dit beheerplan te vermelden:

Eigen graf: een particulier zandgraf, keldergraf daaronder inbegrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • -

  het doen begraven en begraven houden van lijken of overblijfselen daarvan;

 • -

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  het doen verstrooien van as;

Algemeen graf: een zandgraf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

Algemeen kindergraf: een zandgraf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van het lijk van een kind jonger dan 12 jaar;

Columbarium en urnentuin: een muur dan wel een urnentuin, waarvoor voor bepaalde tijd het recht is verkregen tot het bijzetten en bijgezet houden van asbussen en urnen;

Asverstrooiingsveld: een grasveld met gedenkzuil met naamplaatjes waar as van de overledene uitgestrooid kan worden.

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag of ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruikmaakt.

De rechten worden niet geheven voor:

 • -

  het lichten van een lijk, overblijfselen van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • -

  het begraven van doodgeboren kinderen of van kinderen minder dan 1 jaar oud die met de overleden moeder in een kist worden begraven.

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij de verordening behorende tarieventabel:

 • -

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • -

  Met betrekking tot de rechten genoemd in de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

 • -

  De onderhoudsrechten zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, als dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • -

  Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Arbeidstijdwet en Arbowet

De daadwerkelijke uitvoering van de lijkbezorging vindt vrijwel altijd plaats onder bijzondere omstandigheden voor het personeel. De kaders voor de inzet en de arbeidsomstandigheden van het personeel zijn bepaald in de Arbeidstijdenwet en de Arbowet. Voor gemeentelijk personeel geldt de CAR-UWO. De werkgever kan de ambtenaar daarbij verplichten om zich buiten de voor zijn betrekking vastgestelde werktijden beschikbaar te houden voor de lijkbezorging als de werkgever dit uit dienstbelang noodzakelijk vindt.

2.2 Beleidskaders

Visie Beheer Openbare Ruimte

Binnen de gemeente is gekozen voor gedifferentieerd beheer van de openbare ruimte. De differentiatie is vastgelegd in de Visie Beheer Openbare Ruimte. In deze visie wordt de begraafplaats aangeduid als een voorziening met een bijzondere status, die op beeldkwaliteitsniveau A moet worden onderhouden.

2.3 Normen en richtlijnen

Naast de genoemde wet- en regelgeving worden er door andere instanties ook regels opgesteld. Deze regels moeten worden beschouwd als richtlijnen, die overigens juridisch wel als richtinggevend gehanteerd worden voor de wijze waarop de beheerder moet handelen. De belangrijkste instantie, die richtlijnen voor beheer opstelt, is de CROW. Dit is het nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)

De eisen die we stellen aan de inrichting van de openbare ruimte hebben we vastgelegd in het LIOR. Deze is digitaal beschikbaar voor aannemers, ontwikkelaars en intern gebruik. Het LIOR is een dynamisch document, maar kan door de opzet op een relatief eenvoudige manier actueel worden gehouden. De LIOR is tot stand gekomen na breed overleg met vakspecialisten van diverse disciplines en afdelingen en vormt daardoor een goede basis voor de (her)inrichting van de bestaande en nieuw in te richten openbare ruimte in Waddinxveen. De meest actuele wet- en regelgeving dienen verwerkt te zijn. Wanneer dit niet het geval is, prevaleren de wet- en regelgeving boven het LIOR.

CROW

De Kwaliteitscatalogus openbare ruimte geeft landelijke standaardnormen voor het beheer van de openbare ruimte. De normen bestaan uit meetbare criteria met duidelijke omschrijvingen en illustratieve beelden, in de vorm van zogenaamde schaalbalken. Met deze catalogus kunnen gemeenten het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare ruimte vastleggen. De kwaliteitscatalogus is vastgelegd in de publicatie 288 - Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018, maar op onderdelen hanteren we ook nog de kwaliteitscatalogus uit 2013. Bepaalde eisen voor het openbaar groen uit 2013 zijn in 2018 namelijk losgelaten, welke we nog steeds hanteren.

3 Kwantiteit en kwaliteit

3.1 Kwantiteit

Voor het beheer van de begraafplaats Thijmhof is het belangrijk te weten wat het beheergebied is van de begraafplaats en waaruit het areaal dat we bezitten bestaat. Het beheergebied van de begraafplaats loopt rondom de grafvelden. Aan de kant van de openbare weg loopt het beheergebied tot het voorterrein.

Figuur 1: beheergebied begraafplaats Thijmhof

afbeelding binnen de regeling

Omdat de begraafplaats een specifiek beheergebied heeft, bevinden zich op de begraafplaats verschillende typen areaal. Naast graven en urnen zijn er ook verharding, openbare verlichting, straatmeubilair, afrastering, riolering, water, groen en bomen aanwezig.

