Beleidsregel Coronasteunfonds maatschappelijke non-profitorganisaties gemeente Teylingen 2022

Geldend van 08-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Beleidsregel Coronasteunfonds maatschappelijke non-profitorganisaties gemeente Teylingen 2022

Burgemeester en wethouders van Teylingen;

gelezen het raadsbesluit van 5 juni 2020 waarin het college van de raad toestemming heeft gekregen om wanneer dit noodzakelijk is non-profitorganisaties van Teylingen in 2020 financieel te ondersteunen, waarvoor de raad een bedrag van € 650.000,- beschikbaar heeft gesteld;

dat de corona-crisis en de beperkende maatregelen ook in 2022 nog voortduren;

dat het door de raad beschikbare budget nog niet volledig is besteed;

dat het raadsbesluit de bevoegdheid aan het college overdraagt om voor de uitvoering van het raadsbesluit het nodige te doen, zodat een ontvangen aanvraag om een financiële bijdrage zorgvuldig kan worden beoordeeld en voorwaarden worden geformuleerd die bij het verlenen van een financiële bijdrage van kracht zijn;

dat het nodig is om hiervoor een aantal (beleids)regels op te stellen;

gelet op artikel 160, lid 1, sub b van de Gemeentewet en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen de:

Beleidsregel Coronasteunfonds maatschappelijke non-profitorganisaties gemeente Teylingen 2022

Artikel 1 Het doel

 • 1. De gemeenteraad wil voorkomen dat continuïteit- of liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis leiden tot faillissement of beëindiging van activiteiten van non-profitorganisaties. De financiële problemen ontstaan door het wegvallen van inkomsten terwijl betalingsverplichtingen doorlopen.

 • 2. Deze regeling is van tijdelijke aard, bedoeld voor

  • a.

   de aanpak van acute probleemsituaties, en/of

  • b.

   het in stand houden van een minimum niveau van activiteiten in de periode tot en met december 2022, en voor de cultuursector (met een programmaseizoen van september tot en met juni) in de periode tot en met juli 2023.

  Het gaat om maatwerk per aanvrager.

 • 3. De regeling voorziet in financiële steun voor de periode waarin er door de overheid opgelegde maatregelen zijn vanwege corona.

Artikel 2 De doelgroep

 • 1. Non-profitorganisaties van maatschappelijk belang op het gebied van cultuur, sport en welzijnswerk, die aantoonbaar in acute financiële nood verkeren die door corona is veroorzaakt.

 • 2. Zij ontplooien activiteiten die

  • -

   zijn gericht op Teylingen,

  • -

   bijdragen aan de maatschappelijke doelen van het college in het brede sociaal domein,

  • -

   ten goede komen aan hoofdzakelijk inwoners van Teylingen.

 • 3. Van maatschappelijk belang zijn de volgende activiteiten en voorzieningen:

  • -

   basisvoorzieningen die een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van gemeentelijk beleid, namelijk dat

   • inwoners zo lang als mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen,

   • kinderen gezond en veilig opgroeien,

   • inwoners kunnen meedoen aan de samenleving,

   • inwoners een gezonde leefstijl hebben;

  • -

   voor de gemeente karakteristieke en waardevolle culturele activiteiten en voorzieningen en een groot publiek bereiken.

Artikel 3 De voorwaarden

 • 1. De organisatie toont aan dat zij voor het doen van de aanvraag:

  • -

   alle mogelijke andere regelingen heeft benut zoals regelingen van de Rijksoverheid en

  • -

   koepelorganisaties (zoals NOW, TVL e.d.);

  • -

   alle maatregelen heeft genomen om niet-noodzakelijke uitgaven en/of variabele kosten maximaal terug te brengen;

  • -

   zelf heeft bijgedragen aan het verminderen van de financiële problemen, door bijvoorbeeld acties onder leden en inzet van eigen reserves;

  • -

   reserves heeft die zij niet wil aanspreken omdat zij van mening is dat deze van essentieel belang zijn voor het voortbestaan of functioneren van de organisatie.

 • 2. De organisatie is levensvatbaar (ook na de coronacrisis).

 • 3. De organisatie vraagt een bedrag aan dat in verhouding staat tot het financiële probleem dat door de coronacrisis is ontstaan.

 • 4. De bijdrage moet worden besteed in 2022; uitgezonderd culturele organisaties met een programmaseizoen van september 2022 tot en met juni 2023, zij hebben de mogelijkheid de bijdrage tot 31 juli 2023 te besteden.

Artikel 4 Vorm en hoogte van de steun

 • 1. De steun is een eenmalige financiële bijdrage, die betaald wordt als voorschot en achteraf wordt afgerekend.

 • 2. Het gaat om maatwerk per aanvrager. De hoogte van steun moet in verhouding staan tot de omvang van de financiële problemen die door de coronacrisis zijn ontstaan.

 • 3. De hoogte van de bijdrage bedraagt niet meer dan € 20.000,- per aanvraag.

Artikel 5 Het aanvragen van steun

 • 1. Non-profitorganisaties kunnen vanaf 1 januari 2022 een eenmalige bijdrage aanvragen. Dit dient schriftelijk te gebeuren voor 1 januari 2023. Burgemeester en wethouders kunnen hiervoor een aanvraagformulier vaststellen.

