BELEIDSREGELS AANVRAGEN, TOEWIJZEN EN UITGEVEN VAN PARKEERVERGUNNINGEN GEMEENTE BERGEN OP ZOOM 2022

Geldend van 04-02-2022 t/m heden

Intitulé

BELEIDSREGELS AANVRAGEN, TOEWIJZEN EN UITGEVEN VAN PARKEERVERGUNNINGEN GEMEENTE BERGEN OP ZOOM 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom;

Gelet op artikel; 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende:

• Dat burgemeester en wethouders, in het kader van artikel 6 van de Parkeerverordening 2015, de bevoegdheid hebben om nadere regels te stellen voor het aanvragen, toewijzen en uitgeven van parkeervergunningen;

• Dat de nadere regels per doelgroep aangeven waaraan men moet voldoen om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning voor het parkeren op straat;

Besluit vast te stellen:

Beleidsregels aanvragen, toewijzen en afgeven van parkeervergunningen gemeente Bergen op Zoom 2022

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE REGELS MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG

Artikel 1.1: De aanvraag

1. Een aanvraag wordt langs elektronische weg gedaan met gebruikmaking van het elektronisch formulier dat op datum van indiening van de aanvraag beschikbaar is gesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

2. Een onvolledige aanvraag wordt afgewezen.

3. De aanvrager wordt alsdan in de gelegenheid gesteld om een nieuwe volledige aanvraag te doen.

4. Voor de aanvraag van een vergunning kan de aanvrager een machtigingsformulier invullen, waarbij de aanvrager een andere persoon machtigt namens hem de vergunning aan te vragen.

Artikel 1.2: Gelijkstelling met eigenaar/houder

1. Met de eigenaar of houder van een motorvoertuig als bedoeld in de Parkeerverordening 2015 wordt gelijkgesteld degene die op grond van een huurovereenkomst of een leasecontract kan aantonen dat hij het exclusieve gebruik heeft van dat motorvoertuig, met dien verstande dat een dergelijke overeenkomst nog ten minste drie maanden geldig is.

2. De vergunning wordt verleend voor de duur van de overeenkomst, maar niet langer dan voor één (1) jaar.

3. Indien de overeenkomst afloopt binnen een jaar nadat de vergunning is verleend en een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan wordt de duur van de vergunning op aanvraag gewijzigd tot ten hoogste één (1) jaar te rekenen vanaf de datum van verlening van de vergunning. Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 1.3: Wijziging kenteken/verhuizing binnen vergunningengebied of naar vergunningengebied met hetzelfde vergunningenregime

In het geval van een kentekenwijziging wordt op aanvraag van de vergunninghouder de vergunning gewijzigd waarbij het nieuwe kenteken in de plaats komt van het oude kenteken. De geldigheidsduur van de vergunning wijzigt hierdoor niet.

Artikel 1.4: Tijdelijke vergunning (verhuisvergunning)

1. Indien in verband met een verbouwing / opknappen van een pand de toekomstige gebruiker nog niet ingeschreven staat in Bergen op Zoom kan een tijdelijke vergunning (verhuisvergunning) worden aangevraagd.

2. De aanvrager moet vervolgens het pand ook gaan gebruiken en ingeschreven staan in Bergen op Zoom (in de Basisregistratie Personen (BRP)).

3. De tijdelijke vergunning wordt afgegeven voor de duur van maximaal drie (3) maanden.

4. De aanvrager dient met een koop/huurovereenkomst langer dan drie (3) maanden aan te tonen de toekomstige gebruiker te zijn van het pand.

Artikel 1.5: Verhuizing

Wanneer de vergunninghouder verhuist binnen de sector waarvoor de vergunning is verleend of naar een sector met hetzelfde parkeervergunningenregime en de geldigheidsduur van de vergunning nog niet is verstreken, kan de vergunning op aanvraag worden gewijzigd. De geldigheidsduur van de vergunning verandert naar de datum van de nieuwe sector. Bijbetaling kan in dit geval mogelijk noodzakelijk zijn.