Graven

Op begraafplaats Thijmhof zijn in totaal 2.547 graven en 177 plaatsen voor urnen. De volgende tabel geeft een overzicht van de verschillende typen graven en hoeveel plaatsen er per type graf vrij zijn (peildatum september 2021).

Type graf

Aantal graven

Waarvan vrije plaatsen

Rooms-Katholiek (algemeen)

131

172

Rooms-Katholiek (particulier)

163

24

Niet Rooms-Katholiek (algemeen)

582

66

Niet Rooms-Katholiek (particulier)

1.558

256

Kindergraf

113

3

Urnenplaats

177

5

Totaal

2.724

526

Met het aantal vrije plaatsen wordt het aantal personen bedoeld dat er nog begraven kan worden in het aantal graven. In de Rooms-Katholieke en niet Rooms-Katholieke graven is per graf ruimte voor 2 personen. Er is in deze graven dus ruimte voor 2 keer zoveel personen als het aantal graven dat er aanwezig is op begraafplaats Thijmhof.

Verharding, riolering en groen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het areaal op begraafplaats Thijmhof per beheerdiscipline.

Verharding

Aantal (m²)

Riolering

Aantal (st)

Groen

Aantal (m²)

Elementenverharding

8.240

Kolken

20

Heesters

6.980

Openbare verlichting

Aantal (st)

Putten

2

Haag

340

Lichtmasten

8

Gemalen

1

Vaste beplanting

165

Lampen en armaturen

8

Duiker

1

Gazon

15.530

Straatmeubilair

Aantal (st)

Riolering

Aantal (m)

Bosplantsoen

6.710

Banken

16

Gemengde riolering

333,5

Bomen

Aantal (st)

Afvalbakken

11

Goten

234

Bomen

229

Fietsenrekken

2

Water

Aantal (st)

Afrastering

Aantal (m)

Fontein

1

Hekwerk

117

Los van de afrastering is dit areaal ook opgenomen in het Beheerplan Wegen, het Gemeentelijk Waterplan en het Beheerplan Groen. Dit heeft ermee te maken dat voor het Beheerplan Begraafplaats Thijmhof wordt gekeken naar een specifiek beheergebied in plaats van een specifieke beheerdiscipline.

3.2 Kwaliteit

Beeldkwaliteit

Op de begraafplaats streven we naar beeldkwaliteitsniveau A. Voor het monitoren van de beeldkwaliteit in de gehele gemeente worden er periodiek schouwen uitgevoerd door toezichthouders. Er is geen specifieke schouw op de begraafplaats. Het is een geïsoleerde locatie die gemiddeld op kwaliteitsniveau A wordt onderhouden en kent daarin weinig marges. Deze kwaliteit wordt op dit moment voor al het areaal gehaald.

Figuur 2: Beeldkwaliteit begraafplaats Thijmhof

afbeelding binnen de regeling

naast de objectieve beeldkwaliteitsmetingen is de subjectieve beleving van de gebruikers en de behoefte die in de maatschappij bestaat belangrijke parameters. Er zijn bij medewerkers nauwelijks klachten. Zij hebben de indruk dat de gebruikers tevreden zijn.

Service- en dienstverlening

Naast het beheer en onderhoud van onze kapitaalgoederen vindt lijkbezorging plaats op de begraafplaats. De medewerkers van de begraafplaats dragen zorg voor het begeleiden van de plechtigheden en het begraven alsmede het te woord staan van bezoekers.

Ruimte is verantwoordelijk voor de exploitatie van de begraafplaats. Burgerzaken regelt de registratie en administratie rondom het begraven en onderhoudt de contacten met betrokkenen en nabestaanden over wensen en mogelijkheden.

Elke begrafenis vraagt een hoge graad van dienstverlening. Vanuit enquêtes zijn niet of nauwelijks aanmerkingen op deze graad van dienstverlening. Er is een goede band met de uitvaartondernemers. Er worden geen nieuwe behoeften waargenomen waarop ingespeeld moet worden. Een toename in het aantal crematies, en daarmee verstrooiingen, kan worden opgevangen op het strooiveld rond de vijver op de begraafplaats. Het huidige aanbod aan diensten is daarmee goed.

Het administratieve beheersysteem laat zien dat er enige achterstand is in de digitalisering van registratie. Voor het maken van een goede meerjarenplanning is dat een belemmering: informatie kan onvolledig zijn en trends worden mogelijk niet op tijd opgemerkt. Het is belangrijk dat de administratie minimaal elk jaar wordt bijgewerkt. Met het opstellen van dit beheerplan is naast de digitale registratie ook de handmatige registratie verwerkt, hierdoor is de foutmarge geminimaliseerd.

