Regeling vervallen per 23-03-2022

Inspraak ontwerp partiële herziening Bovenlanden

Geldend van 09-02-2022 t/m 22-03-2022

Intitulé

Inspraak ontwerp partiële herziening Bovenlanden

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat voor de Bovenlanden in de partiële herziening van het peilbesluit in ontwerp is vastgesteld. Het betreft een gedeeltelijke aanpassing van het peilbesluit Groot Wilnis-Vinkeveen Zuid, Groot en klein Oud-Aa en hoogwaterzones Amstelkade bij watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen e.o.. De belangrijkste aanpassing is de peilwijziging van flexibel winterpeil -2,3 NAP/-2,2 m NAP en zomerpeil -2,2 m NAP naar flexibel peil -2,3 NAP/-2,1 m NAP in een deel van de Bovenlanden, gelegen in de gemeente Nieuwkoop. De peilwijziging leidt tot een betere aansluiting van het peil op de natuurinrichting van de Bovenlanden en legt daarnaast reeds vergunde en ingestelde peilen vast in het peilbesluit.

Inzien van stukken

De ontwerp-partiële herziening ligt met ingang van 9 februari 2022 tot en met 22 maart 2022 ter inzage. De ontwerp-partiële herziening en bijbehorende documenten kunt u raadplegen op www.overheid.nl.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerp-partiële herziening ter inzage is gelegd gedurende zes weken hun zienswijze(n) naar voren brengen bij het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. U kunt online een zienswijze indienen via www.agv.nl/inspraak.

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

t.a.v. dagelijks bestuur

Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam

Wij verzoeken u als onderwerp ‘Inspraak ontwerp-partiële herziening Bovenlanden’ te vermelden. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met Floor Speet.

Ondertekening

Verdere procedure

Na afloop van de inspraaktermijn wordt een eindverslag (nota van beantwoording) opgesteld met daarin een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure, een weergave van de zienswijzen (als deze zijn ingebracht) en een gemotiveerde reactie op de zienswijzen. Naar verwachting zal de ontwerp-partiele herziening, samen met de nota van beantwoording ter vaststelling worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Waternet 0900 93 94 (lokaal tarief) en vragen naar Floor Speet.

Amsterdam, 9-2-2021