HOOFDSTUK 2: ADRESSEN VERGUNNINGGEBIEDEN

Artikel 2.1: Zonering

Deze beleidsregels verstaan onder vergunningszones de in de jaarlijks door de gemeenteraad vast te stellen Verordening parkeerbelastingen Bergen op Zoom aangewezen zones.

HOOFDSTUK 3: VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE BEWONERSVERGUNNING

Artikel 3.1: Wie komt in aanmerking?

1. De houder van een motorvoertuig die volgens de BRP staat ingeschreven op een kadastraal geregistreerd woonadres in het gereguleerde gebied kan een bewonersvergunning aanvragen.

2. Een bewoner die volgens de BRP staat ingeschreven op een kadastraal geregistreerd woonadres in het gereguleerd gebied en die beschikt over een recente verklaring (niet ouder dan twee (2) maanden) van de huisarts of een andere instantie waaruit blijkt dat de aanvrager aangewezen is op mantelzorg kan een (extra) eerste bewonersvergunning aanvragen ten behoeve van mantelzorg.

3. De mantelzorger moet buiten de sector van de aanvrager woonachtig zijn.

Artikel 3.2: Geldigheid gebied

1. De bewonersvergunning (ten behoeve van mantelzorg) wordt verleend voor de vergunningszone en de sector waarin de eigenaar of houder van het motorvoertuig woont (controle via BRP).

2. In afwijking van punt 1 wordt de bewonersvergunning voor de eigenaar of houder die in vergunningszone A / sector 1 woonachtig is ook verleend in een aangrenzende sector volgens kaart “Uitwijkindeling centrum”. De keuze is aan de eigenaar of houder.

3. Een eerste bewonersvergunning vermeldt ten hoogste twee (2) kentekens, waarvan er ten hoogste één (1) kenteken op hetzelfde moment actief kan zijn.

Artikel 3.3: Aantal vergunningen

1. Aan het aantal bewonersvergunningen is geen limiet gesteld.

2. In afwijking van punt 1 geldt voor vergunningszone A / sector 1 een limiet van één (1) bewonersvergunning (ten hoogste twee (2) kentekens) binnen deze sector. Alle tweede en meerdere bewonersvergunningen voor bewoners binnen vergunningszone A zijn enkel geldig in sector 2 en 3.

3. Eigenaar of houder binnen alle vergunningszones die in het bezit is van een eigen parkeervoorziening binnen een straal van 200 meter van de woning komt niet in aanmerking voor een eerste bewonersvergunning.

4. Onder eigenparkeervoorziening wordt verstaan:

• een garage of carport behorende bij de woning;

• een oprit behorende bij de woning, al dan niet ingericht als parkeerplaats;

• een parkeerplaats op eigen terrein behorende bij de woning;

• een garagebox (gehuurd of in eigendom) binnen een straal van 200 meter van de hoofdingang van de woning waarin betrokkene woont.

• een bij het appartement behorende garageplaats in de parkeergarage behorende bij het appartementencomplex waarin betrokkene woont.

5. Voor de vraag of er sprake is van een garage bij de woning is de bestemmingsplankaart bepalend. Het gestelde lijdt uitzondering wanneer de garage in overeenstemming met het bestemmingsplan voor andere doeleinden wordt gebruikt en de aanvrager dat gebruik kan aantonen.

6. Per kadastraal geregistreerd woonadres wordt maximaal één (1) bewonersvergunning ten behoeve van mantelzorg uitgegeven.

Artikel 3.4: Geldigheidsduur vergunning

De bewonersvergunning (ook ten behoeve van mantelzorg) is maximaal één (1) jaar geldig en is ook per kwartaal aan te schaffen.