4 Onderhoud

4.1 Strategie

De strategie voor het onderhoud aan begraafplaats Thijmhof is erop gericht om te voldoen aan beeldkwaliteitsniveau A. Hiermee creëren we een verzorgde uitstraling op de begraafplaats, waardoor de begraafplaats een hoge belevingswaarde heeft. Deze strategie is vervolgens vertaald naar benodigde budgetten voor de instandhouding van ons areaal. Hiervoor voeren we jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen uit.

4.2 Jaarlijks onderhoud

Onder jaarlijks onderhoud verstaan we onderhoudsmaatregelen die elk jaar opnieuw terugkomen. Op begraafplaats Thijmhof vinden diverse jaarlijks onderhoudsmaatregelen plaats. Te denken valt aan afwerking van graven na begraving, het herstellen van oneffenheden in het straatwerk, onkruidbestrijding in het groen of straatwerk, gazons maaien, de vijver schoonmaken en lampen vervangen bij het toegangsgebouw.

4.3 Groot onderhoud

Bij groot onderhoud gaat het om maatregelen die gericht zijn op een duurzame instandhouding van de voorzieningen. Deze maatregelen worden planmatig uitgevoerd aan de hand van visuele inspectie door de terreinbeheerder. Het betreft bijvoorbeeld het ophogen van graven of paden.

4.4 Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen zijn maatregelen die beheersmatig worden uitgevoerd aan het einde van de levensduur van de voorzieningen. Deze maatregelen worden enkele jaren vooruit gepland. Bij vervangingsinvesteringen gaat het om vervangingen van de aanwezige terreininrichting, herinrichtingen van grafvelden en uitbreidingen van de begraafplaats.

Bij herinrichtingen van grafvelden worden de graven geruimd. Wanneer de maatvoering dit toelaat, kunnen graven per graf worden geruimd. Oude velden hebben een verouderde maatvoering. Deze velden moeten bij het ruimen opnieuw worden ingericht. Dit gebeurt in één keer voor het hele veld. Per graf ruimen is op die velden niet mogelijk. Bij het ruimen van een heel grafveld moeten logischerwijs alle grafrechten verlopen zijn.

5 Exploitatie

5.1 Begraven

Begraafplaats Thijmhof wordt door gemeente Waddinxveen geëxploiteerd. Hiervoor voeren we service- en dienstverlening uit. Dit betekent dat we service en diensten verlenen voor het begraven. De taken die voor het exploiteren van de begraafplaats worden uitgevoerd zijn als volgt:

Taak

Aantal (per jaar)*

Luiden van de klok tijdens plechtigheden

70

Verzorgen van begrafenissen

105

Bijzetten urnen

7

*Dit is een gemiddelde op basis van cijfers van de afgelopen jaren

Deze taken worden naar vraag uitgevoerd door eigen personeel. Het begraven is niet altijd te plannen, maar de ervaring leert dat dit goed in te passen is in de dagelijkse planning.

5.2 Ruimen

Bij het ruimen van graven geldt een zorgvuldig protocol. Zodra de grafrechten verlopen zijn en de nabestaanden niet administratief bekend zijn, worden er bij de graven bordjes geplaatst (ca. 1 jaar voor het verlopen van het grafrecht). Daarna wordt gepubliceerd wanneer een bepaald graf geruimd wordt. Is er dan geen reactie, heeft de gemeente het recht om over te gaan tot ruiming.

6 Financieel

6.1 Onderhoud

6.1.1 Budget

De budgetten voor jaarlijks en groot onderhoud evenals de vervangingsinvesteringen zijn gebaseerd op het vastgestelde kwaliteitsniveau. In onderstaande tabel zijn de budgetten voor de komende beheerperiode weergegeven. Hierbij is geen rekening gehouden met kapitaallasten, personeelskosten en overheadkosten.

2022

2023

2024

2025

2026

Jaarlijks onderhoud

€ 61.000

€ 61.000

€ 61.000

€ 61.000

€ 61.000

Groot onderhoud

€ 53.000

€ 53.000

€ 53.000

€ 53.000

€ 53.000

Vervangingsinvesteringen

€ 306.000

€ 172.000

€ 29.000

€ 29.000

€ 29.000

Toelichting

Er zijn uitbreidingen, herinrichtingen en ruimingen van graven en urnen nodig om voldoende capaciteit te waarborgen op begraafplaats Thijmhof. Deze werkzaamheden vallen onder de vervangingsinvesteringen en zijn gepland in 2022 en 2023. Hierdoor zijn de vervangingsinvesteringen in deze jaren hoger.