 • 2. De aanvraag bevat:

  • -

   doel, doelgroep en activiteiten van de organisatie

  • -

   gegevens contactpersoon

  • -

   of de organisatie in 2020, 2021 en 2022 subsidie heeft ontvangen, en zo ja: het totaalbedrag

  • -

   reden van de aanvraag

  • -

   uitleg van de ondernomen acties om kosten te minimaliseren, uit te stellen of inkomsten te behouden

  • -

   gewenste bijdrage

  • -

   IBAN bankrekeningnummer organisatie.

 • 3. De bijlagen bij de aanvraag:

  • -

   bewijs van aanvragen/toekenningen/afwijzingen voor andere vangnetregelingen (indien van toepassing);

  • -

   bewijs van huidige of komende betalingsverplichtingen waarvoor de aanvraag wordt gedaan;

  • -

   (concept) jaarrekening 2021 met balans;

  • -

   de begroting 2022 met daarbij inzicht in:

   • welke inkomsten in welke periode en in welke mate wegvallen

   • welke kosten de organisatie heeft weten te verminderen of uit te stellen

   • aan welke verplichtingen op welke termijn uiterlijk voldaan moeten worden

   • welke inkomsten de organisatie van andere vangnetregelingen heeft ontvangen of verwacht te ontvangen;

  • -

   saldo-opgave van bankrekening (rekening courant/betaalrekening en overige (spaar)rekeningen per 01-01-2022 en datum aanvraag.

Artikel 6 Beoordeling en besluit aanvragen

 • 1. Beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst en op grond van de in artikel 2, 3 en 5 genoemde voorwaarden.

 • 2. Aanvragen kunnen alleen worden gehonoreerd wanneer het budget dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 juni 2020 beschikbaar heeft gesteld, dit toelaat.

 • 3. Het college besluit zo snel als mogelijk en in elk geval binnen 4 weken.

Artikel 7 Mandaat

De medewerkers van het domein Maatschappelijke Ontwikkeling zijn op grond van mandaat namens het college bevoegd de Beleidsregels financiële steun maatschappelijke organisaties vanwege coronacrisis 2022 gemeente Teylingen uit te voeren, onder de voorwaarde dat de portefeuillehouder tot wiens portefeuille de aanvraag behoort en de portefeuillehouder financiën van elk ontwerpbesluit van tevoren op de hoogte worden gebracht.

Artikel 8 Verantwoording en afrekening

 • 1. Voor 1 mei 2023 moet de besteding worden verantwoord. Culturele organisaties die een bijdrage kregen voor activiteiten tot en met juni 2023, moeten de besteding voor 1 december 2023 verantwoorden.

 • 2. Daarvoor dient de organisatie in:

  • -

   jaarrekening met indien aanwezig een accountantscontrole

  • -

   toelichting op besteding van de bijdrage.

 • 3. Indien de organisatie al een jaarlijkse subsidie van de gemeente krijgt, voegt ze deze verantwoording toe aan de jaarlijkse subsidieverantwoording, met uitzondering van de culturele organisaties die de bijdrage gebruiken tot en met 31 juli 2023.

 • 4. Als uit de verantwoording blijkt dat het bedrag niet of niet volledig nodig was, dan betaalt de organisatie het overschot na schriftelijk verzoek van het college zo spoedig mogelijk terug.

 • 5. Verhoging van de bijdrage bij afrekening is niet mogelijk.

Artikel 9 Terugvordering

 • 1. Het college kan besluiten tot terugvordering van de verleende noodsteun in geval:

  • -

   de aanvrager in het kader van (het verzoek om) de steun onrechtmatig heeft gehandeld;

  • -

   steun ten onrechte of voor een te hoog bedrag is verstrekt;

  • -

   de aanvrager onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt dan wel informatie heeft achtergehouden;

  • -

   de aanvrager voldoet niet aan de verplichtingen vermeld in artikel 2, 3, 5 of 8.

 • 2. De aanvrager kan bij een terugvordering geen beroep doen op verrekening, korting of compensatie jegens de gemeente.

Artikel 10 Niet voorzienbare gevallen

 • 1. Het college kan een besluit nemen in afwijking van deze beleidsregels in gevallen die niet voorzienbaar waren bij het vaststellen van deze beleidsregels. Een en ander binnen het kader dan wel het doel van deze beleidsregels.

 • 2. Over het verdelen van het budget onder de ontvangen aanvragen om een eenmalige bijdrage kunnen burgemeester en wethouders nadere regels vaststellen.

Artikel 11 Behandeling aanvragen ingediend in 2021

 • 1. Aanvragen die op grond van de beleidsregel Coronasteunfonds maatschappelijke non-profitorganisaties gemeente Teylingen 2021 zijn ingekomen, worden conform voornoemde beleidsregel afgehandeld.

Artikel 12 Inwerkingtreding en intrekking

 • 1. Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.

 • 2. De ‘Beleidsregels Coronasteunfonds maatschappelijke non-profitorganisaties gemeente Teylingen 2021’ worden per de in het eerste lid genoemde datum ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Teylingen 1 februari 2022.

Het college van burgemeesters en wethouders van Teylingen,

De secretaris,

J. Thomassen

de burgemeester,

C.G.J. Breuer