Artikel 3.5: Meerdere huishoudens op één adres

Indien meerdere huishoudens wonen op één (1) adres (in BRP) en dit huishouden kan een eigen huurovereenkomst tonen, heeft deze bewoner ook recht op een eerste bewonersvergunning en verder. De huurovereenkomst dient ten minste voor een periode van drie (3) maanden te zijn aangegaan.

Artikel 3.6: Onderneming aan huis

Een bewoner die op een adres in een vergunningszone woont en daar tevens een onderneming aan huis heeft, wordt aangemerkt als een bewoner. Het hebben van een onderneming aan huis geeft daarnaast geen recht op een ondernemersvergunning. Voor personeel kan wel een ondernemingsvergunning worden aangevraagd conform de regeling ondernemingsvergunningen (zie hoofdstuk 4).

Artikel 3.7: Motorvoertuig / Kenteken

1. Het motorvoertuig waarvoor de bewonersvergunning wordt aangevraagd moet op naam staan van de aanvrager.

2. Indien het voertuig niet op naam staat van de aanvrager dient een huur / leaseovereenkomst bij de aanvraag gevoegd te worden. Voor beide geldt tevens dat een kopie kentekenbewijs bijgevoegd moet worden.

3. De afgegeven vergunning staat op kenteken van het motorvoertuig.

4. In afwijking op punt 3 kan op de eerste vergunning een tweede kenteken worden toegevoegd, met dien verstande dat de vergunning maar voor één (1) kenteken tegelijkertijd actief kan zijn. Tweede motorvoertuig hoeft niet op naam van de aanvrager te staan.

HOOFDSTUK 4: VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE ONDERNEMERSVERGUNNING

Artikel 4.1: Wie komt in aanmerking?

Eigenaren en medewerkers van ondernemingen binnen het gereguleerde gebied hebben recht op een ondernemingsvergunning.

Artikel 4.2: Controle document

De onderneming dient te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) wat aangetoond dient te worden door digitaal in te loggen of met een uittreksel KvK niet ouder dan zes (6) maanden.

Artikel 4.3: Geldigheid

De ondernemingsvergunning wordt verleend voor de vergunningszone en de sector waarin het bedrijf is gevestigd (controle via digitale inlog of uittreksel KvK met vestigingsnummer). Algemene KvK uittreksels van grote bedrijven worden niet geaccepteerd.

Artikel 4.4: Aantal vergunningen

1. De eerste ondernemingsvergunning wordt altijd verleend.

2. Voor een tweede en meerdere ondernemingsvergunning gelden de volgende regels:

• Voor maximaal 30% van het totaal aantal medewerkers van de vestiging van het bedrijf wordt een ondernemersvergunning verstrekt;

• De eigen parkeergelegenheid van de vestiging wordt op het maximaal aantal te vergeven ondernemersvergunningen in mindering gebracht.

Artikel 4.5: Geldigheidsduur vergunning

De ondernemersvergunning is maximaal één (1) jaar geldig en is ook per kwartaal aan te schaffen.

Artikel 4.6: Kenteken

1. Een ondernemersvergunning vermeldt ten hoogste vier (4) kentekens, waarvan er per keer ten hoogste één kenteken actief kan zijn.

2. De ondernemersvergunning is slechts geldig voor het motorvoertuig met het kenteken dat actief is.

HOOFDSTUK 5: VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTVERLENINGSVERGUNNING

Artikel 5.1: Wie komt in aanmerking?

1. Ondernemingen buiten het gereguleerd gebied of ondernemingen binnen het gereguleerd gebied, maar buiten de eigen sector, die regelmatig diensten verrichten binnen het gereguleerd gebied en daarbij moeten parkeren komen in aanmerking voor een dienstverleningsvergunning.

2. Ondernemingen buiten het gereguleerd gebied of ondernemingen binnen het gereguleerd gebied, maar buiten de eigen sector, die kortstondige (maximaal één (1) maand) of eenmalige diensten verrichten binnen het gereguleerd gebied en daarbij moeten parkeren komen in aanmerking voor een dienstverleningsvergunning op dag-, week- of maandbasis.

3. Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), medici en overheden die regelmatig diensten verrichten binnen het gereguleerd gebied en daarbij moeten parkeren komen in aanmerking voor een dienstverleningsvergunning ANBI/medisch/overheid.

4. Ondernemingen die een deelmobiliteitsvoertuig aanbieden en dit voertuig staat geparkeerd in het gereguleerd gebied komen in aanmerking voor een dienstverleningsvergunning Deelmobiliteit.

Artikel 5.2: Controle documenten

1. De onderneming die regelmatig diensten verricht, dient te zijn ingeschreven bij de KvK, wat aangetoond dient te worden met een digitale inlog (E-herkenning) of een uittreksel KvK niet ouder dan zes (6) maanden. Op basis van uittreksel KVK krijgt onderneming een alternatieve digitale inlog geleverd.

2. De onderneming die kortstondig of eenmalig diensten verricht, dient te zijn ingeschreven bij de KvK, wat aangetoond dient te worden met digitale inlog (E-herkenning) of een uittreksel KvK niet ouder dan zes (6) maanden. Daarnaast dient de onderneming een opdracht bon, offerte of iets zo gelijks waarvoor de dienstverleningsvergunning noodzakelijk is aan te leveren

3. De ANBI dient te zijn ingeschreven in het ANBI register, wat aangetoond dient te worden met een uittreksel vanuit het register wat niet ouder is dan zes (6) maanden.

4. De medicus dient ingeschreven te zijn bij de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen of het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), wat aangetoond dient te worden met een inschrijvingsbewijs van het betreffende register.

5. De overheid dient een werkgeversverklaring bij te voegen bij de aanvraag.

6. De deelmobiliteitsaanbieder dient als zodanig ingeschreven te zijn bij de KvK, wat aangetoond dient te worden met een digitale inlog (E-herkenning) en het uploaden van een uittreksel KvK vat niet ouders is van zes (6) maanden.

Artikel 5.3: Geldigheid

Een dienstverleningsvergunning is geldig binnen het gehele gereguleerde gebied.

Artikel 5.4: Aantal vergunningen

1. Aan het aantal dienstverleningsvergunningen per onderneming is geen limiet gesteld, echter kan dit nooit hoger zijn dan het aantal geregistreerde medewerkers (controle via KvK).

2. Een ANBI krijgt niet meer dan één dienstverleningsvergunningen per instelling.

3. Een medicus krijgt per ingeschreven persoon in het register maximaal één (1) dienstverleningsvergunning.

4. Aan het aantal dienstverleningsvergunningen per overheid is geen limiet gesteld.

5. De deelmobiliteitsaanbieder krijgt nooit meer dienstverleningsvergunningen dan het aantal voertuigen wat daadwerkelijk op straat parkeert.

Artikel 5.5: Geldigheidsduur vergunning

De dienstverleningsvergunning ANBI / medisch / overheid / deelmobiliteit is maximaal één (1) jaar geldig en is ook per kwartaal aan te schaffen. De algemene dienstverleningsvergunning is per dag, week, maand en jaar beschikbaar.

Artikel 5.6: Kenteken

1. Een dienstverleningsvergunning algemeen / ANBI / medisch / overheid vermeldt ten hoogste vier (4) kentekens, waarvan er per keer ten hoogste één kenteken actief kan zijn.

2. Een dienstverleningsvergunning algemeen tijdelijke / deelmobiliteit vermeldt ten hoogste één (1) kenteken.

3. De dienstverleningsvergunning is slechts geldig voor het motorvoertuig met het kenteken dat actief is.

HOOFDSTUK 6: VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT BEZOEKERSVERGUNNING

Artikel 6.1: Wie komt in aanmerking?

Bewoners die ingeschreven staan in de BRP binnen het gereguleerd gebied hebben recht op een bezoekersvergunning.