6.1.2 VAT en uitvoeringskosten

De benodigde budgetten voor groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen zoals omschreven in de vorige paragraaf zijn inclusief 18% voorbereiding, administratie en toezicht (VAT). Bij vervangingsinvesteringen zijn de VAT en uitvoeringskosten afhankelijk van de complexiteit en omvang van een project. Bij het opstarten van een project geven we concreet weer welk percentage aan VAT we hanteren. In onze jaarlijkse onderhoudsbudgetten zijn geen VAT kosten noodzakelijk.

6.1.3 BTW

De benodigde budgetten voor jaarlijks en groot onderhoud evenals de vervangingsinvesteringen zijn inclusief BTW. Als exploitant van de begraafplaats is de BTW niet aftrekbaar van de kosten, omdat de inkomsten vrijgesteld zijn van BTW. De kosten die worden gemaakt op gemeentelijke begraafplaatsen komen ook niet in aanmerking voor BTW-compensatie uit het BTW-compensatiefonds.

6.1.4 Afschrijvingstermijnen

Nieuw in dit beheerplan is dat we het ruimen van graven beschouwen als een investering. Investeringen worden over een bepaalde looptijd annuïtair afgeschreven. Deze afschrijving plus de betaalde rente vormt de jaarlijkse kapitaallast. Deze kapitaallasten vinden we terug in de meerjarenbegroting.

De looptijd waarbinnen een investering wordt afgeschreven, wordt bepaald door de verwachte minimale technische levensduur. In onderstaand overzicht zijn de gehanteerde afschrijvingstermijnen voor onze begraafplaatsen en graven weergegeven.

Materiële vaste Activa

Betreft

Termijnen

Begraafplaatsen

Aanleg en uitbreiding begraafplaats

60 jaar

Graven

Ruimen graven

20 jaar

6.2 Exploitatie

6.2.1 Budget

Om de begraafplaats te exploiteren worden kosten gemaakt. In onderstaande tabel is het exploitatiebudget voor de komende beheerperiode weergegeven.

2022

2023

2024

2025

2026

Kosten

Jaarlijkse exploitatiekosten

€ 274.000

€ 279.000

€ 277.500

€ 279.000

€ 279.000

Toelichting

De kosten van exploitatie bestaan uit begraven, doorbelasting van overhead, administratie en ondersteuning. Uit dit budget wordt ook een enquêtes betaald over onze service- en dienstverlening. Met deze enquête willen we de wensen van inwoners in beeld brengen om zo het niveau van onze service- en dienstverlening hoog te houden.

6.3 Baten en kostendekking

Tegenover de kosten van exploitatie staan ook inkomsten uit begrafenissen, grafrechten en afkoop van onderhoud van graven. De kosten en baten zijn in onderstaande tabel tegen elkaar afgezet om zo inzicht te geven in de kostendekking van begraafplaats Thijmhof.

Baten

2022

2023

2024

2025

2026

Prognose inkomsten

€ 333.000

€ 339.500

€ 346.000

€ 352.500

€ 359.000

Verhoging tarief

€ 26.000

€ 27.000

€ 27.500

€ 28.000

€ 28.500

Totaal

€ 359.000

€ 366.500

€ 373.500

€ 380.500

€ 387.500

Kosten

2022

2023

2024

2025

2026

Jaarlijkse exploitatiekosten

€ 274.000

€ 279.000

€ 277.500

€ 279.000

€ 279.000

Jaarlijks onderhoud

€ 61.000

€ 61.000

€ 61.000

€ 61.000

€ 61.000

Groot onderhoud

€ 53.000

€ 53.000

€ 53.000

€ 53.000

€ 53.000

Totale nieuwe kapitaalslast

€ 14.000

€ 21.500

€ 23.000

€ 24.500

Totaal

€ 388.000

€ 407.000

€ 413.000

€ 416.000

€ 417.500

Verschil

€ -29.000

€ -40.500

€ -40.000

€ -35.500

€ -30.000

Toelichting

In dit beheerplan is een inschatting gemaakt van de inkomsten aan de hand van de verwachte vraag naar begraafdiensten, inkomsten uit verlenging van grafrechten en een verhoging van grafrechten voor particuliere graven. Doordat de kosten de baten overstijgen, is een onttrekking aan de egalisatievoorziening begraafplaatsen voor het beheer en de exploitatie van begraafplaats Thijmhof noodzakelijk.