Artikel 6.2: Geldigheid

De bezoekersvergunning is geldig binnen vergunningszone B, C en D. Bewoners binnen vergunningszone A, B en C moeten hun bezoek laten parkeren met een bezoekersvergunning in vergunningszone B of C. Bewoners binnen vergunningszone D moeten hun bezoek laten parkeren met een bezoekersvergunning in vergunningszone D.

Artikel 6.3: Aantal vergunningen

Het aantal bezoekersvergunningen per woning is één (1) digitale vergunning per huishouden en één (1) parkeerpas per huishouden.

Artikel 6.4: Kenteken

Met een digitale bezoekersvergunning kunnen maximaal tien (10) kentekens per dag aangemeld worden. Met de parkeerpas kunnen meerdere kentekens per dag aangemeld worden. Registratie van kentekens gebeurt online of via de parkeerautomaat met de parkeerpas.

Artikel 6.5: Kosten parkeerpas

De parkeerpassen worden tegen kostprijs uitgegeven, zijnde € 10,= per pas (incl. 21% BTW).

HOOFDSTUK 7: VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT ABONNEMENTEN

Artikel 7.1: Wie komt in aanmerking?

Medewerkers van ondernemingen binnen het gereguleerde gebied hebben recht op een abonnement, mits zij geen ondernemersvergunning bezitten. Dit dient aangetoond te worden met een werkgeversverklaring.

Artikel 7.2: Controle document

De medewerker dient met een werkgeversverklaring aan te tonen werkzaam te zijn bij een onderneming in het gereguleerd gebied.

Artikel 7.3: Geldigheid

1. Het abonnement wordt verleend voor de vergunningszone C of D.

2. De aanvrager heeft een vrije locatiekeuze binnen vergunningszone C of D.

Artikel 7.4: Aantal vergunningen

Per aanvrager wordt één (1) abonnement verleend.

Artikel 7.5: Geldigheidsduur abonnement

Het abonnement is maximaal één (1) jaar geldig en is ook per kwartaal aan te schaffen. Het flexibele abonnement kent een onbeperkte geldigheidsduur.

Artikel 7.6: Kenteken

1. Het kenteken moet online of via de parkeer app ingevoerd en actief gesteld worden.

2. Er is geen limiet gesteld aan het aantal kentekens. Er kan er maar één kenteken tegelijkertijd actief staan.

HOOFDSTUK 8: VERLIES / DIEFSTAL / BESCHADIGING

Artikel 8.1: Nadere regels

1. Bij verlies, beschadiging of diefstal van een parkeerpas (bezoekersvergunning) dient de houder een nieuwe pas aan te vragen tegen het tarief uit artikel 6.5 van deze beleidsregels.

2. De oorspronkelijke parkeerpas wordt te allen tijden ongeldig gemaakt.

HOOFDSTUK 9: INWERKINGTREDING, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 9.1: Inwerkingtreding

1. Deze beleidsregels treden in werking op 4 februari 2022.

2. Op dat tijdstip worden de Beleidsregels gereguleerd parkeren gemeente Bergen op Zoom 2017 ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op vergunningen die voor 4 februari 2022 zijn verleend en nog niet zijn verstreken.

3. De kwartaal vergunningen en abonnementen worden actief gesteld per verloopdatum huidige vergunning.

Artikel 9.2: Slotbepaling

Burgemeester en wethouders hebben het recht om in zwaarwegende en onderbouwde gevallen af te wijken van de geformuleerde beleidsregels.

Artikel 9.3: Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald onder de titel “Beleidsregels gereguleerd parkeren gemeente Bergen op Zoom 2022”.

Ondertekening

Bergen op Zoom,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom,

De secretaris, de burgemeester,

de heer mr. drs. ing. M. van Vliet de heer dr. F.A. Petter

Deze beleidsregels zijn ter openbare kennis gebracht op: <datum>